open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2015  № 8

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної судової адміністрації № 311 від 09.03.2017}

Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 22 березня 2013 року № 41

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 146 та частини п'ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12, з метою забезпечення своєчасного одержання інформації про додержання строків розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження (кримінальних справ) НАКАЗУЮ:

1. Звіт за формою № 1-1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження", затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 22.03.2013 № 41 "Про затвердження форми звітності про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження", викласти в новій редакції (додається).

2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження" (додається).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 17.06.2010 № 82 "Про затвердження форми звітності № 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 за № 488/17783.

4. Сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі "Судова влада України" в розділі "Нормативно-правова база".

5. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, апеляційного суду Автономної Республіки Крим, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та адміністратора автоматизованої системи документообігу суду.

6. Управлінню інформатизації судів та судової статистики повідомити Міністерство юстиції України про втрату чинності наказу Державної судової адміністрації України від 17.06.2010 № 82, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 за № 488/17783, "Про затвердження форми звітності № 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" та Інструкції щодо її заповнення".

7. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до місцевих загальних судів.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

Л. Гізатуліна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної судової адміністрації
України
19.01.2015  № 8

ЗВІТ
про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження
(Форма № 1-1-ОП)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної судової адміністрації
України
19.01.2015  № 8

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження"

I. Загальні положення

1. Звіт складається з розділів 1, 2, 3, які містять дані про кількість матеріалів кримінального провадження (далі - матеріали), що перебували в судах на розгляді та не були розглянуті на кінець звітного періоду, терміни, протягом яких матеріали не розглядаються, причини та строки відкладення їх розгляду, а також ужиті судами заходи для своєчасного розгляду матеріалів.

Розділи 1.1, 2.1, 3.1 містять дані про кількість кримінальних справ, що розглядаються в порядку КПК України 1960 року.

2. Звіт складається за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

3. Первинні звіти складають районні, районні в містах, міські, міськрайонні суди, (далі - місцеві загальні суди) на підставі документів первинного обліку.

4. Територіальними управліннями державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління) складаються зведені звіти на підставі первинних звітів місцевих загальних судів.

5. Державною судовою адміністрацією України (ДСА України) складається зведений звіт про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження в цілому по Україні.

6. Звіт подається в електронному вигляді засобами, визначеними ДСА України.

7. Організації - складачі інформації вносять виправлення у звіти, в даних яких виявлені приписки та інші перекручення, незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень у звітах, і надсилають виправлені звіти в електронному вигляді адресатам, яким подаються звіти, не пізніше наступного дня з моменту виявлення перекручення; іншим адресатам - не пізніше трьох днів. При цьому слід зробити в супровідному листі до звітів відповідну примітку щодо зміни даних та її причини.

8. За достовірність і своєчасне подання звіту відповідають голови місцевих загальних судів, начальники територіальних управлінь, керівник структурного підрозділу ДСА України, який здійснює зведення звіту, а також безпосередні виконавці звіту. Указані особи підписують звіт.

II. Порядок заповнення звіту

1. Загальні положення

1.1. При заповненні розділів 1, 1.1 та 2, 2.1 звіту кожен матеріал (справа) відображається лише один раз, а в розділі 3, 3.1 матеріал (справа) відображається відповідно до кількості вжитих заходів.

1.2. Тривалість перебування в провадженні суду матеріалів (справ) обліковується з дня надходження матеріалу (справи) до суду до дня постановлення судового рішення.

2. Порядок заповнення розділу 1 "Строки розгляду матеріалів кримінального провадження"

2.1. У графі 1 рядків 1 - 13, 15 містяться дані про кількість матеріалів, що перебували в суді на розгляді. Кількість осіб, які тримаються під вартою у зв'язку з тим, що матеріали не розглядалися судом, зазначається в рядку 14 цієї графи.

2.2. У графі 2 виділяються з графи 1 дані про кількість матеріалів, що станом на кінець звітного періоду не розглянуті та не зупинені чи не відкладені, тобто ті матеріали, за якими судом не проводилися процесуальні дії (розгляд матеріалів не зупинявся у випадках, передбачених законом, та не відкладався).

2.3. Загальна кількість матеріалів, що перебували на розгляді суду в поточному звітному періоді, відображається наростаючим підсумком у рядку 1.

2.4. У рядку 2 зазначається наростаючим підсумком кількість матеріалів, провадження в яких закінчено.

2.5. Відповідно в рядку 3 або 4 наростаючим підсумком указується кількість матеріалів, що були призначені до розгляду з порушенням строків, передбачених статтею 314 КПК України (були призначені до підготовчого судового засідання пізніше 5 днів з дня їх надходження до суду) та статтею 316 КПК України (були призначені до судового розгляду пізніше 10 днів з дня постановлення ухвали про його призначення).

2.6. Кількість матеріалів, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковується в рядку 5, а матеріали, судове провадження в яких зупинено (стаття 335 КПК України), - ще й у рядку 6.

2.7. У рядку 7 відображається залишок нерозглянутих матеріалів на кінець звітного періоду без урахування матеріалів, судове провадження в яких зупинено. З них матеріали, які взагалі не були призначені до підготовчого судового засідання понад п'ять днів з дня надходження до суду, обліковуються ще й у рядку 8, а матеріали, які були призначені до судового розгляду, але не розглядаються понад десять днів, - у рядку 9.

2.8. У рядках 10 - 12 зазначається кількість матеріалів (без урахування матеріалів, судове провадження в яких зупинено), які залишилися нерозглянутими у відповідні строки.

2.9. У рядку 15 відображається наростаючим підсумком загальна кількість матеріалів, розгляд яких відкладався у звітному періоді, навіть якщо на час складання звіту вони вже були розглянуті.

3. Порядок заповнення розділу 2 "Причини та факти відкладення розгляду матеріалів кримінального провадження"

3.1. У графі 1 рядків 2 - 17 наростаючим підсумком відображається кількість причин відкладення розгляду матеріалів. Наприклад, розгляд матеріалу було відкладено у зв'язку з неприбуттям: обвинуваченого, прокурора, свідка, тоді у графі 1 розділу 2 будуть заповнюватися рядки 3, 5 та 7.

3.2. Під час формування показників у графі 2 щодо обліку фактів у рядках 2 - 17 обліковується одна з перелічених причин, яка зумовила затримку в розгляді матеріалу. Цей факт відображається у відповідному рядку за тією ознакою, що вказана в переліку причин першою. Наприклад, якщо розгляд був відкладений у зв'язку з нездійсненням доставки до суду обвинуваченого, який тримається під вартою, і неприбуттям свідка, то факт відкладення відображатиметься в рядку 2 цього розділу (нездійснення доставки до суду обвинуваченого, який тримається під вартою).

Факти відкладення розгляду матеріалу у зв'язку із складанням та погодженням прокурором процесуальних документів щодо: відмови від підтримання державного обвинувачення; зміни обвинувачення; висування додаткового обвинувачення, повинні відображатись лише в рядках 9, 10, 11 відповідно, незалежно від інших причин відкладення розгляду матеріалів.

3.3. У графі 3 у рядках 2 - 17 відображаються матеріали, розгляд яких було відкладено протягом поточного року і які станом на кінець звітного періоду з різних причин не були розглянуті.

При заповненні графи 3 рядків 2 - 17 слід дотримуватись правил, зазначених у підпункті 3.2 цієї інструкції.

4. Порядок заповнення розділу 3 "Інформація про вжиття судами заходів для своєчасного розгляду матеріалів кримінального провадження"

4.1. У рядках 1 - 8 наростаючим підсумком зазначається кількість матеріалів відповідно до конкретного заходу, ужитого судом для оперативного розгляду матеріалу. У разі якщо про розгляді одного матеріалу вжито декілька заходів для своєчасного розгляду, то матеріал обліковується декілька разів відповідно до кількості заходів (скільки заходів, стільки разів обліковується матеріал).

4.2. Кількість матеріалів, в яких не було виконано привід учасників процесу, відображається у звіті один раз.

5. Порядок заповнення розділу 1.1 "Строки розгляду кримінальних справ"

5.1. У графі 1 рядків 1 - 13, 15 містяться дані про кількість справ, що перебували в суді на розгляді. Кількість осіб, які тримаються під вартою у зв'язку з тим, що справи не розглядалися судом, зазначається в рядку 14 цієї графи.

5.2. У графі 2 виділяються з графи 1 дані про кількість справ, що станом на кінець звітного періоду не розглянуті та не зупинені чи не відкладені, тобто ті справи, за якими судом не проводилися процесуальні дії (розгляд справи не зупинявся у випадках, передбачених законом, та не відкладався).

5.3. Загальна кількість кримінальних справ, що перебували на розгляді суду в поточному звітному періоді, відображається наростаючим підсумком у рядку 1.

5.4. У рядку 2 зазначається наростаючим підсумком кількість кримінальних справ, провадження в яких закінчено, тобто розглянутих з постановленням вироку; із застосуванням заходів медичного характеру; провадження в яких закрито; повернених на додаткове (досудове) розслідування чи в порядку статті 2491 КПК України 1960 року, та справ, переданих за підсудністю.

5.5. Відповідно в рядку 3 або 4 наростаючим підсумком указується кількість кримінальних справ, що були призначені до розгляду з порушенням строків, передбачених статтею 241 КПК України 1960 року (не були призначені до досудового розгляду не пізніше десяти діб, а в разі складності справи - не пізніше тридцяти діб з дня їх надходження до суду) та статтею 256 КПК України 1960 року (не були призначені до розгляду в суді не пізніше десяти діб, а в разі складності справ - не пізніше двадцяти діб з дня досудового розгляду).

5.6. Кількість кримінальних справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковується в рядку 5, а справи, провадження в яких зупинено (частини перша, друга статті 249, стаття 280 КПК України 1960 року), - ще й у рядку 6.

5.7. У рядку 7 відображається залишок нерозглянутих кримінальних справ на кінець звітного періоду без урахування справ, провадження в яких зупинено. З них справи, які взагалі не були призначені до попереднього розгляду понад тридцять діб з дня надходження до суду, обліковуються ще й у рядку 8, а справи, які були призначені до судового розгляду, але не розглядаються понад двадцять діб, - у рядку 9.

5.8. У рядках 10 - 12 зазначається кількість справ (без урахування справ, провадження в яких зупинено), які залишилися нерозглянутими у відповідні строки.

5.9. У рядку 15 відображається наростаючим підсумком кількість кримінальних справ, розгляд яких відкладався у звітному періоді, навіть якщо на час складання звіту вони вже були розглянуті.

6. Порядок заповнення розділу 2.1 "Причини та факти відкладення розгляду справ"

6.1. У графі 1 рядків 2 - 14 наростаючим підсумком відображається кількість причин відкладення розгляду кримінальних справ. Наприклад, справа була відкладена у зв'язку з неявкою: підсудного, прокурора, свідка, тоді у графі 1 розділу 2 "Причини та факти відкладення розгляду справ" будуть заповнюватися рядки 3, 5 та 7.

6.2. Під час формування показників у графі 2 щодо обліку фактів у рядках 2 - 14 обліковується одна з перелічених причин, яка зумовила затримку в розгляді справи. Цей факт відображається у відповідному рядку за тією ознакою, що вказана в переліку причин першою. Наприклад, якщо розгляд справи був відкладений у зв'язку з недоставлянням до суду підсудного, який тримається під вартою, і неявкою свідка, то факт відкладення відображатиметься в рядку 2 цього розділу (нездійснення доставки до суду підсудного, який тримається під вартою).

Факт відкладення розгляду справ у зв'язку із зміною прокурором обвинувачення повинен відображатись лише в рядку 10 незалежно від інших причин відкладення розгляду справ.

У разі якщо під час розгляду справи було дано судове доручення про виконання певних слідчих дій, то цей факт незалежно від інших причин відкладення (окрім зміни прокурором обвинувачення) слід відображати в графі 2 рядка 11 наростаючим підсумком, а дані щодо невиконання судових доручень у визначений судом строк - у рядку 12 цього розділу.

6.3. У графі 3 рядків 2 - 14 відображаються справи, розгляд яких було відкладено протягом поточного року і які станом на кінець звітного періоду з різних причин не були розглянуті.

При заповненні графи 3 рядків 2 - 14 слід дотримуватись правил, зазначених у підпункті 3.2 цієї інструкції.

7. Порядок заповнення розділу 3.1 "Інформація про вжиття судами заходів для своєчасного розгляду справ"

7.1. У рядках 1 - 9 наростаючим підсумком зазначається кількість справ відповідно до конкретного заходу, ужитого судом для оперативного розгляду справи. У разі якщо по одній справі вжито декілька заходів для своєчасного розгляду справи, то справа обліковується декілька разів відповідно до кількості заходів (скільки заходів, стільки разів обліковується справа).

7.2. Кількість справ, в яких не було виконано привід учасників процесу, відображається у звіті один раз, якщо навіть судове рішення щодо них було прийнято в попередньому звітному періоді.

Начальник
управління інформатизації
судів та судової статистики

О. Слоніцький

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: