open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2012  № 9

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 39 від 29.01.2016}

Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Держземагентстві України

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, з метою встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в Держземагентстві України, вдосконалення роботи щодо здійснення систематизації законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Держземагентстві України (далі - Положення), що додається.

2. Юридичному управлінню забезпечити неухильне дотримання вимог, установлених Положенням.

3. Голові Рескомзему, начальникам головних управлінь Держкомзему в областях, мм. Києві та Севастополі, керівникам підприємств, що входять до сфери управління Держземагентства України, Держкомзему забезпечити розроблення та затвердження положень у відповідних органах та неухильне їх виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С.М. Тимченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства
України
13.01.2012  № 9

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Держземагентстві України

Систематизація законодавства - засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

Облік і систематизація актів законодавства в Держземагентстві України здійснюється з метою надання допомоги працівникам в оперативному пошуку законодавчих актів, забезпечення їх точною і повною інформацією про чинне законодавство України.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Держземагентстві України (далі - Положення) визначає порядок ведення інформаційного фонду Держземагентства України, обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства у сфері земельних відносин.

1.2. Акти законодавства України, спеціальна юридична література, електронні інформаційні правові системи, що зберігаються та використовуються в Держземагентстві України становлять інформаційний фонд.

1.3. Інформаційний фонд складається з:

- документального фонду актів законодавства (далі - документальний фонд), до складу якого належить: Конституція України, кодекси України, тексти актів законодавства, отриманих Держземагентством України з Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, бюлетень "Офіційний вісник України", бюлетень "Офіційний вісник України. Із змінами", газета "Урядовий кур'єр" та газета "Голос України";

- бібліотечного фонду юридичної літератури, періодичних видань (далі - бібліотечний фонд), до складу якого належать вітчизняні та зарубіжні публічно-правові видання на всіх видах носіїв інформації у сфері земельних відносин.

1.4. Ведення інформаційного фонду здійснюється спеціалістами Відділу дозвільної та регуляторної діяльності і систематизації нормативно-правових актів Юридичного управління.

1.5. Відповідальність за стан роботи з обліку, підтримання в контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства України покладається на керівника Юридичного управління.

II. ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФОНД

2.1. Компетенція Юридичного управління з питань обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства:

- здійснення комплектування свого інформаційного фонду Конституцією України, кодексами України, офіційними періодичними друкованими виданнями, науковою і спеціальною юридичною літературою;

- забезпечення обліку, зберігання та підтримання у контрольному стані Конституції України, кодексів України, актів законодавства України, опублікованих в "Офіційному віснику України", "Офіційному віснику України. Із змінами".

2.2. Облік актів законодавства.

2.2.1. Акти законодавства України, що надходять до Держземагентства України, підлягають обліку.

2.2.2. Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення:

- журналу обліку актів законодавства України;

- журналу обліку міжнародних договорів;

- контрольних примірників актів законодавства України.

2.2.3. Ведення журналу обліку актів законодавства здійснюється за кожним видавником актів окремо, шляхом внесення інформації, у якій зазначаються номер, дата прийняття, вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих виданнях.

У журналі обліку міжнародних договорів зазначаються: номер, країна, вид, назва, дата підписання, дата ратифікації (затвердження, приєднання), дата набрання чинності, дата денонсації, дата втрати чинності, термін дії міжнародного договору, який обліковується.

2.3. Техніка підтримання актів законодавства в контрольному стані.

2.3.1. Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким внесені зміни.

На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) проставляється штамп або робиться напис "Контрольний примірник". Штампи (написи) "Контрольний примірник" проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України, "Офіційного вісника України", "Офіційного вісника України. Із змінами".

Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

2.3.2. При внесенні змін і доповнень до актів законодавства використовуються такі скорочення:

акт втратив чинність

"втр. чин.";

акт частково втратив чинність

"ч. втр. чин.";

дію акта продовжено

"продов. до___(на)"

дію акта зупинено

"акт зуп."

дію акта поширено

"пошир.";

акт доповнено

"доп.";

викладено в новій редакції

"нов. ред.";

виключено пункт, статтю, абзац

"викл.";

заміна слів, цифр

"зам. ел.";

дивись рішення Конституційного Суду України

"див. РКСУ";

Закон України

"ЗУ";

Постанова Верховної Ради України

"ПВРУ";

Указ Президента України

"УПУ";

Розпорядження Президента України

"РПУ";

постанова Кабінету Міністрів України

"ПКМУ";

Декрет Кабінету Міністрів України

"ДКМУ";

розпорядження Кабінету Міністрів України

"РКМУ";

Постанова Пленуму Верховного Суду України

"ППВСУ";

Відомості Верховної Ради України

"ВВРУ";

Зібрання постанов Уряду України

"ЗПУ";

Офіційний вісник України

"ОВУ";

Систематичне зібрання чинного законодавства України

"СЗЧЗУ";

Вісник Верховного Суду України

"ВВСУ";

Збірник законодавства Автономної Республіки Крим

"ЗЗАРК";

Урядовий кур'єр

"УК";

Голос України

"ГУ".

2.3.3. Вид, дата, номер акта, яким внесені зміни, зазначаються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, а при значній кількості змін - на окремій вклейці.

Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин акта законодавства, проставляються на полях проти відповідних розділів, статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

До кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення, тощо.

У разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про втрату чинності чи скасування акта з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено зміни, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування.

У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі.

Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.

2.3.4. При отриманні нового офіційного видання кодексів контрольний примірник відповідного кодексу замінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання.

Попередній контрольний примірник зберігається в інформаційному фонді, а штамп (напис) "Контрольний примірник" закреслюється та проставляється дата.

2.4. Зберігання актів законодавства.

2.4.1. У Держземагентстві України забезпечується зберігання актів законодавства, їх збірників, створюються умови для їх належного зберігання.

2.4.1. Таємні нормативно-правові акти підлягають обліку та зберіганню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.4.2. Керівник Держземагентства України зобов'язаний створювати належні умови для зберігання нормативної бази актів законодавства та іншої юридичної літератури.

III. БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

3.1. Бібліотечний фонд - упорядковане зібрання актів законодавства, книг, періодичних видань, публікацій, статей та інших документів, що комплектуються Держземагентством України.

3.2. Держземагентство України формує бібліотечний фонд, виходячи з практичної потреби.

3.3. Облік та користування бібліотечним фондом здійснюється відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", наказу Міністерства культури і мистецтв України від 5 травня 1999 року № 275 "Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 липня 1999 року за № 449/3742.

Заступник начальника
Юридичного управлінняЛ.М. Шемелинець
Додаток 1
до пункту 2.2.3 Положення

ЖУРНАЛ
обліку актів законодавства України


акта

Дата акта

Дата надходження акта

Вид акта

Видавник акта

Назва акта

Джерело опублікування

Примітки

ОВУ

ВВР

УК

ГУ

ПВ

__________
Примітка:
ОВУ - "Офіційний вісник України";
ВВРУ - "Відомості Верховної Ради України";
УК - "Урядовий кур'єр";
ГУ - "Голос України";
ПВ - "Президентський вісник".Додаток 2
до пункту 2.2.3 Положення

ЖУРНАЛ
обліку міжнародних договорів

Дата отримання

Країна

Вид договору

Назва договору

Дата

Термін дії

Примітки

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: