open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.04.2010 N 5

Про стан робіт щодо продовження експлуатації

енергоблоку N 1 Рівненської АЕС у понадпроектний

строк за результатами розгляду Звіту з періодичної

переоцінки безпеки

Роботи з підготовки блоку N 1 РАЕС до експлуатації у
понадпроектний термін виконуються відповідно до Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року ( 145а-2006-р ),
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня
2006 року N 145-р ( 145-2006-р ). З самого початку діяльність експлуатуючої організації щодо
продовження експлуатації блоку N 1 Рівненської АЕС знаходиться під
постійним контролем Мінпаливенерго та Держатомрегулювання.
В 2007 році розроблено та узгоджено план-графік робіт з
продовження терміну експлуатації блоку N 1 РАЕС в понадпроектний
термін з конкретними термінами реалізації ключових заходів. Стан виконання робіт з продовження терміну експлуатації блоку
N 1 РАЕС у понадпроектний термін тричі, 10 червня 2005 р.,
24 квітня 2007 р. та 22 січня 2009 р., розглядався на засіданнях
колегії Держатомрегулювання. В 2007 та 2009 рр. енергоблок N 1 Рівненської АЕС дворазово
виводився в довгостроковий ремонт, що дозволило виконати весь
основний обсяг робіт щодо проведення оцінки технічного стану
систем та елементів та виконати роботи з реконструкції та
модернізації, заплановані в рамках виконання програм з підвищення
безпеки, в тому числі Концепції з підвищення безпеки діючих
енергоблоків атомних електростанцій ( 515а-2005-р ), схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2005 N 515-р
( 515-2005-р ). ДП НАЕК "Енергоатом" 22.12.2009 р. звернувся до
Держатомрегулювання із Заявою на внесення змін до ліцензії
серії ЕО N 000211 на право здійснення діяльності на етапі
життєвого циклу експлуатації ядерної установки Рівненської АЕС та
надав Звіт з періодичної переоцінки безпеки (далі - ЗППБ). За результатами проведення державної експертизи ЗППБ на
поточний час Держатомрегулюванням прийняті позитивні рішення по
8 факторах безпеки з 14, а саме: - Проект енергоблоку; - Експлуатаційна безпека; - Організація і управління; - Експлуатаційна документація; - Людський фактор; - Використання досвіду інших АЕС і результатів наукових
досягнень; - Аварійна готовність та планування; - Вплив на навколишнє середовище. Звіти по інших 6 факторах безпеки, а саме: - Поточний технічний стан систем та елементів енергоблоку; - Кваліфікація обладнання; - Старіння споруд, систем та елементів, важливих для безпеки; - Аналіз внутрішніх та зовнішніх подій; - Детерміністичний аналіз безпеки; - Імовірнісний аналіз безпеки, а також по Комплексному аналізу безпеки, повернуті на
доопрацювання. Для усунення виявлених недоліків окремих розділів ЗППБ
енергоблоку N 1 РАЕС експлуатуючій організації необхідно звернути
увагу на вирішення ключових питань, що наведені нижче. Поточний технічний стан систем та елементів.
1. При виконанні аналізу імовірності крихкого руйнування
корпусу реактора необхідно додатково надати розрахунки режиму
роботи каналу САОЗ ВТ в петлю із зачиненої ГЗЗ з метою визначення
необхідності розробки та впровадження компенсуючих заходів.
2. Потребують доопрацювання матеріали з обґрунтування
безпечної експлуатації внутрішньо-корпусних пристроїв реактора.
3. Необхідно уточнити розрахунки міцності конструкцій
верхнього блоку реактора згідно запланованої модифікації.
4. Потребують доопрацювання критерії гранично-припустимої
кількості теплообмінних трубок парогенераторів та виконання
додаткових розрахунків на міцність ПГ.
5. Під час планово-попереджувального ремонту в 2010 р.
необхідно: - завершити роботи з підвищення щільності конфайменту
енергоблоку і доведення її величини до значень на аналогічних
західних енергоблоках; - виконати в повному обсязі заходи щодо відновного відпалу
корпусу реактора з обґрунтуванням можливості його безпечної
експлуатації у понадпроектний термін згідно узгодженого графіка. Кваліфікація обладнання. Експлуатуючій організації необхідно завершити весь комплекс
заявлених робіт для обладнання, щодо якого не підтверджені
кваліфікаційні вимоги як для "жорстких" умов оточення, так і для
можливих сейсмічних впливів. Старіння споруд, систем та елементів, важливих для безпеки. За результатами виконання робіт з оцінки технічного стану
споруд, систем та елементів виявлені механізми деградації,
запропоновані заходи щодо моніторингу ефектів старіння. Необхідно розробити систему управління старінням, яка за
допомогою впровадження інформаційно-аналітичної системи дозволить
виконувати роботи з утримання старіння в припустимих межах,
своєчасного проведення компенсуючих заходів для уповільнення
процесів деградації та інші. Аналіз внутрішніх та зовнішніх подій. В межах виконання даного аналізу необхідно представити: - прогноз змін відповідного фактора на період до наступної
переоцінки безпеки; - висновки та пропозиції щодо напрямків подальших робіт з
підвищення безпеки у понадпроектний термін; - план робіт щодо подальшого поглибленого аналізу впливу
землетрусу на конструкції, системи та елементи енергоблоку N 1. Детерміністичний аналіз безпеки. Необхідно актуалізувати наведений аналіз впливу на безпеку з
урахуванням повного обсягу реалізованих на енергоблоці заходів з
модернізації, та усунути зауваження до обґрунтування безпеки
системи поводження з паливом. Імовірнісний аналіз безпеки.
1. Виконані імовірнісні аналізи безпеки, результати яких
наведені в даному факторі безпеки, мають наступні обмеження: - ІАБ при роботі енергоблоку на знижених рівнях потужності та
в стані зупинки не враховує внутрішні події (пожежі та затоплення)
та зовнішні екстремальні впливи; - ІАБ 2-го рівня виконаний тільки для номінального рівня
потужності РУ. В межах даного фактору безпеки необхідно виконати розрахунки
реальних (а не прогнозних) значень частоти пошкодження активної
зони реактора та значення частоти граничного аварійного викиду з
урахуванням реалізації до кінця проектного терміну експлуатації
енергоблоку всіх заходів з підвищення безпеки, а також надати план
робіт щодо подальшого поглибленого аналізу ІАБ ППР та ІАБ-2.
2. За результатами виконання даного аналізу необхідно
представити прогноз змін фактору на період до наступної переоцінки
безпеки та пропозиції щодо подальших напрямків робіт з підвищення
безпеки. Враховуючи вищенаведене, колегія К О Н С Т А Т У Є:
1. З метою підтвердження можливості експлуатації енергоблоку
N 1 Рівненської АЕС у понадпроектний строк експлуатуючою
організацією розроблено відповідний Звіт з періодичної переоцінки
безпеки.
2. Аналіз ЗППБ енергоблоку N 1 Рівненської АЕС показав, що у
експлуатуючої організації з'явились реальні перспективи
своєчасного виконання в повному обсязі заходів з підготовки блоку
N 1 РАЕС до експлуатації у понад проектний термін, для чого
необхідно жорстко дотримуватись відповідного графіка.
3. За результатами державної експертизи виявлені окремі
зауваження щодо повноти, коректності та відповідності
представленої інформації вимогам діючих норм правил та стандартів
з ядерної та радіаційної безпеки, зокрема в частинах: - експлуатаційної безпеки; - конструкційної міцності та надійності елементів ядерної
установки; - поводження з радіоактивними відходами; - надійності систем контролю і діагностики інформаційних та
керуючих систем; - радіаційного захисту; - ядерної безпеки та нейтронно-фізичного аналізу; - тепло-гідравлічного та імовірнісного аналізу безпеки.
4. В повному обсязі реалізовані пілотні заходи Концепції з
підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій
( 515а-2005-р ), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13.12.2005 N 515-р ( 515-2005-р ).
5. Представлений в ЗППБ узагальнюючий висновок про можливість
подовження терміну експлуатації до наступної переоцінки безпеки
поки що є передчасним. Висновок про можливість безпечної експлуатації енергоблоку
N 1 Рівненської АЕС у понадпроектний термін може бути зроблено
лише після закінчення всього комплексу робіт з переоцінки безпеки
в установлених обсягах.
6. Запропонований в ЗППБ План реалізації заходів для
забезпечення роботи енергоблоку у понад проектний термін не в
повній мірі враховує результати переоцінки безпеки.
7. Представлені лише прогнозні, а не реальні значення частоти
пошкодження активної зони (ЧПАЗ) реактора та частоти граничного
аварійного викиду (ЧГАВ), отримані з урахуванням виконання у
2009 р. заходів з підвищення безпеки та заходів з продовження
експлуатації, які плануються до реалізації на енергоблоці у
ППР-2010. Заслухавши доповіді керівництва Рівненської АЕС та дирекції
ДП НАЕК "Енергоатом", висновки та пропозиції Департаменту оцінки
безпеки ядерних установок Держатомрегулювання, експертні оцінки
ДНТЦ ЯРБ, виступи членів Громадської ради та членів колегії,
колегія Держатомрегулювання П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Визнати діяльність експлуатуючої організації ДП "НАЕК
"Енергоатом" щодо періодичної переоцінки безпеки енергоблоку N 1
Рівненської АЕС, що здійснюється в рамках продовження його
експлуатації у понадпроектний термін, задовільною. Разом з тим відзначити необхідність більшої прозорості
ведення цієї діяльності та посилення роботи з громадськістю з
питань підвищення рівня безпеки та доцільності продовження
експлуатації енергоблоків АЕС України в понадпроектний строк.
2. Рекомендувати ДП НАЕК "Енергоатом":
2.1. Представити в Комплексному аналізу безпеки ЗППБ
енергоблоку N 1 Рівненської АЕС прогноз змін критеріїв безпеки
ЧПАЗ та ЧГАВ на період до наступної переоцінки безпеки.
Термін - до 01.08.2010 р.
2.2. Доопрацювати ЗППБ енергоблоку N 1 Рівненської АЕС з
урахуванням виконання вищезазначених заходів та Висновків
державної експертизи з ЯРБ та надати до Держатомрегулювання разом
з пропозиціями щодо призначення нового строку його експлуатації.
Термін - до 01.08.2010 р.
2.3. На основі отриманих результатів розробити та надати до
Держатомрегулювання окремий План реалізації заходів з підвищення
безпеки експлуатації енергоблоку N 1 Рівненської АЕС у
понадпроектний термін.
Термін - до 01.10.2010 р.
2.4. Організувати та провести в регіоні розташування
Рівненської АЕС громадські слухання щодо економічної доцільності
та можливості безпечної експлуатації енергоблоку N 1 Рівненської
АЕС у понадпроектний строк.
Термін - до 01.10.2010 р.
Голова О.Миколайчук
Секретар Т.Козулько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: