open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
N 31 від 31.05.2002

Про приведення статутів підприємств транспортно-дорожнього

комплексу у відповідність до чинного законодавства та

посилення контролю і відповідальності керівників цих

підприємств за фінансово-господарською діяльністю
( Рішення вводиться в дію Наказом Міністерства транспорту

N 359 ( v0359361-02 ) від 04.06.2002 - Наказ скасовано

на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку

N 380 ( v0380650-05 ) від 20.07.2005 )

З метою врегулювання правових відносин підприємств, державних
департаментів, Мінтрансу по управлінню державним майном та
виконання головних виробничих функцій на підприємствах галузі, а
також підвищення відповідальності керівників всіх рівнів за
фінансово-господарську діяльність Колегія Мінтрансу України
В И Р І Ш И Л А:
1. Керівникам державних департаментів, Укрзалізреммашу,
Укрпромзалізтрансу, підприємств, установ і організацій взяти за
основу та керуватися типовим статутом державного підприємства, що
входить до сфери управління Мінтрансу (додається).
2. Керівникам Державних департаментів автомобільного,
авіаційного, морського і річкового транспорту: 2.1. Звернути увагу на низький рівень підготовки та внесення
змін до статутів підприємств відповідних підгалузей. 2.2. У місячний термін здійснити перевірку усіх статутів
підприємств підгалузей і надати їх на затвердження у новій
редакції, що відповідає вимогам чинного законодавства та посилює
персональну відповідальність керівників за стан і результати
фінансово-економічної діяльності. 2.3. У місячний термін після затвердження статутів
підприємств надати Мінтрансу завірені копії та свідоцтва про їх
державну реєстрацію. 2.4. У разі несвоєчасного та неналежного виконання пунктів
2.2; 2.3 цього рішення винні особи будуть притягнуті до
відповідальності в установленому порядку.
3. Вказати Директору Державного департаменту морського і
річкового транспорту Зубкову В.О. на незадовільну роботу щодо
підготовки та затвердження статутів підприємств морського і
річкового транспорту.
4. Роботу Державних департаментів автомобільного (Докіль
Л.П.) та авіаційного транспорту (Шкатюк А.Г.) з зазначених питань
визнати недостатньою.
5. Контроль за виконанням статутної діяльності підприємств та
внесення пропозицій щодо рішень у зв'язку із порушеннями статутів,
інших установчих документів покласти на Департаменти стратегічного
розвитку (Терентюк О.М.), власності та структурних перетворень
(Медін Ю.М.), нормативно-правового забезпечення (Логінова Л.М.).
6. Організацію роботи щодо перегляду статутів підприємств,
внесення відповідних змін і доповнень до них, зберігання копій
статутів і свідоцтв про державну реєстрацію, підтримання їх у
контрольному стані покласти на Департамент власності та
структурних перетворень (Медін Ю.М.).
7. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на Першого
заступника Державного секретаря Демиденка А.Ф.
Типовий статут

Державного підприємства, що входить до сфери

управління Міністерства транспорту України
Підприємство _________________________ надалі - Підприємство,
засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству
транспорту, надалі - Орган управління майном.
Стаття 1. Найменування та місцезнаходження підприємства
1.1. Найменування Підприємства _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(повне) _________________________________________________________________

(скорочене)
1.2. Місцезнаходження Підприємства _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Стаття 2. Мета і предмет діяльності
2.1. Підприємство створене з метою: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Стаття 3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки
юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної
реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і
відповідно до чинного законодавства України та цього статуту, який
затверджується Органом управління майном.
3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах
та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це
не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам України, наказам Міністерства транспорту. Створення будь-яких спільних підприємств за участю
Підприємства здійснюється Фондом державного майна за згодою Органу
управління майном.
3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має поточні
рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.
Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно
до чинного законодавства.
3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми
зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним
законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави та Органа управління майном.
3.6. Підприємство має право у порядку встановленому органом
управління майном укладати угоди, набувати майнові та особисті
немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в
суді, господарському суді та третейському суді.
Стаття 4. Майно Підприємства
4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також цінності, вартість яких відображається у
самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється
за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право
повного господарського відання, Підприємство володіє, користується
та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо
нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та
цьому статуту.
4.3. Джерелами формування майна Підприємства є: - майно, передане йому органами державного управління; - доходи, одержані від реалізації продукції, а також від
інших видів фінансово-господарської діяльності; - доходи від цінних паперів; - кредити банків та інших кредиторів; - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств і громадян; - придбання майна іншого підприємства, організації; - інше майно, набуте на підставах, не заборонених
законодавством.
4.4. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю
і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з
Органом управління майном у порядку, що встановлений чинним
законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна
кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є
державною власністю.
4.5. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до
чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів його
структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих
приміщень) підприємствам, організаціям та установам, а також
громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші
матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з
балансу у порядку встановленому органом управління майном.
4.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і
іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
4.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними
органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або
арбітражного суду.
Стаття 5. Права та обов'язки Підприємства
5.1. Права Підприємства. 5.1.1. Підприємство планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до
галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури
ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації. 5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки
від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов
економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, - за фіксованими державними цінами. 5.1.3. Підприємство має право на випуск цінних паперів та
реалізацію їх юридичним особам і громадянам України та інших
держав у відповідності з чинним законодавством. Підприємство може
придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав,
випускати, реалізувати та купувати цінні папери відповідно до
законодавства України. 5.1.4. Підприємство вправі створювати філіали,
представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом
відкриття поточних рахунків і затверджує Положення про них.
5.2. Обов'язки Підприємства. 5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності
Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні
замовлення та інші договірні зобов'язання. Доведені у
встановленому порядку державні контракти і державні замовлення є
обов'язковими до виконання. 5.2.2. Підприємство: забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з чинним законодавством; здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових
виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного
обладнання; здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню виробництва; придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств,
організацій та установ незалежно від форм власності, а також у
фізичних осіб; відповідно до державного контракту та державного замовлення,
укладених договорів забезпечує виробництво та поставку продукції і
товарів; створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в
результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи
Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду
споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства; виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства.
5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік
та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть
персональну відповідальність за додержання порядку ведення і
достовірність обліку та статистичної звітності.
Стаття 6. Управління Підприємством і самоврядування

трудового колективу
6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.
6.2. Наймання керівника здійснюється Органом управління
майном шляхом укладання з ним контракту. Підприємство самостійно
визначає структуру управління і встановлює штати.
6.3. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання
діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до
компетенції Органу управління майном та інших органів управління
даного Підприємства. Керівник Підприємства: - несе повну відповідальність за стан та діяльність
Підприємства; - діє без довіреності від імені Підприємства, представляє
його в усіх установах та організаціях; - розпоряджається коштами та майном за дозволом органу
управління майном відповідно до чинного законодавства; - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків поточні та інші рахунки; - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів; - несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку
та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій; - визначає облікову політику підприємства; - обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і
форми внутрішньогосподарського обміну, звітності і контролю
господарських операцій; - створює необхідні умови для правильного ведення
бухгалтерського обліку. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
і господарську діяльність Підприємства.
6.4. Заступник керівника Підприємства, керівники та
спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних
підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень дільниць, ферм
та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а також старші
майстри і майстри призначаються на посаду і звільняються з посади
керівником Підприємства.
6.5. Повноваження трудового колективу державного Підприємства
реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні
органи. Для представництва інтересів трудового колективу на
загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати
органи колективного самоврядування, до складу яких не може
обиратися керівник Підприємства. Вибори здійснюються голосуванням
строком на 2-3 роки за рішенням не менш як 2/3 голосів.
6.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами
управління за участю трудового колективу та уповноважених ним
органів і відображаються у колективному договорі. Колективним
договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та
трудові відносини трудового колективу з адміністрацією
Підприємства.
6.7. Право укладення колективного договору від імені власника
надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу
- уповноваженому ним органу.
Стаття 7. Господарська та соціальна діяльність

Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на
оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску
передбачених законодавством України податків та інших платежів до
бюджету, розподіляється та використовується відповідно до чинного
законодавства, в порядку встановленому органом управління майном.
7.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності
здійснюються на основі договорів.
7.4. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за
згодою органу управління майном згідно з чинним законодавством
України.
7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не
передбачене законодавством.
7.6. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється
згідно з чинним законодавством України.
Стаття 8. Ліквідація і реорганізація Підприємства
8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням
Органу управління майном або господарського суду згідно з чинним
законодавством.
8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється Органом управління майном. До складу
ліквідаційної комісії входять представники Органу управління
майном Підприємства в особі його органу управління. Порядок і
строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій
кредиторам визначаються Органом управління майном. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться
згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його
органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші
юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з
Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його
ліквідацію у письмовій формі.
8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам,
які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
Міністр Кірпа Г.М.
Приложение к информационному бюллетеню
"Весь транспорт Онлайн" N 106 от 20.06.2002 г.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: