open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 9 від 14.05.97
м.Київ
vd970514 vn9
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів і фондового ринку N 809 ( v0809863-18 ) від 13.11.2018 }

Про затвердження Положення про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

На виконання Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та Указу Президента
України "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку"
N 142/97 від 14 лютого 1997 р. та з метою забезпечення діяльності
територіальних органів Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про територіальні органи Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Зазначене Положення про територіальні органи Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку ввести в дію з
01.06.97 р. 3. Відділу координації роботи територіальних відділень
Комісії спільно з прес-центром Комісії забезпечити опублікування
тексту Положення в офіційному виданні Комісії. 4. Управлінню справами Комісії (Андрєєв В.Г.) спільно з
відділом координації діяльності територіальних відділень Комісії
(Романко О.І.) розробити проект наказу Комісії щодо заходів,
пов'язаних зі зміною статусу територіальних органів Комісії.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено

Рішенням Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

від 14 травня 1997 р. N 9
Положення про територіальні органи Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку
Це Положення розроблене на виконання Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
та Указу Президента України "Про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку" від 14 лютого 1997 року N 142/97 та з метою
забезпечення діяльності територіальних органів Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
1. Територіальний орган Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (надалі Комісія) є складовою частиною системи
Комісії, яка здійснює державне регулювання ринку цінних паперів у
відповідному регіоні у межах повноважень, визначених цим
Положенням. Територіальний орган утворюється за наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, є підпорядкованим і
підзвітним Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Територіальний орган у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
рішеннями Комісії, наказами та розпорядженнями Голови Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, дорученнями членів
Комісії, а також цим Положенням. 3. Територіальний орган реалізує у Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі, у м. Києві та Київській області і в областях
України завдання, покладені на Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку Законом України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні", Указом Президента України від 14 лютого
1997 р. N 142/97 "Про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку", в межах повноважень, що визначені цим
Положенням.
4. Територіальними органами Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку є територіальні управління та
територіальні відділення. 4.1. Територіальні управління Комісії створюються в
Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, м.Києві та Київській
області та областях України. 4.2. В населених пунктах обласного підпорядкування в межах
штатної чисельності та коштів, виділених на фінансування
відповідного територіального управління, можуть створюватись
територіальні відділення Комісії, які є структурними підрозділами
відповідного територіального управління. При створенні
територіального відділення його функції та повноваження
визначаються згідно з наказом Комісії за поданням голови
відповідного територіального управління в межах повноважень,
визначених цим Положенням.
5. Основними завданнями територіального органу у відповідному
регіоні є: 1) забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо
розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних у
відповідному регіоні; 2) координація діяльності місцевих державних органів з питань
функціонування у відповідному регіоні ринку цінних паперів та їх
похідних; 3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском
та обігом цінних паперів та їх похідних в регіоні, додержання
законодавства в цій сфері; 4) захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо
запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних
паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах
своїх повноважень; 5) сприяння розвитку ринку цінних паперів; 6) узагальнення практики застосування законодавства України з
питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення
пропозицій щодо його вдосконалення. 7) організація виконання науково-дослідних робіт з питань
функціонування та розвитку ринку цінних паперів, захисту прав
інвесторів за завданням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
6. Територіальний орган відповідно до покладених на нього
завдань: 1) здійснює реєстрацію випуску цінних паперів підприємств та
інформації про їх випуск у межах повноважень, наданих Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку; 2) здійснює видачу дозволів емітентам на здійснення
діяльності по веденню власного реєстру власників іменних цінних
паперів, аналізує звітність, подану емітентами; З) контролює дотримання у Автономній Республіці Крим та
м.Севастополі, у м.Києві та Київській області і в областях України
законодавства, яке регулює ринок цінних паперів, здійснення
підприємницької та професійної діяльності на ринку цінних паперів; 4) розробляє та виконує заходи, спрямовані на запобігання
порушення законодавства України про цінні папери у межах
повноважень, наданих Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку; 5) здійснює контроль за діяльністю емітентів по веденню
реєстрів власників іменних цінних паперів; 6) сприяє організації та проводить роботу по підготовці
фахівців з питань фондового ринку та сертифікацію фахівців, які
здійснюють професійну діяльність з цінними паперами; 7) розглядає звернення та скарги щодо порушення
законодавства, яке регулює ринок цінних паперів; 8) узагальнює практику застосування законодавства, яке
регулює ринок цінних паперів, розробляє пропозиції щодо його
удосконалення і вносить їх на розгляд Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку; 9) виконує доручення Комісії по організації виконання
науково-дослідних робіт з питань функціонування фондового ринку; 10) інформує громадськість регіону про свою діяльність та
стан розвитку ринку цінних паперів; 11) координує свою діяльність з місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування; 12) інформує відповідні місцеві державні органи щодо порушень
законодавства з питань функціонування ринку цінних паперів,
координує свою діяльність з питань виявлення, запобігання та
припинення порушень законодавства, яке регулює ринок цінних
паперів, з органами прокуратури та правоохоронними органами; 13) подає звіти про свою діяльність Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку; 14) сприяє роботі інших структурних підрозділів Комісії в
реалізації їх повноважень; 15) бере участь в організації професійної підготовки та
навчання спеціалістів з питань, що відносяться до компетенції
територіального органу.
7. Територіальний орган має право: 1) здійснювати контроль за достовірністю інформації, що
надається емітентами та особами, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів, та її відповідністю
встановленим стандартам; 2) здійснювати за дорученням Голови та членів Комісії
перевірки та ревізії учасників фондового ринку, розташованих і
діючих у відповідному регіоні, залучати до перевірок представників
відповідних місцевих органів (за їх згодою); 3) звертатися до суду та арбітражного суду з позовами
(заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цінні
папери; 4) надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та
саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання
розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного
законодавства; 5) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів
правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна
відповідальність, якщо до компетенції Комісії не входить
накладення адміністративних стягнень за відповідні
правопорушення; 6) накладати на осіб, винних у порушенні законодавства про
цінні папери та фондовий ринок, адміністративні стягнення, а також
штрафні та інші санкції в межах повноважень, наданих Комісією; 7) вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох
діб документи, що підтверджують факти порушень актів законодавства
про цінні папери; 8) входити з пропозиціями до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку щодо удосконалення законодавства
України про регулювання ринку цінних паперів та розгляду на її
засіданнях практики застосування окремих положень чинного
законодавства України в конкретному регіоні; 9) звертатися до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з пропозиціями про створення в необхідних випадках
тимчасових груп та комісій для розгляду окремих питань стосовно
порушення чинного законодавства, яке регулює діяльність фондового
ринку; 10) одержувати безкоштовно документи, статистичну та іншу
інформацію, необхідну для здійснення контролю за дотриманням
чинного законодавства щодо ринку цінних паперів.
8. Територіальний орган Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку очолює голова територіального органу. Голова
територіального управління призначається та звільняється наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Голова
територіального відділення призначається та звільняється наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за поданням
начальника відповідного територіального управління Комісії.
Заступник голови територіального органу призначається наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за поданням
голови територіального органу. 9. Голова територіального органу є уповноваженою особою
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку мають право: безперешкодно входити на підприємства, в
установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до
документів і інших матеріалів, необхідних для проведення
перевірки; вимагати для перевірки необхідні документи та іншу
інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень; залучати за
погодженням з відповідними центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевої влади та самоврядування,
підприємствами і об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих
Рад (за їх згодою) для проведення перевірок та ревізій; відповідно
до розподілу обов'язків чи письмового доручення провадити в межах
наданих повноважень розгляд справ про порушення чинного
законодавства щодо випуску та обігу цінних паперів, у тому числі
стандартів, норм і правил, визначених нормативними актами
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ставити
питання перед органами Прокуратури та Міністерством внутрішніх
справ України про проведення розслідувань або інших заходів
відповідно до чинного законодавства. Голова територіального органу
(управління, відділення): організовує роботу територіального
органу; несе персональну відповідальність за виконання покладених
на територіальний орган завдань; розподіляє обов'язки між
працівниками територіального органу; затверджує положення про
структурні підрозділи і визначає їх повноваження та призначає їх
керівників; здійснює відповідно до чинного законодавства
прийняття, переведення та звільнення працівників апарату органу
(крім заступника голови); застосовує заходи заохочення та накладає
дисциплінарні стягнення на працівників органу; у межах своїх
повноважень видає накази та розпорядження, організовує та
контролює їх виконання. 10. Працівники територіального органу Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку здійснюють свої повноваження як
уповноважені особи тільки за письмовим дорученням голови
територіального органу по конкретній справі. 11. Голови територіальних органів можуть брати участь у
засіданнях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з
правом дорадчого голосу. 12. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
може переглянути рішення її територіальних органів за поданням
Голови та членів Державної комісії. 13. Без згоди Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку співробітники територіального органу не можуть входити до
складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються
центральними державними та місцевими органами виконавчої влади, а
також органами місцевого самоврядування. 14. Структура, загальна чисельність, штатний розпис, кошторис
та фонд оплати праці працівників територіальних органів
затверджуються Головою Комісії. 15. Фінансування витрат на утримання територіальних органів
здійснюється з державного бюджету в межах виділених асигнувань
згідно з затвердженим кошторисом. 16. У разі відсутності Голови територіального органу Комісії
його функції здійснює заступник голови або виконуючий обов'язки
Голови за письмовим дорученням Голови територіального органу
Комісії або рішенням Голови Комісії. 17. Територіальне управління Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням
та зображенням малого Державного Герба України.
Надруковано: "Українська Інвестиційна Газета" N 27, 24.07.97 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: