open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.08.2012 N 8гн-1
Про внесення змін та доповнень до наказу

Генерального прокурора України

від 05.05.2011 N 8гн "Про організацію роботи

органів прокуратури України у галузі

міжнародного співробітництва і правової допомоги

у кримінальних справах"
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Генеральної прокуратури N 8гн ( v0008900-11 ) від
05.05.2011, до якого вносились зміни }

У зв'язку зі структурними змінами у центральному апараті
Генеральної прокуратури України та з метою подальшого
удосконалення діяльності органів прокуратури України у галузі
міжнародно-правового співробітництва, керуючись статтею 15 Закону
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального
прокурора України від 05.05.2011 N 8гн ( v0008900-11 ) "Про
організацію роботи органів прокуратури України у галузі
міжнародного співробітництва і правової допомоги у кримінальних
справах":
1.1. Назву наказу викласти у редакції: "Про організацію
роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового
співробітництва".
1.2. У тексті наказу слова "міжнародно-правове управління" у
всіх відмінках замінити словами "Головне управління
міжнародно-правового співробітництва" у відповідних відмінках.
1.3. Преамбулу наказу викласти у такій редакції: "З метою забезпечення належної організації роботи органів
прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва,
здійснення ефективного прокурорського нагляду та правозахисної
діяльності у цій сфері, додержання прав і свобод людини та
інтересів держави при вирішенні питань, що регулюються нормами
міжнародного права, керуючись статтею 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ).
1.4. Пункт 1 наказу викласти у редакції: "1. Установити, що міжнародно-правове співробітництво,
наглядова та правозахисна діяльність у цій сфері здійснюються
органами прокуратури України відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), чинного законодавства і міжнародних договорів, а
також на бездоговірній основі у випадках, коли для належної
реалізації завдань і функцій прокуратури необхідне застосування
норм міжнародного права або взаємодія з іноземними державними
установами чи міжнародними організаціями. При здійсненні
міжнародно-правового співробітництва та наданні
міжнародно-правової допомоги органи прокуратури України повинні
дотримуватися принципів взаємної поваги до національного
суверенітету і прав людини, добросовісного виконання зобов'язань
та невтручання у внутрішні справи іноземних держав".
1.5. Доповнити наказ пунктом 2.4 такого змісту: "2.4. Здійснення правозахисної діяльності щодо забезпечення
прав і свобод людини та інтересів держави у сфері зовнішніх
відносин України, забезпечення реалізації яких віднесено до
компетенції Міністерства закордонних справ України".
1.6. У пунктах 3, 7, а також у останньому абзаці наказу слова
"військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
Дніпровському екологічному прокурору" замінити словами
"спеціалізованим прокурорам (на правах обласних)".
1.7. У пункті 4 слова "старших помічників прокурорів
областей" замінити словами "старших прокурорів прокуратур
областей".
1.8. Пункт 5 наказу викласти у такій редакції: "5. На Головне управління міжнародно-правового
співробітництва Генеральної прокуратури України покласти:
5.1. Забезпечення визначених законодавством функцій органів
прокуратури, виконання яких вимагає застосування норм
міжнародних договорів України у сфері правової допомоги у
кримінальних справах або взаємодії з компетентними установами
іноземних держав та міжнародними організаціями.
5.2. Здійснення постійного контролю за діяльністю
підпорядкованих прокуратур щодо нагляду за додержанням вимог
міжнародних договорів та законів України, якими врегульовано
питання надання міжнародної правової допомоги у кримінальних
справах та їх застосуванням, а також надання необхідної методичної
та практичної допомоги на місцях.
5.3. Організацію, безпосередній розгляд, у межах компетенції,
та підготовку рішень за зверненнями про правову допомогу,
екстрадицію і передачу кримінального переслідування на підставі
законодавства України, міжнародних договорів України, відомчих
угод, а в окремих випадках - на бездоговірній основі.
5.4. Розгляд матеріалів, підготовку висновків і пропозицій, а
також документів, спрямованих на їх реалізацію, щодо: - відповідності рішень, які приймаються Генеральною
прокуратурою України, положенням чинних міжнародних договорів
України про правову допомогу у кримінальних справах; - додержання вимог міжнародних договорів та чинного
законодавства України з питань правової допомоги органами, дії або
рішення яких оскаржуються чи перевіряються; - можливості та доцільності укладання нових і приєднання до
чинних угод про правову допомогу у кримінальних справах з огляду
на зобов'язання за міжнародними договорами, учасницею яких є
Україна.
5.5. Забезпечення участі представників прокуратури України в
заходах міжнародного характеру (зустрічах, переговорах,
конференціях, семінарах, нарадах тощо), проведення таких заходів
із залученням іноземних фахівців в Україні з метою вивчення
сучасної прокурорської та слідчої практики, організацію навчання
працівників прокуратури за кордоном.
5.6. Організаційне забезпечення відряджень працівників
органів прокуратури за кордон у службових справах на підставі
наказів Генерального прокурора України відповідно до правил,
встановлених Інструкцією про організаційно-протокольне
забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які
здійснюються органами прокуратури України.
5.7. Координацію діяльності структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України у межах реалізації програм та
заходів міжнародного співробітництва, обміну досвідом з
компетентними установами іноземних держав та міжнародними
організаціями, підготовки міжнародних договорів з питань правової
допомоги у кримінальних справах, у сфері боротьби зі злочинністю і
удосконалення правової бази співробітництва, а також надання
консультативної та методичної допомоги зазначеним підрозділам.
5.8. Здійснення правозахисної діяльності щодо забезпечення
гарантованих Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та іншими
законами, міжнародно-правовими актами прав і свобод громадян,
економічної безпеки держави, виявлення та усунення порушень
законодавства у сфері зовнішніх відносин України, забезпечення
реалізації яких віднесено до компетенції Міністерства закордонних
справ України.
5.9. Підготовку та здійснення заходів міжнародно-правового
характеру, спрямованих на розвиток ділових стосунків Генеральної
прокуратури України з органами прокуратури, іншими компетентними
установами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями.
5.10. Взаємодію з відповідними підрозділами Верховного Суду,
Міністерства юстиції України, а також правоохоронних та інших
центральних органів державної влади з питань міжнародно-правового
співробітництва у кримінально-правовій сфері.
5.11. Здійснення в установленому порядку контактів з
посольствами та консульськими установами іноземних держав,
представництвами міжнародних організацій в Україні з питань, що
віднесені до компетенції Головного управління, участь за
дорученням керівництва Генеральної прокуратури України у зустрічах
з представниками цих установ з питань діяльності органів
прокуратури.
5.12. Забезпечення зв'язків з міжнародними установами та
організаціями, засобами масової інформації, дипломатичними
представництвами України за кордоном та іноземними посольствами в
Україні з питань, що віднесені до компетенції органів
прокуратури".
1.11. Пункт 6.1 після слів" у кожній кримінальній справі",
"при надходженні кримінальної справи" доповнити словами "або
повідомленні про злочин" у відповідних відмінках, слово "її"
замінити словом "їх".
1.12. Пункт 6.2 після слів "іноземної держави" доповнити
словами "або відмови від такого звернення".
1.13. Третє речення пункту 6.3 після слів "законності та
обґрунтованості" доповнити словами "а також долученням належно
завіреної копії цього процесуального рішення".
1.14. Пункт 6.3 доповнити четвертим реченням такого змісту: "Такий же висновок невідкладно надавати до Головного
управління міжнародно-правового співробітництва щодо кожного
процесуального рішення, прийнятого за результатами розгляду
отриманих з-за кордону інформацій та повідомлень, які можуть бути
приводом для порушення кримінальної справи".
1.15. Доповнити наказ пунктом 6.4: "6.4. При вирішенні питання про видачу особи з України за
зверненням Головного управління міжнародно-правового
співробітництва проводити перевірку та надавати висновок щодо
законності рішень про набуття особою, видача якої запитується,
громадянства України або статусу біженця, особи, яка потребує
додаткового захисту чи якій надано тимчасовий захист".
Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам
усіх рівнів, прокурорам міст, районів, районів у містах,
міжрайонним прокурорам, ректору Національної академії прокуратури
України, довести до відома прокурорсько-слідчих працівників.
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України В.Пшонка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: