open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
Р І Ш Е Н Н Я
12.03.2002 N 9

Про затвердження Порядку особливого

дисциплінарного провадження Асоціації "ПФТС"

З метою покращання дисциплінарних процедур, Рада Асоціації
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок особливого дисциплінарного провадження
Асоціації "ПФТС" (додаток 1).
2. Доручити адміністрації погодження цього рішення з
державними органами з правом узгодження остаточної редакції.
Голова Ради Р.Сазонов
Секретар засідання В.Дубінко

Додаток N 1

до рішення Ради Асоціації

"ПФТС"

від 12 березня 2002 р. N 9

Порядок

особливого дисциплінарного провадження

1. Загальні положення
1.1. Порядок особливого дисциплінарного провадження (надалі -
Порядок) визначає порядок розгляду дисциплінарними органами
Асоціації "ПФТС" (надалі - Асоціації) справ про порушення вимог
правил положень та стандартів Асоціації, що регулюють здійснення
операцій з цінними паперами, стандартів і правил етичної і
професійної поведінки членів Асоціації.
1.2. Дія цього Порядку розповсюджується на всіх членів
Асоціації, а також на їх працівників, які уповноважені вести
переговори і укладати угоди з цінними паперами та іншими
фінансовими інструментами (надалі - Уповноважені особи). Дія цього
Порядку також розповсюджується на осіб, що відповідно до процедур,
встановлених цим Порядком, звертаються до дисциплінарних органів
Асоціації з метою порушення дисциплінарного провадження у
відношенні членів Асоціації чи їх Уповноважених осіб.
1.3. Дисциплінарні органи Асоціації, які здійснюють особливе
дисциплінарне провадження відповідно до цього Порядку:
- Постійна дисциплінарна комісія Ради Асоціації (надалі -
Комісія); - Рада Асоціації.
1.4. До справ особливого дисциплінарного провадження (надалі
- справи), розгляд яких відбувається відповідно до цього Порядку,
відносяться справи, порушені за заявами членів Асоціації, а також
будь-якими третіми особами, які користуються послугами членів
Асоціації (клієнти, інвестори тощо), директором - контролером ПФТС
за фактами, які мають явні ознаки порушення вимог: правил,
положень та стандартів Асоціації, що регулюють здійснення операцій
з цінними паперами; стандартів і правил етичної і професійної
поведінки членів Асоціації. Такі факти повинні мати вигляд дій чи
бездіяльності члена Асоціації, що привели до негативних наслідків
безпосередньо у заявника або Асоціації.
2. Дисциплінарні органи
2.1. Дисциплінарними органами Асоціації, які здійснюють
особливе дисциплінарне провадження відповідно до цього Порядку, є:
- Постійна дисциплінарна комісія Ради Асоціації (надалі -
Комісія); - Рада Асоціації.
2.2. До компетенції Комісії належать:
- безпосередній розгляд справ та прийняття рішень за ними; - вирішення усіх процедурних питань, що виникають при
розгляді справ; - застосування заходів, що забезпечують оперативний та
справедливий розгляд справ; - розробка та подання на затвердження Раді Асоціації
узагальнених висновків щодо визнання тих чи інших дій членів
Асоціації та їх Уповноважених осіб такими, що порушують правила
етичної і професійної поведінки.
2.3. До компетенції Ради Асоціації належать:
- розгляд скарг на рішення Комісії та прийняття рішень за
ними; - затвердження рішень Комісії про застосування санкцій у
вигляді виключення з членів Асоціації; - затвердження за поданням Комісії узагальнених висновків
щодо визнання тих чи інших дій членів Асоціації та їх
Уповноважених осіб такими, що порушують правила етичної і
професійної поведінки.
3. Склад та формування Комісії
3.1. Комісія складається з трьох членів. Один з них є
постійним, його функції виконує арбітражний секретар Асоціації.
Два інших члена Комісії є представниками членів Ради Асоціації.
3.2. На арбітражного секретаря покладаються обов'язки щодо
організаційного та технічного забезпечення діяльності Комісії.
3.3. Всі члени Ради Асоціації призначають своїх представників
для роботи в якості членів Комісії. Представниками є особи, які
приймають участь у засіданнях Ради Асоціації.
3.4. Робота в якості членів Комісії здійснюється на принципах
ротації. Рада затверджує перелік осіб - представників членів Ради
Асоціації, та графік, за яким вони виконують функції членів
Комісії. Термін виконання кожним з членів Ради Асоціації функцій
члена Комісії не повинен перевищувати 3-х місяців.
3.5. У разі якщо на розгляд Комісії надійде справа, у
вирішенні якої член Комісії може бути зацікавленим особисто (має
родинні, ділові стосунки, які можуть створити перешкоди для
неупередженого рішення), він повинен заявити відвід, а його
повноваження передаються представнику Ради Асоціації, який згідно
з затвердженим графіком є наступним членом Комісії.
3.6. Процедура, визначена п. 3.5, застосовується також у
випадках, коли з поважних причин член Комісії не в змозі
виконувати функції з дотриманням встановлених процесуальних
строків.
4. Подання заяви
4.1. Порушення провадження та розгляд справ за цим Порядком
здійснюється на підставі відповідної заяви.
4.2. Заява подається на ім'я арбітражного секретаря і повинна
містити таку інформацію:
- повну назву, адресу, номери телефону та факсу, П.,І.,Б.
керівника юридичної особи, проти якої порушується провадження чи
працівником якої є фізична особа, проти якої порушується
провадження (надалі - Відповідач);
- детальний виклад ситуації, що на погляд Заявника є
порушенням його прав та законних інтересів;
- посилання на вимоги чинного законодавства, правил, положень
та стандартів Асоціації, які на думку Заявника порушено
Відповідачем;
- пропозиції щодо санкцій, які повинні бути застосовані до
Відповідача;
- перелік всіх доказів та свідків, які можуть бути залучені
для розгляду справи;
- повну назву, адресу, номери телефону та факсу, П.,І.,Б.
відповідальних осіб Заявника.
4.3. До заяви додаються копії всіх документальних доказів (у
тому числі аудіозаписи тощо). Заява надається у чотирьох
примірниках.
4.4. Не пізніше наступного робочого дня за днем отримання
заяви, арбітражний секретар перевіряє заяву на наявність
передбачених п. 4.2 даних та відповідності вимогам п. 1.4 цього
Порядку і, у разі відповідності, надсилає її членам Комісії та
Відповідачу чи повертає Заявнику - у випадку невідповідності
встановленим вимогам.
4.5. Не пізніше одного робочого дня після отримання заяви,
члени Комісії визначаються щодо можливості участі у розгляді
справи та повідомляють про це арбітражного секретаря. Якщо їх
участь в розгляді справи є неможливою через обставини, зазначені в
пп. 3.5 - 3.6 цього Порядку, арбітражний секретар здійснює заміну
членів Комісії.
4.6. Розгляд справи здійснюється Комісією в складі, що діяв
на момент отримання заяви.
4.7. За окремим зверненням Заявника та Відповідача, Комісія
може виконувати функції третейського суду по справі, що
розглядається.
5. Розгляд справи
5.1. Справа розглядається на засіданні Комісії, не пізніше
5-ти робочих днів після отримання членами Комісії заяви та всіх
матеріалів. Про дату, час та місце проведення засідання Заявник та
Відповідач повідомляються не пізніш як за 2 робочих дні.
5.2. Заявник та Відповідач повинні надіслати для участі у
розгляді своїх належним чином уповноважених представників.
5.3. Справу може бути розглянуто без участі представників
Заявника чи Відповідача, якщо їх своєчасно повідомлено про дату,
час та місце проведення засідання, але представники не з'явилися,
заяв про перенесення засідання з зазначенням поважних причин не
надано.
5.4. Засідання Комісії може бути перенесено не більш ніж на 5
робочих днів, якщо Комісія визнала поважними заявлені причини.
Надалі справа повинна бути розглянута за будь-яких умов.
5.5. Комісія при розгляді справи самостійно визначає порядок
проведення засідання, оцінює докази та свідчення, забезпечує
порядок.
5.6. При розгляді справи Комісія керується вимогами чинного
законодавства, правил, положень та стандартів Асоціації, практики
діяльності дисциплінарних органів Асоціації, діловими звичаями.
5.7. Для з'ясування обставин справи Комісія має право
витребувати додаткові докази та свідчення, направити матеріали для
експертизи, у тому числі до комітетів Асоціації.
5.8. Вимоги Комісії при розгляді справи є обов'язковими для
виконання. Комісія має право застосовувати необхідні заходи, у
тому числі штрафи (відповідно з Дисциплінарним кодексом) для
забезпечення виконання своїх вимог.
6. Рішення Комісії
6.1. За результатами розгляду справи Комісія приймає одне з
таких рішень:
- про накладення санкцій; - про закриття справи; - про передачу справи на розгляд Ради Асоціації.
6.2. Комісія має право застосовувати всі санкції, передбачені
правилами та положеннями Асоціації, окрім виключення з членів
Асоціації.
6.3. Рішення Комісії про виключення з членів Асоціації
підлягає затвердженню Радою Асоціації.
6.4. Окрім того, Комісія може доручити адміністрації
Асоціації звернутися до ДКЦПФР з проханням анулювати ліцензію на
провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів чи
повідомити про факти порушення законодавства про цінні папери,
встановлені при розгляді справи.
6.5. При відсутності події і складу правопорушення Комісія
приймає рішення про закриття справи.
6.6. У випадках, коли справа має особливо важливий характер
для діяльності Асоціації, Комісія може прийняти рішення про
передачу справи на розгляд Ради Асоціації.
6.7. Рішення оголошуються в засіданні Комісії і надсилаються
Заявнику та Відповідачу у письмовому вигляді не пізніше 3-х
робочих днів після цього.
6.8. Рішення Комісії може бути оскаржено до Ради Асоціації
протягом 10-ти робочих днів з моменту його отримання.
6.9. Комісія може включити до рішення узагальнені висновки
(див. п. 2.2 Порядку).
6.10. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів.
Кожний член Комісії має один голос.
6.11. Після закінчення зазначеного в п. 6.8 терміну, у разі
неподання скарги до Ради Асоціації, рішення Комісії підлягає
оприлюдненню доступними для Асоціації засобами. Рішення Комісії
також підлягає оприлюдненню у разі, якщо воно розглянуто Радою
Асоціації у порядку оскарження та залишено у силі.
7. Розгляд рішення Комісії Радою Асоціації
7.1. Рішення Комісії розглядається Радою Асоціації, якщо:
- рішення Комісії оскаржено Заявником чи Відповідачем
протягом зазначеного в п. 6.8 терміну; - рішення Комісії передбачає застосування санкції у вигляді
виключення з членів Асоціації; - рішення вміщує узагальнені висновки (п. 2.3 Порядку); - рішенням Комісії справу передано на розгляд Ради Асоціації
відповідно до п. 6.6 Порядку.
7.2. Рада Асоціації здійснює розгляд та приймає рішення
відповідно до статуту, правил та положень Асоціації.
8. Перегляд рішення Комісії за нововиявленими обставинами
8.1. Комісія може переглянути прийняте нею рішення, яке
набрало чинності, за нововиявленими обставинами, що мають істотне
значення для справи і не могли бути відомі заявникові за заявою
сторони не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що
стали підставою для перегляду судового рішення.
8.2. Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копії
заяви та доданих до неї документів.
8.3. Рішення, що набрали чинності, переглядаються Комісією в
тому ж складі, в якому було прийняте рішення.
8.4. Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами
розглядається Комісією у протягом тижня з дня їх надходження.
8.5. Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у
справі, не є перешкодою для розгляду заяви.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: