open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 8 від 12.01.96

м.Київ
vd960112 vn8

Про створення Управління зовнішнього боргу

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
31.07.95 N 590 ( 590-95-п ) "Питання Державного казначейства" та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.95 N 668-р
Н А К А З У Ю:
1. Створити у складі центрального апарату Міністерства
Управління зовнішнього боргу, ліквідувавши Головне управління
обслуговування державного зовнішнього боргу, та затвердити
Положення про зазначене управління згідно з додатком N 1. 2. Установити чисельність працівників Управління зовнішнього
боргу в кількості 16 штатних одиниць за рахунок скорочення
чисельності працівників Головного управління обслуговування
державного зовнішнього боргу, що ліквідується, в кількості 15
одиниць та чисельності працівників управління зв'язків з
міжнародними організаціями на одну штатну одиницю. 3. Управління фінансування державного апарату і оплати праці
(Шинкаруку А.В.) подати на затвердження керівництву Міністерства
перелік змін у штатному розписі центрального апарату.
Міністра В.М.Матвійчук
Додаток N

до наказу Міністра

фінансів України ____________1996 р.
Положення

про Управління зовнішнього боргу

Міністерства фінансів України
1. Управління зовнішнього боргу є структурним підрозділом
Міністерства фінансів України. 2. Управління зовнішнього у своїй діяльності керується
законами України, іншими рішеннями Верховної Ради України, указами
і розпорядженнями Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими
організаційно-розпорядчими документами Міністерства фінансів
України, а також цим Положенням. 3. Основними завданнями управління є: 3.1. Розвиток та використання системи реєстрації зовнішнього
боргу України, моніторинг зовнішніх боргових зобов'язань по всіх
державних та гарантованих державою кредитах. 3.2. Розробка пропозицій щодо державної політики з питань
управління зовнішнім боргом за участю відповідних міністерств та
відомств для їх подання до Кабінету Міністрів України, в тому
числі підготовка пропозицій про щорічний ліміт державного
зовнішнього позичання, аналіз обсягів майбутніх платежів з
обслуговування зовнішнього боргу, а також вплив можливого
зовнішнього позичання на платоспроможність країни; 3.3. Участь у підготовці пропозицій про залучення
фінансування державних потреб на борговій основі із зовнішніх
джерел, у тому числі від урядів іноземних країн та країн СНД,
міжнародних організацій, іноземних банків та міжнародних ринків
капіталу; 3.4. Підготовка і проведення переговорів щодо укладання
кредитних угод, а також моніторинг виконання таких угод, що мають
відношення до державних та гарантованих державою іноземних
кредитів; 3.5. Участь у складанні Державного бюджету шляхом підготовки
обгрунтованих прогнозних розрахунків щодо запланованих обсягів
надходжень зовнішнього фінансування та витрат бюджету з
обслуговування зовнішнього державного боргу України з врахуванням
гарантійних зобов'язань держави по іноземних кредитах; 3.6. Участь у складанні платіжного балансу України та
визначенні прогнозних значень його статей; 3.7. На основі вивчення міжнародного досвіду підготовка
пропозицій щодо вдосконалення системи управління зовнішнім боргом
України. 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань
здійснює такі функції: 4.1. Забезпечує виконання бюджетної політики в частині, що
стосується витрат з обслуговування зовнішнього державного боргу,
можливих зовнішніх джерел фінансування зазначених витрат та
засобів щодо управління зовнішнім державним боргом; 4.2. Впроваджує і підтримує комп'ютерну базу даних щодо
іноземних кредитів, по яких Уряд України (або Україна) виступає як
позичальник або гарант. Відомості щодо негарантованої Урядом України заборгованості
по іноземних кредитах, які зареєстровані Національним банком
України, додаються Управлінням до зазначеної бази даних на
підставі інформації Національного банку. До моменту впровадження вищезгаданої бази даних, забезпечує
ведення книги обліку відповідної інформації; 4.3. Готує і подає Головному управлінню Державного
казначейства наступні відомості: - на підставі даних банка-агента Уряду України, а також
відповідно до підписаних міжнародних угод в межах видатків,
передбачених Державним бюджетом України на ці цілі, детальні
графіки платежів (щомісячно); - разом з управлінням по зв'язках з міжнародними фінансовими
організаціями відомості щодо стану залучення та очікуваних
термінів і сум надходжень по іноземних фінансових кредитах, що
залучаються для фінансування дефіциту Державного бюджету України; - в разі змін в сумі платежів, пов'язаних із зміною
процентних ставок, курсів валют тощо, уточнені дані до графіку
платежів по мірі надходження інформації від банка-агента Уряду або
зовнішніх кредиторів про такі зміни; 4.4. З врахуванням даних банка-агента Уряду щомісячно готує
звіти щодо прострочених платежів для подання керівництву з метою
вжиття відповідних заходів; 4.5. Вивчає механізми діяльності і процедури багатосторонніх,
комерційних та двосторонніх кредиторів; 4.6. Координує підготовку матеріалів, пов'язаних з державною
політикою з питань управління зовнішнім боргом для подання до
Кабінету Міністрів України, в тому числі стосовно заходів Уряду
щодо врегулювання простроченої зовнішньої державної
заборгованості; 4.7. Вивчає міжнародний досвід з питань зовнішнього боргу, в
тому числі міжнародну практику реструктуризації боргу; 4.8. Здійснює моніторинг за виконанням кредитних угод із
зовнішніми кредиторами; 4.9. Реєструє кредитні угоди Уряду України (або України) із
зовнішніми кредиторами; 4.10. Надає методологічну допомогу іншим міністерствам,
відомствам, організаціям і підприємствам з питань умов, термінів і
заходів по виконанню кредитних угод, залучених або гарантованих
Урядом; 4.11. Координує роботу управлінь і відділів Міністерства,
місцевих фінансових та податкових органів України з питань
державного зовнішнього боргу; 4.12. Організовує та координує проведення семінарів з питань
управління зовнішнім боргом для працівників інших міністерств,
відомств і організацій, які мають відношення до операцій із
іноземними кредитами; 4.13. Забезпечує своєчасний розгляд листів, заяв і скарг
громадян, клопотань міністерств, відомств, інших органів
державного і господарського управління з питань, що входять до
компетенції Управління зовнішнього боргу, перевіряє повідомлення у
надісланих листах, забезпечує обгрунтоване вирішення порушених у
них питань та вжиття заходів до усунення недоліків, виявлених при
таких перевірках; 4.14. Подає методологічну допомогу фінансовим і податковим
органам, а також іншим міністерствам і відомствам з питань
державного зовнішнього боргу; 4.15. подає керівництву Міністерства проекти висновків щодо: - залучення Україною іноземних кредитів та державних
кредитів країн СНД з урахування їх впливу на платоспроможність
Уряду; - доручень Кабінету Міністрів України і його
Валютно-кредитної ради з питань державного зовнішнього боргу; - проектів законів України, указів Президента України,
постанов та розпоряджень Верховної Ради України і Кабінету
Міністрів України з питань державного зовнішнього боргу та
проектів міжнародних договорів України із зазначених питань. 4.16. Управління зовнішнього боргу бере участь: - у підготовці пропозицій щодо стратегії стосовно зовнішнього
позичання; - у підготовці законодавчих і нормативних актів з питань, що
регулюють процес зовнішнього позичання Уряду та надання урядових
гарантій резидентам України по іноземних кредитах; - у підготовці та проведенні переговорів з усіма
двосторонніми та багатосторонніми кредиторами у випадках, коли
Уряд (або Україна) виступає як позичальник або гарант; - у випадках заключення субкредитних угод між Урядом та
резидентами України щодо іноземних кредитів, бере участь разом з
відповідними галузевими управліннями у визначенні умов таких угод.
Контроль за виконанням цих угод покладається на галузеві
управління; - у здійсненні обліку своєчасного відшкодування витрат
Державного бюджету на погашення іноземних кредитів, що отримали
юридичні особи - резиденти України на умовах валютної
самоокупності під державні гарантії; - у підготовці пропозицій про визначення форм та обсягів
платежів з обслуговування державного зовнішнього боргу та його
можливої реорганізації; - у підготовці пропозицій про умови та порядок залучення
джерел зовнішнього фінансування загальнодержавних потреб. 5. Управління зовнішнього боргу має право: 5.1. Одержувати від міністерств, банків, уповноважених
Кабінетом Міністрів України, відомств, підприємств та суб'єктів
підприємницької діяльності матеріали, необхідні для складання
Державного бюджету України, аналізу, прогнозування та контролю за
станом обслуговування державного зовнішнього боргу, бухгалтерські
звіти і баланси, а також інші дані, що передбачені у встановлених
формах статистичної звітності. 5.2. Вносити на розгляд керівництва Міністерства фінансів
України пропозиції про обмеження зовнішнього фінансування, що
залучається Урядом України на борговій основі на умовах, що можуть
призвести до неспроможності забезпечити вчасне обслуговування
існуючого державного зовнішнього боргу або перевищення видатків на
ці цілі, передбачених законами України про Державний бюджет. 5.3. Розглядати запити, листи і скарги структурних
підрозділів міністерств, відомств, управлінь і відділів місцевих
Рад і відповідати на них, за винятком скарг на дії Управління
зовнішнього боргу, при умові, що такі відповіді грунтуються на
діючому законодавстві та нормативних документах і не потребують
погодження з керівництвом Міністерства. 6. До складу Управління зовнішнього боргу входять: - відділ плану та обліку зовнішнього державного боргу; - відділ стратегії управління зовнішнім боргом; - відділ кредитних угод. 7. Управління очолює начальник, який призначається Міністром
фінансів України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: