open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
24.02.2004 N 6
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань N 29 ( z0185-11 ) від 30.11.2010 }
Про затвердження Порядку списання несплачених страхових

коштів до Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

N 21 ( v0021583-07 ) від 27.04.2007 }

З метою врегулювання порядку списання несплачених
страхувальниками до Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
страхових коштів, підвищення відповідальності робочих органів
виконавчої дирекції Фонду за дотримання вимог чинного
законодавства при вчиненні дій щодо визнання безнадійного боргу по
несплачених страхових коштах, керуючись статтями 17, 45, 47 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок списання несплачених страхових коштів до
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України (додається).
Голова правління Г.Ольховець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань України

24.02.2004 N 6

ПОРЯДОК

списання несплачених страхових коштів до Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

1. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог Законів України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та
Господарського кодексу України ( 436-15 ).
2. Цей Порядок визначає підстави та умови списання
несплачених страхових коштів на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання у випадку визнання в установленому
законодавством порядку страхувальника банкрутом, вимоги щодо якого
не були задоволені за недостатністю майна банкрута (стаття 31
Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), стаття 53 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), фізичної особи - підприємця визнаної в
установленому законодавством порядку банкрутом (стаття 47, 48, 49
Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом"), а також у випадку смерті фізичної
особи, яка використовує найману працю, якщо зобов'язання
нерозривно пов'язані з цією фізичною особою і у зв'язку з цим не
може бути виконане іншою особою (стаття 608 Цивільного кодексу
України).
3. У тексті цього Порядку під терміном "безнадійний борг"
необхідно розуміти страхові кошти на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, що включають в себе страхові внески на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві, в тому числі строк сплати яких не настав,
недоїмку із сплати страхових внесків, пеню, нараховану на цю
недоїмку, штрафні санкції, що застосовуються до платника страхових
коштів відповідно до вимог чинного законодавства, у випадках,
передбачених пунктом 2 цього Порядку.
4. Страхувальники, якими є суб'єкти, передбачені статтею 6
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 )
зобов'язані своєчасно та повністю сплачувати в установленому
порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних
випадків) та виконувати інші обов'язки, передбачені чинним
законодавством, що визначає правову основу, економічний механізм
та організаційну структуру загальнообов'язкового державного
соціального страхування громадян від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати
працездатності або загибелі застрахованого на виробництві. Страхувальники здійснюють страховий внесок у Фонд соціального
страхування від нещасних випадків у порядку і строки, визначені
страховиком. За порушення законодавства про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання страхувальник сплачує штраф, а за
прострочення сплати страхового внеску до Фонду соціального
страхування від нещасних випадків з страхувальника стягується пеня
згідно з законодавством.
5. Зобов'язання страхувальника щодо сплати страхових коштів,
передбачених пунктом 4 цього Порядку припиняється неможливістю
його виконання у зв'язку з обставиною, за яку кожна із сторін не
відповідає. Зобов'язання страхувальників, якими є роботодавці, що в свою
чергу є суб'єктами господарювання припиняються їх ліквідацією та
смертю фізичної особи, яка є страхувальником.
6. Умови, порядок та наслідки оголошення суб'єктів
господарювання банкрутами встановлюється Господарським кодексом
України та іншими законодавчими актами.
7. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків (далі - робочі органи виконавчої
дирекції Фонду) проводять роботу щодо виявлення страхувальників,
стосовно яких порушено справу про банкрутство та тих, які
ліквідуються з інших підстав, передбачених законодавством. Достовірною інформацією для виявлення страхувальників, щодо
яких прийнято рішення про оголошення його банкрутом, є газетні
оголошення, розміщені в офіційних друкованих засобах масової
інформації, зокрема у спеціальному додатку до газети "Урядовий
кур'єр" та/або офіційному друкованому органі державної влади або
органу місцевого самоврядування за місцем знаходження суб'єкта
господарювання - страхувальника.
8. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду за вимогами, що
виникають до дня порушення впровадження у справі про банкрутство,
протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному
друкованому органі оголошення про провадження у справі про
банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові
заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх
підтверджують (акт перевірки правильності нарахування, повноти і
своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів
Фонду, Розрахункова відомість про нарахування і перерахування
страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України на останню дату, тощо). Копії зазначених заяв
та доданих документів робочі органи виконавчої дирекції Фонду
надсилають боржнику та розпоряднику майном.
9. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні
дотримуватися строків та порядку заявлення вимог як кредиторів,
передбачених чинним законодавством. Вимоги, заявлені після
закінчення строку, встановленого для їх подання, або не подані
взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними.
10. В разі, якщо боржник разом з розпорядником майна за
наслідками розгляду зазначених вимог повністю або частково їх
відхиляє, з обгрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник
майна повідомляє письмово робочі органи виконавчої дирекції Фонду
і господарський суд, то таке рішення про невизнання вимог може
бути оскаржене робочим органом виконавчої дирекції Фонду до
господарського суду, що порушив провадження у справі про
банкрутство.
11. Вимоги робочих органів виконавчої дирекції Фонду, визнані
боржником або господарським судом, включаються розпорядником майна
до реєстру вимог кредиторів.
12. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду ведуть облік
погашених страхувальником несплачених страхових коштів на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання у порядку
черговості задоволення вимог кредиторів згідно з пунктом 2 частини
першої статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ). { Пункт 12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 21 ( v0021583-07 ) від 27.04.2007 }
13. Суб'єкт господарювання, тобто страхувальник, вважається
ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про
припинення його діяльності, а вимоги, не задоволені через
відсутність майна суб'єкта господарювання, вимоги, не визнані
ліквідаційною комісією, якщо їх заявник у місячний строк після
одержання повідомлення про повне або часткове відхилення не
звернеться до суду з відповідним позовом, а також вимоги, у
задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено,
вважаються погашеними.
14. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду приймають рішення
про віднесення боргу страхувальника до безнадійного за умови
наявності документів, що підтверджують факт його ліквідації та
смерть фізичної особи.
15. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду приймають рішення
про списання безнадійного боргу по несплачених страхових коштах за
наявності відповідного документа про відмову у задоволенні вимог
щодо погашення заборгованості через відсутність коштів та майна у
суб'єкта господарювання, рішення суду про відмову у задоволенні
вимог.
16. Не підлягає списанню робочими органами виконавчої
дирекції Фонду безнадійний борг по несплачених страхових коштах за
умови, якщо вони в установленому законом порядку визнані
погашеними, якщо робочий орган виконавчої дирекції Фонду у
встановлений законодавством чи судом строк не звернувся до органу,
що здійснює ліквідацію страхувальника з вимогою про погашення його
заборгованості перед Фондом соціального страхування від нещасних
випадків, та з позовом до суду у місячний строк після одержання
повідомлення про повне або часткове відхилення вимоги щодо
погашення заборгованості страхувальника, який ліквідується, перед
Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
17. Списання безнадійного боргу фізичної особи, яка
використовує найману працю, у випадку її смерті, якщо зобов'язання
є нерозривно пов'язаним з цією фізичною особою і у зв'язку з цим
не може бути виконане іншою особою, а також у разі оголошення
фізичної особи померлою, здійснюються на підставі документів
державних органів реєстрації актів цивільного стану, що
підтверджують зазначений факт, а також рішень судів.
18. Підстави для списання робочими органами виконавчої
дирекції Фонду безнадійного боргу виникають після вчинення ним
всіх дій, необхідних для стягнення боргу страхувальника перед
Фондом соціального страхування від нещасних випадків, передбачених
зазначеними у пункті 1 цього Порядку законодавчими актами.
19. Безнадійний борг, що залишився несплаченим після
ліквідації страхувальника та смерті фізичної особи, в подальшому
підлягає списанню згідно з рішеннями районних, міських та районних
у містах обласного значення відділень виконавчої дирекції Фонду
(далі - відділення виконавчої дирекції Фонду).
20. Рішення про списання безнадійного боргу приймається на
підставі таких документів: - ухвали господарського суду про ліквідацію страхувальника -
банкрута, в якій повинно бути зазначено, що вимоги Фонду
незадоволені за недостатністю майна боржника і вважаються
погашеними; - рішення органу державної реєстрації про скасування
державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності або його
філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу (платника
страхових внесків)*;
-------------- * Після набрання чинності Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" N 755-IV
( 755-15 ) від 15.05.2003 року (з 01.07.2004 року) врахувати
відповідні норми цього Закону.
- свідоцтва про смерть фізичної особи або рішення суду про
оголошення фізичної особи померлою.
21. Рішення про списання безнадійного боргу приймається
відділенням виконавчої дирекції Фонду протягом 10-ти календарних
днів з дня виникнення підстав для списання безнадійного боргу,
оформляється за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку та
складається у двох примірниках. Перший примірник залишається у
відділенні виконавчої дирекції Фонду, де разом з оригіналами
документів, зазначених у пункті 20 цього Порядку, зберігається в
особовій справі страхувальника не менше 3-х років. Другий, з
метою здійснення контролю за проведеним списанням безнадійного
боргу та правильністю відображення суми в рядку 12 "Списано
заборгованості" та рядку 13 "Списано пені" Звіту про нарахування і
перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, зведеного по відділенню
виконавчої дирекції Фонду - протягом 3-х календарних днів
надсилається до управління виконавчої дирекції Фонду, разом з
копіями документів, зазначених у пункті 20 цього Порядку,
завіреними начальником відділення виконавчої дирекції Фонду. Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 21 ( v0021583-07 ) від 27.04.2007 }
22. На підставі рішення про списання безнадійного боргу
відділення виконавчої дирекції Фонду проводить списання. Сума
списаного безнадійного боргу відображається у первинних документах
обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, із зазначенням дати прийняття такого рішення та його
номера.
23. Суми списаного безнадійного боргу надалі відображаються в
рядку 12 "Списано заборгованості" та рядку 13 "Списано пені"
Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових
внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України.
24. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду ведуть облік
рішень про списання безнадійного боргу шляхом запису їх у журналі
обліку (додаток 2 до цього Порядку). Журнал має бути
пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою робочого
органу виконавчої дирекції Фонду з зображенням Державного Герба
України та засвідчений підписом начальника відділення
(управління).
25. Облік рішень проводиться в межах кожного календарного
року окремо.
26. Управління виконавчої дирекції Фонду надсилають до
виконавчої дирекції Фонду копії рішень про списання безнадійного
боргу для підтвердження суми в рядку 12 "Списано заборгованості"
та рядку 13 "Списано пені" Звіту про нарахування і перерахування
страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, зведений по управлінню виконавчої дирекції
Фонду, в термін, встановлений для подачі цього Звіту до виконавчої
дирекції Фонду.

Додаток 1

до пункту 21 Порядку

РІШЕННЯ N ___

від "___" ____________ року

про списання несплачених страхових коштів на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування

від нещасного випадку на виробництві

та професійного захворювання

Відповідно до Порядку списання несплачених страхових коштів
до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України, затвердженого
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України від
24.02.2004 р. N 6, а також на підставі: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________

(перелік документів, які є підставою для визнання боргу

безнадійним)
несплачені страхові кошти: ________________________________________________________________
(ідентифікаційний код, N страхового свідоцтва страхувальника

і назва платника - для юридичних осіб, ________________________________________________________________
ідентифікаційний номер, N страхового свідоцтва страхувальника
і прізвище та ініціали - для фізичних осіб, які використовують

найману працю)
підлягають списанню:
у сумі ___________________________________________________________

(сума цифрами і словами)
у тому числі: сума страхових внесків _____________________________

(сума цифрами і словами)
пеня _____________________________________________________________

(сума цифрами і словами)
штраф ____________________________________________________________

(сума цифрами і словами)

Начальник відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань
України
в ____________________ області ________ _____________________

(підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 21 ( v0021583-07 ) від 27.04.2007 }
Додаток 2

до пункту 24 Порядку

ЖУРНАЛ

обліку рішень про списання несплачених страхових

коштів на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві

та професійного захворювання
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | N | Дата | Назва | Назва або |Ідентифіка-|N страхового | Сума | В тому числі |Примітка| п/п|рішення|винесення|відділення,| прізвище та | ційний код| свідоцтва |несплачених |---------------------| | | | рішення |яке винесло| ініціали | | | страхових |Страхові|Пеня,|Штраф,| | | | | рішення |страхувальника,| | | коштів, | внески,| грн.| грн. | | | | | | який | | | визнаних | грн. | | | | | | | | ліквідувався | | |безнадійним | | | | | | | | | | | | боргом, | | | | | | | | | | | |всього, грн.| | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-------+---------+-----------+---------------+-----------+-------------+------------+--------+-----+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 |8 = 9 + 10 +| 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | 11 | | | | | ---+-------+---------+-----------+---------------+-----------+-------------+------------+--------+-----+------+--------| | | | | | | | | | | | | ---+-------+---------+-----------+---------------+-----------+-------------+------------+--------+-----+------+--------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Графа 4 заповнюється управлінням виконавчої дирекції Фонду.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 21 ( v0021583-07 ) від 27.04.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: