open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Л И С Т
N 10-23-10008 від 21.10.97
м.Київ
vd971021 vn10-23-10008

Про порядок застосування та заповнення типових актів

перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу

1. Акт підсумкової перевірки застосовується виключно як
документ, що засвідчує повне виконання умов договору
купівлі-продажу і є підставою для зняття органами приватизації
договору з контролю. Якщо внаслідок перевірки встановлено будь-яке невиконання
умов договору, то для відображення результатів купівлі-продажу акт
підсумкової перевірки не використовується. У цьому випадку,
незважаючи на час проведення перевірки - в період чи після
закінчення терміну виконання зобов'язань згідно з умовами
договору, - застосовується акт поточної перевірки, який є
підставою для прийняття санкцій. Акт поточної перевірки застосовується також для засвідчення
виконання умов договору в період його чинності. 2. Типові акти не слід використовувати безпосередньо як
форми для заповнення. Вони розроблені як зразкові документи. Кількість рядків того чи іншого пункту або їх розмір типовими
актами не встановлюються і зумовлюються обсягом інформації, яку
необхідно відобразити. При цьому слід прагнути до її одночасної
достатності і обмеженості. При складанні актів перевірок з їх назви вилучається слово
"типовий", а з тексту - пояснення, що містяться в типових актах
під рядками, відведеними для заповнення. 3. У разі потреби до акта додаються матеріали та документи,
які дають змогу більш детально розкрити стан виконання умов
договору. 4. На підпис та затвердження акти подаються в друкованому
вигляді. 5. У разі потреби допускається складання акта поточної
перевірки в трьох примірниках. Третій примірник передається на
зберігання підприємству. 6. У випадку зміни в період чинності договору назви
підприємства, майно якого є об'єктом приватизації, юридичної особи
(покупця або юридичної особи) правонаступника у відповідних
пунктах акта зазначається нова назва. Поруч у дужках зазначається
назва, яку мало підприємство, юридична особа (покупець або
юридична особа) - правонаступник на момент укладання договору
купівлі-продажу чи подальшого продажу.
Приклад

Акт

поточної перевірки виконання умов договору

купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Машинобудівник"

(ВАТ "Машинобудівний завод")
Далі в акті зазначається тільки нова назва.
7. У разі, коли об'єкт купівлі-продажу було перепродано з
усіма зобов'язаннями іншому покупцю, то: 7.1. на сторінці 1 акта на місці юридичної особи - покупця
зазначаються прізвище та ініціали представника юридичної особи -
правонаступника об'єкта купівлі-продажу; 7.2. на сторінці 2 поряд з назвою юридичної особи, що стала
правонаступником договору купівлі-продажу, в дужках зазначаються
дата і номер договору подальшого продажу.
Приклад ... правонаступником якого при подальшому продажу є
товариство з обмеженою відповідальністю "Сокіл" (за договором від
... N ...).
7.3. У розділі 2 "Дані про покупця" наводяться дані про
нового власника об'єкта купівлі-продажу. 7.4. Зі сторони покупця акт підписує новий власник об'єкта
купівлі-продажу.
8. У розділи 1 і 2 "Дані про підприємство" та "Дані про
покупця" всі дані вносяться станом на момент перевірки. Якщо протягом дії договору до моменту перевірки сталися
зміни коду або адреси, то дані, які існували на момент укладання
договору, зазначаються поруч у дужках.
Приклад 2.3. Адреса і телефон: 252056, м. Київ-56, вул. Виборзька, 12
(252141, м. Київ-141, вул. Волгоградська, 25), тел. 446-17-22
9. Під час заповнення розділу 3 "Стан виконання умов
договору" слід враховувати: 9.1. Відображення стану виконання умов, наведених у типовому
акті, є обов'язковим лише у разі їх присутності в договорі, що
перевіряється. У разі відсутності в договорі умов, наведених у
розділі 3, у відповідних пунктах цього розділу при складанні акта
зазначається: "Договором не передбачено". 9.2. В обох підпунктах пункту 3.3 "До приватизації" та "На
час перевірки" зазначати обсяги товарної продукції (товарообігу,
послуг) за два найближчі звітні періоди, що передували даті
укладання договору і даті проведення перевірки. Першим
зазначається обсяг за найближчий звітний період (квартал,
півріччя, три квартали) залежно від дати перевірки. Другим (у
дужках) - обсяг за найближчий рік.
Приклад Договір купівлі-продажу було укладено 12.01.95. До укладення
договору обсяг продукції в 1994 р. становив 120,8 тис. грн. з
рівномірним виконанням по кварталах. Перевірка здійснюється
25.10.97, тобто найближчим звітним періодом, що передував
перевірці, є три квартали 1997 р., а найближчим звітним роком -
1996 р. Обсяги збережено.
У цьому випадку в пункті 3.3 зазначається: до приватизації -
три квартали 1994 р. - 90,6 тис. грн. (1994 р. - 120,8 тис.
грн.); на час перевірки: три квартали 1997 р. - 90,6 тис. грн.
(1996 р. - 120,8 тис. грн.)
9.3. У пункті 3.6 наводиться стан виконання інших умов
договору, які не враховані типовим актом (у тому числі -
найважливіших позицій бізнес-плану).
10. У розділі 4 "Застосування штрафних санкцій" наводяться
дані щодо санкцій, які мали місце до проведення даної перевірки. При цьому пункт 4.2 слід доповнювати даними, що розкривають,
за які конкретно види порушень застосовувалися штрафні санкції.
Приклад 4.2. За невиконання умов договору:

нараховано - 15,6 тис. грн.;

сплачено - 10,2 тис. грн. У тому числі:

За зрив терміну внесення інвестицій:

нараховано - 10,2 тис. грн.;

сплачено - 10,2 тис. грн.

За невиконання умови по збереженню кількості

робочих місць:

нараховано - 5,4 тис. грн.;

сплачено - не сплачено.
11. У разі встановлення за результатом перевірки факту
невиконання покупцем умов договору: 11.1. У пункті 1 розділу "Висновки" це констатується фразою
"...не виконано". 11.2. У пункті 2 цього ж розділу робиться запис про
попередження покупця щодо застосування до нього штрафних санкцій
(див. зразок заповнення акта поточної перевірки).
12. Акт перевірки підписується представниками органу
приватизації - продавця, юридичної особи - покупця і підприємства.
Підписи покупця і підприємства засвідчуються печатками цих
організацій. Акт підсумкової перевірки після підпису зазначеними особами
затверджується органом приватизації, яким укладався договір.
Заступник Голови Фонду В.Васильєв
Зразок
Акт

поточної перевірки виконання умов договору

купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Машинобудівник"

(ВАТ "Машинобудівний завод")
м.Біла Церква 25 листопада 1997 р.
Цей акт складено як поточний документ результатів контролю
виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ
"Машинобудівник", що проводився органом приватизації відповідно до
вимог статей 7 і 27 Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) та статті 23 Закону України "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ). Ми, що нижче підписалися, представники: ргану приватизації - продавця - Іванов Василь Петрович,
юридичної особи - покупця - Петров Іван Васильович,
підприємства - Трифонов Микола Іванович
провели поточну перевірку виконання умов договору купівлі-продажу
пакета акцій ВАТ "Машинобудівник". Перевірці підлягало виконання умов, передбачених договором
купівлі-продажу від 12.07.95 N 14/28, укладеним між Регіональним
відділенням ФДМУ по Київській області та інвестиційною компанією
"Перспектива", правонаступником якої при подальшому продажу є
товариство з обмеженою відповідальністю "Сокіл" (за договором від
21.02.95 N 15/3).
1. Дані про підприємство 1.1. Назва: ВАТ "Машинобудівник" 1.2. Код за ЗКПО: 00152133 1.3. Адреса та телефон: 256412, м. Біла Церква-12, вул.
Перекопська, 17, тел. 5-17-23 1.4. Галузь промисловості: машинобудування 1.5. Профіль основної діяльності: виробництво нормалізованих
вузлів загальномашинобудівного застосування 1.6. Розмір статутного фонду (тис. грн.):

на момент приватизації

на час перевірки 1.7. Збільшення статутного фонду (тис. грн.) за рахунок:

індексації основних фондів

вторинної емісії 1.8. Державна частка майна (%)
2. Дані про Покупця
2.1. Назва: товариство з обмеженою відповідальністю "Сокіл" 2.2. Код за ЗКПО: 00375163 2.3. Адреса та телефон: 252056, м. Київ-56, вул. Виборзька,
12 (252141, м. Київ-141, вул. Волгоградська, 25), тел. 446-17-22 2.4. Розмір придбаного пакета акцій у статутному фонді
товариства (%): 24
3. Стан виконання умов договору
3.1. Сплата _________________________________________________

(назва об'єкта приватизації) грошовими коштами: згідно з договором ______, фактично __________;

сертифікатами: згідно з договором ____________, фактично __________.

3.2. Збереження робочих місць

Кількість робочих місць (одиниць):

до приватизації 850;

на час перевірки 850. 3.3. Збереження (збільшення) обсягів виробництва товарної
продукції (товарообігу, послуг) (у порівнянних цінах) (тис.
грн.):
до приватизації: три квартали 1994 р. - 90,6 тис.грн. (1994 р. -
120,8 тис. грн.);
на час перевірки: три квартали 1997 р. - 90,6 тис.грн. (1996 р. -
120,8 тис. грн.). 3.4. Виконання заходів щодо створення безпечних та
нешкідливих умов праці та охорони навколишнього середовища за умовами договору: договором не передбачено фактично: 3.5. Внесення інвестицій у грошовій формі
—————————————————————————————————————————————————————————————— | Приведений вартісний обсяг | Назва показників | інвестицій, тис. грн. | та терміни |———————————————————————————————| | згідно | фактично | | з договором | | —————————————————————————————+——————————————+————————————————| 1. Загальна сума інвестицій | 48,6 | 20,0 | У тому числі по роках | | | та кварталах: | | | 1995 р., усього | 10,0 | 10,0 | У тому числі: | | | I квартал | | | II квартал | | | III квартал | 5,0 | 5,0 | IV квартал | 5,0 | 5,0 | 1996 р., усього | 22,0 | 10,0 | У тому числі: | 10,0 | 10,0 | I квартал | | | II квартал | | | III квартал | 12,0 | Не внесено | IV квартал | | | 1997 р., усього | 16,6 | | У тому числі: | | | I квартал | | | II квартал | | | III квартал | | | IV квартал | 16,6 | Термін | | | не настав | | | | 2. Напрям внесення інвестицій| На фінан- | Здійснюється | | сування | відповідно | | програми | до умов | | технічного | договору | | переоз- | | | броєння | | | вироб- | | | ництва | | ——————————————————————————————————————————————————————————————
Виконання інших умов: за договором: пункт 8.5 договору "Провести за рахунок покупця навчання
групи спеціалістів підприємства з питань сертифікації продукції; пункт 12.6 бізнес-плану розвитку підприємства "Здійснити
протягом 1995 - 1996 років за рахунок покупця ремонт виробничої
будівлі заготівельного цеху". Фактично: пункти 8.5 договору та 12.6 бізнес-плану виконано.
4. Застосування штрафних санкцій (тис. грн.) 4.1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт
приватизації: нараховано ______ сплачено ______ 4.2. За невиконання умов договору: нараховано - 4,8 сплачено - не сплачено У тому числі за невиконання інвестиційних зобов'язань: нараховано - 4,8 сплачено - не сплачено 4.3. Усього: нараховано - 4,8 сплачено - не сплачено
Висновки
1. Умови договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ
"Машинобудівник" від 12.01.95 N 14/28 станом на 25.11.97 не
виконано. 2. Покупцеві - товариству з обмеженою відповідальністю
"Сокіл" - запропоновано в десятиденний термін погасити свою
заборгованість по внесенню інвестицій і сплаті штрафних санкцій. У разі невиконання йому буде направлено претензію і
нараховано пеню згідно з вимогами чинного законодавства і умовами
договору. Акт складено у трьох примірниках, які мають однакову
юридичну силу. Примірники зберігаються у продавця, покупця та
підприємства. До акта додаються: 1. Копія договору між ІК "Перспектива" та ТОВ "Сокіл" від
21.02.95 N 15/3. 2. Акти прийому-передачі інвестицій на 5 арк. в 1 прим. 3. Платіжні доручення на 11 арк. в 1 прим. 4. Кошторис ремонту виробничої будівлі заготівельного цеху на
3 арк. в 1 прим.
Підписи
Від продавця Від покупця Від підприємства

головний спеціаліст директор ТОВ голова правління

Регіонального "Сокіл" ВАТ

відділення "Машинобудівник"

ФДМУ по Київській

області ____________ ____________ ____________

(посада) (посада) (посада) ____________ _________________ _________________

(підпис) (підпис, печатка) (підпис, печатка)

Іванов В.П. Петров І.В. Трифонов М.І. ____________________ ____________________ ____________________ (прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
Надруковано: "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію"

N 1, січень 1998 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: