open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
Н А К А З
29.04.2011 N 8

Про проведення акредитації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

служби геології та надр

N 179 ( v0179771-11 ) від 02.12.2011 }

Відповідно до підпунктів 29, 30 пункту 4 Положення про
Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом
Президента України від 06.04.2011 N 391 ( 391/2011 ), з метою
підготовлення висновків державної геологічної експертизи
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про акредитацію державних геологічних
підприємств, установ, організацій для здійснення державної
експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр та
інших геологічних матеріалів, а також моніторингу та наукового
супроводження надрокористування, що додається. Пункт 1 в редакції Наказу Державної служби геології та надр
N 179 ( v0179771-11 ) від 02.12.2011 }
2. Утворити комісію для проведення акредитації у складі:
Гончарук Л.М. - перший заступник Голови - голова комісії;
Щукін О.М. - начальник Управління адміністративної

роботи та контролю;
Миргородський О.П. - в.о. начальника юридичного відділу;
Третяк Ю.І. - начальник Управління економіки та

фінансів;
Сушко О.В. - начальник Управління з надання надр у

користування та ліцензування господарської

діяльності;
Липнік С.М. - заступник начальника Управління, начальник

відділу контролю, документообігу,

інформаційно-аналітичної роботи та зв'язків

із ЗМІ - секретар комісії.
3. Комісії провести до 15.05.2011 акредитацію відповідно до
вказаного Положення.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Е.А.Ставицький

Додаток 1

до наказу Державної

служби геології

та надр України

29.04.2011 N 8

ПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію державних геологічних

підприємств, установ, організацій

для здійснення державної експертизи

звітів щодо результатів геологічного

вивчення надр та інших геологічних

матеріалів, а також моніторингу

та наукового супроводження надрокористування

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене з метою встановлення критеріїв,
умов та порядку проведення акредитації спеціалізованих державних
геологічних підприємств, установ, організацій, що належать до
сфери управління Державної служби геології та надр України (далі -
Держгеонадра України), для здійснення геологічної експертизи
відповідно до пункту абзацу першого пункту 27 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615
( 615-2011-п ) (далі - Порядок), а також спеціалізованих державних
геологічних підприємств, установ, організацій для проведення
моніторингу та наукового супроводження надрокористування
відповідно до абзацу третього пункту 26 Порядку ( 615-2011-п ).
1.2. Акредитація для здійснення геологічної експертизи
відповідно до пункту абзацу першого пункту 27 Порядку
( 615-2011-п ) здійснюється серед спеціалізованих державних
геологічних підприємств, установ, організацій, що належать до
сфери управління Держгеонадр України відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 810-р ( 810-2011-р )
"Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств,
установ та організацій до сфери управління Державної служби
геології та надр", та таких, на які Держгеонадрам України згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 912
( 912-2011-п ) "Деякі питання Національної акціонерної компанії
"Надра України" передано повноваження з управління державними
корпоративними правами. Акредитація для проведення моніторингу та наукового
супроводження надрокористування відповідно до абзацу третього
пункту 26 Порядку ( 615-2011-п ) здійснюється серед
спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ,
організацій.
1.3. Положення розроблено відповідно до вимог законодавства з
метою встановлення спроможності (компетентності) спеціалізованих
державних геологічних підприємств, установ, організацій, в тому
числі тих, що належать до сфери управління Держгеонадр України
(далі - Підприємства), наявності в них умов та можливостей для
здійснення геологічної експертизи, підготовки експертних
висновків, проведення моніторингу та наукового супроводження
надрокористування.
1.4. Згідно з цим Положенням акредитацію окремо для
здійснення геологічної експертизи та проведення моніторингу та
наукового супроводження надрокористування проводить комісія для
проведення акредитації (далі - комісія), створена наказом Голови
Держгеонадр України.
2. Принципи та критерії акредитації
2.1. Основними принципами здійснення акредитації Підприємств
за цим Положенням є: - забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх
заінтересованих сторін; - загальнодоступність та неупередженість при проведенні
акредитації; - прозорість діяльності з акредитації; - професійна компетентність членів комісії; - добровільність акредитації; - дотримання суспільних інтересів; - конфіденційність інформації, отриманої в процесі
акредитації.
2.2. Для відбору Підприємств комісія застосовує критерії
кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного
забезпечення, а саме наявність: - достатньої кількості фахівців, які мають відповідну освіту
та кваліфікацію і забезпечують проведення досліджень в
установленому обсязі в заявленій галузі акредитації; - інформаційної та матеріально-технічної бази, достатньої для
забезпечення проведення досліджень; - власної бази геологічної інформації, а також можливості
накопичувати, зберігати і використовувати створену Підприємством
геологічну інформацію; - розгалуженої мережі (філій, представництв, дочірніх
підприємств) на території України.
3. Порядок проведення акредитації
3.1. Акредитація проводиться в такому порядку: 3.1.1. Підприємство, яке бажає отримати акредитацію, повинно
надати до комісії такі документи: - заяву (на офіційному бланку за підписом керівника) про
акредитацію на ім'я Голови Держгеонадр України. У заяві має бути
зазначено місцезнаходження заявника; номери телефонів, телефаксів,
банківські реквізити (рахунок у гривнях, валютний рахунок) та вид
діяльності, на який прагне отримати акредитацію Підприємство; - пояснювальну записку про діяльність Підприємства з
зазначенням інформації про наявність матеріально-технічної бази,
власної бази геологічної інформації тощо; - копію завірених в установленому порядку установчих
документів Підприємства та його філій, представництв, дочірніх
підприємств Підприємства з усіма змінами та доповненнями до них; - копії завірених в установленому порядку Свідоцтва про
державну реєстрацію, Довідки про включення до ЄДРПОУ, Довідки про
взяття на облік платників податків Підприємства та його філій,
представництв, дочірніх підприємств Підприємства; - документи щодо кількості та кваліфікації спеціалістів, які
працюють на Підприємстві на постійних засадах.
3.2. Комісія виконує наступні дії: - розміщує оголошення про проведення акредитації на сайті
Держгеонадр України; - приймає документи від Підприємства та реєструє їх в журналі
акредитації; - проводить перевірку документів на їх достатність та повноту
наведеної в них інформації (при недостатності наданих документів
та (або) неповного надання передбаченої даним Положенням
інформації, що повинна міститися в документах, повертає їх
Підприємству, про що робиться відмітка в журналі акредитації); - готує подання на акредитацію Підприємства (або відмову у
акредитації) на ім'я Голови комісії та включає це питання до
порядку денного чергового засідання комісії.
3.3. Голова комісії на засіданні комісії представляє пакет
документів про акредитацію та проводить голосування з цього
питання. Комісія приймає рішення більшістю голосів на закритих
засіданнях у присутності не менше ніж двох третин складу Комісії,
яке оформлюється у вигляді протоколу та підписується усіма членами
комісії. Окрема думка члена комісії викладається на окремому
аркуші та додається до рішення комісії.
3.4. Комісія протягом 10 календарних днів з моменту прийняття
рішення про акредитацію направляє Підприємству витяг з протоколу
засідання комісії про прийняте рішення про акредитацію та розміщує
дані про проведену акредитацію на сайті Держгеонадр України. Положення в редакції Наказу Державної служби геології та надр
N 179 ( v0179771-11 ) від 02.12.2011 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: