open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального

прокурора України

23.05.2007 N 8гн-1
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури N 8гн ( v0008900-11 ) від 05.05.2011 }
ІНСТРУКЦІЯ

про порядок розгляду в органах прокуратури України

запитів про видачу правопорушників

1. Загальні положення
Інструкцію розроблено відповідно до вимог наказу Генерального
прокурора України N 8-гн ( v0008900-05 ) від 26.12.05 "Про
організацію роботи органів прокуратури України у галузі
міжнародного співробітництва і правової допомоги". Передбачений цією Інструкцією порядок розгляду в органах
прокуратури України запитів про видачу правопорушників має на меті
встановити єдині підходи до виконання запитів слідчих і судових
органів України, іноземних держав про видачу, забезпечення
належного розгляду та підготовки необхідних документів, дотримання
прав і законних інтересів осіб, щодо яких запитується екстрадиція. Установлений даною Інструкцією порядок може змінюватись у
зв'язку з прийняттям відповідних нормативно-правових актів
України. Керівництво управління(начальник управління, заступник
начальника управління, начальник відділу або заступник начальника
відділу відповідно до компетенції) несуть відповідальність за
дотриманням підпорядкованими працівниками строків і порядку
розгляду запитів про видачу правопорушників та прийняті у зв'язку
з їх розглядом рішення. Відповідальний працівник - прокурор, старший прокурор або
інший оперативний працівник управління, якому доручено
безпосереднє вирішення конкретного звернення, - несе персональну
відповідальність за підготовку, розгляд, виконання запитів про
видачу правопорушників.
2. Порядок розгляду запитів

слідчих та судових органів України
2.1. При надходженні до Генеральної прокуратури України
повідомлення про встановлення місця знаходження (затримання) за
кордоном особи, яка перебуває у розшуку у зв'язку зі скоєнням
злочину, відповідальний працівник не пізніше доби з дня отримання
ним зазначеної інформації готує та після підписання керівництвом
управління надсилає центральним апаратам слідчого органу, у
провадженні якого перебуває справа (Державній податковій
адміністрації, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки
України), Міністерству юстиції України (щодо справ, котрі
перебувають у провадженні суду), а також відповідному структурному
підрозділу Генеральної прокуратури України та прокуратурі області
доручення про передачу міжнародно-правовому управлінню Генеральної
прокуратури України до певної дати запиту про екстрадицію
розшукуваної особи в Україну, підготовленого з дотриманням вимог
міжнародних договорів та відомчих нормативних актів. У разі необхідності відповідальний працівник одночасно
забезпечує підготовку та передачу компетентному органу іноземної
держави звернення з проханням застосувати до особи тимчасовий
арешт строком на 40 діб в порядку, передбаченому ст. 16
Європейської конвенції про видачу правопорушників ( 995_033 ) або
відповідними положеннями інших міжнародних договорів, що регулюють
питання екстрадиції.
2.2. При надходженні запиту про видачу відповідальний
працівник за дорученням керівництва міжнародно-правового
управління вивчає документи з точки зору їх відповідності вимогам
міжнародних договорів України та іншим нормативним актам з цих
питань. За результатами вивчення він складає мотивований висновок
щодо обґрунтованості запиту про видачу, який обов'язково має
містити інформацію щодо: - громадянства особи; - екстрадиційності злочину за чинним законодавством України; - наявності строків давності притягнення особи до
кримінальної відповідальності; - відповідності оформлення запиту вимогам міжнародного
договору. Указаний висновок підлягає погодженню з начальником відділу
та затвердженню начальником управління. У разі належної підготовки запиту про видачу відповідальний
працівник готує проект звернення до центрального органу іноземної
держави, який разом з висновком та наявним листуванням
доповідається заступнику Генерального прокурора України,
відповідальному за організацію роботи органів прокуратури у галузі
міжнародного співробітництва і правової допомоги. За необхідності організовується оперативне доопрацювання
запиту про видачу. Запит про видачу правопорушника в Україну за підписом
заступника Генерального прокурора України надсилається за кордон
згідно з порядком, встановленим двосторонніми або багатосторонніми
договорами, учасницею яких є Україна.
2.3. При надходженні до Генеральної прокуратури України
повідомлення іноземної установи про задоволення запиту щодо видачі
правопорушника в Україну, відповідальний працівник у 3-денний
строк готує за підписом заступника Генерального прокурора України
доручення МВС та Державному департаменту України з питань
виконання покарань щодо організації прийому та етапування особи до
місця проведення розслідування у справі. За наявності застережень
іноземного компетентного органу щодо межі кримінального
переслідування виданої особи, у дорученні вимагати від керівництва
центрального органу слідчого апарату та прокуратури області
забезпечення виконання цих вимог іноземної держави та інформування
Генеральної прокуратури України про кінцеве рішення у справі.
2.4. Повідомлення компетентній установі іноземної держави про
результати провадження у справі стосовно виданого в Україну
правопорушника відповідальний працівник готує протягом 5 днів з
моменту надходження відповідної інформації з прокуратури області.
3. Порядок розгляду запитів іноземних держав
3.1. За інформацією про затримання на території України
особи, розшукуваної за вчинення злочинів в інших країнах,
відповідальний працівник негайно, але не пізніше, ніж через 3 дні
готує про це відповідне повідомлення компетентній установі
іноземної держави, в якому також вимагається підтвердження наміру
надсилати запит про видачу особи. При цьому, для з'ясування
питання щодо екстрадиційності правопорушення, без зволікання
встановлюється кваліфікація протиправних дій, за вчинення яких
буде вимагатися видача затриманого правопорушника, а також
перевіряється, чи не скінчилися строки давності притягнення особи
до кримінальної відповідальності за законодавством України. Одночасно з метою забезпечення прав затриманої особи
факсимільним зв'язком та поштовим відправленням прокуратурам
відповідного рівня надсилається доручення щодо проведення
ґрунтовних перевірок законності затримання такої особи, наявності
обставин, які можуть перешкодити видачі затриманого
правопорушника. Від підпорядкованих прокуратур вимагається надання: у 15-ти
денний термін - ксерокопій процесуальних документів про затримання
особи, її пояснення, інформації, надісланої до дипломатичного
представництва держави, громадянином якої є затримана особа,
ксерокопії подання про застосування до особи тимчасового арешту та
відповідної постанови суду; у місячний термін - висновків щодо
громадянства та відсутності/наявності обставин, які унеможливлюють
видачу, з висвітленням позиції прокуратури області щодо
екстрадиції затриманої особи. Якщо у ході перевірки буде встановлено, що затримана особа є
громадянином України або особою без громадянства, яка постійно
проживає на території України, або інші передбачені законом
обставини, що унеможливлюють видачу особи, відповідальний
працівник негайно вносить заступнику Генерального прокурора
України, відповідальному за організацію роботи органів прокуратури
у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги,
пропозиції щодо її звільнення з-під варти або доцільності
залишення такого запобіжного заходу та порушення в Україні
кримінальної справи. Про такі обставини повідомляється іноземна
компетентна установа та, за наявності підстав, пропонується
розглянути питання про передачу кримінального переслідування.
3.2. Після отримання Генеральною прокуратурою України запиту
іноземної компетентної установи про видачу особи з необхідними
додатками відповідальний працівник перевіряє їх повноту та
відповідність оформлення вимогам міжнародним договорів, якими
врегульовані питання екстрадиції між Україною та іноземною
державою. За необхідності від іноземної держави вимагається
надання додаткових відомостей або документів. Після копіювання запиту про екстрадицію та додатків, що
залишаються у наглядовому провадженні, оригінал запиту негайно
скеровується до прокуратури області. Керівництву прокуратури
області з дотриманням вимог пункту 7.8. наказу Генерального
прокурора України N 8-гн ( v0008900-05 ) від 26.12.05 доручається
забезпечити невідкладну підготовку органом, що здійснив затримання
розшукуваної особи, подання про взяття цієї особи під варту для
подальшої екстрадиції і звернення з ним до суду тільки за
відсутності обставин, що перешкоджають видачі правопорушника. У дорученні також встановлюється кінцева дата виконання
доручення прокуратурою області (прирівняною до неї прокуратурою).
3.3. Після отримання з прокуратури обласного рівня матеріалів
перевірки та інформації про наявність або відсутність перешкод для
видачі за дорученням керівництва міжнародно-правового управління
відповідальний працівник вивчає всі документи з цього питання,
звертаючи увагу на з'ясування певних обставин, зокрема, чи: - встановлено співробітником прокуратури, що займався
виконанням вказаного вище доручення Генеральної прокуратури
України, якою мовою (українською, російською чи іншою) вільно
володіє розшукана особа (чи залучався за необхідності перекладач); - висвітлено у поясненні правопорушника дату та мету його
прибуття в Україну, місце мешкання і реєстрації; громадянство, чи
звертався він з проханням про отримання притулку або статусу
біженця; який стан його здоров'я; чи повідомлялися йому підстави
затримання в Україні;
- забезпечена законність при застосуванні до особи тимчасового
арешту на 40 діб та взяття під варту для екстрадиції; чи брав
прокурор участь у розгляді відповідних подань та яку позицію він
займав; - отримано від відповідних установ належно засвідчені довідки
щодо можливості тримання під вартою затриманої особи з урахуванням
стану здоров'я та її етапування без шкоди для здоров'я; - проведено поглиблені перевірки належності затриманої особи
до громадянства України; факту її постійного проживання в Україні
без отримання громадянства України; інших обставин, які можуть
бути перешкодою для видачі особи; - наявність мотивованого висновку спеціально уповноваженого
органу виконавчої влади України з питань громадянства. За результатами вивчення відповідальний працівник готує
мотивований висновок стосовно рішення Генеральної прокуратури
України за клопотанням іноземної установи про видачу особи, який
обов'язково має містити інформацію стосовно: - наявності договірних відносин; - громадянства особи, видача якої запитується; - екстрадиційності злочину за чинним законодавством України; - наявності строків давності притягнення особи до
кримінальної відповідальності; - стану здоров'я особи, яка видається; - результатів перевірки притягнення особи до відповідальності
та наявності остаточного процесуального рішення в Україні, у тому
числі за той же злочин, у зв'язку з яким запитується видача; - можливості видачі за правопорушення, які не є
екстрадиційними, якщо видача за них запитується разом із
злочинами, що тягнуть екстрадицію; - розгляду та вирішення кількох одночасних запитів різних
держав стосовно видачі однієї особи; - гарантій незастосування смертної кари, якщо законодавством
запитуючої держави таке покарання передбачене за злочин, у зв'язку
з яким запитується видача; - інших відомостей, які у кожному конкретному випадку є
необхідними для прийняття відповідного рішення. Вказаний висновок підлягає погодженню з начальником відділу
та затвердженню начальником управління. Одночасно готуються проекти відповідних документів, які разом
з висновком та наявним листуванням доповідаються заступнику
Генерального прокурора України, відповідальному за організацію
роботи органів прокуратури у галузі міжнародного співробітництва і
правової допомоги.
3.4. Про рішення, прийняте Генеральною прокуратурою України
за запитом про видачу особи, повідомляється ініціатор звернення та
правопорушник.
3.5. При прийнятті Генеральною прокуратурою України рішення
про задоволення запиту про видачу правопорушника в іноземну
державу, готується доручення щодо організації його передачі за
кордон. Вказане доручення підписується заступником Генерального
прокурора України, відповідальним за організацію роботи органів
прокуратури у галузі міжнародного співробітництва і правової
допомоги, та скеровується для організації виконання Міністерству
внутрішніх справ України та Державному департаменту України з
питань виконання покарань.
3.6. Відповідальний працівник контролює надходження з-за
кордону повідомлення про результати провадження у справі стосовно
виданого з України правопорушника.
3.7. У разі звернення особи чи її адвоката до суду зі скаргою
на дії Генеральної прокуратури України, що пов'язані з розглядом
клопотання іноземного компетентного органу про видачу або прийняте
за ним рішення, надавати за запитами суду необхідні матеріали, які
підтверджують законність та обґрунтованість рішення Генеральної
прокуратури України. Повідомлення суду про призначення такої скарги до розгляду
невідкладно за рапортом на ім'я керівництва Генеральної
прокуратури України передавати до відповідного структурного
підрозділу для забезпечення участі в судовому засіданні. Водночас, за необхідності, надавати визначеним структурним
підрозділам Генеральної прокуратури України допомогу з питань, що
належать до компетенції міжнародно-правового управління, при
підготовці матеріалів до судових засідань за скаргами вказаних
категорій.
Міжнародно-правове управління
Генеральної прокуратури України

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: