open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
27.01.2010 N 6

Про затвердження Положення про підрозділ

Державного агентства України з інвестицій

та розвитку з питань запобігання

та протидії корупції
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

агентства України з інвестицій та розвитку

N 100 ( v0100537-10 ) від 19.10.2010 }
{ У назві та тексті Наказу слова "Державне агентство

України з інвестицій та інновацій" у всіх відмінках

замінено відповідно словами "Державне агентство

України з інвестицій та розвитку" у відповідних

відмінках згідно з Наказом Державного агентства

України з інвестицій та розвитку N 100

( v0100537-10 ) від 19.10.2010 }

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 8 грудня 2009 року N 1422 ( 1422-2009-п ) "Питання
запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади" та
посилення роботи щодо запобігання і протидії корупції у Державному
агентстві України з інвестицій та розвитку Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про підрозділ Державного агентства
України з інвестицій та розвитку з питань запобігання та протидії
корупції, що додається.
2. Юридичному департаменту (В.Володіну) підготувати та подати
на затвердження проект заходів Державного агентства України з
інвестицій та розвитку, спрямованих на запобігання та протидію
корупції.
3. Управлінню господарського, документального забезпечення та
контролю (Н.Дьяченко) довести цей наказ до відома
перших заступників, заступників Голови та керівників самостійних
структурних підрозділів Державного агентства України з інвестицій
та розвитку.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Л.Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

агентства України

з інвестицій

та інновацій

27.01.2010 N 6

ПОЛОЖЕННЯ

про підрозділ Державного агентства України

з інвестицій та розвитку з питань

запобігання та протидії корупції
{ Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
агентства України з інвестицій та розвитку N 100 ( v0100537-10 )
від 19.10.2010 }
1. Підрозділ з питань запобігання та протидії корупції
(далі - підрозділ) утворюється у центральному апараті Державного
агентства України з інвестицій та розвитку
(далі - Держінвестицій) в установленому порядку залежно від
чисельності його працівників, а також обсягу, характеру та
складності роботи. До утворення в установленому порядку підрозділу його функції
можуть покладатися на існуючий у структурі Держінвестицій
самостійний структурний підрозділ. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
агентства України з інвестицій та розвитку N 100 ( v0100537-10 )
від 19.10.2010 }
2. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, міжнародними договорами України, цим
Положенням, іншими актами.
3. Керівник підрозділу Держінвестицій підзвітний Голові
Держінвестицій та підзвітний і підконтрольний Урядовому
уповноваженому з питань антикорупційної політики, якщо інше не
передбачено законом.
4. Основними завданнями підрозділу є: 1) участь у реалізації державної антикорупційної політики; 2) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного
законодавства; 3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, а також
міжнародному співробітництві у зазначеній сфері; 4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо
запобігання та протидії корупції.
5. Підрозділ відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо
запобігання корупційним правопорушенням; 2) надає іншим структурним підрозділам Держінвестицій та
окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного
законодавства; 3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє
його усуненню; 4) організовує перевірку достовірності поданих посадовими
особами відомостей про майно, доходи, зобов'язання фінансового
характеру, у тому числі за кордоном, та своєчасності оприлюднення
зазначених відомостей згідно із законом; 5) бере участь у проведенні: - юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів,
організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом
виконавчої влади з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть
сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та у разі їх виявлення
вносить пропозиції Голові Держінвестицій щодо їх усунення або
скасування відповідних актів (документів); - в установленому порядку службового розслідування
(перевірки) в Держінвестицій з метою виявлення причин та умов, що
сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання
вимог антикорупційного законодавства; - в межах своїх повноважень разом із представниками
контрольно-ревізійного підрозділу Держінвестицій перевірки
фінансово-господарської діяльності Держінвестицій з метою
здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного
законодавства; 6) проводить у межах своїх повноважень спеціальну перевірку
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних
службовців і призначення яких здійснюється Головою Держінвестицій,
у тому числі щодо відомостей, поданих особисто; 7) перевіряє в установленому порядку повідомлення громадян та
юридичних осіб, інформацію, оприлюднену у друкованих,
аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману від
інших структурних підрозділів Держінвестицій, щодо причетності
його працівників до вчинення корупційних правопорушень; 8) повідомляє у письмовій формі Голову Держінвестицій,
Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та
спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю
МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах
про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних
правопорушень посадовими особами Держінвестицій; 9) веде облік працівників Держінвестицій, притягнутих до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 10) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії
корупції інших органів виконавчої влади, територіальних органів.
6. Вимоги керівника підрозділу, що стосуються дотримання
антикорупційного законодавства, є обов'язковими для посадових осіб
Держінвестицій.
7. Покладення на підрозділ обов'язків, що не належать або
виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання
покладених на нього завдань, не допускається.
8. Підрозділ має право: 1) одержувати від інших структурних підрозділів
Держінвестицій інформацію та матеріали, необхідні для здійснення
покладених на нього завдань, а також в установленому законом
порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить
державну таємницю; 2) одержувати від працівників Держінвестицій усні та письмові
пояснення з питань, які виникають під час проведення службових
розслідувань (перевірок); 3) залучати працівників інших структурних підрозділів за
погодженням з їх керівниками до участі у проведенні службових
розслідувань (перевірок) та наданні відповідної допомоги; 4) ініціювати перед Головою Держінвестицій питання щодо
надсилання запитів суб'єктам господарювання, учасникам
цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної
інформації та матеріалів. Працівники підрозділу під час проведення службових
розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень,
встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень
та територій Держінвестицій, документів та матеріалів, що
стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
9. Підрозділ провадить свою діяльність відповідно до планів
роботи, які затверджуються його керівником та погоджуються з
Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. План роботи підрозділу формується з урахуванням пропозицій
Голови Держінвестицій.
10. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
у разі надходження скарг на дії працівників підрозділу організовує
проведення їх перевірки. Матеріали за результатами перевірки
надсилаються Голові Держінвестицій для прийняття відповідного
рішення.
11. Структура та штатна чисельність підрозділу затверджуються
його керівником за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики, якщо інше не передбачено законодавством. Ліквідація та реорганізація підрозділу здійснюються за
погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної
політики.
12. Координація та методичне забезпечення діяльності
підрозділу здійснюється Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики.
13. Підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду
та звільняється з посади Головою Держінвестицій за погодженням з
Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, якщо
інше не встановлено законом.
14. На посаду керівника підрозділу призначається особа з
вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра і стажем роботи в державній службі на керівних посадах чи
на керівних посадах в інших сферах управління не менш як
п'ять років.
15. Відповідно до покладених на підрозділ завдань його
керівник: 1) здійснює керівництво підрозділом та несе персональну
відповідальність за виконання покладених на нього завдань; 2) розподіляє обов'язки між працівниками підрозділу; 3) вносить Голові Держінвестицій: - за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики пропозиції щодо призначення на посаду та
звільнення з посади заступників керівника підрозділу, їх
заохочення та притягнення до відповідальності, а також щодо
структури та штатної чисельності підрозділу; пропозиції щодо: - призначення на посаду та звільнення з посади, а також
заохочення та притягнення до відповідальності інших працівників
підрозділу; - визначення потреб підрозділу у фінансуванні та
матеріально-технічному забезпеченні; - проведення відповідних заходів контрольно-ревізійним
підрозділом Держінвестицій; 4) подає щомісяця Урядовому уповноваженому з питань
антикорупційної політики за встановленою ним формою інформацію про
вжиття заходів для протидії корупції та осіб, притягнутих до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 5) вносить у визначених законодавством випадках Голові
Держінвестицій подання про відсторонення на час службового
розслідування (перевірки) посадової особи, яка працює в такому
органі, від виконання повноважень за посадою. У разі коли питання
щодо відсторонення від виконання повноважень за посадою
розглядається стосовно Голови Держінвестицій, керівник підрозділу
подає відповідну пропозицію Урядовому уповноваженому з питань
антикорупційної політики; 6) звертається до Голови Держінвестицій з поданням про
притягнення його посадових осіб до відповідальності за порушення
вимог антикорупційного законодавства. У разі коли питання щодо
притягнення до відповідальності стосується Голови Держінвестицій,
керівник підрозділу подає відповідну пропозицію Урядовому
уповноваженому з питань антикорупційної політики; 7) інформує Голову Держінвестицій про випадки перешкоджання
виконанню працівниками підрозділу їх повноважень, неподання або
несвоєчасного подання посадовими особами Держінвестицій інформації
та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування
(перевірки). У разі невжиття Головою Держінвестицій відповідних
заходів реагування керівник підрозділу інформує про це Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політики; 8) подає Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної
політики звіт за встановленою ним формою про проведену підрозділом
роботу за перше півріччя - до 15 липня та за рік - до 30 січня
наступного року. Звіт підрозділу подається Голові Держінвестицій та
розміщується на офіційному веб-сайті Агентства.
16. Керівник підрозділу входить до складу колегії
Держінвестицій.
17. Голова Держінвестицій створює умови для виконання
підрозділом на належному рівні покладених на нього завдань.
Директор
Юридичного
департаменту В.Володін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: