open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.01.2011 N 1-05/1

Про внесення періодичних друкованих наукових

фахових видань до нового Переліку

наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі рекомендацій
експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

26.01.2011 N 1-05/1

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Адвокат |ВГО "Спілка | юридичні | | |адвокатів України",| | | |"Академія | | | |адвокатури | | | |України", | | | |Українська | | | |іноземна юридична | | | |колегія, Українська| | | |адвокатська | | | |корпорація, | | | |Редакція журналу | | | |"Адвокат", | | | |ТОВ "Прецедент" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Актуальні проблеми |Бердянський | філологічні | |іноземної філології: |державний | | |Лінгвістика та |педагогічний | | |літературознавство |університет, | | | |ДВНЗ "Запорізький | | | |національний | | | |університет" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Будівельні матеріали |Український | технічні | |та вироби. |науково-дослідний і| | |Строительные |проектно- | | |материалы и изделия |конструкторський | | | |інститут | | | |будівельних | | | |матеріалів та | | | |виробів "НДІБМВ", | | | |Акціонерне | | | |товариство | | | |"Київміськбуд- | | | |матеріали" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Вища освіта України. |Міністерство освіти| педагогічні, | |Высшее образование |і науки України, | філософські | |Украины. Higher |Національна | | |education of Ukraine |академія | | |(з додатками) |педагогічних наук | | | |України, Інститут | | | |вищої освіти | | | |НАПН України, | | | |Державне | | | |інформаційно- | | | |виробниче | | | |підприємство | | | |видавництво | | | |"Педагогічна | | | |преса" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Вісник Академії праці |Академія праці і |державне управління | |і соціальних відносин |соціальних відносин| | |Федерації профспілок |Федерації | | |України |профспілок України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Вісник |Дніпропетровський | ветеринарні | |Дніпропетровського |державний аграрний | | |державного аграрного |університет | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вісник |Дніпропетровський |біологічні, медичні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. Серія: |університет імені | | |біологія, медицина |Олеся Гончара | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Вісник Київського |Київський | біологічні | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Інтродукція та | | | |збереження рослинного | | | |різноманіття | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Київського |Київський |фізико-математичні, | |національного |національний | технічні | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Серія: Кібернетика | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник Київського |Київський | технічні | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Серія: | | | |фізико-математичні | | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник Львівської |Львівська | історичні | |комерційної академії. |комерційна | | |Серія: Гуманітарні |академія | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник Національної |Національна | економічні | |юридичної академії |юридична академія | | |України імені Ярослава|України імені | | |Мудрого. Серія: |Ярослава Мудрого | | |Економічна теорія та | | | |право | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник Одеського |Одеський | технічні | |національного |національний | | |морського |морський | | |університету |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вчені записки |Харківський | філологічні | |Харківського |гуманітарний |(літературознавство) | |гуманітарного |університет | | |університету "Народна |"Народна українська| | |українська академія" |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Гідравліка і |Національний | технічні | |гідротехніка |транспортний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Директор школи, ліцею,|Міністерство освіти| філософські, | |гімназії. Директор |і науки України, | психологічні | |школы, лицея, |Національна | | |гимназии |академія | | | |педагогічних наук | | | |України, | | | |Національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |М.П.Драгоманова, | | | |Видавництво | | | |"Педагогічна | | | |преса", Центр | | | |сприяння | | | |суспільному | | | |розвитку | | | |ім. Миколи Пирогова| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Діалог: Медіа-студії |Одеський | філологічні | | |національний | | | |університет імені | | | |І.І.Мечникова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Духовні студії |Національний | історичні, | | |педагогічний | філософські | | |університет імені | | | |М.П.Драгоманова, | | | |Відкритий | | | |міжнародний | | | |університет | | | |розвитку людини | | | |"Україна", | | | |Генеральна | | | |дирекція Київської | | | |міської ради з | | | |обслуговування | | | |іноземних | | | |представництв, | | | |Історичний клуб | | | |"Планета" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Електромеханічні і |Кременчуцький | технічні | |енергозберігаючі |державний | | |системи |університет | | | |імені Михайла | | | |Остроградського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Електронне |Національна | фізико-математичні | |моделювання. |академія наук | | |Электронное |України, Інститут | | |моделирование. |проблем моделювання| | |Electronic modeling |в енергетиці | | | |ім. Г.Є.Пухова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Журналістика |Київський | соціальні | | |національний | комунікації | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Збірник наукових праць|Академія внутрішніх| технічні | |Академії внутрішніх |військ Міністерства| | |військ Міністерства |внутрішніх справ | | |внутрішніх справ |України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Криміналістичний |Державний | юридичні | |вісник |науково-дослідний | | | |експертно- | | | |криміналістичний | | | |центр МВС України, | | | |Національна | | | |академія внутрішніх| | | |справ | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Кримський юридичний |Кримський юридичний|державне управління | |вісник |інститут Одеського | | | |державного | | | |університету | | | |внутрішніх справ | | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Культура народов |Таврійський | філологічні | |Причерноморья. |національний | | |Филологические науки |університет ім. | | | |В.І.Вернадського, | | | |Кримський науковий | | | |центр НАН України і| | | |МОН України, | | | |Міжвузівський | | | |центр "Крым" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Літопис Волині |Волинський | історичні | | |національний | | | |університет | | | |імені Лесі Українки| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Малий і середній |Інститут |економічні, юридичні | |бізнес (право, |законодавчих | | |держава, економіка) |передбачень і | | | |правової | | | |експертизи, Рада по| | | |вивченню | | | |продуктивних сил | | | |НАН України, | | | |Науково-дослідний | | | |інститут приватного| | | |права і | | | |підприємництва | | | |НАПрН України, | | | |Українська спілка | | | |підприємців малого | | | |і середнього | | | |бізнесу, АО "Василь| | | |Костицький і | | | |Партнери" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Мінеральні ресурси |Міністерство | геологічні | |України |охорони | | | |навколишнього | | | |природного | | | |середовища, | | | |Український | | | |державний геолого- | | | |розвідувальний | | | |інститут | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Музична україністика: |Інститут | мистецтвознавство | |сучасний вимір |мистецтвознавства, | | | |фольклористики та | | | |етнології | | | |ім. М.Т.Рильського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Наносистеми, |Інститут | технічні | |наноматеріали, |металофізики | | |нанотехнології |ім. Г.В.Курдюмова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Наноструктурное |Інститут проблем | хімічні | |материаловедение |матеріалознавства | | | |ім. І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Науковий вісник |Академія | юридичні | |Академії |муніципального | | |муніципального |управління | | |управління. Серія | | | |"Право" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Науковий вісник |Одеський державний | економічні | | |економічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Науковий вісник |Луганський | ветеринарні | |Луганського |національний | | |національного |аграрний | | |аграрного університету|університет | | |Серія: ветеринарні | | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Науковий вісник |Ужгородський | фізико-математичні | |Ужгородського |національний | (інформатика) | |університету. Серія |університет | | |"Математика і | | | |інформатика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Науковий вісник |Український | технічні | |Українського науково- |науково-дослідний | | |дослідного інституту |інститут пожежної | | |пожежної безпеки |безпеки | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Науковий часопис НПУ |Національний | педагогічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: |університет імені | | |Науково-педагогічні |М.П.Драгоманова | | |проблеми фізичної | | | |культури (фізична | | | |культура і спорт) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Наукові вісті |Національний | біологічні | |Національного |технічний | | |технічного |університет України| | |університету України |"Київський | | |"Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Наукові записки |Луганський | філологічні | |Луганського |національний | | |національного |університет імені | | |університету. Серія |Тараса Шевченка | | |"Філологічні науки" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Наукові записки. |Ніжинський | педагогічні | |Серія: Психолого- |державний | | |педагогічні науки |університет | | | |імені Миколи Гоголя| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Наукові записки. |Кіровоградський | філологічні | |Серія: Філологічні |державний |(літературознавство) | |науки |педагогічний | | | |університет | | | |імені Володимира | | | |Винниченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Науково-інформаційний |Івано-Франківський |юридичні, економічні | |вісник |університет права | | |Івано-Франківського |імені Короля Данила| | |університету права |Галицького | | |імені Короля Данила | | | |Галицького | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Ніжинська старовина |Центр | історичні | | |пам'яткознавства | | | |НАН України | | | |Українського | | | |товариства охорони | | | |пам'яток історії та| | | |культури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Нові технології |ДНУ "Інститут | педагогічні | |навчання |інноваційних | | | |технологій і змісту| | | |освіти" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Обрії |Івано-Франківський | педагогічні | | |обласний інститут | | | |післядипломної | | | |освіти педагогічних| | | |працівників | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Перспективи. |Південноукраїнський| філософські, | |Соціально-політичний |національний | політичні, | |журнал |педагогічний | соціологічні | | |університет імені | | | |К.Д.Ушинського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Питання атомної науки |Національний | технічні | |і техніки. Вопросы |науковий центр | | |атомной науки и |"Харківський | | |техники |фізико-технічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Правова держава. |Інститут держави і | юридичні | |Щорічник наукових |права | | |праць |ім. В.М.Корецького | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Правовий вісник |Українська академія| юридичні | |Української академії |банківської справи | | |банківської справи |Національного банку| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Прикладна |Академія наук | фізико-математичні | |радіоелектроніка. |прикладної | (математичне | |Прикладная |радіоелектроніки, | моделювання та | |радиоэлектроника. |Харківський | обчислювальні | |Applied Radio |національний | методи) | |Electronics |університет | | | |радіоелектроніки | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Проблеми гуманітарних |Дрогобицький | філологічні | |наук. Філологія |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Проблеми нафтогазової |ДП "Науково- | геологічні | |промисловості |дослідний інститут | | | |нафтогазової | | | |промисловості | | | |"Національної | | | |акціонерної | | | |компанії | | | |"Нафтогаз України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Проблеми освіти |ДНУ "Інститут | педагогічні | | |інноваційних | | | |технологій і змісту| | | |освіти" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Проблеми остеології. |Українська | медичні | |Проблемы остеологии |Асоціація | | | |остеопорозу | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Проблеми підвищення |Національний | економічні | |ефективності |авіаційний | | |інфраструктури |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Проблеми розвитку |Національний | технічні | |міського середовища |авіаційний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Проблеми трудової і |Слов'янський | педагогічні | |професійної |державний | | |підготовки |педагогічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Радіоелектроніка та |Харківський | фізико-математичні | |інформатика |національний | | | |університет | | | |радіоелектроніки | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Система і структура |Національний | філологічні | |східнослов'янських |педагогічний | (мовознавство) | |мов |університет імені | | | |М.П.Драгоманова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Стратегічні |Національний | економічні | |пріоритети |інститут | | | |стратегічних | | | |досліджень | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Стратегія економічного|ДВНЗ "Київський | економічні | |розвитку України |національний | | | |економічний | | | |університет імені | | | |Вадима Гетьмана" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Студії |Інститут | архітектура | |мистецтвознавчі |мистецтвознавства, | | | |фольклористики та | | | |етнології | | | |ім. М.Т.Рильського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Сучасна ортодонтія. |Національний | медичні | |Современная |медичний | | |ортодонтия |університет імені | | | |О.О.Богомольця, | | | |ТОВ "Юнімед" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Сучасні проблеми |Інститут проблем | архітектура | |дослідження, |сучасного мистецтва| | |реставрації та |Академії мистецтв | | |збереження культурної |України | | |спадщини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Східнослов'янська |Горлівський | філологічні | |філологія |державний | | | |педагогічний | | | |інститут іноземних | | | |мов, Донецький | | | |національний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Технічна теплофізика |Національна | технічні | |та промислова |металургійна | | |теплоенергетика |академія України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Теоретична |Львівський | технічні | |електротехніка |національний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Українська мова і |Інститут педагогіки| педагогічні | |література в школі |НАПН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Український |Державне | біологічні | |антарктичний журнал |науково-виробниче | | | |підприємство | | | |"Український | | | |антарктичний | | | |центр" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Українське |Національна | архітектура | |мистецтвознавство: |академія наук | | |матеріали, |України, Інститут | | |дослідження, |мистецтвознавства, | | |рецензії |фольклористики та | | | |етнології | | | |ім. М.Т.Рильського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Український |НАН України, | біологічні | |біохімічний журнал |Інститут біохімії | | | |ім. О.В.Палладіна | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72 |Університетські |Івано-Франківський | юридичні | |наукові записки. |університет права | | |Часопис |імені Короля Данила| | |Івано-Франківського |Галицького | | |університету права | | | |імені Короля Данила | | | |Галицького | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73 |Художня культура. |Інститут проблем | архітектура, | |Актуальні проблеми |сучасного мистецтва| мистецтвознавство, | | |Національної | культурологія | | |академії мистецтв | | | |України, Державний | | | |центр театрального | | | |мистецтва | | | |імені Леся Курбаса | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74 |Цукор України. Сахар |Національна |технічні, економічні | |Украины. Ukrainian |асоціація | (економіка та | |Sugar |цукровиків України,| управління | | |Національний | підприємствами) | | |університет | | | |харчових | | | |технологій, | | | |Український | | | |науково-дослідний | | | |інститут цукрової | | | |промисловості | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: