open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 121 від 21.03.97

м.Київ
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Вищої атестаційної комісії

N 342 ( v0342330-07 ) від 29.05.2007 }
Про запровадження переліків та форм документів, що

використовуються при атестації наукових та

науково-педагогічних працівників
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Вищої

атестаційної комісії

N 559 ( v0559330-97 ) від 23.10.97

N 486 ( v0486330-98 ) від 14.10.98

N 688 ( v0688330-98 ) від 15.12.98

N 1 ( v0001330-99 ) від 04.01.99

N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000

N 442 ( v0442330-00 ) від 21.09.2000

N 579 ( v0579330-02 ) від 11.12.2002

N 274 ( v0274330-04 ) від 21.04.2004

N 160 ( v0160330-05 ) від 31.03.2005

N 243 ( v0243330-05 ) від 05.05.2005 )

Н А К А З У Ю:
1. Запровадити з 1 вересня 1997 року переліки та форми
документів, які використовуються при атестації наукових та
науково-педагогічних працівників (додаються): - форма відомостей про членів спеціалізованої вченої ради
(форма 1); - форма проекту наказу ВАК України про створення
спеціалізованої вченої ради (форма 2); - форма проекту наказу ВАК України про часткові зміни у
складі спеціалізованої вченої ради (форма 3); - форма річного звіту про роботу спеціалізованої вченої ради
(форма 4); - перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої
ради здобувачем наукового ступеня; - основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій; - приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,
який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який
наводять в авторефераті (форма 23); - форма титульного аркуша дисертації (форма 5); - форма обкладинки автореферату (форма 6); - форма зворотнього боку обкладинки автореферату (форма 7); - перелік документів атестаційної справи здобувача наукового
ступеня доктора наук, які подаються до ВАК України; - перелік документів атестаційної справи здобувача наукового
ступеня кандидата наук, які подаються до ВАК України; - форма супровідного листа до атестаційної справи здобувача
наукового ступеня (форма 8); - форма обкладинки швидкозшивача атестаційної справи (форма
9); - форма реєстраційної картки присутності членів
спеціалізованої вченої ради (форма 10); - форма бюлетеня для таємного голосування (форма 11); - форма протоколу засідання лічильної комісії, обраної
спеціалізованою вченою радою (форма 12); - вимоги до оформлення відзиву провідної установи; - форма відомостей про офіційних опонентів на захисті
дисертації (форма 24); - пам'ятка офіційному опоненту; - форма облікової картки здобувача (форма 13); - форма електронного варіанту облікової картки здобувача
(форма 13а); - перелік установ, до яких обов'язково надсилаються
автореферати дисертацій; - вимоги до облікової картки дисертації (форма 14); - форма реєстраційно-облікової картки (форма 15); - перелік документів, що повертаються здобувачу в разі
негативного рішення спеціалізованої вченої ради за результатами
захисту дисертації; - перелік документів, які подаються ВАК України в разі
негативного рішення спеціалізованої вченої ради за результатами
захисту дисертації; - форма облікової картки відхиленої дисертації (форма 16); - форма супровідного листа до документів, які надсилаються
ВАК України в разі негативного рішення спеціалізованої вченої ради
за результатами захисту дисертації (форма 17); - форма обкладинки швидкозшивача справи відхиленої дисертації
(форма 18); - форма опису документів, які є в атестаційній справі (форма
19); - перелік документів атестаційної справи, які зберігаються в
спеціалізованій вченій раді; - перелік документів атестаційної справи здобувача вченого
звання старшого наукового співробітника, які подаються до ВАК
України; - форма довідки про присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника (форма 20); - форма супровідного листа до атестаційної справи здобувача
вченого звання (форма 21); - форма обкладинки швидкозшивача атестаційної справи
здобувача вченого звання (форма 22); - перелік документів, які подаються до ВАК України з питань
переатестації наукових ступенів і вчених звань; - порядок надання вченим (науково-технічним) радам права
присвоювати вчене звання старшого наукового співробітника; - форма відомостей про членів вченої (науково-технічної) ради
(форма 25). 2. Інформаційно-методичному відділу ВАК України довести дані
переліки і форми документів до відома міністерств і відомств
України, в підпорядкуванні яких діють науково-дослідні установи та
вищі навчальні заклади. 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ голови Вищої
атестаційної комісії України від 10 червня 1993 р. N 3 в тій
частині, що стосується затвердження Додатків N 2 - N 6 до
"Положення про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань".
Перший заступник голови
ВАК України М.І.Панчук
Форма 1
Відомості

про членів спеціалізованої вченої ради для захисту

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора

(кандидата) наук за спеціальностями ______________ __________________________________________________

(шифри, назви спеціальностей та галузей наук)
в ___________________________________________________________

(назва організації, адреса для надсилання кореспонденції, __________________________________________________________________

телефон) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище,|Рік |Місце ос- |Науковий |Вчене |Шифр |Основні |Членство | п/п|ім'я, по |народ-|новної ро-|ступінь, |звання, |спе- |праці |в інших | |батькові |ження |боти (ус- |шифр спе-|(за спе-|ціа- |(назви |спеціалі-| | | |танова, її|ціальнос-|ціальні-|льно-|3-х науко-|зованих | | | |відомча |ті, за |стю, ка-|сті в|вих моно- |вчених | | | |підпоряд- |якою за- |федрою),|раді |графій, |радах | | | |кованість,|хищена |рік | |статей, |(шифр | | | |посада) |дисерта- |прис- | |опубліко- |ради, | | | | |ція, рік |воєння | |ваних за |установа,| | | | |присуд- | | |спеціаль- |в якій | | | | |ження | | |ністю, за |створена | | | | | | | |якою фа- |рада, | | | | | | | |хівця |шифр | | | | | | | |пропонує- |спеціаль-| | | | | | | |ться |ності) | | | | | | | |включити | | | | | | | | |до складу | | | | | | | | |ради) | | ———+—————————+——————+——————————+—————————+————————+—————+——————————+—————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ———+—————————+——————+——————————+—————————+————————+—————+——————————+—————————| | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Директор (ректор) __________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка
Дата
Примітки: 1. На початку списку подаються відомості про голову

ради, заступника голови, вченого секретаря (ці посади

вказуються в дужках після прізвища, імені та по

батькові), а далі подаються відомості про членів ради за

абеткою. 2. У графах 5, 6, 7 спеціальності вказуються за

діючим переліком спеціальностей. Якщо науковий ступінь

(графа 5) або вчене звання (графа 6) присуджено

(присвоєно) після 1 вересня 1992 року, то у відповідній

графі вказується країна, атестаційним органом якої

видано диплом (атестат). 3. До ВАКу надсилається перший

примірник "Відомостей". 4. У графі 8 наводять назви

праць, опублікованих за останні п'ять років.
( Форма 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )

Форма 2
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
"___" ___________ 199_ р. N _______
Про створення спеціалізованої вченої ради
На виконання постанови президії Вищої атестаційної комісії
України від "___" ____________ 199_ р. N _____ Н А К А З У Ю:
1. Створити спеціалізовану вчену раду _______________________

(шифр ради) в ________________________________________________________________

(повна назва установи, її відомча підпорядкованість) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за
спеціальностями: _________________________________________________

(шифри і назви спеціальностей за чинним Переліком) 2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради ___________

(шифр ради) __________________________________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові в __________________________________________________________________

родовому відмінку, місце роботи, посада) спеціальність __________________

(шифр) 3. Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради
___________ _____________________________________________________
(шифр ради) (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, _________________________________________________________________,

по батькові в родовому відмінку, місце роботи, посада) спеціальність __________________.

(шифр)___________ _____________________________________________________
(шифр ради) (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, _________________________________________________________________,

по батькові в родовому відмінку, місце роботи, посада) спеціальність __________________.

(шифр) 4. Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради
___________ _____________________________________________________
(шифр ради) (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, _________________________________________________________________,

по батькові в родовому відмінку, місце роботи, посада)
спеціальність ___________________.

(шифр)___________ _____________________________________________________
(шифр ради) (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, _________________________________________________________________,

по батькові в родовому відмінку, місце роботи, посада)
спеціальність ___________________.

(шифр) 5. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради
___________________:

(шифр ради) __________________________________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________

в називному відмінку, місце роботи, посада) спеціальність ____________________;

(шифр)
___________________:

(шифр ради) __________________________________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________

в називному відмінку, місце роботи, посада) спеціальність ____________________;

(шифр)
(Наводять відомості про всіх членів ради за абеткою)
6. Встановити термін повноважень спеціалізованої вченої ради
_______________ від "___" ________ 199_ р. до "___" ______ 199_ р.
(шифр ради)
Голова Вищої атестаційної
комісії України Ініціали, Прізвище
Візи: Заступник голови

ВАК України
Начальник атестаційного
відділу
_______________ від "___" ________ 199_ р. до "___" ______ 199_ р.
(шифр ради)
Голова Вищої атестаційної
комісії України Ініціали, Прізвище
Візи: Заступник голови

ВАК України
Начальник атестаційного
відділу
Форма 3
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
"___" ______________ 19__ р. N _______
Про часткові зміни у складі спеціалізованої вченої ради
На підставі клопотання директора (ректора) _______________ __________________________________________________________________

(назва установи, відомства в родовому відмінку) Н А К А З У Ю:
1. Вивести (вважати таким, що вибув) зі складу
спеціалізованої вченої ради ______________________________________

(шифр ради, назва установи, відомства __________________________________________________________________

в родовому відмінку) члена ради із спеціальності ______________________

(шифр спеціальності) __________________________________________________________________
згідно з поданою заявою (у зв'язку із виїздом на постійне
проживання за кордон, у зв'язку із смертю). 2. Ввести до складу вказаної ради ___________________________

(науковий ступінь, вчене __________________________________________________________________
звання, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада) фахівця із спеціальності ____________________________.

(шифр спеціальності)
Голова Вищої атестаційної
комісії України ________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Візи: Заступник голови ________

ВАК України (підпис)
Начальник атестаційного ________
відділу (підпис)
( Форма 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )
Форма 4
Звіт про роботу спеціалізованої вченої

ради _________________________________

(шифр ради)

у ____________________________________

(повна назва установи)

у 199_ році
(надсилається до ВАК України у двох примірниках державною
мовою)
1. Наказом ВАК України від "___" ____________ 1999 р. N _____
спеціалізованій вченій раді надано право на період до
"___" _______ 199_ р. проводити захист дисертацій за
спеціальностями: __________________________________________________________________
(шифри і назви спеціальностей за діючим переліком, галузі наук)

2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела _____
засідань, на яких проведено захист _______________ докторських (із
зазначенням спеціальностей) та _____ кандидатських (із зазначенням
спеціальностей) дисертацій (з них докторських _________________ та
кандидатських ______ дисертацій написано українською мовою),
проведено переатестацію ____________ докторських (із зазначенням
спеціальностей) та _________________ кандидатських (із зазначенням
спеціальностей) дисертацій, розглянуто _________________ апеляцій,
проведено колективне рецензування ________________ дисертацій (із
зазначенням спеціальностей), надісланих ВАК України, проведено ________ разових захистів дисертацій, прийнято до захисту _____
докторських (із зазначенням спеціальностей) та _____ кандидатських
(із зазначенням спеціальностей) дисертацій. 3. Кількість відхилених докторських і кандидатських
дисертацій, причини відхилення на всіх етапах їх розгляду. 4. Дані про кількість проведених засідань. 5. Прізвища членів спеціалізованих вчених рад, які відвідали
менше половини засідань рад. 6. Короткий аналіз дисертацій, розглянутих радою протягом
звітного року, у якому зазначається: - аналіз тематики розглянутих робіт; - аналіз рівня використання наукових результатів розглянутих
робіт, пропозиції ради щодо використання результатів конкретних
дисертаційних досліджень у державних програмах і перелік установ,
до яких ці пропозиції надіслані.
Голова спеціалізованої
вченої ради ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Учений секретар ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка установи Дата
( Форма N 4 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 688
( v0688330-98 ) від 15.12.98; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від
20.03.2000 )
Перелік документів, які подаються до спеціалізованої

вченої ради здобувачем наукового ступеня
1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з
проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно
зазначити, чи вперше захищається ця дисертація. 2. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними
на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом
кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою
печаткою установи (2 прим.). Для іноземних громадян - засвідчена
печаткою установи за основним місцем роботи або навчання
ксерокопія іноземного паспорта здобувача (2 прим.). В усіх
документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні
наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному
паспорті. ( Пункт 2 в редакції Наказів Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000, N 274 ( v0274330-04 ) від
21.04.2004 ) 3. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про
повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад
українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних
громадян - додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення
Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності
документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну
вищу освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії
документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема засвідчений
нотаріально переклад українською мовою документа про науковий
ступінь (вчене звання). У разі зміни здобувачем прізвища додається
нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.
( Пункт 3 в редакції Наказів Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000, N 579 ( v0579330-02 ) від
11.12.2002 ) 4. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про
складені кандидатські іспити за формою, яка затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309
( 309-99-п ) "Про затвердження Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів" (для здобувачів наукового
ступеня кандидата наук) або засвідчене підписом і печаткою
установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання
кандидатського іспиту. ( Пункт 4 в редакції Наказу Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 5. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій). 6. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, чи до
якої був прикріплений здобувач, із зазначенням, ким і коли була
затверджена тема дисертації (2 прим.). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри
(міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується
завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу),
як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і
скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами
характеристики дисертації та особистості здобувача мають бути
визначені конкретний персональний внесок здобувача до всіх
наукових праць, опублікованих із співавторами. Термін чинності
висновку - 1 рік. Висновок повинен містити відомості щодо проведення
біоетичної експертизи дисертаційних досліджень для здобувачів
наукових ступенів з медичних, біологічних і ветеринарних наук.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 160 ( v0160330-05 ) від 31.03.2005 ) 7. Перераховані в аторефераті монографії, брошури, авторські
свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих
та анотованих в журналах рукописів наукових праць, тези доповідей
(копії) - в одному примірнику. ( Пункт 7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 ) 8. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, які викладені в
"Основних вимогах до оформлення дисертацій та авторефератів
дисертацій", у кількості примірників, необхідних для передачі на
зберігання до Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського,
до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, для
відправки опонентам та провідній установі (організації). Другий примірник дисертації подається у незброшурованому
вигляді для передачі до Українського інституту науково-технічної
та економічної інформації. Всі примірники дисертації мають бути підписані автором на
титульному аркуші дисертації (форма 5). 9. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами, які
викладені в розділі 5 "Основних вимог до оформлення дисертацій та
авторефератів дисертацій", у двох примірниках. Всі примірники
автореферата підписуються автором на обкладинці (форма 6).
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 10. Відзив наукового керівника (наукового консультанта),
засвідчений печаткою установи, в якій він працює.

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Наказу Вищої
атестаційної комісії N 559 ( v0559330-97 ) від 23.10.97 )
11. Файл з текстом автореферату. Ім'я файла aref.rtf (2 прим.
на двох дискетах). ( Перелік доповнено пунктом 11 згідно з Наказом
Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 12. Чотири поштові картки з марками і вказаними адресами
здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці
поштових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім'я, по
батькові здобувача, галузь наук та науковий ступінь, на який він
претендує. 13. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для
здобувачів наукового ступеня доктора наук). ( Перелік доповнено
пунктом 13 згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )

( Пункт 14 вилучено на підставі Наказу Вищої атестаційної
комісії N 579 ( v0579330-02 ) від 11.12.2002 )

16. У разі навчання в аспірантурі - засвідчена в
установленому порядку копія наказу за підписом керівника установи
про зарахування до аспірантури. ( Перелік доповнено пунктом 16
згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 274 ( v0274330-04 )
від 21.04.2004 )
17. Клопотання-характеристика керівника відповідного
державного органу у разі, якщо здобувач наукового ступеня обіймає
посаду державного службовця. ( Перелік доповнено пунктом 17 згідно
з Наказом Вищої атестаційної комісії N 243 ( v0243330-05 ) від
05.05.2005 )
Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій
1. Загальні положення
1.1 Згідно з Порядком присудження наукових ступенів та
присвоєння вчених звань дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата і доктора наук необхідно оформлювати відповідно до
Державного стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95
"Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення". ( Вимоги доповнено пунктом 1.1 згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 1.2. Назва дисертації повинна бути, по можливості, короткою,
відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової
проблеми (задачі), вказувати на мету дисертаційного дослідження і
його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід
додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію
псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі
слів "Дослідження питання...", "Дослідження деяких шляхів...",
"Деякі питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання..." і
т.ін., в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми. 1.3. При написанні дисертації здобувач повинен обов'язково
посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або
окремі результати. Використовуючи в дисертації ідеї або розробки, що належать
також і співавтором, разом з якими були написані наукові праці,
здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації. В разі використання запозиченого матеріалу без посилання на
автора та джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від
стадії проходження без права її повторного захисту. 1.4. В дисертації необхідно стисло, логічно і аргументовано
викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів,
бездоказових тверджень, тавтології. 1.5. Дисертацію на здобуття наукового ступеня подають у
вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому
переплетенні.
2. Структура дисертації
2.1. Дисертація повинна містити: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень (при необхідності), вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (при необхідності).
3. Вимоги до змісту дисертації
3.1. Титульний аркуш дисертації (форма 5) Титульний аркуш дисертації містить найменування наукової
організації або вищого навчального закладу, де виконана
дисертація; прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву
дисертації; шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, на який
претендує здобувач; науковий ступінь, вчене звання, прізвище,
ім'я, по батькові наукового керівника і (або) консультанта; місто
і рік. На титульному аркуші дисертації обов'язково зазначається: "На
правах рукопису" та гриф обмеження розповсюдження відомостей (за
необхідності). 3.2. Зміст Зміст подають на початку дисертації. Він містить найменування
та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та
пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до
розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної
літератури та ін. 3.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень
і термінів (за необхідності). Якщо в дисертації вжита специфічна термінологія, а також
використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке
інше, то їх перелік може бути поданий в дисертації у вигляді
окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за
абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну
розшифровку. Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи,
позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не
складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому
згадуванні. 3.4. Вступ Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її
значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми,
обгрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику дисертації в
рекомендованій нижче послідовності. Актуальність теми Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими
розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обгрунтовують
актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі
науки чи виробництва, особливо на користь України. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним.
Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми
або наукового завдання. ( Пункт 3.4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від
20.03.2000 ) Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку досліджень з
планами організації, де виконана робота, а також з галузевими та
(або) державними планами та програмами. Обов'язково зазначають
номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, базових для
підготовки та подання дисертаційної роботи, а також і роль автора
у виконанні цих науково-дослідних робіт. ( Абзац пункту 3.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Мета і задачі дослідження Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для
досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як
"Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на
засіб досягнення мети, а не на саму мету. Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує
проблемну ситуацію і обране для вивчення. ( Пункт 3.4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. ( Пункт 3.4
доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу
співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті
виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на
нього спрямована основна увага дисертанта, оскільки предмет
дослідження визначає тему дисертаційної праці, яка визначається на
титульному аркуші як її назва. ( Пункт 3.4 доповнено абзацом
згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 ) Методи дослідження. Подають перелік використаних методів
дослідження для досягнення поставленої в роботі мети.
Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко
та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим
методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та
прийнятності вибору саме цих методів. ( Пункт 3.4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень),
запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність
одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни
(вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток). Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його
основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої
при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно
читатися і сприйматися легко і однозначно (без нагромадження
дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та
уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу
наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують,
що в дисертації зроблено те й те, а сутності і новизни положення
із написаного виявити неможливо. Подання наукових положень у
вигляді анотацій є найбільш розповсюдженою помилкою здобувачів при
викладенні загальної характеристики роботи. ( Пункт 3.4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) До цього пункту не можна включати опис нових прикладних
(практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв,
методик, схем, алгоритмів і т. ін. Слід завжди розмежовувати
одержані наукові положення і нові прикладні результати, що
випливають з теоретичного доробку дисертанта. ( Пункт 3.4
доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня
новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в дисертації
наукової задачі або наукової проблеми. Насамперед за це
здобувачеві присуджується науковий ступінь. ( Пункт 3.4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Практичне значення одержаних результатів. В дисертації, що має теоретичне значення, треба подати
відомості про наукове використання результатів досліджень або
рекомендації щодо їх використання, а в дисертації, що має
прикладне значення,- відомості про практичне застосування
одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання.
Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно
подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або
масштабів використання. Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження
результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких
здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних
документів. Особистий внесок здобувача. У випадку використання в дисертації ідей або розробок, що
належать співавтором, разом з якими були опубліковані наукові
праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в
аторефераті з обов'язковим зазначенням конкретного особистого
внеску в ці праці або розробки. Апробація результатів дисертації. Вказується, на яких наукових з'їздах, конференціях,
симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, що
включені до дисертації. Публікації. Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових
журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах
конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати
дисертації. 3.5. Основна частина Основна частина дисертації складається з розділів,
підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової
сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати
передмова з коротким описом вибраного напрямку та обгрунтуванням
застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу
формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі
наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити
загальні висновки від другорядних подробиць. В розділах основної частини подають: огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень.
Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 %
обсягу основної частини дисертації; ( Абзац третій пункту 3.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) виклад загальної методики і основних методів досліджень; експериментальну частину і методику досліджень; проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження; аналіз і узагальнення результатів досліджень. В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку
наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи
роботи попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що
залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у
розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме
стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. В другому розділі, як правило, обгрунтовують вибір напрямку
досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні
оцінки, розробляють загальну методику проведення дисертаційних
досліджень. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків,
гіпотези, що розглядають, в експериментальних - принципи дії і
характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань. В наступних розділах з вичерпною повнотою викладають
результати власних досліджень автора з висвітленням того нового,
що він вносить у розробку проблеми. Здобувач повинен давати оцінку
повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності
одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з
аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць,
обгрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати,
які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко
визначеній автором. 3.6. Висновки Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати,
одержані в дисертації, які повинні містити формулювання
розв'язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і
практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового
та практичного використання здобутих результатів. В першому пункті
висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках
розкривають методи вирішення поставленої в дисертації наукової
проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими
розв'язаннями. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних
показниках здобутих результатів, обгрунтувати достовірність
результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 3.7. Список використаних джерел можна розміщувати одним із
таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш
зручний для користування і рекомендований при написанні
дисертацій), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або
заголовків у хронологічному порядку. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних
стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну
інформацію можна одержати із таких стандартів: ГОСТ 7.1-84
"Библиографическое описание документа. Общие требования и правила
составления", ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення
слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги
та правила", ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение
слов на русском языке. Общие требования и правила".( Пункт 3.7 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 3.8. Додатки За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний
матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації: - проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; - таблиці допоміжних цифрових даних; - протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки
економічного ефекту; - інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення
задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання дисертаційної
роботи; - ілюстрації допоміжного характеру.
4. Правила оформлення дисертації
4.1. Загальні вимоги Дисертацію друкують машинописним способом або за допомогою
комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4
(210х297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на
сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна також використати
папір форматів у межах від 203х288 до 210х297 мм і подати таблиці
та ілюстрації на аркушах формату А3. Всі примірники дисертації повинні бути ідентичними. В разі
використання здобувачем копіювальної техніки ідентичність усіх
примірників дисертації повинна бути засвідчена спеціалізованою
вченою радою. Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора наук повинен становити 11 - 13 авторських аркушів
(для суспільних і гуманітарних наук - 15 - 17 авторських аркушів).
Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук повинен становити - 4,5 - 7 авторських аркушів (для
суспільних і гуманітарних наук - 6,5 - 9 авторських аркушів).
Зазначений вище обсяг дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора чи кандидата наук розрахований на використання при їх
оформленні звичайних (не портативних) друкарських машинок при
друкуванні через 2 інтервали на папері формату А4 або комп'ютерів
з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з
полуторним міжрядковим інтервалом. ( Абзац третій пункту 4.1 в
редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 ) Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи береги таких
розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм,
верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору
середньої жирності. Щільність тексту дисертації повинна бути
однаковою. Вписувати в текст дисертації окремі іншомовні слова, формули,
умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору,
при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до
щільності основного тексту. Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які
виявилися в процесі написання дисертації, можна виправляти
підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж
місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка)
машинописним способом. Допускається наявність не більше двох
виправлень на одній сторінці. ( Абзац сьомий пункту 4.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати
формату А4 (мають бути розрізаними) їх включають до загальної
нумерації сторінок дисертації і розміщують, як правило, в
додатках. Текст основної частини дисертації поділяють на розділи,
підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин дисертації "Зміст", "Перелік
умовних скорочень", "Вступ", "Розділ", "Висновки", "Список
використаних джерел", "Додатки" друкують великими літерами
симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в
кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або
більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в
розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в
підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та
текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину дисертації треба починати з нової
сторінки. До загального обсягу дисертації, визначеного Порядком, не
входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки,
які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених
елементів дисертації підлягають нумерації на загальних засадах.
( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )
4.2. Нумерація Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів,
підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами
без знака N. Першою сторінкою дисертації є титульний аркуш, який включають
до загальної нумерації сторінок дисертації. На титульному аркуші
номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер
проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Такі структурні частини дисертації, як зміст, перелік
умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не
мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на
яких розміщені згадані структурні частини дисертації, нумерують
звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна
друкувати: "1. ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ". Номер розділу
ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять,
потім з нового рядка друкують заголовок розділу". ( Абзац третій
пункту 4.2 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер
підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера
підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу
повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого
розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між
якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка,
наприклад: "1.3.2." (другий пункт третього підрозділу першого
розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не
мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж
правилами, як пункти. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і
таблиці необхідно подавати в дисертації безпосередньо після
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках
дисертації, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю,
малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують
як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після
згадування в тексті або у додатках. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в
межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і
порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації,
її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під
ілюстрацією. Якщо в дисертації подано одну ілюстрацію, то її
нумерують за загальними правилами. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у
додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над
відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із
зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера
розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка,
наприклад: "Таблиця 1.2." (друга таблиця першого розділу). Якщо в дисертації одна таблиця, її нумерують за загальними
правилами. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово
"Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною
таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і
вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл.1.2". Формули в дисертації (якщо їх більше одної) нумерують у межах
розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового
номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул
пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в
круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і
пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки.
Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки"
ставлять двокрапку, наприклад: Примітки: 1. ... 2. ... Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова
"Примітка" ставлять крапку. 4.3. Ілюстрації Ілюструють дисертації, виходячи із певного загального
задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає
уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними
деталями тексту, і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до
найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а
текст - ілюстрації. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При
необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними
(підрисунковий підпис). Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи: найменування графічного сюжету, що позначається скороченим
словом "Рис."; порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера
арабськими цифрами; тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога
стислою характеристикою зображеного; експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають
цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба
зазначити, що експлікація не замінює загального найменування
сюжету, а лише пояснює його. Приклад:
Рис. 1.24. Схема розміщення елементів касети:
1 - розмотувач плівки; 2 - сталеві ролики; 3 - привідний валик; 4 - опорні стояки.
Основними видами ілюстративного матеріалу в дисертаціях є:
креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і
графік. Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні
фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому
місці, де викладається тема, пов'язана із ілюстрацією, і де
читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді
виразу у круглих дужках: (рис. 3.1) або зворот типу: "...як це
видно з рис. 3.1" або "...як це показано на рис. 3.1". Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення
(електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації
виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому
непрозорому папері. У дисертації слід застосовувати лише штрихові ілюстрації і
оригінали фотознімків. Фотознімки розміром меншим за формат А4 наклеюють на
стандарті аркуші білого паперу формату А4.( Пункт 4.3 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 4.4. Таблиці Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді
таблиць.
Приклад побудови таблиці
Таблиця (номер) - Назва таблиці
Головка ———————————————————————————————————————————————— Заголовки | | | | граф |——————————————————————+———————————+———————————| | | | | | | | | | | | | Підзаго- | | | | | | ловки | | | | | | граф | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————+—————+—————+—————+—————| Рядки |——————————————————————+—————+—————+—————+—————| |——————————————————————+—————+—————+—————+—————| ———————————————————————————————————————————————— Боковик (заголовки Графи (колонки)

рядків)
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею
і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають
з великої літери. Назву не підкреслюють. За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт або підмет
(позначення тих предметів, які в ній характеризуються) розміщують
у боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний
предмет таблиці або присудок (тобто дані, якими характеризується
присудок) - у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен
заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен
заголовок рядка в боковику всіх даних цього рядка. ( Пункт 4.4
доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по
можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в
заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку,
виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.
( Пункт 4.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані
слова тут також виносять в об'єднувальні рубрики; загальні для
всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.
( Пункт 4.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) У прографці повторювані елементи, які мають відношення до
всієї таблиці, виносять в тематичний заголовок або в заголовок
графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи
співпадали; неоднорідні - посередині графи; лапки використовують
тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.
( Пункт 4.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Заголовки граф повинні починатися з великих літер,
підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із
заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків
повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків
до таблиці включати не треба. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті,
таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного
блоку дисертації або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю
з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При
перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують
тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф
можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в
межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за
формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці
повторюють її головку, в другому випадку - боковик. Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з
одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше
слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а
далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків,
математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо
цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то
в ньому ставлять прочерк. 4.5. Формули При використанні формул необхідно дотримуватися певних
техніко-орфографічних правил. ( Пункт 4.5 доповнено абзацом першим
згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 ) Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у
складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування,
розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх
нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних
формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а
не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають
самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.
( Пункт 4.5 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба
подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій
вони дані у формулі. Значення кожного символа і числового
коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення
починають зі слова "де" без двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками.
Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного
вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його
слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+),
мінус (-), множення (х) і ділення (:). Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у
наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується. ( Пункт 4.5
доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих
дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її
номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у
наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують
на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то
номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти
основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні
основної горизонтальної риски формули. ( Пункт 4.5 доповнено
абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних
фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря
парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і звернене в
сторону номера. ( Пункт 4.5 доповнено абзацом згідно з Наказом
Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке:
формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в
кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять
відповідно до правил пунктуації. ( Пункт 4.5 доповнено абзацом
згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 ) Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках,
передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є
узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує
формулі. ( Пункт 4.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною
і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою
безпосередньо за формулою до її номера. ( Пункт 4.5 доповнено
абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять
всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів,
як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.
( Пункт 4.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )
4.6. Загальні правила цитування та посилання на використані
джерела ( Назва пункту 4.6 в редакції Наказу Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) При написанні дисертації здобувач повинен давати посилання на
джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в
дисертації, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми,
задачі, питання, вивченню яких присвячена дисертація. Такі
посилання дають змогу відшукати документи і перевірити
достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну
інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову
тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На
більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в
них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій,
оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді
в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій,
таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дисертації. Посилання в тексті дисертації на джерела слід зазначати
порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома
квадратними дужками, наприклад, "... у працях [1-7]...". Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при
цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному
опису за переліком посилань із зазначенням номера.
Приклад: Цитата в тексті: "... щорічно в Україні утворюється
1,7 мільярдів тон різноманітних твердих промислових відходів...
[6] 1)". Відповідний опис у переліку посилань: 6. Бент О.Й. Про розробку концепції ресурсозбереження в
мінерально-сировинному комплексі України / Мінеральні ресурси
України. - 1995. - N 2. - С.20-21.
Відповідне подання виноски: 1) [6] Бент О.Й. Про розробку концепції ресурсозбереження в
мінерально-сировинному комплексі України / Мінеральні ресурси
України. - 1995. - N 2. - С.20-21. Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах
розділів давати посилання на особисті наукові праці здобувача
(принаймні ті, перелік яких наведено в авторефераті). Посилання на ілюстрації дисертації вказують порядковим
номером ілюстрації, наприклад, "рис.1.2". Посилання на формули дисертації вказують порядковим номером
формули в дужках, наприклад "... у формулі (2.1)". На всі таблиці дисертації повинні бути посилання в тексті,
при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад:
"... в табл.1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба
вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3". Для підтвердження власних аргументів посиланням на
авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого
друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає
точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення
наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.
( Пункт 4.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Загальні вимоги до цитування такі: ( Пункт 4.6 доповнено
абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) а) текст цитати починається і закінчується лапками і
наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий в джерелі,
із збереженням особливостей авторського написання. Наукові
терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за
винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках
використовується вираз "так званий"; ( Пункт 4.6 доповнено абзацом
згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 ) б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення
авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів,
речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення
авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться
у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо
перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він
не зберігається; ( Пункт 4.6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на
джерело; ( Пункт 4.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших
авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути
гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо
оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на
джерело; ( Пункт 4.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) д) якщо необхідно виявити ставлення автора дисертаційної
праці до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них
у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання;
( Пункт 4.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) е) якщо автор дисертаційної праці, наводячи цитату, виділяє в
ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після
тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і
вказуються ініціали автора дисертації, а весь текст застереження
вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив
наш. - М. Х.), (підкреслено мною. - М. Х.), (розрядка
моя. - М. Х.). ( Пункт 4.6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )
4.7. Оформлення списку використаних джерел Список використаних джерел - елемент бібліографічного
апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і
розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим
твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків
повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.
ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок
пропущених відомостей. Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку
появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і
рекомендований при написанні дисертацій), в алфавітному порядку
прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати
відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням
назв праць. Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна
одержати із таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое
описание документа. Общие требования и правила составления", ДСТУ
3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській
мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", ГОСТ
7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила.( Пункт 4.7 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 4.8. Додатки Додатки оформлюють як продовження дисертації на наступних її
сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у
порядку появи посилань у тексті дисертації.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дисертації,
кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток
повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з
першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині
рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується
слово "Додаток _________" і велика літера, що позначає додаток. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дисертації,
кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток
повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з
першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині
рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується
слово "Додаток _________" і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами
української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь,
наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається
як додаток А. При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на
титульному аркуші під назвою дисертації друкують великими літерами
слово "ДОДАТКИ". Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на
розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У
цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку
(літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А;
В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В. Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках,
нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис.Д.1.2 - другий
рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) - перша формула
додатка А.
5. Автореферат дисертації
5.1. Загальні вимоги до автореферату Написання автореферату - заключний етап виконання
дисертаційної роботи перед поданням її до захисту. Призначення
автореферату - широке ознайомлення наукових працівників з
методикою дослідження, фактичними результатами і основними
висновками дисертації. Автореферат друкують державною мовою.
Публікація автореферату дає змогу одержати до дня захисту відзиви
від спеціалістів даної галузі. Автореферат має досить грунтовно розкривати зміст дисертації,
в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації,
якої нема в дисертації. 5.2. Структура автореферату Структурно автореферат складається із загальної
характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку
опублікованих автором праць за темою дисертації і анотацій
українською, російською та англійською мовами. Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті,
має відповідати наведеним у вступі до дисертації її
кваліфікаційним ознакам. Недоцільно використовувати рубрики, не
рекомендовані у вимогах до змісту цих ознак. Заголовки рубрик не
треба виділяти в окремі рядки, достатньо вирізнити їх жирним
шрифтом або курсивом і розмістити в підбір із текстом. Крім того,
вказують структуру дисертації, наявність вступу, певної кількості
розділів, додатків, повний обсяг дисертації в сторінках, а також
обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх
кількості), список використаних літературних джерел (із
зазначенням кількості найменувань). ( Абзац пункту 5.2 в редакції
Наказу Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від
20.03.2000 ) В основному змісті стисло викладається сутність дисертації за
розділами. Цей розділ повинен дати повне і переконливе уявлення
про виконану роботу. ( Абзац пункту 5.2 в редакції Наказу Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Якщо вступна частина автореферату дає змогу скласти лише
загальне враження про дисертацію, то основна, яка і є власне
реферативною, дає більш повне уявлення про її зміст і побудову. У
цій частині автореферату важливо показати, як були отримані
результати, продемонструвати хід дослідження, викласти сутність
використаних методів, навести дані щодо їх точності і
трудомісткості, описати умови і основні етапи експериментів.
Нюанси висвітлення змісту дисертації можуть розрізнятися залежно
від наукової галузі, теми та інших факторів. Проте в усіх випадках
до автореферату доцільно вводити насамперед висновки і кінцеві
результати. ( Абзац пункту 5.2 в редакції Наказу Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної
роботи, яка повинна відповідати загальним висновкам дисертації.
Вони починаються з формулювання наукової задачі або проблеми, за
вирішення якої дисертант претендує на присудження наукового
ступеня. ( Абзац пункту 5.2 в редакції Наказу Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Сформульована наукова задача або проблема вельми тісно
пов'язується з назвою дисертації, метою роботи і основними
науковими положеннями, що захищаються в дисертації. Це ніби
наукова "формула", згусток отриманої наукової новизни. Звичайно
формулювання починається так: "У дисертації наведені теоретичне
узагальнення і нове вирішення наукової задачі (або наукової
проблеми), що виявляються в...". Далі треба вказати, якою саме є
наукова задача або проблема, як вона вирішена і для чого в
кінцевому розумінні (прикладному плані) вона призначена. ( Абзац
пункту 5.2 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120 (
v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Після формулювання вирішеної наукової задачі або проблеми у
висновках викладають головні наукові і практичні результати
роботи. Вони тісно пов'язані з науковими і прикладними
положеннями, викладеними в загальній характеристиці роботи.
( Абзац пункту 5.2 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Кожен науковий і прикладний висновок роботи треба формулювати
чітко і конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і
новизну зробленого. Але тут не можна доходити до рівня анотації.
Наукові висновки подають звичайно ширше, ніж формулювання наукових
положень, які захищаються. ( Абзац пункту 5.2 в редакції Наказу
Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Прикладні (практичні) висновки повинні містити принцип або
основу використання того чи іншого результату. ( Абзац пункту 5.2
в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 ) Суть автореферату полягає у точній відповідності змістові
дисертації, а його зміст - дає повне уявлення про наукову цінність
і практичну значущість дисертації. ( Абзац пункту 5.2 в редакції
Наказу Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від
20.03.2000 ) Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації
подають відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим
наведенням назв праць і прізвищ усіх співавторів. Опубліковані
праці, котрі розкривають основні положення дисертації, включають
до списку в такому порядку: монографії, брошури, статті у наукових
фахових виданнях, авторські свідоцтва, патенти, препринти, статті,
депоновані й анотовані у наукових журналах, тези доповідей тощо.
( Абзац пункту 5.2 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 5.3. Анотації На останніх сторінках автореферату розміщують анотації
українською, російською та англійською мовами. На вибір здобувача
анотація англійською або російською мовою повинна бути
розгорнутою, обсягом до 2 сторінок машинописного тексту (до п'яти
тисяч друкованих знаків), інформацією про зміст і результати
дисертаційної роботи, а дві інші - обсягом до 0,5 сторінки
машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) - ідентичного
змісту інформація про основні ідеї та висновки дисертації.
( Абзац перший пункту 5.3 розділу 5 в редакції Наказів
Вищої атестаційної комісії N 486 ( v0486330-98 ) від 14.10.98,
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )Вищої атестаційної комісії N 486 ( v0486330-98 ) від 14.10.98,
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Анотації складаються за формою, яка має такий зміст: прізвище та ініціали здобувача; назва дисертації; вид дисертації (рукопис, монографія) і науковий ступінь; спеціальність (шифр і назва); установа, де відбудеться захист; місто, рік; основні ідеї, результати та висновки дисертації. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і
точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції,
притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних
зворотів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію,
уникати маловідомих термінів і символів. Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною
мовою. Ключовим словом називається слово або стійке
словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору
інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність
ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст
наукової праці. Загальна кількість ключових слів повинна бути не
меншою трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок,
через кому.
( Зразки анотацій пункту 5.3 вилучено на підставі Наказу
Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )

5.4. Оформлення автореферату Примірники автореферату, які здобувач подає до
спеціалізованої вченої ради разом з іншими документами та
дисертацією, друкують за тими ж правилами, які встановлені цим
додатком для друкування дисертацій, із врахуванням певних
особливостей. За обсягом автореферат (без обкладинки і анотацій) не може
бути меншим 1,3 авторських аркуша і перевищувати 1,9 авторських
аркуша для докторської і відповідно 0,7 та 0,9 авторських аркуша
для кандидатської дисертації при друкуванні через 1,5 інтервали з
розміщенням до 40 рядків на сторінці. ( Абзац другий пункту 5.4 в
редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 ) На лицьовій стороні обкладинки автореферату подаються: назва
організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до
захисту; індекс УДК; прізвище, ім'я, по батькові здобувача; назва
дисертації; шифр і найменування спеціальності за переліком
спеціальностей наукових працівників; підзаголовок "Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
(галузь наук)"; місто, рік (Форма 6). На зворотній стороні обкладинки автореферату вказується
організація, в якій виконане дисертаційне дослідження; науковий
ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника і
(або) консультанта, його місце роботи й посада; наукові ступені,
вчені звання, місця роботи та посади, прізвища та ініціали
офіційних опонентів; назва провідної установи із зазначенням
підрозділу (кафедри, відділу), де розглядатиметься дисертація;
дата і час проведення захисту, шифр спеціалізованої вченої ради та
адреса організації, при якій її створено; бібліотека, в якій можна
ознайомитися з дисертацією; дата розсилання автореферату; підпис
вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (форма 7). Серед
вчених звань наукового керівника і опонентів не рекомендується
згадувати їх членство в громадських (не державних) академіях
наук. Автореферат не має титульного аркуша. Номери сторінок проставляються в центрі верхнього берега
сторінки. Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де
міститься загальна характеристика роботи. Структурні частини автореферату не нумерують, їх назви
друкують великими літерами симетрично тексту. 5.5. Видання автореферату Автореферат дисертації виготовляють друкарським способом і
видають у вигляді брошури тиражем 100 примірників. Форма видання 145х215 мм (формат паперу і частка аркуша
60х90/16) з друкуванням тексту на обох сторонах аркуша. На авторефераті повинні бути вказані вихідні дані друкарні
або іншої установи, де друкувався автореферат, згідно з державним
стандартом. Відповідальність за наявність вихідних даних та за
обов'язкове розсилання авторефератів несе спеціалізована вчена
рада.

( Підрозділ 5.6 (Структура файла "Автореферат" на дискеті)
втратила чинність на підставі Наказу Вищої атестаційної комісії
N 559 ( v0559330-97 ) від 23.10.97 )
5.6. До спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового
ступеня подається також електронний варіант тексту автореферату
дисертації у двох примірниках (на двох гнучких магнітних дисках
(ГМД) - дискетах розміром 3,5 дюйма) у вигляді файлу з ім'ям
aref.rtf, структура якого повністю відповідає друкованому варіанту
автореферату, включаючи обкладинку. Вищою атестаційною комісією України розроблене програмне
забезпечення для формування банку даних про докторські та
кандидатські дисертації. Тому відповідним чином мають бути
сформовані електронні варіанти документів атестаційних справ,
зокрема і згаданий файл aref.doc. Його треба готувати так:
Шрифт Times New Roman Cyr Розмір шрифту 12 пунктів Відстань між рядками 1,5 інтервали Параметри сторінки формат А4 Розташування книжне Верхній, нижній і лівий берег 20 мм

Правий берег 10 мм.
Правий берег 10 мм.
Згадане програмне забезпечення сприймає файл aref.rtf,
підготовлений у текстових редакторах Word 6 for Windows 3.x або
Word 7 for Windows 95, але не Word 8 for Windows 97: кодова
таблиця останнього не збігається з кодовими таблицями попередніх
версій. Рисунки, інші допоміжні графічні зображення та матеріали в
електронному варіанті автореферату можуть бути виготовлені тільки
у вищезгаданих форматах. Якщо це неможливо зробити або така
інформація не вміщується на дискеті, то їх можна не наводити.( Вимоги доповнено пунктом 5.6 згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) На останніх сторінках автореферату розміщують анотації
українською, російською та англійською мовами. На вибір здобувача
анотація англійською або російською мовою повинна бути
розгорнутою, обсягом до 2 сторінок машинописного тексту (до п'яти
тисяч друкованих знаків), інформацією про зміст і результати
дисертаційної роботи, а дві інші - обсягом до 0,5 сторінки
машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) - ідентичного
змісту інформація про основні ідеї та висновки дисертації. ( Абзац
перший пункту 5.3 розділу 5 в редакції Наказів Вищої атестаційної
комісії N 486 ( v0486330-98 ) від 14.10.98, N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 )
Форма 23
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,
який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт,

який наводять в авторефераті—————————————————————————————————————————————————————————————————— Характеристика| Приклад оформлення джерела | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Монографії Василенко М.В. Теорія коливань: Навчальний посіб-
(один, два або ник. - К.: Вища школа, 1992. - 430 с.
три автори)

Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электри-

ческих цепей на программируемых микрокалькулято-

рах. - М.: Энергоиздат, 1992. - 190 с.
Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Мате-

матические модели многопотоковых систем обслужи-

вания. - К.: Техніка, 1991. - 265 с.
Чотири автори Основы создания гибких атоматизированных производ-

ств / Л.А.Пономаренко, Л.В.Адамович, В.Т.Музычук,

А.Е.Гридасов / Под ред. Б.Б.Тимофеева. - К.: Тех-

ніка, 1986. - 144 с.
П'ять та біль- Системный анализ инфраструктуры как элемент народ-
ше авторів ного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И.,

Левит В.Ю. и др. - М.: Экономика, 1981. - 62 с.
Колективний Составление библиографического описания: Краткие
автор правила / Междувед.каталогизац.комис. при Гос.б-ке

СССР им.В.И.Ленина. - 2-е изд., доп. - М.: Изд-во

"Кн.палата", 1991. - 224 с.
Багатотомні История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т
видання рус.лит. (Пушкин.дом). - М., 1982. - Т.3: Расцвет

реализма. - 876 с.
Перекладні Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных:
видання Пер. с нем. - М.: Химия, 1980. - 392 с.
Стандарти ГОСТ 7.1.-84. Библиографическое описание документа.

Общие требования и правила составления. - Взамен

ГОСТ 7.1.-76; Введ. 01.01.86. - М.: Изд-во стандар-

тов, 1984. - 78 с.
Збірки науко- Обчислювальна і прикладна математика: Зб.наук.пр. -
вих праць К.: Либідь, 1993. - 99 с.
Словники Библиотечное дело: Терминол.словарь / Сост.И.М.Сус-

лова, Л.Н.Уланова. - 2-е изд. - М.: Книга, 1986. -

224 с.
Депоновані Обзор аналитических методов расчета и оптимизации:
наукові праці мультиресурсных систем обслуживания / Меликов А.З.,

Константинов С.Н.; Науч.произв.корпорация "Киев.

ин-т автоматики". - Киев, 1996. - 44 с. - Рус. -

Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, N 2210 - Ук96 /

Анот.в ж. Автоматизация производственных процессов,

N 2, 1996.
Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления

в неполнодоступных марковских сетях со сложными ме-

ханизмами обслуживания и очередями / Ред.ж. Авто-

матика и вычислительная техника. - Рига, 1989. -

11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., N 7305-В89.
Складові час- Пономаренко Л.А. Организующая система / Автомати-
тини книги, зация технологических процессов в прокатном произ-

водстве. - М.: Металлургия, 1979. - С.141-148.
збірника, Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с

ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей

прокатки / Разработка автоматизированных систем

управления технологическими процессами. - Тбилиси:

Сабчота Сакартвело. - 1976. - С.3-16.
журналу, Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой

сети интегрального обслуживания с конечным числом

пользователей и блокировками / Автоматика и теле-

механика. - 1992. - N 6. - С.34-38.
Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управ-

ление многоканальной системой с переменной структу-

рой обслуживания неоднородного потока / Изв. АН

Азерб.Респ.Сер.физ. - техн. и мат.наук. - 1986. -

Т.7, N 6. - С.79-83.
енциклопедії Долматовский Ю.А. Электромобиль / БСЭ. - 3-е изд.

- М., 1988. - Т.30. - С.72.
Тези доповідей Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначе-

ние приоритетов при организации доступа в локальных

вычислительных сетях АСУТП / Труды Междунар. конф.

"Локальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). -

Том 1. - Рига: ИЭВТ АН Латвии. - 1988. - С.149-153.
Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to

optimal control of queuing systems with multiple

classes of customers / Proc. International Conf.

on Syst.Sci.XII. - Wroclaw (Poland). - 1995. -

P.507-515.
Дисертації Луус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуум-

ным приводом для захвата, перемещения и фиксации

при обработке пористых и легкоповреждаемых строите-

льных изделий: Дис... канд.техн.наук: 05.05.04. -

М., 1982. - 212 с.
Автореферати Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в
дисертацій научном познании: Автореф.дис.. д-ра филос.наук:

09.00.08 / Моск.гос.пед.ин-т. - М., 1985. - 35 с.
Препринти Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели

и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП

непрерывных станов горячей прокатки. - К.: 1976. -

37 с. (Препр./ АН Украины. Ин-т кибернетики;

76-76).
Звіт про нау- Проведение испытаний и исследований теплотехничес-
ково-дослідну ких свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗІО:
роботу Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн.заочн.ин-т

пищ.пром-ти. - ОЦО 102ТЭ; N ГР 800571; Инв.

N В 119692. - М., 1981. - 90 с.
Авторські А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство
свідоцтва для захвата неориентированных деталей типа валов

/ В.С.Батулин, В.Г.Кемайкин (СССР). - N 330585/25;

Заявлено 23.11.81; Опубл.30.08.83, Бюл. N 12. -

2 с.
А.с. N 1626362. Украина. Линейный импульсный моду-

лятор / В.Г.Петров (Украина). - 4 с. ил.; Опубл.

30.03.93, Бюл. N 13.
Патенти Пат.4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Microfilming

system with zone controlled adaptive lighting /

Wise David'S. (США); McGraw-Hill Inc. - N 721205;

Заявл. 09.04.85; Опубл.22.06.86; НКИ 355/68. - 3 с.
Каталоги Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен - современность

/ АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М.Громова,

Г.И.Барановой. - Л.: Наука, Ленинг. отд-ние, 1981.

- 456 с. Інструкції Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи

тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв.Гл.

техн.упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85:

Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 /

М-во энергетики и электрификации СССР. - М., 1986.

- 43 с.
Примітка: У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в

авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали

всіх його співавторів незалежно від виду публікації.
Патенти Пат.4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Microfilming

system with zone controlled adaptive lighting /

Wise David'S. (США); McGraw-Hill Inc. - N 721205;

Заявл. 09.04.85; Опубл.22.06.86; НКИ 355/68. - 3 с.
Каталоги Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен - современность

/ АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М.Громова,

Г.И.Барановой. - Л.: Наука, Ленинг. отд-ние, 1981.

- 456 с. Інструкції Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи

тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв.Гл.

техн.упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85:

Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 /

М-во энергетики и электрификации СССР. - М., 1986.

- 43 с.
Примітка: У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в

авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали

всіх його співавторів незалежно від виду публікації.
Форма 5
Титульний аркуш дисертації
Назва організації, в якій виконана дисертація
На правах рукопису
Прізвище, ім'я, по батькові
Назва дисертації
Шифр та найменування спеціальності
(подається за Переліком спеціальностей наукових працівників)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) _______________________________________________________ наук

(галузь наук)
Науковий керівник (консультант) _______________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)
Місто - рік
Форма 6
Обкладинка автореферату
Назва організації, спеціалізована вчена рада якої

прийняла дисертацію до захисту
Прізвище, ім'я, по батькові
Індекс УДК
Назва дисертації
Шифр та найменування спеціальності
(подається за Переліком спеціальностей наукових працівників)
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата (доктора) ___________________________ наук

(галузь наук)
кандидата (доктора) ___________________________ наук

(галузь наук)
Місто - рік
Форма 7
Зворотний бік обкладинки автореферату
Дисертацією є _______________________________________________

(рукопис, монографія) Робота виконана в ___________________________________________ __________________________________________________________________

(назва організації, відомча підпорядкованість) Науковий керівник (консультант)

________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ________________________________

прізвище, ім'я, по батькові, ________________________________

місце роботи, посада)
________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ________________________________

прізвище, ім'я, по батькові, ________________________________

місце роботи, посада)
Офіційні опоненти:

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові,

_____________________________________________________________

місце роботи, посада) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

місце роботи, посада) _____________________________________________________________ (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові,

_____________________________________________________________

місце роботи, посада) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

місце роботи, посада) _____________________________________________________________ (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові,

_____________________________________________________________

місце роботи, посада)
_____________________________________________________________

місце роботи, посада)
Провідна установа

_____________________________________________________________

(назва, підрозділ, відомство, місто)
Захист відбудеться "___" ___________ 199_ р. о _______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ____________________

(шифр ради, назва

установи, у якій

створена рада, адре-

са) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці _______________

(назва устано-

ви, адреса)
Автореферат розісланий ________________

(дата)
_____________________________________________________________

(назва, підрозділ, відомство, місто)
Захист відбудеться "___" ___________ 199_ р. о _______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ____________________

(шифр ради, назва

установи, у якій

створена рада, адре-

са) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці _______________

(назва устано-

ви, адреса)
Автореферат розісланий ________________

(дата)
Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради ___________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
вченої ради ___________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Перелік

документів атестаційної справи здобувача наукового

ступеня доктора наук, які подаються до ВАК України
1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний головою
спеціалізованої вченої ради (форма 8). 2. Облікова картка здобувача (форма 13). 3. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними
на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом
кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою
печаткою установи (1 прим.). Для іноземних громадян - засвідчена
печаткою установи за основним місцем роботи або навчання
ксерокопія іноземного паспорта здобувача (1 прим.). В усіх
документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні
наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному
паспорті. ( Пункт 3 в редакції Наказів Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000, N 274 ( v0274330-04 ) від
21.04.2004 ) 4. Автореферат дисертації (5 прим.), підписаний на обкладинці
автором. Автореферат повинен бути надрукований державною мовою. 5. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої
вченої ради на засіданні і участі у таємному голосуванні (форма
10). 6. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання
спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує
рада, із зазначенням присутніх на засіданні постійних та введених
додатково до її складу членів ради та їх спеціальностей. У стенограмі обов'язково має бути наведена доповідь
здобувача, а також відображені всі критичні зауваження, які
містяться у відзивах на дисертацію та автореферат і висловлені під
час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача,
висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації.( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 7. Відзиви офіційних опонентів, засвідчені печатками установ,
в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради. 8. Відомості про офіційних опонентів за формою 24. 9. Відзив провідної установи, підписаний фахівцями із
відповідної спеціальності (серед яких обов'язково повинен бути
доктор наук), затверджений керівником установи та засвідчений
печаткою установи із зазначенням дати його надходження до ради. 10. Висновок установи, де виконувалась дисертація,
затверджений керівником установи і засвідчений печаткою установи
(чинний на час подання дисертації до захисту, висновок чинний
протягом року з дня його затвердження). У висновку, крім
характеристики дисертації, повинен бути обов'язково відображений
конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових
результатів, що виносяться на захист, та відзначена наявність
використання в дисертації матеріалів і висновків кандидатської
дисертації здобувача. ( Пункт 10 в редакції Наказу Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Висновок повинен містити відомості щодо проведення
біоетичної експертизи дисертаційних досліджень для здобувачів
наукових ступенів з медичних, біологічних і ветеринарних наук.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 160 ( v0160330-05 ) від 31.03.2005 ) 11. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради щодо
відповідності дисертації зазначеній спеціальності та профілю ради,
повноти викладу основних результатів дисертації в друкованих
працях та особистого внеску дисертанта, використання в дисертації
матеріалів і висновків кандидатської дисертації здобувача.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 12. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про
повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад
українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних
громадян - додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення
Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності
документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну
вищу освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії
документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема засвідчений
нотаріально переклад українською мовою документа про науковий
ступінь (вчене звання). У разі зміни здобувачем прізвища додається
нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.
( Пункт 12 в редакції Наказів Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000, N 579 ( v0579330-02 ) від
11.12.2002 ) 13. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук.
( Пункт 14 вилучено на підставі Наказу Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )
14. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої
заповнюються машинописом (2 прим.).
15. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма
місткістю 1,44 МБ у трьох файлах: файл з даними облікової картки здобувача. Ім'я файла - form
13.xls; файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.rtf; файл з формою 15. Ім'я файла - form 15.rtf; файл із зауваженнями, які містяться у відзивах опонентів та
провідної організації, у відзивах на дисертацію та автореферат, а
також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої
вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.rtf.
( Пункт 15 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.00 )
( Пункт 16 втратив чинність на підставі Наказу Вищої
атестаційної комісії N 559 ( v0559330-97 ) від 23.10.97 )
16. Опис документів, які є у справі (форма 19). Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без
зав'язок, на внутрішній стороні обкладинки якого наклеюють
конверт, куди вкладають: дискету; автореферати; реєстраційно-облікові картки дисертації (Форма 15); чотири поштові картки з марками і вказаними адресами
здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці
поштових карток пишуть прізвище, ім'я, по батькові здобувача,
галузь наук та науковий ступінь, на який він претендує. Послідовність розміщення документів в атестаційній справі
повинна відповідати їх нумерації в даному переліку. Зразок обкладинки атестаційної справи наведений у формі 9. До атестаційної справи обов'язково додають:( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.00 )
17. Перший примірник дисертації, переплетений і підписаний
автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої
ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками
дисертації, що були подані до ради. ( Пункт 17 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.00 )
18. Два примірники облікової картки дисертації (ф.14), один з
яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ.
( Пункт 19 вилучено на підставі Наказу Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.00 )
( Пункт 19 вилучено на підставі Наказу Вищої атестаційної
комісії N 579 ( v0579330-02 ) від 11.12.2002 )
20. Два непідписаних конверти формату 230 х 160 мм з марками
літери "Е". ( Перелік доповнено пунктом 20 згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.00 )
21. Клопотання-характеристика керівника відповідного
державного органу у разі, якщо здобувач наукового ступеня обіймає
посаду державного службовця. ( Перелік доповнено пунктом 21 згідно
з Наказом Вищої атестаційної комісії N 243 ( v0243330-05 ) від
05.05.2005 )
Перелік
документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня

кандидата наук, які подаються до ВАКу України
1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний головою
спеціалізованої вченої ради (форма 8). 2. Облікова картка здобувача (форма 13). 3. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними
на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом
кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою
печаткою установи (1 прим.). Для іноземних громадян - засвідчена
печаткою установи за основним місцем роботи або навчання
ксерокопія іноземного паспорта здобувача (1 прим.). В усіх
документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні
наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному
паспорті. ( Пункт 3 в редакції Наказів Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000, N 274 ( v0274330-04 ) від
21.04.2004 ) 4. Автореферат дисертації (2 прим.), підписаний на обкладинці
автором. Автореферат повинен бути надрукований державною мовою. 5. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої
заповнюються машинописом (2 прим.). 6. Засвідчена підписом і печаткою установи копія посвідчення
про складені кандидатські іспити за формою, яка затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309
( 309-99-п ) "Про затвердження Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів" або засвідчена підписом і
печаткою установи копія посвідчення за формою, яка діяла на час
складання кандидатського іспиту. ( Пункт 6 в редакції Наказу Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 7. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання
спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує
рада, із зазначенням присутніх на засіданні постійних та введених
додатково до її складу членів ради та їх спеціальностей. У стенограмі обов'язково має бути наведена доповідь
здобувача, а також відображені всі критичні зауваження, які
містяться у відзивах на дисертацію та автореферат і висловлені під
час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача,
висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації. ( Пункт 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 8. Відзиви офіційних опонентів, засвідчені печатками установ,
в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради. 9. Відомості про офіційних опонентів за формою 24. 10. Відзив провідної установи, підписаний фахівцями із
відповідної спеціальності (серед яких повинен бути доктор наук),
затверджений керівником установи та засвідчений печаткою установи
із зазначенням дати його надходження до ради. 11. Висновок установи, де виконувалась дисертація,
затверджений керівником установи і засвідчений печаткою, чинний на
час подання дисертації до захисту, висновок чинний протягом року з
дня його затвердження. У висновку, крім характеристики дисертації,
повинен бути обов'язково відображений конкретний особистий внесок
дисертанта в одержання наукових результатів, що виносяться на
захист. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) Висновок повинен містити відомості щодо проведення
біоетичної експертизи дисертаційних досліджень для здобувачів
наукових ступенів з медичних, біологічних і ветеринарних наук.
( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 160 ( v0160330-05 ) від 31.03.2005 ) 12. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради щодо
відповідності дисертації зазначеній спеціальності та профілю ради,
повноти викладу основних результатів дисертації в друкованих
працях та особистого внеску дисертанта. 13. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про
повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад
українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних
громадян - додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення
Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності
документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну
вищу освіту України. У разі зміни здобувачем прізвища додається
нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища. ( Пункт
13 в редакції Наказів Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000, N 579 ( v0579330-02 ) від
11.12.2002 )
( Пункт 14 втратив чинність на підставі Наказу Вищої
атестаційної комісії N 559 ( v0559330-97 ) від 23.10.97 )
14. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма
місткістю 1,44 МБ у трьох файлах: файл з даними облікової картки здобувача. Ім'я файла - form
13.xls; файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.rtf; файл з формою 15 ( v0121330-97 ). Ім'я файла - form 15.rtf; файл із зауваженнями, які містяться у відзивах опонентів та
провідної організації, у відзивах на дисертацію та автореферат, а
також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої
вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.rtf.
( Перелік доповнено пунктом 14 згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 15. Опис документів, які є у справі (форма 19). Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без
зав'язок, на внутрішній стороні обкладинки якого наклеюють
конверт, куди вкладають: дискету; автореферати; реєстраційно-облікові картки дисертації (Форма 15); чотири поштові картки з марками і вказаними адресами
здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці
поштових карток пишуть прізвище, ім'я, по батькові здобувача,
галузь наук та науковий ступінь, на який він претендує. Послідовність розміщення документів в атестаційній справі
повинна відповідати їх нумерації в даному переліку. Зразок обкладинки атестаційної справи наведений у формі 9. До атестаційної справи обов'язково додають:( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 16. Перший примірник дисертації, переплетений і підписаний
автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої
ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками
дисертації, що були подані до ради. ( Пункт 16 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )

( Пункт 17 вилучено на підставі Наказу Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )

17. Два примірники облікової картки дисертації (ф.14), один з
яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ.
( Пункт 18 вилучено на підставі Наказу Вищої атестаційної
комісії N 579 ( v0579330-02 ) від 11.12.2002 )
19. Два непідписаних конверти формату 230 х 160 мм з марками
літери "Е". ( Перелік доповнено пунктом 19 згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 20. У разі навчання в аспірантурі - засвідчена в
установленому порядку копія наказу за підписом керівника установи
про зарахування до аспірантури. ( Перелік доповнено пунктом 19
згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 274 ( v0274330-04 )
від 21.04.2004 ) 21. Клопотання-характеристика керівника відповідного
державного органу у разі, якщо здобувач наукового ступеня обіймає
посаду державного службовця. ( Перелік доповнено пунктом 21 згідно
з Наказом Вищої атестаційної комісії N 243 ( v0243330-05 ) від
05.05.2005 )

Форма 8
Зразок супровідного листа

до атестаційної справи здобувача наукового ступеня
(на бланку установи)
Голові Вищої атестаційної

комісії України
Атестаційна справа
Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня
доктора (кандидата) ________________________ наук за спеціальністю

(галузь наук) __________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності) __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) Назва дисертації - __________________________________________ Другий примірник дисертації направлений до Українського
інституту науково-технічної та економічної інформації ____________

(дата)
Повідомлення про захист
дисертації надруковано у ________________________________________

("Бюлетені Вищої атестаційної _______________________________________________ N ____, 20___ р.
комісії України", журналі "Науковий світ"

стор. _____.
Додатки: 1. Атестаційна справа згідно з описом. 2. Дисертація (перший примірник). 3. Облікові картки дисертації (2 прим.).
Голова спеціалізованої
вченої ради ___________ ________ ____________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)
Вчений секретар _____________________________

(прізвище, ініціали, телефон)
( Форма 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )

Форма 9
Зразок обкладинки швидкозшивача

атестаційної справи
Назва міністерства (відомства)
Назва установи,

де відбувся захист дисертації
Атестаційна справа
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку громадянина

(назва країни, громадянином якої є здобувач) здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) __________________

(галузь наук) наук за спеціальністю ____________________________________________

(шифр і назва за діючим переліком) Назва дисертації - __________________________________________ __________________________________________________________________
N справи ____________________________________________________

(заповнює ВАК України)
Рік
( Форма 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )
Форма 10
Реєстраційна картка присутності

членів спеціалізованої вченої ради ___________

(шифр ради)
"___" ______________ 199_ р. протокол N _______
Розглядається дисертація ____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) ________________

(галузь) наук за спеціальністю ____________________________________________

(шифр і назва спеціальності)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Прізвище,|Науковий ступінь, шифр|Присутність на|Одержання бюлетеня ім'я, по |спеціальності в раді |засіданні |(підпис) батькові | |(підпис) | —————————+——————————————————————+——————————————+—————————————————— | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Примітки: 1. У графі "Прізвище, ім'я, по батькові" вказують всіх

членів спеціалізованої вченої ради в тому ж порядку,

який подано в наказі про створення ради.

2. Науковий ступінь та шифр спеціальності в раді подають

згідно з наказом про створення ради.
Форма 11
Форма бюлетеня для таємного голосування
Спеціалізована вчена рада ___________________________________

(шифр ради)
"___" ______________ 199_ р. протокол N _______
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Прізвище, ім'я, по батькові|Заслуговує нау-|Результати голосування |кового ступеня | ———————————————————————————+———————————————+—————————————————————— | |Згоден | |Не згоден ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. У графі "Заслуговує наукового ступеня" зазначити

науковий ступінь, на який претендує здобувач, і галузь

науки.

2. Бюлетені не підписують. У графі "Результати

голосування" викреслити непотрібне.
Форма 12
Протокол засідання лічильної комісії,

обраної спеціалізованою вченою радою _______________

(шифр ради)
"___" _____________ 199_ р.
Склад обраної комісії: ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові), __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові), (прізвище, ім'я, по батькові)
Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному
голосуванні щодо присудження _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) наукового ступеня доктора (кандидата) ______________________ наук.

(галузь науки) Склад спеціалізованої вченої ради затверджений у кількості __
____________ осіб.

До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено ____ __________ осіб з правом вирішального голосу.

Були присутні на засіданні ___________ членів спеціалізованої
вченої ради, зокрема __________ докторів наук за профілем
розглянутої дисертації. Роздано бюлетенів ____________. Залишилось нерозданих бюлетенів ______________. Виявлено в урні бюлетенів ______________. Результати голосування за присудження (не присудження)
наукового ступеня доктора (кандидата) ____________________________ __________________________________________________________________

(галузь науки) наук ____________________________________________________________:

(прізвище, ім'я, по батькові)
Подано голосів:

"За" - __________,

"Проти" - __________,
"Недійсних бюлетенів" - __________.
Члени лічильної комісії: ________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) ________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) ________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради ___________________ ________ ____________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)
____________ осіб.

До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено ____ __________ осіб з правом вирішального голосу.

Були присутні на засіданні ___________ членів спеціалізованої
вченої ради, зокрема __________ докторів наук за профілем
розглянутої дисертації. Роздано бюлетенів ____________. Залишилось нерозданих бюлетенів ______________. Виявлено в урні бюлетенів ______________. Результати голосування за присудження (не присудження)
наукового ступеня доктора (кандидата) ____________________________ __________________________________________________________________

(галузь науки) наук ____________________________________________________________:

(прізвище, ім'я, по батькові)
Подано голосів:

"За" - __________,

"Проти" - __________,
"Недійсних бюлетенів" - __________.
Члени лічильної комісії: ________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) ________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) ________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради ___________________ ________ ____________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)
Вимоги

до оформлення відзиву провідної установи
1. Провідні установи є важливою ланкою атестації наукових
кадрів вищої кваліфікації. Провідні установи здійснюють апробацію
дисертацій перед проведенням захистів у спеціалізованих вчених
радах. Провідною установою щодо дисертації призначають лише наукову
установу чи вищий навчальний заклад (або їх підрозділ), перелік
яких затверджує ВАК України. Для оцінки рівня впровадження
результатів і розробок здобувачів використовують відзиви
науково-технічних закладів або (для суспільних і гуманітарних
наук) центральних органів державної влади, громадських об'єднань і
політичних партій, підписаних докторами наук. Спеціалізована вчена рада приймає дисертації до захисту та
призначає офіційних опонентів, провідну установу згідно з пп.20,
22 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
і дату захисту. Провідною не може бути установа, де виконувалася дисертація
або де працює здобувач. 2. Керівник провідної установи призначає для вивчення
дисертації доктора наук - провідного фахівця за темою дисертації,
штатного працівника провідної установи, який не повинен бути
членом спеціалізованої вченої ради, де відбувається захист
дисертації. Призначений фахівець може залучати до вивчення
дисертації інших фахівців з даної наукової установи, рекомендувати
апробацію дисертації на тематичному семінарі. На основі вивчення
дисертації фахівець виробляє її наукову оцінку і готує проект
відзиву. Проект відзиву обговорюється на засіданні вченої
(науково-технічної) ради провідної установи або на засіданні її
наукового підрозділу. Цей факт зазначається у відзиві. 3. У відзиві провідної установи встановлюється актуальність
обраної теми, ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків
і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність і
новизна, повнота їх викладу в опублікованих працях, а також
робиться висновок про відповідність дисертації встановленим
вимогам. У відзиві відображається важливість для науки й народного
господарства одержаних автором дисертації результатів, а також
висловлюються рекомендації щодо їхнього використання. Структура
дисертації та зміст її розділів у відзиві провідної установи не
наводиться. 4. Відзив провідної установи підписує доктор наук, який його
готував, вказуючи при цьому свою посаду, і затверджує керівник
провідної установи, який особисто відповідає за якість і
об'єктивність відзиву. 5. Копію відзиву провідної установи видають здобувачеві не
пізніше як за десять днів до захисту дисертації. Примітки: 1. Протокол заповнюється від руки членом лічильної комісії у
двох примірниках. 2. Один з протоколів вкладається разом з бюлетенями у
конверт, який заклеюється до оголошення результатів голосування і
підписується по лінії склеювання членами лічильної комісії.".
( Форма 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )
Форма 24
Відомості
про офіційних опонентів на захисті дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) ______________ наук

(галузь)
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) за спеціальністю _________________________________________________

(шифр, назва спеціальності)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище,|Рік |Місце ос- |Науковий |Вчене |Монографії, п/п|ім'я, по |народ-|новної ро-|ступінь, |звання, |статті |батькові |ження |боти (ус- |шифр, на-|(за |(2-3 назви) | | |танова, її|зва спе- |спеціа- |за спеціальніс- | | |відомча |ціально- |льністю,|тю (профілем) | | |підпоряд- |сті, за |кафед- |дисертації | | |кованість,|якою за- |рою), |здобувача | | |посада) |хищена |рік | | | | |дисерта- |прис- | | | | |ція, рік |воєння | | | | |присудже-| | | | | |ння | | ———+—————————+——————+——————————+—————————+————————+——————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ———+—————————+——————+——————————+—————————+————————+——————————————— | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Вчений секретар
спеціалізованої
вченої ради _____________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка
Дата
Примітки: 1. У графах 5, 6 спеціальності вказуються за діючим

переліком спеціальностей. Якщо науковий ступінь (графа

5) або вчене звання (графа 6) присуджено (присвоєно)

після 1 вересня 1992 року, то у відповідній графі

вказується країна, атестаційним органом якої видано

диплом (атестат).

2. До ВАКу надсилається перший примірник "Відомостей".

3. У графі 7 наводять назви праць, опублікованих за

останні п'ять років.
Пам'ятка офіційному опонентові
Спеціалізовані вчені ради призначають для участі в прилюдному
захисті дисертації офіційних опонентів з числа компетентних вчених
у даній галузі науки, здатних здійснити вичерпну й об'єктивну
експертизу дослідження на грунті високої принциповості та
вимогливості. Виконання доручення спеціалізованої вченої ради -
обов'язок кожного вченого. Відзив офіційного опонента про дисертацію, його виступ на
засіданні спеціалізованої вченої ради є необхідним елементом
творчих дебатів на захисті дисертації, гарантом точного й повного
виконання встановлених вимог до дисертації. Від ретельності
експертизи, аргументованості й повноти висновків опонента великою
мірою залежить оцінка дисертації спеціалізованою вченою радою,
об'єктивність рішення щодо присудження наукового ступеня.
Критичний підхід до дисертаційного дослідження - головний критерій
високого професіоналізму наукового опонента й доконечна умова
конструктивної дискусії під час захисту. Офіційний опонент на основі вивчення дисертації та праць
здобувача, опублікованих за темою дисертації, висвітлює в поданому
до спеціалізованої вченої ради відзиві такі обов'язкові питання,
як актуальність обраної теми, ступінь обгрунтованості наукових
положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації,
їх достовірність і новизну, повноту їх викладу в опублікованих
працях. У відзиві подаються зауваження щодо змісту дисертації та
висновок щодо її відповідності встановленим вимогам. Визначаючи актуальність теми, доцільно вказати на її зв'язок
з державними чи галузевими науковими програмами, пріоритетними
напрямками розвитку науки й техніки, визначеними Верховною Радою
України тощо. Оцінка обгрунтованості наукових положень дисертації, їх
достовірності й новизни повинна бути об'єктивною та відбивати як
позитивні, так і негативні сторони праці, зокрема опонент має
наголосити на ключових проблемах, звернути увагу на висновки й
твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підгрунтям
дискусії під час захисту дисертації. Опонент оцінює висновки
здобувача щодо значущості його праці для науки й практики та
вказує можливі конкретні шляхи використання результатів
дослідження. У відзиві опонент також повинен оцінити зміст
дисертації, її завершеність в цілому й викласти зауваження щодо її
оформлення. Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових
фахових виданнях повинна висвітлюватись опонентом із врахуванням
встановлених вимог. Крім того, опонент повинен у своєму відзиві
підкреслити ідентичність змісту автореферату й основних положень
дисертації. Якщо опонент встановив брак новизни або недостатню
обгрунтованість висновків дисертації, її низьку наукову й
практичну цінність, виявив помилки або порушення вимог щодо
оформлення дисертації (запозичення чужих праць без посилань,
невідповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона
подана до захисту, і т.ін.), у відзиві мають бути вказані
конкретні причини, через які здобувачеві не може бути присуджено
науковий ступінь. Якщо думка опонента щодо наукової якості докторської
дисертації позитивна, він повинен достатньо повно й аргументовано
сформулювати, які конкретно отримані нові науково обгрунтовані
результати в певній галузі науки, що в сукупності вирішують
важливу наукову проблему; або які отримані нові науково
обгрунтовані розробки в певній галузі науки, що забезпечують
розв'язання значної прикладної проблеми; або які отримані нові
науково обгрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні
результати, що в сукупності є значним досягненням для розвитку
конкретного напрямку певної галузі науки. Опоненту слід пам'ятати, що результати наукових досліджень,
за якими здобувач захистив кандидатську дисертацію, не можуть
виноситися на захист докторської дисертації. У позитивному висновку щодо кандидатської дисертації опонент
повинен вказати, що вона є завершеною працею, в якій отримані нові
науково обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують
конкретну наукову задачу суттєвого значення для певної галузі
науки; або в якій отримані нові науково обгрунтовані теоретичні і
(чи) експериментальні результати, що в сукупності є суттєвими для
розвитку конкретного напрямку певної галузі науки. Офіційний опонент відповідає за об'єктивність і високу якість
підготовленого ним відзиву. За порушення даних вимог ВАК України
позбавляє офіційного опонента права подальшої участі в атестації
наукових кадрів. У відзиві не можна ухилятися від аргументованої оцінки
наукового рівня дисертації по суті, тому короткий формальний
висновок про те, що дисертація відповідає встановленим вимогам, є
неприйнятим. Відзив не повинен мати невизначений характер, як це
буває, коли використовують формулювання подібні до "значний
науковий інтерес", "суттєвий внесок", "крок до вирішення проблеми"
і т.ін. Можливі випадки, коли за наявності в дисертації таких рис, як
актуальність теми, певні новизна й практична значущість, опонент
не вважає її науковий рівень таким, що відповідає встановленим
критеріям, тобто не рекомендує присуджувати здобувачеві
відповідний науковий ступінь. У цьому разі у відзиві необхідно
відзначити ті результати дисертації, які незалежно від рішення
щодо присудження наукового ступеня доцільно використати в науці та
практиці. Офіційний опонент має право вимагати необхідні додаткові
матеріали від здобувача чи керівника установи, де виконувалась
дисертація або де працює здобувач, а також від наукового керівника
(консультанта). Якщо оцінка дисертації позитивна, відзив опонента подається
до спеціалізованої вченої ради у двох примірниках, якщо
негативна - у трьох примірниках. Відзиви повинні бути особисто підписані опонентом і
засвідчені печаткою установи, де працює опонент. Термін подання відзиву до спеціалізованої вченої ради - один
місяць з дня одержання опонентом дисертації та автореферату. Копії письмових відзивів офіційних опонентів видають
здобувачеві не пізніше як за десять днів до захисту дисертації. Під час виступу на захисті дисертації опонент викладає
повністю зміст свого відзиву. Спеціалізована вчена рада повинна повернути офіційному
опоненту відзив для доопрацювання, якщо він не відповідає вказаним
вимогам, або замінити офіційного опонента.
( Форма 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )
Форма 13
Облікова картка здобувача

Рішення про присудження
_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) наукового ступеня доктора (кандидата) ______________________ наук

(галузь) на підставі прилюдного захисту дисертації "______________________"

(назва дисертації) у вигляді ____________________________________ */ з грифом _______

(рукопису, опублікованої монографії) (таємно, ___________________________ за спеціальністю _____________________
для службового користування (шифр і назва спеціа- ________________________ у спеціалізованій вченій раді ___________
льності за номенклатурою (шифр ради) __________________________________________________________________

(назва установи, відомство у родовому відмінку, місто) прийнято "___" ___________ 199_ р., протокол N ______.
Справа N _____________
_______________________________________________ 19__ р. народження

(прізвище, ім'я, по батькові) громадянин _______________________________________________________

(вказується назва країни тільки для іноземних громадян)
освіта вища: закінчив у 19__ р. __________________________________

(назва навчального закладу) за спеціальністю _______________________________.

(за дипломом) Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх
присудження чи присвоєння за наявності):

кандидат __________________ наук з 19__ року, доцент кафедри _________________ з 19__ року. Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи
докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її закінчення
і відомча підпорядкованість та назва установи, де вона функціонує.
Працює _________________ в _______________________________________

(посада) (назва установи, відомство, місто) з 19__ р. до теперішнього часу.

Дисертація виконана в _______________________________________

(назва установи, відомство, місто) Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий
консультант (для докторів наук) __________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада) Здобувач має _______ опублікованих праць за темою дисертації,
з них ______ праць написано без співавторів, _________ монографій, ___________ статей в провідних наукових фахових виданнях, ________
авторських свідоцтв на винаходи, в тому числі (наводиться три
праці для кандидатів наук і чотири найбільш значних праці - для
докторів наук): 1. __________________________________________________________

(бібліографічні дані за формою 23) 2. __________________________________________________________

(бібліографічні дані за формою 23)
кандидат __________________ наук з 19__ року, доцент кафедри _________________ з 19__ року. Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи
докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її закінчення
і відомча підпорядкованість та назва установи, де вона функціонує.
Працює _________________ в _______________________________________

(посада) (назва установи, відомство, місто) з 19__ р. до теперішнього часу.

Дисертація виконана в _______________________________________

(назва установи, відомство, місто) Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий
консультант (для докторів наук) __________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада) Здобувач має _______ опублікованих праць за темою дисертації,
з них ______ праць написано без співавторів, _________ монографій, ___________ статей в провідних наукових фахових виданнях, ________
авторських свідоцтв на винаходи, в тому числі (наводиться три
праці для кандидатів наук і чотири найбільш значних праці - для
докторів наук): 1. __________________________________________________________

(бібліографічні дані за формою 23) 2. __________________________________________________________

(бібліографічні дані за формою 23)
Офіційні опоненти:
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю, __________________________________________________________________
вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада) __________________________________________________________________
дав ________________________ відзив із зауваженнями: ____________;__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю, __________________________________________________________________
вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада) __________________________________________________________________
дав ________________________ відзив із зауваженнями: ____________; (негативний, позитивний) (наводяться) Провідна установа ___________________________________________

(назва установи, назва кафедри (відділу), _________________ дала _________________________________ відзив із
відомство, місто) (негативний, позитивний)
зауваженнями: ____________________.

(наводяться) На дисертацію та автореферат надійшли відзиви:
__________________________________________________________________
(перелічуються всі відзиви з обов'язковим зазначенням місць __________________________________________________________________
роботи, посад, наукових ступенів, вчених звань, прізвищ та __________________________________________________________________
ініціалів авторів відзивів, характеру відзивів (негативний чи __________________________________.
позитивний) та критичних зауважень В дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради: __________________________________________________________________
(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальність, зауваження)
та присутні на захисті фахівці ___________________________________

(прізвища, ініціали, наукові _________________________________________.
ступені, місця роботи, посади, зауваження) При проведенні таємного голосування виявилося, що із ________
членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні
(з них ___________ докторів наук за профілем дисертації),
проголосували. "За" __________ членів ради,__________________________________________________________________
(перелічуються всі відзиви з обов'язковим зазначенням місць __________________________________________________________________
роботи, посад, наукових ступенів, вчених звань, прізвищ та __________________________________________________________________
ініціалів авторів відзивів, характеру відзивів (негативний чи __________________________________.
позитивний) та критичних зауважень В дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради: __________________________________________________________________
(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальність, зауваження)
та присутні на захисті фахівці ___________________________________

(прізвища, ініціали, наукові _________________________________________.
ступені, місця роботи, посади, зауваження) При проведенні таємного голосування виявилося, що із ________
членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні
(з них ___________ докторів наук за профілем дисертації),
проголосували. "За" __________ членів ради, "Проти" _______ членів ради, недійсних бюлетенів _______. Висновок спеціалізованої вченої ради (відповідно до "Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань").
Головуючий на засіданні
спеціалізованої
вченої ради _____________ __________ ____________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)
Вчений секретар
спеціалізованої __________ ____________________
вченої ради (підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка установи,
де створена рада "___" ___________ 19__ р.
Затверджено постановою Президії ВАК України N _________ від
"___" ___________ 19__ р.
Виписано диплом _____________________

(серія, номер)
Начальник атестаційного відділу __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Зауваження: 1. Номер справи, реквізити постанови Президії, номер диплому
проставляються у ВАК України. 2. Відомості щодо грифу обмеженості розповсюдження (після
позначки */) наводять при необхідності.( Форма 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )

( Форма 13 а (Електронний варіант облікової картки здобувача)
втратила чинність на підставі Наказу Вищої атестаційної комісії
N 559 ( v0559330-97 ) від 23.10.97 )

Перелік

установ, до яких обов'язково надсилаються автореферати

дисертацій
1. Адміністрація Президента України (01220, Київ, вул. Банкова, 11) 2. Кабінет Міністрів України (01008, Київ, вул. М.Грушевського, 12/2) 3. Міністерство освіти і науки України (01033, Київ, пр. Перемоги, 10) 4. Вища атестаційна комісія України (01001, Київ, вул. Хрещатик, 34) 5. Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3) 6. Національна парламентська бібліотека України (01601, Київ, вул. М.Грушевського, 1) 7. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника (79001, Львів, вул. Стефаника, 2) 8. Одеська державна наукова бібліотека (65020, Одеса, вул. Пастера, 13) 9. Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка (61003, Харків, провулок Короленка, 18) 10. Волинський державний університет імені Лесі Українки (43009, Луцьк, проспект Волі, 13) 11. Дніпропетровський державний університет (49025, Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72) 12. Донецький державний університет (83055, Донецьк, вул. Університетська, 24) 13. Запорізький державний університет (69600, Запоріжжя, вул. Жуковського, 66) 14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (01017, Київ, вул. Володимирська, 64) 15. Львівський національний університет імені Івана Франка (79002, Львів, вул. Університетська, 1) 16. Одеський державний університет ім.І.І.Мечнікова (65057, Одеса, вул. Петра Великого, 2) 17. Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського (95038, Сімферополь, вул. Ялтинська, 4) 18. Сумський державний університет (40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2) 19. Ужгородський державний університет (88000, Ужгород, вул. Горького, 4) 20. Східноукраїнський державний університет (91034, Луганськ, квартал Молодіжний, 20-А) 21. Прикарпатський університет ім.В.С.Стефаника (76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57) 22. Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна (61006, Харків, площа Свободи, 4) 23. Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького (18000, Черкаси, бульвар Шевченка, 81) 24. Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича (14012, Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2) 25. Російська державна бібліотека (101000, Российская Федерация, Москва, просп. Калинина, 3) 26. Державна бібліотека Республіки Біларусь (220636, Белоруссия, Минск, ул. Красноармейская, 9) 27. Державна бібліотека Республіки Узбекистан ім.А.Навої (700000, Узбекистан, Ташкент, Мустакилик, 5) 28. Національна бібліотека Грузії (380007, Грузия, Тбилиси, ул. Кецховели, 5) 29. Національна бібліотека Республіки Казахстан (480013, Казахстан, Алмати, просп. Абая, 14) 30. Державна бібліотека Азербайджану ім.М.Ф.Ахундова (370601, Азербайджан, Баку, ул. Хагани, 25) 31. Національна бібліотека Республіки Молдова (277012, Республика Молдова, Кишинев, ул. Киевская, 78) 32. Національна бібліотека Республіки Киргизстан (72000, Киргизия, Бишкек, ул. Советская, 208) 33. Національна бібліотека Таджикистану імені Фірдоусі (734711, Таджикистан, Душанбе, просп. Рудаки, 14) 34. Державна бібліотека Вірменії ім.А.Ф.Мяснікяна (375009, Армения, Ереван, ул. Теряна, 72) 35. Національна бібліотека Туркменистану імені Фірдоусі (744000, Туркменистан, Ашгабад, пл. К.Маркса) 36. Книжкова палата України (02094, Київ, пр. Гагаріна, 27) 37. Державна науково-технічна бібліотека України (03171, Київ, вул. Антоновича, 180) 38. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН (03127, Київ, вул. Героїв Оборони, 10) - для біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук 39. Державна наукова медична бібліотека (01017, Київ, вул. Толстого, 7) - для біологічних, медичних та фармацевтичних наук 40. Державна науково-педагогічна бібліотека АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9) - для педагогічних, психологічних наук 41. Національна юридична бібліотека України (03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3) - для юридичних наук.
( Перелік в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )
Форма 14
Облікова картка дисертації
Форма облікової картки дисертації (ОКД) встановлена
Ураїнським інститутом науково-технічної та економічної інформації.
З питань замовлення бланків ОКД та їх заповнення необхідно
звертатися до УкрНТЕІ за адресою: 52171, Київ-171, вул.Антоновича, 180. Довідки за телефонами: 268-8473, 268-2563.
( Форма 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 )

Форма 15
Реєстраційно-облікова картка
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Реєстраційно-облікова картка —————————————————————————————————————————————————————————————————— Прізвище, ім'я, по батькові| Стать | Громадянство ————————————————————————————————————————————+————————————————————— Рік народження | Дата народження | Індекс відділу ———————————————————+————————————————————————+————————————————————— Шифр спецради | Дата рішення ради | Номер протоколу —————————————————————————————————————————————————————————————————— Повна назва установи —————————————————————————————————————————————————————————————————— Науковий ступінь (вчене звання), | Шифр і назва спеціальності галузь наук | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Номер справи |Ким і коли присуджено науковий|Номер диплому |ступінь (присвоєно вчене зван-| |ня) | —————————————————————+——————————————————————————————+————————————— |Кандидат | |Доктор | |Доцент | |Ст.наук.співроб. | |Професор | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату

148 (ширина) х 105 (висота) мм, заповнюють машинописом.

2. Назви граф "Прізвище, ім'я, по батькові", "Стать",

"Громадянство", "Рік народження", "Дата надходження",

"Індекс відділу", "Шифр спецради", "Дата рішення ради",

"Номер протоколу", "Повна назва установи", "Науковий

ступінь (вчене звання), галузь наук", "Шифр і назва

спеціальності" не друкують.

3. Графи "Номер справи", "Дата надходження", "Індекс

відділу" заповнюють у ВАК України.

4. Для іноземних громадян, яким згідно з міжнародними

угодами на підставі захисту дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук видають диплом доктора

філософії з відповідної галузі наук, на зворотному боці

реєстраційної картки необхідно надрукувати латинськими

літерами офіційну назву установи, де відбувся захист

дисертації; назву країни, громадянином якої є здобувач;

прізвище та ім'я у повній відповідності до його

паспорта.

Згадану інформацію засвідчують підписом ученого

секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою

установи.

( Пункт 4 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії

N 1 ( v0001330-99 ) від 04.01.99 )

Перелік документів,

що повертаються здобувачу в разі негативного рішення

спеціалізованої вченої ради за результатами захисту

дисертації
1. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (1 прим.). 2. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про
повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад
українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних
громадян - додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення
Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності
документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну
вищу освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії
документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема засвідчений
нотаріально переклад українською мовою документа про науковий
ступінь (вчене звання). У разі зміни здобувачем прізвища додається
нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.( Пункт 2 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 579
( v0579330-02 ) від 11.12.2002 ) 3. Посвідчення про складені кандидатські іспити (1 прим.). 4. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, чи до
якої був прикріплений здобувач (1 прим.). 5. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські
свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих
та анотованих в журналах рукописів наукових праць, тези доповідей
(копії) - в 2 примірниках. 6. Дисертація, за винятком одного примірника, який
вилучається з фонду бібліотеки установи, де відбувся захист, і
передається до спеціалізованої вченої ради. 7. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій). 8. Електронний варіант автореферату дисертації на дискеті
(1 прим. на одній дискеті).
Перелік

документів, які подаються ВАКу України в разі

негативного рішення спеціалізованої вченої

ради за результатами захисту дисертації
1. Супровідний лист на бланку установи підписаний головою
спеціалізованої вченої ради (форма 17). 2. Облікова картка відхиленої дисертації (форма 16). 3. Автореферат дисертації (2 прим.), підписаний автором.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 ) від 20.03.2000 ) 4. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання
спеціалізованої вченої ради, підписана головою і вченим секретарем
спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при
якій функціонує рада, із зазначенням присутніх на засіданні
постійних та введених додатково до її складу членів ради та їх
спеціальностей. У стенограмі мають бути відображені всі критичні зауваження,
висловлені в процесі обговорення дисертації, та відповіді на них
здобувача.( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 ) 5. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма
місткістю 1,44 МБ з файлом з даними облікової картки відхиленої
дисертації. Ім'я файла - out.xls. ( Перелік доповнено пунктом 5
згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00)
від 20.03.200 ) 6. Опис документів, які є у справі (форма 19). Справа відхиленої дисертації брошурується у швидкозшивач з
картону без зав'язок, на внутрішній стороні обкладинки якого
наклеюється конверт, куди вкладаються: автореферат; облікові картки відхиленої дисертації. Зразок обкладинки справи відхиленої дисертації наведений у
формі 18.
Форма 16
Облікова картка відхиленої дисертації
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку) ______________________________________________________ на здобуття

(назва дисертації) наукового ступеня доктора (кандидата) _______________________ наук

(галузь) у вигляді ____________________________________ */ з грифом _______

(рукопису, опублікованої монографії) (таємно, _______________________________________ за спеціальністю _________

для службового користування) (шифр __________________________________________________________________

спеціальності, назва спеціальності за переліком) Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді _________

(шифр ради) __________________________________________________________________
(назва установи, де створено раду, її відомча підпорядкованість)
"___" ____________ 199_ р., протокол N _________.
Справа N _________
Дисертація виконана в ____________________________________________

(назва установи, відомство, місто) Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант
(для докторів наук) ______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий _________________________________________________________________,

ступінь, вчене звання, місце роботи, посада) характер відзиву _________________________________.

(негативний, позитивний) Офіційні опоненти:
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю, __________________________________________________________________
вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)
дав ________________________ відзив із зауваженнями: ____________;__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю, __________________________________________________________________
вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)
дав ________________________ відзив із зауваженнями: ____________; (негативний, позитивний) (наводяться) Провідна установа ___________________________________________

(назва установи, назва кафедри (відділу), _____________________ дала _____________________________ відзив із
відомство, місто) (негативний, позитивний) зауваженнями: ___________________________________________________.

(наводяться) При проведенні таємного голосування виявилося, що із ________
членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні
(з них _______ докторів наук за профілем дисертації),
проголосували:

"За" ___________ членів ради, "Проти"__________ членів ради, недійсних бюлетенів _____________.
Вчений секретар
спеціалізованої
вченої ради ______________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка установи,
де створена рада "___" ______________ 19__ р.
"За" ___________ членів ради, "Проти"__________ членів ради, недійсних бюлетенів _____________.
Вчений секретар
спеціалізованої
вченої ради ______________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка установи,
де створена рада "___" ______________ 19__ р.
Зауваження: 1. Номер справи проставляють у ВАК України. 2. Відомості щодо грифу обмеженості розповсюдження (після
позначки */) наводять при необхідності.
Форма 17
Зразок супровідного листа

до документів, які надсилаються ВАКу України в разі

негативного рішення спеціалізованої вченої ради за

результатами захисту дисертації
(на бланку установи)
Голові Вищої атестаційної

комісії України
Негативне рішення спеціалізованої вченої ради
Надсилаємо документи стосовно негативного рішення
спеціалізованої вченої ради за результатами захисту ______________

(прізвище, ___________________________________________ дисертації на здобуття
ім'я, по батькові в орудному відмінку) наукового ступеня доктора (кандидата) _______________________ наук

(галузь наук) за спеціальністю _________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)
Додатки: 1. Облікова картка відхиленої дисертації (форма 16). 2. Стенограма засідання спеціалізованої вченої ради. 3. Автореферат дисертації. 4. Дискета.
Голова спеціалізованої
вченої ради ________________ ________ ____________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 )

Форма 18
Зразок обкладинки швидкозшивача

справи відхиленої дисертації

Назва міністерства (відомства)
Назва установи,

де відбувся захист дисертації
Справа відхиленої дисертаціїздобувача наукового ступеня доктора (кандидата) __________________

(галузь наук) наук за спеціальністю ____________________________________________

(шифр і назва за діючим переліком) __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) N справи ____________________________________________________

(заповнює ВАК України)

Рік

Форма 19
Опис документів, які є в атестаційній справі
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові в родовому відмінку)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Назва документа |Кількість|Порядкові номери аркушів п/п| |аркушів |документів в справі | | |(______ по _______) ———+———————————————————————————+—————————+———————————————————————— 1 | 2 | 3 | 4 ———+———————————————————————————+—————————+———————————————————————— | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
До опису внесено _____ документів на ______ аркушах
Вчений секретар
спеціалізованої (підпис) _________________________
вченої ради (прізвище, ініціали)
Печатка Дата
Зауваження: 1. Незаповнені аркуші в справі не нумеруються й до опису не
вносяться. 2. Всі виправлення в опису мають бути вказані, завірені
вченим секретарем та скріплені печаткою.
Перелік документів атестаційної справи, які

зберігаються в спеціалізованій вченій раді
1. Копія супровідного листа до ВАКу України. 2. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з
проханням прийняти дисертацію до розгляду. 3. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними
на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом
кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою
печаткою установи (1 прим.). Для іноземних громадян - засвідчена
печаткою установи за основним місцем роботи або навчання
ксерокопія іноземного паспорта здобувача (1 прим.). В усіх
документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні
наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному
паспорті. ( Пункт 3 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії
N 274 ( v0274330-04 ) від 21.04.2004 ) 4. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про
повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад
українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних
громадян - додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення
Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності
документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну
вищу освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії
документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема засвідчений
нотаріально переклад українською мовою документа про науковий
ступінь (вчене звання). У разі зміни здобувачем прізвища додається
нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.( Пункт 4 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 579
( v0579330-02 ) від 11.12.2002 ) 5. Дисертація (зберігається в бібліотеці установи, де
функціонує спеціалізована вчена рада). 6. Висновок установи, де виконувалась дисертація, підписаний
керівником установи і засвідчений печаткою із зазначенням, ким і
коли була затверджена тема дисертації (термін дії висновку -
1 рік). У висновку крім характеристики дисертації повинен бути
обов'язково відображений конкретний особистий внесок дисертанта в
одержання наукових результатів, що виносяться на захист. Висновок повинен містити відомості щодо проведення
біоетичної експертизи дисертаційних досліджень для здобувачів
наукових ступенів з медичних, біологічних і ветеринарних наук.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 160 ( v0160330-05 ) від 31.03.2005 ) 7. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради, яка
проводила попередній розгляд дисертації, щодо відповідності її
зазначеній спеціальності та профілю ради, повноти викладу основних
результатів дисертації в друкованих працях та особистого внеску
дисертанта. 8. Рішення спеціалізованої вченої ради про прийом дисертації
до захисту та про призначення офіційних опонентів і провідної
організації. 9. Відомості про офіційних опонентів за формою 24. 10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої
вченої ради на засіданні і участі у таємному голосуванні (форма
10). 11. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання
спеціалізованої вченої ради. 12. Протокол засідання лічильної комісії (форма 12). 13. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної
комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування. 14. Відзиви наукового керівника (консультанта), офіційних
опонентів, провідної установи та всі відзиви, які надійшли на
дисертацію та автореферат. 15. Автореферат дисертації (2 прим.). 16. Облікова картка здобувача (форма 13). 17. Список адресатів, яким надіслано автореферат, із
зазначенням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці
відділення зв'язку або канцелярії (експедиції) установи,
підписаний вченим секретарем ради. 18. Облікова картка дисертації з відміткою УкрНТЕІ про
отримання другого примірника дисертації на мікрофільмування.

( Пункт 19 втратив чинність на підставі Наказу Вищої
атестаційної комісії N 559 ( v0559330-97 ) від 23.10.97 )
19. Дублікат одного гнучкого магнітного диску (ГМД) розміром
3,5 дюйма місткістю 1,44 МБ у трьох файлах: файл з даними облікової картки здобувача. Ім'я файла - form
13.xls; файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.rtf; файл із зауваженнями, які містяться у відзивах опонентів та
провідної організації, у відзивах на дисертацію та автореферат, а
також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої
вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.rtf.
( Перелік доповнено пунктом 19 згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 )
20. Магнітофонна касета із фонограмою захисту дисертації.
21. Копія клопотання-характеристики керівника відповідного
державного органу у разі, якщо здобувач наукового ступеня обіймає
посаду державного службовця. Копія засвідчується підписом вченого
секретаря спеціалізованої вченої ради. ( Перелік доповнено пунктом
21 згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 243
( v0243330-05 ) від 05.05.2005 )

Перелік

документів атестаційної справи здобувача вченого звання

старшого наукового співробітника, які подаються до ВАКу

України
1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний керівником
установи (форма 21). 2. Довідка за формою 20. 3. Засвідчена копія диплома про наявність наукового ступеня
доктора або кандидата наук. 4. Засвідчений відділом кадрів за місцем основної роботи
листок з обліку кадрів з фотокарткою. 5. Список наукових праць із зазначенням праць, які
опубліковані після захисту кандидатської дисертації, підписаний
здобувачем і засвідчений за місцем роботи (Форма 26). У списку
повинні бути вказані всі співавтори здобувача. ( Пункт 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії
N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 ) 6. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої
заповнюються машинописом (2 прим.). 7. Автореферат кандидатської дисертації (для здобувачів
вченого звання старшого наукового співробітника - кандидатів
наук). ( Перелік доповнено пунктом 7 згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 ) 8. Опис документів, які є у справі (форма 19). Послідовність
розміщення документів в атестаційній справі повинна відповідати їх
нумерації в даному переліку. ( Абзац перший пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 120
( v0120330-00) від 20.03.200 ) Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без
зав'язок, на внутрішній стороні обкладинки якого наклеюють
конверт, куди вкладають: дискету; реєстраційно-облікові картки дисертації; чотири поштові картки з марками і вказаними адресами
здобувача (2 картки) та вченої ради (2 картки). На зворотному боці
поштових карток пишуть прізвище, ім'я, по батькові здобувача,
спеціальність та вчене звання, на яке він претендує. Зразок обкладинки атестаційної справи наведений у формі 22. 9. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма
ємністю 1,44 Мбайт з файлом із даними облікової картки
атестаційної справи старшого наукового співробітника. Ім'я файла -
sns.xls. ( Перелік доповнено пунктом 9 згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 274 ( v0274330-04 ) від 21.04.2004 )
Форма 20
Довідка
про присвоєння ___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові у давальному відмінку)
вченого звання старшого наукового співробітника. Рішення щодо подання клопотання про присвоєння ______________

(прізвище, ім'я, по батькові у ________________________________ вченого звання старшого наукового

давальному відмінку) співробітника із спеціальності ___________________________________

(шифр, назва спеціальності) прийнято вченою радою ____________________________________________

(повна назва установи, відомча __________________.
підпорядкованість)
"___" ____________ 199_ р., протокол N ________.
Справа N ___________
_____________________________________________, 19__ р. народження,

(прізвище, ім'я, по батькові) стать ________, освіта вища, закінчив у 19__ р. __________________

(назва навчального __________________________________________________________________

закладу) за спеціальністю _________________________________________________

(спеціальність за дипломом) Трудова діяльність: перелічити займані наукові посади у
хронологічному порядку із зазначенням термінів перебування на цих
посадах в тому числі після набрання за конкурсом. Наукові ступені і вчені звання: перелічити у порядку їх
присудження чи присвоєння із зазначенням дати і місця захисту
кандидатської та докторської (для докторів наук) дисертацій та
дати і місця присвоєння вченого звання доцента (за наявності).

Має _______ опублікованих наукових праць, з них після захисту
кандидатської дисертації _________ праць, в тому числі: Має _______ опублікованих наукових праць, з них після захисту
кандидатської дисертації _________ праць, в тому числі: (наводяться п'ять монографій або наукових статей із
обов'язковим зазначенням всіх співавторів). Науковий стаж ______ років. Докладна характеристика наукової діяльності здобувача і
обгрунтування подання на присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника: навести найбільш вагомі наукові
результати, висвітлити участь у виконанні важливої, пріоритетної
тематики, участь у підготовці наукових кадрів та ін.
При розгляді подання "___" ________ 199_ р. вчена рада ______
___________________________ у складі _________ осіб з _____ членів

(назва установи) ради голосувала:

"за" __________,

"проти" _____________,

недійсних бюлетенів _____________.
___________________________ у складі _________ осіб з _____ членів

(назва установи) ради голосувала:

"за" __________,

"проти" _____________,

недійсних бюлетенів _____________.
Рішення про присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника за спеціальністю
__________________________________________________________________

(шифр та назва спеціальності, науковий ступінь,

прізвище, ім'я та по батькові здобувача __________________________________________________________________

у давальному відмінку) підтримали штатні працівники _____________________________________

(назва установи) фахівці з _______________________________________________________:

(назва галузі науки) 1. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 2. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 3. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 4. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 5. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 6. _________________________________________________________.

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання)
Голова вченої ради ________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Вчений секретар ________ _________________________
вченої ради (підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка установи,
де створена рада "___" _____________ 19__ р.
Затверджено постановою Президії ВАК України N _______ від
"___" ______________ 19__ р.
Виписано атестат _______________________

(серія, номер)
Начальник атестаційного відділу ________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________

(шифр та назва спеціальності, науковий ступінь,

прізвище, ім'я та по батькові здобувача __________________________________________________________________

у давальному відмінку) підтримали штатні працівники _____________________________________

(назва установи) фахівці з _______________________________________________________:

(назва галузі науки) 1. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 2. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 3. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 4. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 5. __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання) 6. _________________________________________________________.

(Прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий

ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою

присуджене вчене звання)
Голова вченої ради ________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Вчений секретар ________ _________________________
вченої ради (підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка установи,
де створена рада "___" _____________ 19__ р.
Затверджено постановою Президії ВАК України N _______ від
"___" ______________ 19__ р.
Виписано атестат _______________________

(серія, номер)
Начальник атестаційного відділу ________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Зауваження: Номер справи, реквізити постанови Президії, номер атестату
проставляють у ВАК України.

( Форма 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 )
Форма 21
Зразок супровідного листа

до атестаційної справи здобувача вченого звання

(на бланку установи)
Голові Вищої атестаційної

комісії України
Атестаційна справа
Надсилаємо атестаційну справу здобувача вченого звання
старшого наукового співробітника за спеціальністю ________________ __________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності) __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
Додаток:
Атестаційна справа згідно з описом.
Голова вченої
(науково-технічної) ________ ____________________
ради (підпис) (прізвище, ініціали)
Вчений секретар _________________________________________________

(прізвище, ініціали, телефон)
Форма 22
Зразок обкладинки швидкозшивача атестаційної справи
Назва міністерства (відомства)
Назва установи, де працює здобувач
Атестаційна справа
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) здобувача вченого звання старшого наукового співробітника за
спеціальністю ____________________________________________________

(шифр і назва за номенклатурою) N справи ________________________________

(заповнює ВАК України)

Рік
Перелік

документів, які подаються до ВАК України з питань

переатестації вченого, якому присуджено науковий

ступінь в іншій країні

( Назва в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії

N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 )
1. Клопотання установи, в якій працює здобувач, про
переатестацію наукового ступеня доктора (кандидата) наук або
вченого звання старшого наукового співробітника, підписане
керівником і засвідчене печаткою. При переатестації здобувача наукового ступеня у клопотанні
вказується дата і номер дозволу (листа) керівника установи на
захист дисертації за кордоном. Для аспірантів (докторантів)
додається засвідчена копія направлення на навчання до аспірантури
(докторантури) за кордон. У клопотанні необхідно зазначити назву установи, при якій
функціонує спецрада, дата захисту і номер протокола засідання.
( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 ) При переатестації здобувача вченого звання у клопотанні
наводяться відомості про перебування його на наукових посадах, а
також відомості про наукові праці, публіковані після захисту
дисертації. 2. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на
час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів
за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою
установи (1 прим.). ( Пункт 2 в редакції Наказу Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 )

( Пункт 3 вилучено на підставі Наказу Вищої атестаційної
комісії N 274 ( v0274330-04 ) від 21.04.2004 )

4. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про
повну вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад
українською мовою документа про повну вищу освіту. Для іноземних
громадян - додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення
Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності
документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну
вищу освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії
документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема засвідчений
нотаріально переклад українською мовою документа про науковий
ступінь (вчене звання). У разі зміни здобувачем прізвища додається
нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.( Пункт 4 в редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 579
( v0579330-02 ) від 11.12.2002 ) 5. Список наукових праць із зазначенням не менше п'яти
наукових праць, які опубліковані у провідних фахових виданнях
України та інших країн після захисту кандидатської дисертації,
підписаний здобувачем і засвідчений за місцем роботи (Форма 26). У
списку повинні бути вказані всі співавтори здобувача. ( Пункт 5 в
редакції Наказу Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00)
від 20.03.200 ) 6. Автореферат дисертації (2 прим.), підписаний на обкладинці
автором, якщо він надрукований державною або російською мовами. В
іншому випадку до оригиналів автореферату додають його засвідчений
переклад державною мовою (2 прим.). 7. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої
заповнюються машинописом (2 прим.). 8. Один примірник дисертації, переплетений і підписаний
автором на титульному аркуші. 9. Перераховані в авторефераті монографії, брошури,
авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки), тексти депонованих
та анотованих в журналах рукописів наукових праць, тези доповідей
(копії). У випадку подання копій наукових праць на них повинні
бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань.
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Наказу ВАК N 442
( v0442330-00 ) від 21.09.2000 )
( Пункт 10 вилучено на підставі Наказу Вищої атестаційної
комісії N 579 ( v0579330-02 ) від 11.12.2002 )
11. Опис документів, які є у справі (форма 19). Справу щодо переатестації брошурують у швидкозшивач з картону
без зав'язок, на внутрішній стороні обкладинки якого наклеюють
конверт, куди вкладають: автореферати; реєстраційно-облікові картки; дві поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача.
На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім'я, по
батькові здобувача, галузь наук та науковий ступінь або вчене
звання, на які він претендує. Послідовність розміщення документів в справі повинна
відповідати їх нумерації в даному переліку. Обкладинку атестаційної справи оформляють за встановленим
зразком. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 )
Форма 9а
ЗРАЗОК ОБКЛАДИНКИ ШВИДКОЗШИВАЧА АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ НА

ПЕРЕАТЕСТАЦІЮ
Назва міністерства (відомства)
Назва установи, в якій працює науковий працівник
АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

на переатестацію
_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
____________________________________________________________,

(назва наукового ступеня, галузь науки)
який(а) захистив(ла) дисертацію в спеціалізованій вченій раді
____________________________________________________________.

(назва країни, де присуджено науковий ступінь, у

родовому відмінку)
Назва дисертації ____________________________________________
_____________________________________________________________
N справи ___________________________________________________.

(заповнює ВАК України)
( Перелік доповнено формою 9а згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 )

( Порядок надання вченим (науково-технічним) радам права
присвоювати вчене звання старшого наукового співробітника на
підставі Наказу Вищої атестаційної комісії N 120 ( v0120330-00 )
від 20.03.2000 )

Форма 25
Відомості

про членів вченої (науково-технічної) ради
__________________________________________________________________

(повна назва організації, відомча підпорядкованість, __________________________________________________________________

адреса для надсилання кореспонденції, телефон)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище,|Рік |Місце ос- |Науковий сту-|Вчене |Шифр спе- п/п|ім'я, по |народ-|новної ро-|пінь, шифр |звання, |ціальності |батькові |ження |боти (ус- |спеціальнос- |(за спе- |в раді | | |танова, її|ті, за якою |ціальніс-| | | |відомча |захищена ди- |тю, ка- | | | |підпоряд- |сертація, рік|федрою), | | | |кованість,|присудження, |рік прис-| | | |посада) |номер диплома|воєння, | | | | | |номер | | | | | |атестата | ———+—————————+——————+——————————+—————————————+—————————+—————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ———+—————————+——————+——————————+—————————————+—————————+—————————— | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Директор (ректор) ________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка
Дата
Примітки: 1. На початку списку подаються відомості про голову ради,
заступника голови, вченого секретаря (ці посади вказуються в
дужках після прізвища, імені та по батькові), а далі подаються
відомості про членів ради за абеткою. 2. У графах 5, 6, 7 спеціальності вказуються за діючим
переліком спеціальностей. Якщо науковий ступінь (графа 5) або
вчене звання (графа 6) присуджено (присвоєно) після 1 вересня
1992 року, то у відповідній графі вказується країна, атестаційним
органом якої видано диплом (атестат). 3. До ВАКу надсилається перший примірник "Відомостей".
Форма 26
СПИСОК

наукових праць _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
----------------------------------------------------------------- | N |Назва | Видавництво, журнал | Кількість | Прізвища | |п/п | |(назва, номер, рік) чи |друкованих |співавторів | | | | номер авторського | сторінок | | | | | свідоцтва | | | |-----+-------+-----------------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
( Наказ доповнено формою 26 згідно з Наказом Вищої атестаційної
комісії N 120 ( v0120330-00) від 20.03.200 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: