open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.04.2000 N 4

Про затвердження Статуту Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

N 96 ( v0096583-04 ) від 08.12.2004

N 42 ( v0042583-05 ) від 25.10.2005 }

Відповідно до пункту 7 статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Статут Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України з урахуванням пропозицій, що були висловлені членами
правління Фонду при розгляді цього питання.
Голова правління Фонду І.Кравчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

18.04.2000 N 4

СТАТУТ

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України

Загальні положення
1. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) є
некомерційною самоврядною організацією, що створена відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 )
(далі - Закон) і є правонаступником державного, галузевих та
регіональних фондів охорони праці, передбачених статтею 21 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), які ліквідуються. Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, а також емблему,
яка затверджується його правлінням.
2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Основами законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ),
Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), Законом України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), іншими нормативно-правовими
актами та цим Статутом.
3. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі
державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Безпосереднє управління Фондом здійснюють його правління та
виконавча дирекція.
4. Статут Фонду, зміни та доповнення до нього затверджуються
правлінням Фонду.
5. Найменування Фонду: українською мовою: Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України; російською мовою: Фонд социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины; англійською мовою: Ukrainian Social Insurance Fund from
Occupational Accidents and Diseases.
6. Місцезнаходження Фонду: пр. Перемоги, 92/2, Київ, 03062.
{ Пункт 6 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 96
( v0096583-04 ) від 08.12.2004 }
Напрями діяльності Фонду
7. Основними напрямами діяльності Фонду є: 1) проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним
випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим
випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці
(далі - нещасні випадки); 2) сприяння створенню умов для відновлення здоров'я та
працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків; 3) відшкодування матеріальної та моральної шкоди
застрахованим і членам їх сімей.
Обов'язки, права та відповідальність Фонду
8. Фонд відповідно до покладених на нього завдань
зобов'язаний: 1) надавати страхувальникам необхідні консультації та сприяти
у створенні ними та реалізації ефективної системи управління
охороною праці; 2) брати участь: а) у розробленні центральними органами виконавчої влади
національної та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов
праці і виробничого середовища та їх реалізації; б) у навчанні та підвищенні рівня знань працівників, які
вирішують питання охорони праці; в) в організації розроблення та виробництва засобів
індивідуального захисту працівників; г) у розробленні законодавчих та нормативних актів з охорони
праці; д) у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та
медицини праці; 3) перевіряти стан профілактичної роботи та охорони праці на
підприємствах, брати участь у розслідуванні групових нещасних
випадків, нещасних випадків із смертельними наслідками та з
можливою інвалідністю, а також професійних захворювань; 4) вести пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці,
організувати створення тематичних кінофільмів, радіо- і
телепередач, видавати та розповсюджувати нормативні акти,
підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам'ятки
тощо з питань страхування від нещасного випадку та охорони праці.
З метою виконання цих функцій Фонд створює своє видавництво з
відповідною поліграфічною базою; 5) вивчати та поширювати позитивний досвід створення
безпечних та нешкідливих умов виробництва; 6) надавати підприємствам на безповоротній основі фінансову
допомогу для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці; 7) виконувати інші профілактичні роботи; 8) вести реєстр страхувальників; 9) письмово повідомляти страхувальнику умовний клас
професійного ризику його підприємства - групу галузей (підгалузей)
економіки або видів діяльності, що мають визначений для цієї групи
рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності; 10) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та
окремими лікарнями на обслуговування потерпілих на виробництві; 11) вивчати та використовувати досвід управління охороною
праці та страхування від нещасного випадку в зарубіжних країнах; 12) співпрацювати з фондами з інших видів соціального
страхування у фінансуванні заходів, пов'язаних з матеріальним
забезпеченням та наданням соціальних послуг застрахованим, у
кожному конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того,
хто з них братиме участь у фінансуванні цих заходів; 13) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду,
заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в
разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на
його утриманні: а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до
відновлення працездатності або встановлення інвалідності; б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної
працездатності або смерті потерпілого; в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати
працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого
заробітку потерпілого; г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання; д) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання; е) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту
заподіяння цієї шкоди потерпілому; є) допомогу дитині відповідно до статті 9 Закону ( 1105-14 ); 14) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість
пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов; 15) сприяти створенню умов для своєчасного надання
кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі
настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його
госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання; 16) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування
потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних
закладах або на договірній основі в інших
лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого
відновлення здоров'я застрахованого; 17) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами
охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно
доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка
повинна включати: а) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями
загальної практики; б) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому
лікувально-профілактичному закладі; в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час
вагітності та пологів; г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії
або в іншому лікувально-профілактичному закладі; д) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами,
ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими
апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за
винятком протезування з дорогоцінних металів). З метою найповнішого виконання функцій, передбачених пунктами
16 та 17 цього розділу, Фонд соціального страхування від нещасних
випадків створює спеціалізовану медичну та патронажну службу
соціального страхування; 18) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення
та відновлення працездатності потерпілого; 19) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд
за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або
компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню
потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла; 20) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії
(далі - ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі -
МСЕК) проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних
навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах
перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або
заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню
роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю; 21) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або
разом з органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування чи з іншими заінтересованими суб'єктами
підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати
виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої
продукції, за рахунок Фонду; 22) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову
грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань
за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її
регіональних управлінь - за рахунок Фонду; 23) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне
страхування; 24) організовувати залучення інвалідів до участі у
громадському житті; 25) вживати заходів щодо удосконалення своєї діяльності.
9. Фонд має право: 1) видавати у межах своєї компетенції постанови, накази,
положення, інструкції, методичні рекомендації з питань
профілактики нещасних випадків, медичної, професійної та
соціальної реабілітації потерпілих, відшкодування матеріальної та
моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей, фінансування
системи страхування від нещасних випадків; 2) у разі потреби приймати разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування спільні акти; 3) одержувати від підприємств і осіб, які добровільно
застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що стосуються
нарахування і сплати страхових внесків до Фонду, перевіряти
правильність складання цих документів; 4) проводити в порядку, визначеному законодавством України,
планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати та
цільового використання ними збору на страхування від нещасних
випадків; 5) вимагати від керівників та інших службових осіб
підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді,
усунення порушень законодавства щодо сплати страхових внесків і
використання коштів Фонду; застосовувати до порушників санкції,
передбачені законодавством; 6) відносити підприємства у разі систематичних порушень
нормативних актів про охорону праці до більш високого класу
професійного ризику виробництва або знижати цей клас з початку
фінансового року, якщо страхувальником значно поліпшено стан
охорони праці; 7) одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої
влади безоплатно інформацію для здійснення покладених на Фонд
завдань; 8) одержувати кредити у банківських установах; 9) брати участь у проведенні відповідними спеціалістами
експертної оцінки умов і безпеки праці на окремих підприємствах; 10) створювати власні навчально-інформаційні центри з метою
навчання і перекваліфікації потерпілих на виробництві та з питань
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників
виконавчої дирекції Фонду. { Пункт 9 доповнено підпунктом 10
згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 42
( v0042583-05 ) від 25.10.2005 } 10. Фонд несе відповідальність згідно із законодавством за
шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання,
несвоєчасного або неналежного виконання умов страхування,
встановлених законодавством.
Правління Фонду: порядок формування, права,

обов'язки, відповідальність
11. До складу правління Фонду включаються представники трьох
представницьких сторін: держави, застрахованих осіб та
роботодавців. Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів
України, а представники застрахованих осіб і роботодавців
обираються (делегуються) об'єднаннями профспілок та роботодавців,
які мають статус всеукраїнських. Порядок виборів (делегування)
представників визначається кожним об'єднанням самостійно. Від кожної із трьох зазначених представницьких сторін
призначається і обирається (делегується) по 15 членів правління
Фонду з вирішальним голосом та по 5 їх дублерів, які за тимчасової
відсутності членів правління за рішенням голови правління Фонду
виконують їх обов'язки. Правління Фонду створюється на шестирічний строк. Строк повноважень членів правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків закінчується в день першого
засідання новоствореного його правління. За невиконання своїх обов'язків члени правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків за рекомендацією
органів державного нагляду можуть бути позбавлені своїх
повноважень органом, який їх делегував у склад правління Фонду.
12. Правління Фонду: 1) обирає із своїх членів строком на два роки голову
правління Фонду та двох його заступників. При цьому забезпечується
почергове представництво на цих посадах кожної із трьох
представницьких сторін; 2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду
та її робочих органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує
звіти директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність; 3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш
важливих завдань Фонду постійні та тимчасові комісії з питань
профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення
пенсій тощо; 4) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції
щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від
нещасних випадків; 5) визначає кадрову політику; 6) призначає директора виконавчої дирекції Фонду та його
заступників; 7) затверджує: а) Статут Фонду та зміни до нього; б) регламент роботи правління Фонду; в) річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок
використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду; г) Положення про виконавчу дирекцію Фонду та її структуру; д) чисельність виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її
працівників та адміністративні витрати Фонду (за погодженням з
відповідними спеціально уповноваженими центральними органами
виконавчої влади); е) річні програми робіт та звіти про їх виконання; є) Положення про службу страхових експертів з охорони праці,
профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних
захворювань; ж) Положення про порядок використання коштів
лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які
надають Фонду соціальні послуги та контроль за їх цільовим
використанням; з) Положення про подання Фондом на безповоротній основі
фінансової допомоги підприємствам для розв'язання особливо гострих
проблем з охорони праці; і) Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів, погоджену з Національним банком України і
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, інші нормативні
документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду; к) Типові положення про робочі органи виконавчої дирекції,
лікувально-профілактичні заклади, спеціальну медичну патронажну
службу та навчально-інформаційні центри, видавництво; { Підпункт 7
пункту 12 доповнено підпунктом "к" згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 42 ( v0042583-05 ) від 25.10.2005 } 8) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду; 9) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань
страхування від нещасного випадку; 10) виконує інші функції, передбачені Статутом Фонду; 11) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду.
13. Основною формою роботи правління Фонду є засідання,
чергові і позапланові, які проводяться згідно з Регламентом
проведення засідань правління, який затверджується на першому його
засіданні. Регламент проведення засідань передбачає порядок
підготовки та проведення засідань правління, порядок розгляду
питань та прийняття ним рішень, оформлення і доведення їх до
членів правління, виконавців, громадськості. Правління Фонду проводить свої засідання відповідно до
затвердженого ним плану, але не рідше двох разів на рік. Чергові
засідання скликаються головою правління відповідно до плану.
Позапланові засідання правління можуть проводитися за ініціативою
його голови або за пропозицією більшості членів однієї з трьох
представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини
членів правління Фонду.
14. Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому
присутні дві третини складу кожної представницької сторони. Засідання правління Фонду протоколюється та стенографується.
За рішенням правління його засідання можуть записуватися на
магнітну стрічку, яка зберігається протягом періоду повноважень
складу правління Фонду.
15. Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість присутніх на засідання членів
правління Фонду. У разі рівного розподілу голосів голос голови
правління Фонду є вирішальним. Рішення правління Фонду, прийняті в межах його компетенції, є
обов'язковими для виконання всіма страхувальниками та
застрахованими.
16. Члени правління Фонду та їх дублери виконують свої
обов'язки, передбачені Статутом Фонду, на громадських засадах,
крім випадків, коли вони беруть участь у засіданнях правління
Фонду або виконують інші завдання правління Фонду. У цьому разі
членам правління та їх дублерам Фонд відшкодовує витрати на проїзд
і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку із виконанням
цих обов'язків заробіток за місцем роботи та внески з нього на
соціальне страхування. Правління Фонду обирає із своїх членів строком на два роки
голову правління Фонду та двох його заступників. При цьому
забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної із
трьох представницьких сторін.
17. Голова правління: - скликає та веде засідання правління; - забезпечує дотримання регламенту засідань правління; - підписує прийняті правлінням постанови, засвідчуючи цим
відповідність їх змісту прийнятих правлінням рішень; - повідомляє наглядову раду Фонду та орган державного нагляду
у разі неприйняття правлінням Фонду у встановлені терміни рішення
щодо визначення розмірів страхових внесків та затвердження річного
бюджету Фонду; - визначає та розподіляє обов'язки між заступниками,
контролює їх виконання; - не рідше одного разу на рік звітує про виконання своїх
повноважень перед правлінням; - звітує на першому засіданні нового складу правління про
результати діяльності Фонду за період роботи правління Фонду та
окреслює найголовніші перспективні та поточні питання його
діяльності; - виконує інші функції за рішенням правління Фонду.
18. Голова правління несе відповідальність за виконання своїх
повноважень перед правлінням Фонду. Голова правління Фонду може
бути позбавлений своїх повноважень правлінням Фонду: - за його особистим проханням; - у разі невиконання або виконання з порушенням чинного
законодавства та цього Статуту повноважень голови; - через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх
повноважень. Питання щодо позбавлення повноважень голови правління
розглядається правлінням Фонду: - за його особистою письмовою заявою; - за вимогою однієї третини загальної чисельності членів
правління, оформленою письмово за їх підписами; - за рішенням наглядової ради або органу державного нагляду. Дострокове припинення головою повноважень члена правління
одночасно припиняє і його повноваження як голови. Якщо питання про позбавлення повноважень голови правління
винесено ним особисто, засідання веде заступник голови правління,
який представляє іншу сторону, ніж ті, від яких обрано голову
правління та голову наглядової ради. Якщо питання про позбавлення повноважень голови правління
винесено за ініціативою членів правління, засідання веде обраний
членами правління головуючий з числа членів правління, підпису
якого немає під пропозицією про позбавлення повноважень голови. У
разі позбавлення повноважень голови правління Фонду або його
заступників до закінчення встановленого строку, новий голова
правління або його заступники обираються від тієї ж сторони на
строк, що залишився, відповідно до процедури, визначеної у розділі
12 Статуту.
19. За виконання своїх обов'язків заступники голови правління
Фонду несуть відповідальність перед правлінням Фонду. Невиконання
цих обов'язків є підставою позбавлення правлінням Фонду
повноважень заступників голови правління. Питання про позбавлення повноважень заступників голови
правління здійснюється за процедурою, передбаченою для позбавлення
повноважень голови правління.
20. Обов'язки членів правління Фонду: - участь у засіданнях правління Фонду; - участь у діяльності робочих груп та комісій, створених
правлінням Фонду; - виконання доручень правління Фонду; - робота над документами з питань, що входять до повноважень
правління Фонду.
21. При виконанні своїх обов'язків член правління Фонду має
право: - на тимчасове звільнення від основної роботи під час
виконання обов'язків члена правління Фонду (засідання правління
Фонду, відрядження тощо); - на відшкодування матеріальних витрат на відрядження,
пов'язані з виконанням обов'язків члена правління; - звернення до керівника виконавчої дирекції та керівників
робочих органів з запитом та одержувати вичерпну інформацію з
питань, що входять до компетенції правління Фонду.
22. Члени правління Фонду несуть відповідальність за
виконання своїх обов'язків перед правлінням Фонду та стороною, яка
його делегувала. У разі систематичного невиконання членом
правління своїх обов'язків, на підставі рішення правління Фонду,
стороні, представником якої він є, направляється обгрунтоване
подання. Сторона, якій направлено подання, зобов'язана до
наступного засідання правління Фонду прийняти відповідне рішення і
повідомити про нього правління Фонду. У разі прийняття стороною,
представником якої він є, рішення про відкликання члена правління,
ця сторона делегує іншого представника на строк повноважень
правління Фонду, що залишився. Член правління виводиться зі складу правління у разі зміни
основного місця роботи. Сторона, яку він представляв, може
делегувати іншого представника на строк повноважень правління, що
залишився.
23. Правління Фонду здійснює контроль за діяльністю
виконавчої дирекції Фонду шляхом: - щорічного аналізу звітів виконавчої дирекції про виконання
покладених на неї функцій Фонду; - заслуховування керівника виконавчої дирекції та керівників
робочих органів про результати діяльності; - щоквартального аналізу звітів виконавчої дирекції щодо
виконання бюджету; - участі членів правління у перевірках діяльності робочих
органів виконавчої дирекції Фонду; - розгляду матеріалів ревізій та перевірок діяльності
виконавчої дирекції; - призначення аудиторських перевірок. Виконавча дирекція: права, обов'язки, відповідальність
24. Виконавча дирекція Фонду є постійно діючим виконавчим
органом правління Фонду. Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду, проводить
свою діяльність від імені Фонду у межах та в порядку, що
визначаються його Статутом і Положенням про виконавчу дирекцію
Фонду, організовує та забезпечує виконання рішень правління Фонду. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділення в районах та містах обласного значення. Управління та
відділення виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають
самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням. Керівників управлінь і відділень Фонду призначає директор
виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
25. Виконавчу дирекцію Фонду очолює директор виконавчої
дирекції Фонду. Директор виконавчої дирекції Фонду має
заступників, кількість яких визначає правління Фонду. Директора
виконавчої дирекції Фонду та його заступників призначає на посаду
та звільняє з посади правління Фонду. Директор виконавчої дирекції Фонду здійснює керівництво
дорученими йому сферами діяльності та несе відповідальність перед
правлінням Фонду за стан справ у цих сферах, визначає ступінь
відповідальності своїх заступників та керівників підрозділів
виконавчої дирекції Фонду. Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу
правління Фонду з правом дорадчого голосу. Директор виконавчої дирекції Фонду: - діє без довіреності від імені Фонду, представляє його в
усіх установах та організаціях, у тому числі міжнародних; - розпоряджається коштами в межах затвердженого правлінням
Фонду бюджету та майном відповідно до чинного законодавства; - укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в
установах банку. Директор виконавчої дирекції Фонду може вирішувати будь-які
інші питання діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені
Законом ( 1105-14 ) або цим Статутом до компетенції правління
Фонду або інших органів. Для погодженого вирішення питань в межах своїх повноважень,
обговорення найважливіших напрямів діяльності у Фонді можуть
утворюватись постійні та тимчасові дорадчі і консультативні
органи. Склад цих органів і положення про них затверджує директор
виконавчої дирекції Фонду.
26. При виконавчій дирекції Фонду створюється спеціальна
комісія, яка за бажанням страхувальника чи застрахованого
розглядає спори щодо суми страхових внесків, розміру шкоди та прав
на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань. До
складу комісії на громадських і паритетних засадах входять
представники держави, застрахованих осіб і страхувальників. Такі ж комісії на тих же засадах створюються при робочих
органах виконавчої дирекції Фонду із залученням представників
місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і
страхувальників. Положення про діяльність і персональний склад цих комісій
затверджується правлінням Фонду.
27. Статутні функції та обов'язки Фонду щодо запобігання
нещасним випадкам виконують страхові експерти з охорони праці, які
провадять свою діяльність відповідно до Положення про службу
страхових експертів з охорони праці, профілактику нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань. Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з
вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або
особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж
практичної роботи на підприємстві не менше трьох років та
відповідне посвідчення, яке видається спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади.
28. Страхові експерти з охорони праці Фонду мають право: 1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства
для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення
профілактичної роботи з цих питань; 2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні
нещасних випадків, перевірці знань з охорони праці працівників
підприємств; 3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в
тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці; 4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці
підприємств; 5) вносити власникам підприємств подання про порушення
законодавства про охорону праці і вимагати вжиття економічних
санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які
допустили ці порушення, а також про заборону подальшої
експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота яких загрожує
здоров'ю або життю працівників; 6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у
випадках, передбачених законом; 7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з
випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів,
засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та
приладів контролю.
Формування та використання коштів Фонду
29. Фонд провадить збір та акумулювання страхових внесків,
має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему
фінансування. Фінансування Фонду здійснюється згідно за рахунок: внесків роботодавців: для підприємств - з віднесенням на
валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій -
з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення; капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації
страхувальників; прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на
депозитних рахунках; коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства
штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників,
винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці; добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не
суперечить законодавству.
30. Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей
економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику
виробництва, встановлюються законом. Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства
провадиться Фондом відповідно до Порядку визначення страхових
тарифів для підприємств на страхування від нещасного випадку, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
31. Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не
включаються до складу Державного бюджету України, використовуються
виключно за їх прямим призначенням і зараховуються на єдиний
централізований рахунок Фонду в установах банків, визначених
Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного
бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди
соціального страхування. Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків визначаються
договором між банком, виконавчою дирекцією цього Фонду та
Кабінетом Міністрів України.
32. Усі види страхових виплат і соціальних послуг
застрахованим та особам, які перебувають на їх утриманні, а також
усі види профілактичних заходів провадяться Фондом за рахунок
коштів Фонду. Фонд забезпечує фінансування заходів, передбачених
національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення
стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, планами
наукових досліджень з охорони та медицини праці, навчання і
підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони
праці, організації розроблення і виробництва засобів
індивідуального та колективного захисту працівників, розроблення,
видання, розповсюдження нормативних актів, журналів, спеціальної
літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно до
завдань страхування від нещасних випадків.
33. Матеріально-технічне забезпечення Фонду, включаючи
будівництво або придбання службових та виробничих приміщень,
здійснюється за рахунок коштів, що надходять до Фонду. Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду
соціального страхування від нещасних випадків, є майно, придбане
ним за рахунок коштів, що надходять до цього Фонду, а також майно,
передане йому у власність іншими власниками. Майно, що передається Фонду соціального страхування від
нещасних випадків у власність іншими власниками для провадження
страхової діяльності, використовується ним у порядку,
встановленому законодавством України.
34. Оплата праці працівників виконавчої дирекції Фонду
здійснюється за рахунок коштів, що надходять до Фонду. Чисельність виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її
працівників та адміністративні витрати Фонду затверджує правління
Фонду за погодженням з відповідним центральним органом виконавчої
влади. Структуру виконавчої дирекції Фонду затверджує правління
Фонду. Штатний розпис виконавчої дирекції Фонду затверджує її
директор, управлінь та відділень - їх керівники.
35. Фонд з додержанням вимог законодавства за погодженням з
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади та
Національним банком України розробляє інструкцію про порядок
перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, здійснення
платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності та іншої
документації, що стосується його діяльності. Фонд у встановленому порядку складає звіт про свою страхову
діяльність, стан охорони праці в народному господарстві,
соціальний захист потерпілих на виробництві, використання
страхових коштів і щорічно до 1 березня подає його відповідним
спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади та
публікує у пресі.
Нагляд за діяльністю Фонду
36. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від
нещасних випадків здійснює наглядова рада. Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом соціального
страхування від нещасних випадків його статутних завдань і
цільового використання коштів цього Фонду. Члени наглядової ради працюють на громадських засадах і не
можуть бути одночасно членами правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків та працівниками виконавчої
дирекції зазначеного Фонду або її робочих органів. Наглядова рада складається з 15 осіб - рівної кількості
представників держави, застрахованих осіб і роботодавців та діє
відповідно до Положення про наглядову раду Фонду соціального
страхування від нещасних випадків, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України.
37. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного
випадку здійснюють спеціально уповноважені центральні органи
виконавчої влади. Спрямовує і координує роботу зазначених органів
з цих питань Кабінет Міністрів України.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: