open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.06.2017  № П-9-2

Про Меморандум між Національною академією державного управління при Президентові України та Федерацією професійних спілок України

Відповідно до п. 10 Статуту Федерації профспілок України та на виконання рішень Стратегії діяльності ФПУ на 2016-2021 роки «Європейський вибір» щодо співпраці у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців, проведенні наукових досліджень, сприянні підвищенню спроможності професійних спілок та їх організацій ефективно представляти та захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси, спрямовані на сталий розвиток українського суспільства і розбудову державності, Президія Федерації професійних спілок України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити текст Меморандуму між Національною академією державного управління при Президентові України та Федерацією професійних спілок України (додається).

2. Доручити Голові ФПУ Осовому Г.В. підписати зазначений Меморандум.

3. Членським організаціям ФПУ сприяти використанню положень Меморандуму у практичній діяльності.

5. Контроль за виконанням постанови покласти на Голову ФПУ Осового Г.В.

Голова ФПУ

Г.В. Осовий


Додаток
до постанови Президії ФПУ
22.06.2017 № П-9-2

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України та Федерацією професійних спілок України

м. Київ

22 червня 2017 р.

Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), в особі Президента Національної академії Куйбіди Василя Степановича, що діє на підставі Положення, з однієї Сторони та

Федерація професійних спілок України (далі - Федерація), в особі Голови Федерації Осового Григорія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої Сторони (далі - Сторони),

усвідомлюючи важливість вдосконалення та розвитку державного управління, місцевого самоврядування, необхідність подальшого утвердження ролі профспілок у розвитку громадянського суспільства України;

розуміючи перспективність та важливість розширення сфери співпраці;

керуючись прагненням реалізації взаємовигідних інтересів у співпраці та партнерстві;

уклали Меморандум про наступне.

1. МЕТА МЕМОРАНДУМУ

Сторони в межах своїх завдань і повноважень, передбачених законодавством, з метою забезпечення інтересів Сторін, спрямованих на розвиток публічного управління, адміністрування та місцевого самоврядування, підготовку кадрів з публічного управління та адміністрування, забезпечення формування державної регіональної політики, удосконалення територіальної організації влади, зміцнення і розвиток правового статусу профспілкових організацій, здійснюють співробітництво у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців, проведенні наукових досліджень, сприянні підвищенню спроможності професійних спілок та їх організацій ефективно представляти та захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси їхніх членів з метою сталого розвитку українського суспільства і розбудови державності.

2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

2.1. Розробка і впровадження проекту створення на партнерських засадах у межах та спосіб, визначених законодавством, Центру розвитку соціального діалогу України для посилення інформаційно-аналітичної, науково-освітньої та експертно-консультативної спроможності Сторін, зміцнення їх позицій.

2.2. Розробка пропозицій щодо удосконалення механізму соціального діалогу, формування та реалізації державної політики у сфері державного управління та місцевого самоврядування; розвитку профспілкового руху.

2.3. Організація в межах компетенції підготовки для заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, виборних органів Федерації професійних спілок України аналітичних матеріалів, пропозицій з актуальних теоретичних і прикладних проблем державотворення, державного управління, місцевого самоврядування, розвитку колективно-договірної роботи та профспілкового руху.

2.4. Організація і здійснення у встановлений законодавством спосіб навчання та підвищення кваліфікації працівників профспілкових організацій з питань кадрової політики, правового і соціального захисту, зайнятості, соціального діалогу, державного управління та місцевого самоврядування.

2.5. Участь у межах компетенції у навчальних, наукових, науково-експертних, консультативних та інших заходах з питань розвитку держави і суспільства, профспілкового руху.

2.6. Розробка спільних пропозицій, зокрема законодавчих та нормативних актів, щодо вдосконалення законодавства з питань правового та соціального захисту, зайнятості населення, проведення наукових досліджень.

2.7. Проведення спільних комунікативних заходів, зокрема конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, з питань розвитку громадянського суспільства, соціального та правового захисту населення, соціального діалогу.

2.8. Розробка, підготовка, спільна організація видання статей, збірників наукових праць, науково-методичної літератури у фахових виданнях Національної академії та Федерації професійних спілок України.

2.9. Взаємне залучення в установленому порядку до участі у навчальному процесі та проведенні наукових досліджень наукових працівників та фахівців Сторін.

2.10.Узгодження інших спільних заходів у межах цього Меморандуму.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. З метою реалізації домовленостей та досягнення цілей, передбачених цим Меморандумом, Сторони беруть на себе наступні зобов'язання:

3.1.1. Створення спільної робочої групи, погодивши в окремому порядку її склад, для проведення консультацій і підготовки пропозицій щодо спільної реалізації завдань, визначених цим Меморандумом.

3.1.2. Здійснення наукових досліджень, розробка пропозицій, ініціювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, реформ у сфері розвитку громадянського суспільства, соціального діалогу та соціального захисту населення.

3.1.3. Надання в межах повноважень, компетенції та у спосіб, визначений законодавством, навчально-освітніх, експертних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії і практики розвитку соціального діалогу, громадянського суспільства, державного управління та місцевого самоврядування.

3.1.4. Провадження спільної діяльності щодо організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань розвитку профспілкового руху в Україні та за кордоном.

3.1.5. Вивчення кращих вітчизняних і зарубіжних практик забезпечення діяльності громадських організацій органів державної влади та місцевого самоврядування з метою сприяння їх запровадженню і поширенню.

3.1.6. Участь в організації та проведенні спільних комунікативних заходів, зокрема конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо.

3.1.7. Залучення у межах повноважень, компетенції та у спосіб, визначений законодавством, до спільної діяльності науково-педагогічних працівників інших установ, у тому числі Академії праці, соціальних відносин і туризму, представників профспілкових організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також експертів за потреби та за погодженням.

3.1.8. Розробка проекту та реєстрація у встановленому законом порядку спільних профільних наукових видань.

3.1.9. Сприяння організації та проходженню стажування слухачів та молодих вчених у структурних підрозділах Сторін.

3.2. За обопільної згоди Сторін співпраця на основі цих домовленостей у межах та у спосіб, визначений законодавством, може бути поширена на інші сфери спільних інтересів. При цьому буде схвалюватися поглиблення співпраці з питань підготовки та підвищення кваліфікації, науково-дослідної, експертно-аналітичної, комунікативної та просвітницької діяльності.

3.3. Сторони за спільним погодженням щороку не пізніше 1 січня розробляють план заходів для реалізації цього Меморандуму.

4. ТЕРМІН ДІЇ МЕМОРАНДУМУ

4.1. Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і припиняє свою дію у разі досягнення цілей, передбачених Меморандумом, або за домовленістю Сторін.

4.2. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму в будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за один місяць.

4.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на його підставі й не завершено протягом строку дії Меморандуму, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше узгоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Меморандум не передбачає жодних фінансових зобов'язань Сторін.

5.2. Меморандум є рамковим документом для укладання інших договорів (угод) на виконання конкретних завдань (робіт).

5.3. Будь-які зміни й доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною.

5.4. З метою досягнення цілей Меморандуму Сторони будують свої взаємовідносини на засадах доброчесного партнерства та максимального сприяння.

5.5. З метою збереження конструктивних партнерських відносин Сторони домовилися вирішувати конфліктні питання шляхом консультацій та переговорів, прагнучи до порозуміння та пошуку компромісу.

5.6. Меморандум укладено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Національна академія державного
управління при Президентові України

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20

Адреса для листування:
04050, м. Київ,
вул. Пугачова, 12/2

За Національну академію
державного управління
при Президентові України

Президент Національної академії,
доктор наук з державного управління

В.С. Куйбіда

Федерація професійних спілок України01601, м. Київ, майдан Незалежності, 2

Адреса для листування:
01601 м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 39-41

За Федерацію професійних спілок України


Голова Федерації професійних спілок УкраїниГ.В. Осовий

{Текст взято з сайту ФПУ http://www.fpsu.org.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: