open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2004 N 8
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства охорони здоров'я

N 884 ( v0884282-07 ) від 29.12.2007 }
Про затвердження Регламенту

роботи апарату МОЗ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 100 ( v0100282-06 ) від 02.03.2006 }
З метою встановлення порядку організації діяльності апарату
міністерства, підвищення особистої відповідальності працівників за
виконання покладених на них завдань Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Регламент роботи апарату МОЗ України
(додається).
2. Першим заступникам, заступникам Міністра, керівникам
структурних підрозділів Міністерства:
2.1. Взяти до неухильного виконання Регламент роботи апарату
МОЗ України;
2.2. Привести у відповідність до Регламенту положення про
структурні підрозділи Міністерства.
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника
Міністра.
В.о. Міністра В.В.Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

14.01.2004 N 8

РЕГЛАМЕНТ

роботи апарату МОЗ України

Затвердження Регламенту роботи апарату МОЗ України (далі -
Міністерство) спрямовано на забезпечення чіткої організації його
діяльності, підвищення особистої відповідальності працівників за
доручену ділянку роботи. Регламент роботи апарату Міністерства визначає організацію
діяльності Міністерства, його структурних підрозділів, створюваних
при ньому дорадчих органів (колегія, вчена медична рада, комісії,
робочі групи тощо), а також взаємодію всіх цих структур з
реалізації функцій, покладених на Міністерство в цілому. До Регламенту включено розділи, що регулюють процеси
підготовки та прийняття рішень, здійснення контролю за їх
виконанням, процедуру розроблення й узгодження проектів законів,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України, визначають
роль тих чи інших посадових осіб Міністерства, розмежування та
узгодження їхньої діяльності з метою уникнення дублювання функцій.
1. Загальні положення
1.1. Зміст діяльності апарату Міністерства визначається
основними завданнями та функціями Міністерства як центрального
органу державної виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
й координується Кабінетом Міністрів України.
1.2. Реалізація функцій Міністерства здійснюється через
прийняття ним управлінських рішень в межах своїх повноважень, або
через внесення пропозицій щодо прийняття таких рішень іншими
відповідними державними органами.
2. Розподіл обов'язків та узгодження діяльності
2.1. Розмежування функціональних повноважень керівництва
Міністерства визначається Положенням про МОЗ України та
відповідним наказом Міністерства.
2.2. Перший заступник Міністра, у сфері функціональних
повноважень якого знаходиться управління апаратом Міністерства,
організовує та несе відповідальність за роботу працівників апарату
Міністерства.
2.3. Доручення першого заступника Міністра, у сфері
функціональних повноважень якого знаходиться управління апаратом
Міністерства, є обов'язковими для першого заступника Міністра -
Головного державного санітарного лікаря України, першого
заступника Міністра у зв'язках з Верховною Радою України та
заступників Міністра, працівників апарату Міністерства.
2.4. Перший заступник Міністра - Головний державний
санітарний лікар України, перший заступник Міністра у зв'язках з
Верховною Радою України та заступники Міністра несуть повну
відповідальність за роботу структурних підрозділів, що знаходяться
у сфері їх функціональних повноважень та не втручаються без відома
і згоди іншого керівника у сферу його діяльності.
2.5. В разі виникнення розбіжностей у позиціях щодо
подальшого розвитку охорони здоров'я, санітарного та епідемічного
благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та
реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення,
перші заступники та заступники Міністра свою особисту думку
доводять до відома Міністра, який приймає остаточне рішення.
2.6. Основні завдання та функції, покладені на самостійні
структурні підрозділи Міністерства, створювані при ньому дорадчі
органи визначаються структурою апарату Міністерства, положеннями
про структурні підрозділи та відповідні дорадчі органи.
2.7. В разі виникнення розбіжностей у позиціях щодо
механізмів реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я
між керівником самостійного структурного підрозділу та першим
заступником або заступником Міністра, у сфері функціональних
повноважень якого знаходиться структурний підрозділ, керівник
такого підрозділу доводить свою особисту думку до відома Міністра,
який і приймає остаточне рішення.
2.8. Копія доповідної записки з викладенням особистої думки
керівника самостійного структурного підрозділу, що надається
Міністру, одночасно надається керівникові, з яким виникли
розбіжності.
2.9. В разі виникнення розбіжностей у позиціях щодо
механізмів реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я
між керівниками самостійних структурних підрозділів, керівник
такого підрозділу доводить свою особисту думку до відома першого
заступника або заступника Міністра, у сфері функціональних
повноважень якого знаходиться підрозділ, котрий і приймає
остаточне рішення.
2.10. Копія доповідної записки з викладенням особистої думки
керівника самостійного структурного підрозділу, що надається
першому заступнику або заступнику Міністра, у сфері функціональних
повноважень якого знаходиться підрозділ, одночасно надається
керівникові самостійного структурного підрозділу, з котрим виникли
розбіжності.
2.11. При виконанні спільної роботи керівник самостійного
структурного підрозділу має право безпосередньо звернутися до
колег - керівників інших самостійних структурних підрозділів щодо
надання необхідних матеріалів та інформації. Такі звернення
виконуються безумовно й вчасно.
2.12. Розподіл обов'язків між підрозділами в складі
самостійних структурних підрозділів здійснюється керівниками
відповідних структурних підрозділів і закріплюється в положеннях
про них.
2.13. Координація роботи підрозділів з питань, вирішення яких
потребує комплексного підходу, здійснюється працівниками
структурних підрозділів під керівництвом та безпосереднім
контролем їхніх керівників. Узгодження діяльності структурних
підрозділів Міністерства є обов'язковим: - при плануванні роботи, виконанні наказів; - під час розроблення проектів спільних документів (наказів,
рішень колегії, інформаційних листів, пам'яток, методичних
посібників, інших документів) та підготовці завдань
підпорядкованим організаціям, закладам, установам та підприємства; - при організації та проведенні виїздів у підпорядковані
організації, заклади, установи та підприємства з метою перевірки
та з інших питань; - при вивченні та узагальненні роботи галузі в цілому та з
окремих напрямів діяльності; - з інших питань, які потребують взаємодії при їх вирішенні.
3. Планування роботи
3.1. Робота Міністерства на поточний рік визначається планом
основних організаційних заходів, у який включаються
загальнодержавні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, міжнародні
заходи та заходи за участю міжнародних організацій, що випливають
із стратегічних документів розвитку держави та галузі охорони
здоров'я.
3.2. Пропозиції до плану основних організаційних заходів
Міністерства на наступний рік розробляються самостійними
структурними підрозділами на основі аналізу діяльності
Міністерства з врахуванням послань, указів, розпоряджень та
доручень Президента України, Програми діяльності, постанов,
розпоряджень та доручень Уряду, національних, державних цільових
програм тощо і затверджуються першим заступником або заступником
Міністра, у сфері функціональних повноважень якого знаходиться
підрозділ.
3.3. Після затвердження першим заступником або заступником
Міністра, пропозиції до 1 листопада поточного року подаються до
відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, взаємодії з
Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю для
узагальнення.
3.4. Підготовлений відділом інформаційно-аналітичного
забезпечення, взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю проект плану основних організаційних заходів
Міністерства на наступний рік подається для розгляду на засідання
колегії Міністерства, після чого затверджується наказом
Міністерства.
3.5. Робота самостійних структурних підрозділів на поточний
рік визначається планом основних організаційних заходів підрозділу
на рік, планами роботи на квартал та місяць.
3.6. Плани роботи на квартал та місяць розробляються
самостійними структурними підрозділами з урахування плану основних
організаційних заходів Міністерства та підрозділу на рік, наказів,
рішень колегії, вченої медичної ради, комісій, робочих груп, нарад
тощо.
3.7. Плани роботи самостійних структурних підрозділів
затверджуються першим заступником або заступником Міністра, у
сфері функціональних повноважень якого знаходиться структурний
підрозділ.
3.8. Плани роботи самостійних структурних підрозділів на
наступний місяць, затверджені першим заступником або заступником
Міністра, якому підпорядкований структурний підрозділ, подаються
до 20 числа кожного поточного місяця до відділу
інформаційно-аналітичного забезпечення, взаємодії з Верховною
Радою України та зв'язків з громадськістю для узагальнення.
3.9. Підготовлений відділом інформаційно-аналітичного
забезпечення, взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю проект плану роботи Міністерства на наступний
місяць, який розробляється на основі планів роботи самостійних
структурних підрозділів на наступний місяць, подається для розгляд
першому заступнику Міністра у сфері функціональних повноважень
якого знаходиться управління апаратом Міністерства.
3.10. Затверджений першим заступником Міністра, у сфері
функціональних повноважень якого знаходиться управління апаратом
Міністерства, план роботи Міністерства на наступний місяць
направляється відділом інформаційно-аналітичного забезпечення,
взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю до
прес-центру Адміністрації Президента України.
3.12. Перший заступники Міністра, у сфері функціональних
повноважень якого знаходиться управління апаратом Міністерства,
здійснює контроль виконання плану основних організаційних заходів
Міністерства та плану роботи Міністерства на місяць у цілому.
3.13. Перші заступники та заступники Міністра здійснюють
контроль виконання плану основних організаційних заходів
Міністерства та плану роботи Міністерства на місяць у межах своїх
функціональних повноважень.
4. Організація розгляду та проходження документів
4.1. Реєстрація, розгляд та проходження документів у
Міністерстві здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у
Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Інструкція з
діловодства), затвердженої наказом МОЗ України від 05.02.98 р.
N 20 ( v0020282-98 ) із змінами та доповненнями відповідно до
наказів МОЗ України від 06.11.2000 р. N 287 ( v0287282-00 ), від
08.05.2001 р. N 177 ( v0177282-01 ) та від 30.10.2003 р. N 501
( v0501282-03 ).
4.2. На розгляд Міністру подаються найбільш важливі
документи, які надходять від Президента України, Голови Верховної
Ради України та його заступників, Прем'єр-міністра та
Віце-прем'єр-міністрів України, Глави Адміністрації Президента
України, членів Уряду, керівників інших центральних органів
виконавчої влади, запити та звернення народних депутатів України
тощо.
4.3. У разі відсутності Міністра найбільш важливі документи
подаються на розгляд першому заступнику Міністра, у сфері
функціональних повноважень якого знаходиться управління апаратом
Міністерства.
4.4. Перші заступники та заступники Міністра розглядають інші
документи відповідно до розподілу функціональних обов'язків і
доручають їх виконання керівникам структурних підрозділів, які
знаходяться у сфері їх функціональних повноважень.
4.5. У випадках, коли для виконання доручення виникає
необхідність в участі фахівців інших підрозділів Міністерства або
інших органів виконавчої влади - залучення їх погоджується з
відповідними керівниками.
4.6. Визначення виконавців серед працівників структурних
підрозділів, що знаходяться у сфері функціональних повноважень
іншого керівника, без погодження з відповідним керівником не
допускається.
4.7. Розгляд документів керівництвом Міністерства
здійснюється, як правило, в день надходження. На документи
накладаються резолюції з конкретними вказівками, визначаються
виконавці, зміст доручення, термін виконання та ставиться дата й
підпис керівника.
4.8. Завдання, що містить резолюція, повинно бути реальним та
зрозумілим для виконавця, а термін, що встановлюється, достатнім
для якісного виконання.
4.9. Вторинні резолюції інших посадових осіб, що накладаються
у процесі виконання доручення, повинні узгоджуватись з першою
резолюцією керівництва Міністерства.
4.10. В разі необхідності внесення змін до доручення питання
узгоджується з керівником, який наклав першу резолюцію, про що
робиться примітка на документі не пізніше ніж у триденний строк із
дня отримання документа.
4.11. Основний виконавець доручення визначається відповідно
до п. 4.8.2 Інструкції з діловодства ( v0020282-98 ).
4.12. Начальник структурного підрозділу, визначений головним
виконавцем, після отримання доручення доводить його до відома
співвиконавців та ставить перед ними чіткі завдання (службовою
запискою, нагадуванням тощо) із визначенням змісту, форми та
термінів подання матеріалів.
4.13. При визначенні керівника департаменту, самостійного
управління чи відділу основним виконавцем або співвиконавцем
завдання, що не відповідає функціям підрозділу, порушується
питання про зміну виконавця перед посадовою особою, яка дала це
доручення.
4.14. При зміні, за клопотанням начальника самостійного
структурного підрозділу, резолюції керівництва Міністерства
стосовно основного виконавця або терміну виконання доручення, ця
інформація доводиться до відома відділу моніторингу виконавської
дисципліни управління справами Міністерства.
4.15. Якщо завдання з об'єктивних причин не може бути
виконано у визначений строк, керівник Міністерства продовжує
термін виконання (якщо цей термін встановлено не вищим органом
державної влади) на підставі завізованої керівником підрозділу
доповідної записки, про що керівник підрозділу повідомляє
співвиконавців та відділ моніторингу виконавської дисципліни
управління справами Міністерства.
4.16. У випадках затримки одним із співвиконавців виконання
своєї частини завдання з його особистої вини, на нього, за
письмовою вказівкою відповідного керівника Міністерства,
покладається обов'язок продовження терміну виконання, підготовка,
візування та подання на підпис остаточної відповіді від
Міністерства. При цьому терміни виконання завдань за дорученням
вищих державних органів можуть бути продовжені у виняткових
випадках лише тими ж органами, які давали доручення Міністерству,
при наявності поважних причин.
4.17. Діловодство та листування в межах України ведеться,
згідно з діючим законодавством, державною мовою.
4.18. Питання роботи, що стосується режимно-секретної
діяльності, вирішуються у відповідності з вимогами Закону України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ), Положенням про
режимно-секретні органи ( 609-95-п ) та іншими нормативними актами
з питань забезпечення режиму секретності.
5. Підготовка проектів наказів
5.1. Рішення, що приймаються Міністерством, видаються у формі
наказів.
5.2. Підготовка проектів наказів здійснюється відповідно до
Інструкції з діловодства ( v0020282-98 ).
5.3. Загальні вимоги до проектів наказів такі: - накази видаються лише в межах компетенції Міністерства; - накази повинні відповідати вимогам законодавства України
про мову та інших актів законодавства, узгоджуватись з раніше
прийнятими актами і викладатися згідно з правописом; - проекти наказів подаються на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України у порядку, визначеному наказом
Мін'юсту України від 25.11.2002 р. N 102/5 ( z0915-02 ); - підготовка проектів наказів та інших документів (рішень
колегії, рішень апаратних нарад тощо), їх погодження з іншими
заінтересованими структурними підрозділами та керівництвом
Міністерства здійснюється працівниками апарату Міністерства; - погодження проектів наказів здійснюється самостійними
структурними підрозділами Міністерства, які відповідно до їх
компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті наказу,
шляхом його візування посадовими особами. Віза включає:
найменування посади особи, яка візує документ, особистий підпис,
ініціали й прізвище цієї особи, дату візування. - проекти наказів перевіряються юридичним управлінням на
відповідність чинному законодавству; - проекти наказів подаються до юридичного управління після
погодження їх керівниками зацікавлених структурних підрозділів.
Внесення подальших змін до його тексту не допускається без
повторного узгодження з юридичним управлінням.
5.4. Проекти наказів після узгодження їх із керівниками всіх
заінтересованих структурних підрозділів, управлінням справами,
юридичним управлінням, першими заступниками та заступниками
Міністра, подаються на підпис Міністру.
5.5. Підготовка наказів щодо прийняття, звільнення,
переміщення, надання відпустки, застосування заохочень та
дисциплінарних стягнень працівників апарату Міністерства
здійснюється винятково управлінням медичних кадрів та державної
служби.
6. Підготовка проектів законів та підзаконних актів
6.1. Міністерство за дорученням Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України або з власної
ініціативи може розробляти проекти законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України в цілому, або брати участь у
їх розробці в частині, що стосується сфери його діяльності.
6.2. Підготовка проектів законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку,
визначеному, відповідно, Указом Президента України від
20.08.1993 р. N 346/93 ( 346/93 ) "Про порядок підготовки й
внесення актів Президента України" (із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента від 13.10.1993 р. N 454/93 ( 454/93 ), від
10.09.1994 р. N 512/94 ( 512/94 ), від 27.01.1999 р. N 70/99
( 70/99 ), від 26.01.2002 р. N 74/2002 ( 74/2002 ) від
17.04.2002 р. N 346/2002 ( 346/2002 ) та від 27.05.2003 р.
N 443/2003 ( 443/2003 ) та Тимчасовим регламентом Кабінету
Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 05.06.2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (із змінами,
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від
08.08.2001 р. N 1052 ( 1052-2001-п ), від 10.01.2002 р. N 39
( 39-2002-п ), від 29.08.2002 р. N 1302 ( 1302-2002-п ), від
12.12.2002 р. N 1863 ( 1863-2002-п ) (набула чинності
01.01.2004 р.), від 26.04.2003 р. N 598 ( 598-2003-п ), від
27.06.2003 р. N 986 ( 986-2003-п ), від 04.09.2003 р. N 1400
( 1400-2003-п ) та від 11.09.2003 р. N 1447 ( 1447-2003-п ).
6.3. Проекти законів і підзаконних актів розробляються
структурним підрозділом, кількома структурними підрозділами або
робочими групами як правило на чолі з першим заступником або
заступником Міністра.
6.4. Проект закону або підзаконного акта перед поданням на
розгляд Міністру погоджується з керівниками всіх заінтересованих
структурних підрозділів, першими заступниками та заступниками
Міністра, у сфері функціональних повноважень якого знаходиться
структурний підрозділ, проходить правову експертизу в юридичному
управлінні Міністерства.
6.5. Проекти регуляторних актів готуються з додержанням
порядку, встановленого законодавством.
6.6. Ініціативні проекти законів чи підзаконних актів, які
розробляються спільно з іншими центральними органами виконавчої
влади, перед поданням до Кабінету Міністрів України погоджуються у
відповідних центральних органах виконавчої влади у встановленому
порядку.
6.7. Проекти законів чи підзаконних актів, що ініціюються
Міністерством, подаються на розгляд Кабінету Міністрів України з
одночасним внесення пропозицій щодо внесення змін до законів та
підзаконних актів у разі наявності розбіжностей між діючими та
пропонованими проектами.
6.8. Ініціативний проект подається з пояснювальною запискою,
в якій викладаються обґрунтування необхідності прийняття проекту,
прогноз позитивних і можливих побічних негативних наслідків його
прийняття, оцінка їх співвідношення та економічне обґрунтування.
6.9. Разом з проектом нормативно-правового акту (додатково
до основного пакету документів) до Кабінету Міністрів України
подається: 6.9.1. інформація стосовно його суті, цілей і завдань у
адаптованій для сприйняття громадськістю формі; 6.9.2. інформаційний план (додаток). Розділ 6 доповнено пунктом 6.9 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 100 ( v0100282-06 ) від 02.03.2006 }
6.10. Відповідальність за попереднє погодження проектів
законів та підзаконних актів у заінтересованих органах виконавчої
влади покладається на самостійні структурні підрозділи, що є
їхніми ініціаторами, або вказані першими в резолюціях Міністра,
його перших заступників та заступників.
6.11. Проекти Законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, інших документів, що надходять на
узгодження до Міністерства, повинні бути опрацьовані, узгоджені і
повернуті ініціаторові розробки у термін, визначений Кабінетом
Міністрів України чи розробником.
7. Організація роботи колегії, вченої медичної ради,

комісій, робочих груп, проведення нарад
7.1. Для погодженого, виваженого вирішення питань з
найважливіших напрямків діяльності галузі, при Міністерстві
створені колегія, вчена медична рада, проводяться наради за участю
керівників та фахівців підпорядкованих закладів, установ,
організацій та підприємств, комісії та робочі групи.
7.2. Матеріали на засідання колегії, вченої медичної ради,
комісій, робочих груп (доповідні записки, довідки, аналітичні
матеріали, проекти рішень і наказів, список запрошених осіб)
готуються самостійними структурними підрозділами Міністерства (в
разі необхідності - з перевіркою на місцях) і попередньо
погоджуються з Міністром або іншою особою, яка їх проводитиме.
7.3. Усі матеріали повинні бути вчасно і якісно підготовлені.
В іншому випадку вони повертаються на доопрацювання.
7.4. Терміни надання пропозицій щодо порядку денного засідань
і строки підготовки матеріалів до них визначаються відповідними
положеннями.
7.5. Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку
денного за рішенням Міністра, або іншої особи, яка проводить
засідання. Особи, що беруть участь у роботі засідань, обов'язково
реєструються. Хід засідання протоколюється.
7.6. На засіданнях колегії, вченої медичної ради, комісій,
робочих груп питання розглядаються по суті з обов'язковим
прийняттям рішень по кожному пункту порядку денного, в яких
визначаються відповідні заходи, відповідальні особи та строки
виконання.
7.7. Рішення колегії, вченої медичної ради, комісій, робочих
груп реалізуються, як правило, наказами Міністерства.
7.8. Для вирішення актуальних питань роботи та здійснення
контролю за виконанням доручень керівництва Міністерства
проводяться наради.
7.9. Наради поділяються на: - планові (у зазначений день і час); - оперативні (для вирішення конкретних питань та термінових
доручень); - цільові (для розгляду заздалегідь спланованих питань); - спільні міжвідомчі (за участю представників декількох
міністерств, відомств).
7.10. Наради проводяться керівництвом (Міністром, першими
заступниками та заступниками Міністра), а також керівниками
самостійних структурних підрозділів Міністерства.
7.11. Перші заступники та заступники Міністра проводять
наради з працівниками структурних підрозділів, що знаходяться у
сфері їх функціональних повноважень. В разі необхідності на наради
запрошуються працівники самостійних структурних підрозділів, що
знаходяться у сфері функціональних повноважень інших керівників
Міністерства за згодою останніх.
7.12. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання,
яке вирішується на нараді, особи, без участі яких питання, що
включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним
чином (головні позаштатні спеціалісти Міністерства, представники
вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної
освіти, науково-дослідних установ, представники управлінь охорони
здоров'я обласних державних адміністрацій, головні державні
санітарні лікарі тощо).
7.13. Пропозиції та зауваження до проекту рішень подаються,
як правило, у письмовій формі для врахування при їх доопрацюванні.
7.14. Після розгляду питання й прийняття рішення щодо нього,
особи, запрошені на засідання лише з цього питання, у подальшій
роботі участі не беруть.
7.15. Питання про можливість присутності на засіданнях
представників засобів масової інформації, використання присутніми
кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписуючої техніки,
радіотелефонного зв'язку вирішується посадовою особою, яка
проводить засідання.
7.16. Офіційна інформація засобам масової інформації про
засідання (у разі необхідності) надається прес-секретарем
Міністра, або уповноваженим керівником Міністерства.
8. Принципи організації контролю

виконання доручень
8.1. Контроль за виконанням доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, запитів та
звернень народних депутатів України та рішень Колегії Міністерства
здійснює безпосередньо Міністр, одержуючи постійно необхідну
інформацію про хід їхнього виконання від відділу моніторингу
виконавської дисципліни управління справами. Міністр може брати
під свій безпосередній контроль також розгляд інших найважливіших
документів, звернень, скарг та ін.
8.2. Про виконання доручень та результати розгляду
документів, взятих на особистий контроль, Міністру безпосередньо
доповідає посадова особа, визначена в резолюції Міністра першою.
8.3. Контроль за виконанням інших доручень разом із правом
підпису відповіді передається першим заступникам або одному із
заступників Міністра, якому доручається організація виконання.
8.4. Контроль за виконанням наказів МОЗ України здійснюється
керівником Міністерства, визначеним у наказі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: