open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2005 N 6
Про заходи щодо виконання положень

Закону України "Про дозвільну систему

у сфері господарської діяльності"

З метою забезпечення виконання доручення Прем'єр-міністра
України Ю.Єханурова від 09.11.05 N 49882/16/1-05 щодо виконання
Плану заходів впровадження положень Закону України "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Міністра та керівникам структурних підрозділів
за належністю питань забезпечити виконання Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).
2. Затвердити відповідальними виконавцями Плану заходів
впровадження положень Закону України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ), з яких Міністерство
визначено виконавцем або співвиконавцем, структурні підрозділи
Міністерства (додається).
3. Структурним підрозділам, визначеним виконавцями заходів,
забезпечити подання інформації про їх виконання для узагальнення в
установлені терміни до Юридичного управління.
4. Юридичному управлінню забезпечити узагальнення та подання
до Кабінету Міністрів України та Держпідприємництва відповідних
пропозицій та інформації від Міністерства.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра А.Беркуту.
Міністр П.Качур

Додаток

до наказу Міністерства

будівництва, архітектури

та житлово-комунального

господарства України

29.11.2005 N 6

ПЛАН

заходів впровадження положень Закону України

"Про дозвільну систему у сфері господарської

діяльності", з яких Міністерство визначено

співвиконавцем

------------------------------------------------------------------ N |Захід (посилання на Закон |Відповідальний| Термін виконання | з/п| ( 2806-15 ) | виконавець | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 1. |Розробити та надати на |Управління |05.02.2006 | |погодження до |містобудування| | |Держпідприємництва форму |та | | |повідомлення Міністерства |архітектури | | |про відповідність |Управління | | |матеріально-технічної бази|ціноутворення,| | |суб'єкта господарювання |експертизи та | | |вимогам законодавства та |контролю | | |пропозиції щодо надання |вартості у | | |такого повідомлення |будівництві | | |(абз. 9 част. 1 ст. 1) |Державна | | | |архітектурно- | | | |будівельна | | | |інспекція | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 2. |Подати в установленому |Управління |20.02.2006 | |порядку на розгляд |містобудування| | |Кабінету Міністрів України|та | | |проект рішення Кабінету |архітектури | | |Міністрів України щодо |Управління | | |затвердження форми |ціноутворення,| | |повідомлення Міністерства |експертизи та | | |про відповідність |контролю | | |матеріально-технічної бази|вартості у | | |суб'єкта господарювання |будівництві | | |вимогам законодавства |Державна | | |(абз. 9 част. 1 ст. 1) |архітектурно- | | | |будівельна | | | |інспекція | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 3. |Розробити та надати на |Управління |Погодити з | |погодження до |містобудування|Держпідприємницт- | |Держпідприємництва Порядок|та |вом | |видачі документів |архітектури |(11.11.2005) | |дозвільного характеру |Управління | | |Міністерством |ціноутворення,| | |(част. 2 ст. 4) |експертизи та | | | |контролю | | | |вартості у | | | |будівництві | | | |Державна | | | |архітектурно- | | | |будівельна | | | |інспекція | | | |Управління | | | |водопровідних | | | |та | | | |каналізаційних| | | |систем | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 4. |Подати в установленому |Управління |30.11.2005 | |порядку на затвердження |містобудування| | |Кабінету Міністрів України|та | | |Порядок видачі документів |архітектури | | |дозвільного характеру |Управління | | |Міністерством |ціноутворення,| | |(част. 2 ст. 4) |експертизи та | | | |контролю | | | |вартості у | | | |будівництві | | | |Державна | | | |архітектурно- | | | |будівельна | | | |інспекція | | | |Управління | | | |водопровідних | | | |та | | | |каналізаційних| | | |систем | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 5. |Розробити та надати на |Управління |Погодити з | |погодження до |ціноутворення,|Держпідприємницт- | |Держпідприємництва |експертизи та |вом | |пропозиції щодо рішення |контролю |(11.11.2005) | |Кабінету Міністрів України|вартості у | | |про затвердження розміру |будівництві | | |тарифів, у тому числі їх |Управління | | |граничні розміри, на |водопровідних | | |проведення дозвільними |та | | |органами обстежень |каналізаційних| | |(експертиз), які є |систем | | |підставою для видачі | | | |документів дозвільного | | | |характеру (част. 6 ст. 4) | | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 6. |Надати до |Управління |15.12.2005 | |Держпідприємництва |містобудування| | |пропозиції до Порядку |та | | |формування, ведення та |архітектури | | |користування реєстром |Управління | | |документів дозвільного |ціноутворення,| | |характеру (част. 3 ст. 6) |експертизи та | | | |контролю | | | |вартості у | | | |будівництві | | | |Державна | | | |архітектурно- | | | |будівельна | | | |інспекція | | | |Управління | | | |водопровідних | | | |та | | | |каналізаційних| | | |систем | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 7. |Підготувати та подати до |Юридичне |Погодити з | |Держпідприємництва |управління із |Держпідприємницт- | |пропозиції стосовно |залученням |вом | |визначення посадових осіб |структурних |(25.11.2005) | |Міністерства, які мають |підрозділів | | |право складати протоколи | | | |про адміністративні | | | |правопорушення, | | | |відповідальність за які | | | |передбачена ст. 164 | | | |Кодексу України про | | | |адміністративні | | | |правопорушення | | | |( 80731-10 ) | | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 8. |Підготувати відповідно до |Управління |07.12.2005 | |компетенції Міністерства |ціноутворення,| | |та подати на погодження до|експертизи та | | |Держпідприємництва |контролю | | |пропозиції щодо: внесення |вартості у | | |змін до законів України |будівництві | | |"Про пожежну безпеку" |Державна | | |( 3745-12 ), "Про |архітектурно- | | |ветеринарну медицину" |будівельна | | |( 2498-12 ), "Про |інспекція | | |забезпечення санітарного | | | |та епідеміологічного | | | |благополуччя населення" | | | |( 4004-12 ), "Про охорону | | | |праці" ( 2694-12 ) та | | | |інших для приведення їх у | | | |відповідність із Законом | | | |України "Про дозвільну | | | |систему у сфері | | | |господарської діяльності" | | | |( 2806-15 ) внесення змін | | | |до законодавчих актів | | | |стосовно визначення | | | |переліку дій, права на | | | |впровадження яких | | | |набуваються за | | | |декларативним принципом | | | |(част. 4 ст. 11) | | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 9. |Подати відповідно до |Управління |25.01.2006 | |компетенції Міністерства в|ціноутворення,| | |установленому порядку на |експертизи та | | |розгляд Кабінету Міністрів|контролю | | |України законопроекти |вартості у | | |щодо: - внесення змін до |будівництві | | |законів України "Про |Державна | | |пожежну безпеку" |архітектурно- | | |( 3745-12 ), "Про |будівельна | | |ветеринарну медицину" |інспекція | | |( 2498-12 ), "Про | | | |забезпечення санітарного | | | |та епідеміологічного | | | |благополуччя населення" | | | |( 4004-12 ), "Про охорону | | | |праці" ( 2694-12 ) та | | | |інших та приведення їх у | | | |відповідність із Законом | | | |України "Про дозвільну | | | |систему у сфері | | | |господарської діяльності" | | | |( 2806-15 ) - внесення | | | |змін до законодавчих актів| | | |стосовно визначення | | | |переліку дій, права на | | | |впровадження яких | | | |набуваються за | | | |декларативним принципом | | | |(част. 4 ст. 11) | | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 10.|Провести відповідно до |Управління |28.11.2005 | |компетенції Міністерства |містобудування| | |моніторинг законодавства з|та | | |метою визначення |архітектури | | |доцільності застосування |Управління | | |деяких документів |ціноутворення,| | |дозвільного характеру та |експертизи та | | |подати Держпідприємництву |контролю | | |пропозиції щодо скасування|вартості у | | |документів дозвільного |будівництві | | |характеру, застосування |Державна | | |яких є недоцільним |архітектурно- | | |(част. 5 ст. 11) |будівельна | | | |інспекція | | | |Управління | | | |комунальної | | | |теплоенергети-| | | |ки | | | |Управління | | | |водопровідних | | | |та | | | |каналізаційних| | | |систем | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 11.|Подати в установленому |Управління |01.12.2005 | |порядку на розгляд |містобудування| | |Кабінету Міністрів України|та | | |проекти |архітектури | | |нормативно-правових актів |Управління | | |щодо скасування документів|ціноутворення,| | |дозвільного характеру, |експертизи та | | |застосування яких є |контролю | | |недоцільним |вартості у | | |(част. 5 ст. 11) |будівництві | | | |Державна | | | |архітектурно- | | | |будівельна | | | |інспекція | | | |Управління | | | |комунальної | | | |теплоенергети-| | | |ки | | | |Управління | | | |водопровідних | | | |та | | | |каналізаційних| | | |систем | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 12.|Подати в установленому |Управління |20.12.2005 | |порядку на розгляд |містобудування| | |Кабінету Міністрів України|та | | |пропозиції щодо приведення|архітектури | | |нормативно-правових актів |Управління | | |Кабінету Міністрів України|ціноутворення,| | |у відповідність із Законом|експертизи та | | |України "Про дозвільну |контролю | | |систему у сфері |вартості у | | |господарської діяльності" |будівництві | | |( 2806-15 ) та відповідних|Державна | | |законів (част. 6 ст. 11) |архітектурно- | | | |будівельна | | | |інспекція | | | |Управління | | | |комунальної | | | |теплоенергети-| | | |ки | | | |Управління | | | |водопровідних | | | |та | | | |каналізаційних| | | |систем | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 13.|Привести свої |Управління |20.12.2005 | |нормативно-правові акти у |містобудування| | |відповідність із вимогами |та | | |Закону України "Про |архітектури | | |дозвільну систему у сфері |Управління | | |господарської діяльності" |ціноутворення,| | |( 2806-15 ) та доповісти |експертизи та | | |Кабінету Міністрів України|контролю | | |(част. 6 ст. 11) |вартості у | | | |будівництві | | | |Державна | | | |архітектурно- | | | |будівельна | | | |інспекція | | | |Управління | | | |комунальної | | | |теплоенергети-| | | |ки | | | |Управління | | | |водопровідних | | | |та | | | |каналізаційних| | | |систем | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 14.|Забезпечити ефективну |Відповідні |постійно | |діяльність центрів з |структурні | | |видачі документів |підрозділи (за| | |дозвільного характеру (за |належністю | | |наявності) за принципом |питань) | | |організаційної єдності, в | | | |тому числі шляхом участі | | | |представників Міністерства| | | |у роботі зазначених | | | |центрів. | | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 15.|Підготувати відповідно до |Відповідні |19.12.2005 | |компетенції Міністерства |структурні | | |та надати |підрозділи (за| | |Держпідприємництву |належністю | | |інформацію щодо діяльності|питань) | | |центрів з видачі | | | |документів дозвільного | | | |характеру (за наявності) | | | |за принципом | | | |організаційної єдності | | | |протягом 2005 року | | | ---+--------------------------+--------------+------------------| 16.|Взяти участь у навчанні, |Відповідні |грудень | |що проводить |структурні | | |Держпідприємництво щодо |підрозділи (за| | |видачі документів |належністю | | |дозвільного характеру за |питань) | | |принципом організаційної | | | |єдності | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: