open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

N 179 від 08.12.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

30 грудня 1998 р.
vd981208 vn179 за N 842/3282

( Рішення втратило чинність на підставі Рішення

Держкомісціннихпаперів

N 104 ( z0392-02 ) від 18.03.2002 )

Про затвердження Положення про порядок подання

додаткової квартальної та річної звітності

інвестиційних фондів та взаємних фондів

інвестиційних компаній

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) та з
метою посилення контролю за діяльністю інвестиційних фондів та
взаємних фондів інвестиційних компаній щодо здійснення діяльності
зі спільного інвестування Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок подання додаткової
квартальної та річної звітності інвестиційних фондів та взаємних
фондів інвестиційних компаній (додається).

2. Це Положення вводиться в дію згідно із чинним
законодавством України.

3. Управлінню регулювання інвестиційної діяльності
(Юхно М.Т.) разом з Юридичним управлінням (Почепський Ф.М.)
забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України
Положення про порядок подання додаткової квартальної та річної
звітності інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних
компаній, затвердженого цим рішенням.

4. Загальному відділу (Присяжнюк Т.П.) забезпечити доведення
до відома територіальних органів Комісії даного рішення.

5. Прес-центру (Шевкіній Л.В.) забезпечити опублікування
цього рішення в установленому чинним законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії С.Бірюка.

Голова Комісії О.Мозговий

Затверджено

Рішення Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

08.12.98 N 179

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 грудня 1998 р.

за N 842/3282

Положення

про порядок подання додаткової квартальної та річної

звітності інвестиційних фондів та взаємних фондів

інвестиційних компаній

Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр )
та Указу Президента України "Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 року N 55/94 і визначає
зміст, порядок та періодичність подання додаткової квартальної та
річної звітності інвестиційних фондів та взаємних фондів
інвестиційних компаній.

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Положення здійснюється подання до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку додаткової
квартальної та річної звітності інвестиційних фондів та взаємних
фондів інвестиційних компаній.

1.2. Звітність подається інвестиційним керуючим окремо по
кожному інвестиційному фонду, що перебуває у нього на управлінні,
а також інвестиційною компанією окремо по кожному взаємному фонду
компанії, в тому числі, по кожному інвестиційному фонду, з яким
інвестиційна компанія уклала договір про управління цим фондом.

1.3. Державний контроль за дотриманням вимог щодо подання
додаткової звітності здійснюється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку та її територіальними органами, якщо
Комісія делегує відповідні повноваження своїм територіальним
органам.

1.4. У разі неподання, несвоєчасного подання, подання не в
повному обсязі або подання завідомо (явно) недостовірної звітності
(інформації), встановленої цим Положенням, інвестиційний керуючий
(інвестиційна компанія) несе відповідальність згідно з Законом
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-вр ).

1.5. Звітність, передбачена розділом 2 цього Положення,
повинна бути завірена печатками та підписами уповноважених осіб
інвестиційного керуючого (інвестиційної компанії).

2. Порядок, терміни подання та зміст додаткової звітності
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній

2.1. Щоквартально, не пізніше 30 днів після закінчення
звітного кварталу, інвестиційний керуючий (інвестиційна компанія)
по кожному фонду, що перебуває у нього на управлінні, крім
звітності, передбаченої Положенням про порядок оцінки вартості
чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів
інвестиційних компаній, затвердженим рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня 1997 року N 30/1
( v0030312-97 ), подає довідку про результати розрахунку основних
фінансових показників діяльності інвестиційного фонду (взаємного
фонду інвестиційної компанії) та щодо дотримання вимог до складу
та структури активів фонду згідно з додатком 1 до цього Положення.
Розрахунок основних фінансових показників здійснюється відповідно
до методики, що міститься в додатку 2 до цього Положення.

2.2. Після завершення фінансового року, але не пізніше
30 березня наступного за звітним року, інвестиційний керуючий
(інвестиційна компанія) по кожному фонду, що перебуває у нього на
управлінні, крім звітності, передбаченої Положенням про порядок
оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних
фондів інвестиційних компаній, затвердженим рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня 1997 року
N 30/1, подає річну довідку про результати розрахунку основних
фінансових показників діяльності інвестиційного фонду (взаємного
фонду інвестиційної компанії) та щодо дотримання вимог до складу і
структури активів фонду згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.3. Інвестиційний керуючий (інвестиційна компанія)
зобов'язаний один раз на місяць (за станом на останній робочий
день місяця) здійснювати розрахунок основних фінансових показників
діяльності інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної
компанії), відповідно до методики, викладеної в додатку 2 до цього
Положення, та подавати результати цього розрахунку до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку у строки, встановлені
пунктами 2.1 та 2.2 цього Положення, за формою, передбаченою п.1а
(із заповненням у щомісячному розрахунку колонок 2, 3, 4)
додатка N 1 до цього Положення.

Додаток 1

до Положення про порядок подання

додаткової квартальної та річної

звітності інвестиційних фондів та

взаємних фондів інвестиційних

компаній

Довідка

про результати розрахунку основних фінансових показників

діяльності інвестиційного фонду (взаємного фонду

інвестиційної компанії) та щодо дотримання вимог до

складу та структури активів фонду

на 1 _________ 199_ року

__________________________________________________________________
(повна назва інвестиційного керуючого (інвестиційної компанії)

Номер та дата отримання дозволу на здійснення діяльності по
випуску та обігу цінних паперів як виключної діяльності
__________________________________________________________________

(повна назва інвестиційного фонду / взаємного фонду

інвестиційної компанії)

1. Коментарі інвестиційного керуючого (інвестиційної
компанії) до розрахунку основних фінансових показників діяльності
інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії):

а) таблиця основних фінансових показників (за наведеною
формою):

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показник |Значення|Значен-|Відхи-|Пояс-|
|——————————————————————————————————————|на поча-|ня на |лення |нен- |
| назва |позна-|ток зві-|кінець |(+/-) |ня* |
| |чення |тн. пе- |звітн. | | |
| | |ріоду |періоду| | |
|———————————————————————————————+——————+————————+———————+——————+—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|———————————————————————————————+——————+————————+———————+——————+—————|
|Показник зміни вартості чистих |П ЧА1 | | | | |
|активів фонду | | | | | |
|———————————————————————————————+——————+————————+———————+——————+—————|
|Показник зміни вартості чистих |П ЧА2 | | | | |
|активів фонду в розрахунку на 1| | | | | |
|ІС (для ВФ ІК) або на 1 акцію | | | | | |
|засновників і на 1 ІС учасників| | | | | |
|(для ІФ) | | | | | |
|———————————————————————————————+——————+————————+———————+——————+—————|
|Показник виплати дивідендів** |П Д | | | | |
|———————————————————————————————+——————+————————+———————+——————+—————|
|Коефіцієнт зміни диверсифікації|К ЗД | | | | |
|інвестиційного портфеля фонду | | | | | |
|———————————————————————————————+——————+————————+———————+——————+—————|
|Коефіцієнт адміністративно- |К АГВ | | | | |
|господарських витрат фонду | | | | | |
|———————————————————————————————+——————+————————+———————+——————+—————|
|Коефіцієнт абсолютної |К Л | | | | |
|ліквідності фонду | | | | | |
|———————————————————————————————+——————+————————+———————+——————+—————|
|Показники структури активів: | | | | | |
|Частка грошових коштів |К ГР | | | | |
|Частка пайових цінних паперів |К ПЦ | | | | |
|Частка недержавних боргових |К НБ | | | | |
|цінних паперів | | | | | |
|Частка державних цінних |К ДП | | | | |
|паперів | | | | | |
|Частка основних фондів |К ОФ | | | | |
|———————————————————————————————+——————+————————+———————+——————+—————|
|Рентабельність активів фонду |Р А | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

_______________

* У разі погіршення показника в порівнянні з попереднім
періодом на 10% і більше.

** Зазначений показник розраховується щорічно і вказується
лише у річній довідці.

б) пояснення щодо причин різкого збільшення (зменшення)
вартості чистих активів фонду (на 10% і більше);

в) перелік заходів, які потрібно здійснити для виправлення
ситуації (у разі зменшення вартості чистих активів більше ніж на
10%).

2. Інформація про недотримання вимог до складу та структури
активів фонду, передбачених п.17 Положення про інвестиційні фонди
та інвестиційні компанії:

а) інформація про недотримання вимог до структури активів
фонду (за наведеною формою):

————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Інвестиція, що не відповідає ви- |Вид |Емі-| Норматив |Фак- |Відхи-|
|могам до структури активів фонду |цін-|тент| вкладення |тично |лення |
| |ного| |(придбання) |вкла- |(+/-, |
| |па- | | (%) |дено |%) |
| |пера| | |(при- | |
| | | | |дбано)| |
| | | | |(%) | |
|—————————————————————————————————+————+————+————————————+——————+——————|
|Інвестовано активів фонду в| | |не більше 5 | | |
|цінні папери одного емітента,| | | | | |
|крім державних цінних паперів,| | | | | |
|одержання доходів за якими| | | | | |
|гарантовано Урядом України | | | | | |
|—————————————————————————————————+————+————+————————————+——————+——————|
|Наявність цінних паперів одного| | | | | |
|емітента в активах фонду, що| | | | | |
|придбані: | | | | | |
|- за грошові кошти або за| | |не більше 10| | |
|договорами міни | | | | | |
|- за приватизаційні папери | | |не більше 25| | |
|—————————————————————————————————+————+————+————————————+——————+——————|
|Частка цінних паперів в активах| - | - | не менше | | |
|фонду становить | | | ніж 70 | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

б) інформація про інвестиції, що не відповідають вимогам до
складу активів (за наведеною формою):

——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Інвестиція, що не відповідає |Емі-|Кількість|Номінал|Фактично |
| вимогам до складу активів |тент| (шт.) |(грн.) |витрачено|
| фонду | | | |коштів |
| | | | |(грн.) |
|———————————————————————————————+————+—————————+———————+—————————|
|Придбання інвестиційних | | | | |
|сертифікатів іншого | | | | |
|інвестиційного фонду (взаємного| | | | |
|фонду інвестиційної компанії) | | | | |
|———————————————————————————————+————+—————————+———————+—————————|
|Придбання цінних паперів, | | | | |
|емітентом яких є афілійована | | | | |
|особа фонду (із зазначенням ви-| | | | |
|ду цінного папера) | | | | |
|———————————————————————————————+————+—————————+———————+—————————|
|Придбання цінних паперів повних| | | | |
|та командитних товариств (із | | | | |
|зазначенням виду цінного | | | | |
|папера): | | | | |
|- повних товариств | | | | |
|- командитних товариств | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

3. Інформація про наявність інших порушень вимог та обмежень
п.17 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії:

а) випуск фондом облігацій ________________________________;
та/або векселів: (здійснювався / не здійснювався)

б) здійснення фондом
представницької діяльності з _________________________________;
приватизаційними паперами: (здійснювалась / не здійснювалась)

в) отримання банківського
кредиту, крім випадків
використання цього кредиту
для викупу відкритим
фондом своїх інвестиційних _________________________________;
сертифікатів: (здійснювалось / не здійснювалось)

г) надання для третіх осіб
майнових гарантій, _________________________________;
забезпечених майном фонду: (здійснювалось / не здійснювалось)

д) укладання договорів застави _________________________________.
активів фонду: (здійснювалось / не здійснювалось)

4. Інформація щодо кількості приватизаційних паперів, які є
на балансі фонду на кінець звітного періоду.

5. Опис процедури відслідковування інвестиційним керуючим
інформації про події, що можуть суттєво вплинути на оцінку
вартості чистих активів фонду (випадки дроблення, консолідації
акцій, об'яви про нараховані дивіденди, випадки реорганізації
емітентів тощо).

6. Інші події, що, на думку інвестиційного керуючого, можуть
суттєво впливати на визначення вартості чистих активів фонду.

Уповноважена посадова __________________ __________________
особа (підпис) (прізвище)
інвестиційного
керуючого

"___" __________ 199_ р. М.П.

Додаток 2

до Положення про порядок подання

додаткової квартальної та річної

звітності інвестиційних фондів та

взаємних фондів інвестиційних

компаній

Методика розрахунку основних фінансових показників

діяльності інвестиційного фонду (взаємного фонду

інвестиційної компанії)

1. Показник зміни вартості чистих активів фонду:

ЧАt - ЧАt-1

П ЧА1 = ---------------- х 100 %, де

ЧАt-1

ЧАt-1 - вартість чистих активів фонду на початок звітного
періоду;

ЧАt - вартість чистих активів фонду на кінець звітного
періоду.

2. Показник зміни вартості чистих активів фонду в розрахунку
на 1 інвестиційний сертифікат (для взаємних фондів інвестиційних
компаній) та на 1 акцію засновників, і на 1 інвестиційний
сертифікат учасників (для інвестиційного фонду):

ЧАct - ЧАct-1

П ЧА2 = ---------------- х 100 %, де

ЧАct-1

ЧАct-1 - вартість чистих активів у розрахунку на 1
інвестиційний сертифікат (для взаємних фондів інвестиційних
компаній), та на 1 акцію засновників і на 1 інвестиційний
сертифікат учасників (для інвестиційного фонду), що перебувають в
обігу на початок звітного періоду;

ЧАct - вартість чистих активів у розрахунку на 1
інвестиційний сертифікат (для взаємних фондів інвестиційних
компаній) або на 1 акцію засновників, і на 1 інвестиційний
сертифікат учасників (для інвестиційного фонду), що перебувають в
обігу на кінець звітного періоду.

3. Показник виплати дивідендів:

Д

П Д = ------ х 100 %, де

Прб

Д - загальна сума, спрямована (нарахована) на виплату
дивідендів за звітний рік;

Прб - балансовий прибуток фонду за звітний рік.

4. Коефіцієнт зміни диверсифікації інвестиційного портфеля
фонду:

Кзд

К Д = ---------, де

Кпр

Кзд - кількість емітентів, цінні папери яких перебувають в
інвестиційному портфелі фонду на звітну дату;

Кпр - кількість емітентів, цінні папери яких перебувають в
інвестиційному портфелі фонду на початок року.

5. Коефіцієнт адміністративно-господарських витрат фонду:

Прб

К АГВ = -------, де

ГВ

ГВ - сума адміністративно-господарських* витрат фонду за
звітний період (накопичувальним підсумком з початку року);

_______________

* Валові витрати фонду, за винятком витрат на придбання
цінних паперів (визначених статтями 7, 6, 3 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-вр ).

Прб - балансовий прибуток фонду за звітний період
(накопичувальним підсумком з початку року).

6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності фонду:

ГК

К Л = -------, де

ЗФ

ГК - грошові кошти на кінець звітного періоду (залишки
рахунків 50, 51, 52 та 55 в частині грошових коштів);

ЗФ - зобов'язання фонду на кінець звітного періоду перед
третіми особами (за довідкою (розрахунком) про вартість чистих
активів).

7. Показники структури активів фонду:

а) частка грошових коштів:

ГК

К ГР = -------- х 100 %,

АФt

б) частка пайових цінних паперів:

ЦПп

К ПЦ = ------- х 100 %,

АФt

в) частка недержавних боргових цінних паперів:

ЦПнд

К НБ = --------- х 100 %,

АФt

г) частка державних цінних паперів:

ЦПд

К ДП = -------- х 100 %,

АФt

д) частка основних фондів:

ОФ

К ОФ = ---------- х 100 %, де

АФt

ГК - грошові кошти на кінець звітного періоду;

ЦПп - балансова вартість пайових цінних паперів на кінець
звітного періоду;

ЦПнд - балансова вартість недержавних боргових цінних паперів
на кінець звітного періоду;

ЦПд - балансова вартість державних цінних паперів на кінець
звітного періоду;

ОФ - балансова вартість основних фондів на кінець звітного
періоду;

АФt - балансова вартість активів фонду на кінець звітного
періоду.

8. Рентабельність активів фонду:

Прб

Р А = ---------- х 100 %, де

АФt

Прб - балансовий прибуток фонду за звітний період;

АФt - балансова вартість активів фонду на кінець звітного
періоду.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу