open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

Рекомендація

щодо безпеки та гігієни праці на шахтах N 183

Генеральна конференція Міжнародної організації праці,

що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці і зібралася 6 червня 1995 року на свою 82-гу сесію,

беручи до уваги відповідні міжнародні конвенції і
рекомендації про працю і, зокрема, Конвенцію 1957 року про
скасування примусової праці ( 993_013 ), Конвенцію ( 993_116 ) і
Рекомендацію ( 993_019 ) 1960 року про захист від радіації,
Конвенцію ( 993_064 ) і Рекомендацію 1963 року про забезпечення
машин захисними пристроями ( 993_064 ), Конвенцію і Рекомендацію
1964 року про допомоги у випадках виробничого травматизму
( 993_245 ), Конвенцію ( 993_061 ) і Рекомендацію 1965 року про
мінімальний вік допуску на підземні роботи, Конвенцію 1965 року
про медичний огляд молодих людей для підземних робіт ( 993_060 ),
Конвенцію ( 993_051 ) і Рекомендацію 1977 року про виробниче
середовище (забруднення повітря, шум і вібрація), Конвенцію
( 993_050 ) і Рекомендацію 1981 року про безпеку та гігієну праці,
Конвенцію ( 993_042 ) і Рекомендацію 1985 року про служби гігієни
праці, Конвенцію ( 993_041 ) і Рекомендацію 1986 року про азбест,
Конвенцію ( 993_021 ) і Рекомендацію 1988 року про безпеку та
гігієну праці в будівництві, Конвенцію ( 993_009 ) і Рекомендацію
( 993_303 ) 1990 року про хімічні речовини та Конвенцію і
Рекомендацію ( 993_020 ) 1993 року про відвернення великих
промислових аварій,

вважаючи, що працівники потребують і мають право на
інформацію, професійну підготовку та дійсні консультації, а також
на участь у розробці та вжитті заходів щодо безпечних і здорових
умов праці, з огляду на небезпеки і ризики, на які вони
наражаються в гірничій промисловості,

визнаючи бажаним відвертати всі смертельні нещасні випадки,
травми чи захворювання, які зачіпають працівників або населення,
або шкоду, заподіяну навколишньому середовищу, що є наслідком
виробничої діяльності в гірничій промисловості,

беручи до уваги потребу в співробітництві між Міжнародною
організацією праці, Всесвітньою організацією охорони здоров'я,
Міжнародним агентством з атомної енергії та іншими відповідними
установами і беручи до уваги відповідні акти, зводи практичних
правил, кодекси і директиви, видані цими організаціями,

постановивши ухвалити ряд пропозицій щодо безпеки та гігієни
праці на шахтах, що є четвертим пунктом порядку денного сесії,

вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, яка
доповнює Конвенцію про безпеку та гігієну праці на шахтах,

ухвалює цього двадцять другого дня червня місяця тисяча
дев'ятсот дев'яносто п'ятого року наступну рекомендацію, яка може
називатися Рекомендацією 1995 року щодо безпеки та гігієни праці
на шахтах:

I. Загальні положення

1. Положення цієї Рекомендації доповнюють положення Конвенції
1995 року про безпеку та гігієну праці на шахтах (далі -
Конвенція) і повинні застосовуватися разом з ними.

2. Ця Рекомендація застосовується на всіх шахтах.

3. 1) Держава-член повинна з урахуванням національних умов і
практики та після консультацій з найбільш представницькими
організаціями заінтересованих роботодавців і працівників
розробляти, здійснювати і періодично переглядати погоджену
політику в галузі безпеки та гігієни праці на шахтах.

2) Консультації, передбачені в статті 3 Конвенції, повинні
включати консультації з найбільш представницькими організаціями
роботодавців і працівників з питань впливу на безпеку праці
працівників та їхнє здоров'я, тривалості робочого часу, роботи в
нічну зміну і позмінної роботи. Після таких консультацій
держава-член повинна вживати необхідних заходів щодо робочого часу
і, зокрема, щодо максимальної тривалості робочого дня і
мінімальних періодів щоденного відпочинку.

4. Компетентний орган повинен мати в своєму розпорядженні
належним чином кваліфікований і підготовлений персонал з
відповідними навичками, а також достатнє технічне та професійне
забезпечення для проведення інспекцій, розслідувань, оцінки та
консультацій з питань, що розглядаються в Конвенції, та для
забезпечення дотримання національного законодавства.

5. Слід вживати заходів, які сприяють:

а) проведенню досліджень та обміну інформацією на
національному та міжнародному рівнях з питань безпеки та гігієни
праці на шахтах;

b) наданню компетентним органом конкретної допомоги малим
шахтам з метою:

і) сприяння в передачі технологічного "ноу-хау";

іі) розробки програм профілактики в галузі безпеки та гігієни
праці; та

ііі) заохочення співробітництва і консультацій між
роботодавцями та працівниками і їхніми представниками; та

c) програмам або системам з реабілітації та реінтеграції
працівників, які стали жертвами виробничих травм або професійних
захворювань.

6. Під час контролю за станом безпеки та гігієни праці на
шахтах відповідно до пункту 2 статті 5 Конвенції, вимоги, які
ставляться, повинні, в разі необхідності, стосуватись:

а) атестації та професійної підготовки персоналу;

b) інспектування шахти, шахтного обладнання та споруд;

c) контролю за вантажно-розвантажувальними роботами,
транспортуванням, зберіганням та використанням вибухових та
небезпечних речовин, що використовуються або виробляються в ході
гірничих робіт;

d) виконання роботи на електричному обладнанні та установках;

і

e) нагляду за працюючими.

7. На виконання пункту 4 статті 5 Конвенції може
передбачатися, що постачальниками обладнання та пристроїв,
небезпечних виробів і речовин для шахти зобов'язані забезпечувати
їхню відповідність національним нормам з безпеки та гігієни праці,
чітко маркірувати продукцію та надавати докладну інформацію та
інструкції.

8. Вимоги щодо гірничорятувальних робіт і першої медичної
допомоги відповідно до пункту 4 "а" статті 5 Конвенції, а також
щодо відповідного медичного догляду при наданні допомоги у
надзвичайній ситуації можуть включати:

а) організаційні заходи;

b) надання обладнання;

c) нормативи для професійної підготовки;

d) професійну підготовку працівників і участі в практичних
заняттях;

e) наявність достатньої кількості осіб, які пройшли
підготовку;

f) відповідну систему зв'язку;

g) ефективну систему оповіщення про небезпеку;

h) забезпечення і утримання у робочому стані засобів
евакуації та рятувальних засобів;

i) формування гірничорятувальної бригади чи бригад;

j) періодичний медичний контроль з метою визначення
готовності до роботи членів гірничорятувальної бригади чи бригад
та їхні регулярні тренування;

k) медичний догляд і транспортування працівників, які
одержали травму або захворіли на робочому місці, для надання їм
медичної допомоги, що має бути для працівників безплатним;

l) координацію дій з місцевою владою;

m) заходи щодо сприяння міжнародному співробітництву в цій
галузі.

9. Вимоги, що ставляться відповідно до пункту 4 "b" статті 5
Конвенції, можуть включати специфікацію і стандарти на тип
саморятівників, які надаються, а щодо, зокрема, шахт, небезпечних
через викиди газу, та інших шахт - надання, в разі необхідності,
ізолюючих респіраторних пристроїв.

10. Національне законодавство має приписувати заходи щодо
безпечного використання та експлуатації апаратури з дистанційним
контролем.

11. Національне законодавство повинно передбачати, що
роботодавець зобов'язаний вживати належних заходів щодо захисту
працівників, які працюють окремо або в ізоляції.

II. Заходи щодо відвернення ризиків і захисту на шахті

12. Роботодавці повинні проводити оцінку небезпечних факторів
та аналіз ризику і потім розробляти та застосовувати, в разі
необхідності, системи для управління цим ризиком.

13. Для підтримання стійкості порід, відповідно до статті 7
"c" Конвенції, роботодавець повинен вживати всіх відповідних
заходів для того, щоб:

а) вести нагляд і контроль за рухом пластів;

b) в разі необхідності забезпечити надійне кріплення
покрівлі, стінок і грунту виробок, за винятком тих ділянок, де
застосовувана технологія допускає контрольоване обвалення порід;

c) вести нагляд і контролювати стан бортів кар'єрів для
запобігання зсувам або падінню матеріалів у кар'єр, що ставить під
загрозу безпеку працівників; і

d) забезпечити належне проектування і будівництво дамб,
відстійних ставів, хвостосховищ та інших подібних споруд і
належним чином контролювати їхній стан, щоб відвернути небезпеку
зсувів або руйнування.

14. Відповідно до статті 7 "d" Конвенції, окремі засоби
виходу з шахти мають бути незалежні один від одного наскільки це
максимально можливо; слід вживати заходів і надавати обладнання
для безпечної евакуації працівників в разі виникнення небезпеки.

15. Відповідно до статті 7 "f" Конвенції, всі підземні шахтні
виробки, до яких мають доступ працівники, а також, в разі
необхідності, інші ділянки повинні належним чином вентилюватися, з
тим щоб в них підтримувалась атмосфера:

а) при якій небезпека вибуху усунена або зведена до мінімуму;

b) при якій підтримуються належні умови праці в ході
виробничих операцій з урахуванням використовуваних способів роботи
і фізичних навантажень, яким піддаються працівники; та

c) яка відповідає національним нормам щодо пилу, газу,
радіації та кліматичних умов; у країнах, де національні норми
відсутні, роботодавець повинен виходити з міжнародних норм.

16. Особливі небезпеки, зазначені в статті 7 "g" Конвенції,
які потребують наявності оперативного плану і заходів, можуть
включати:

а) пожежі та вибухи в шахтах;

b) викиди газу;

c) викиди породи;

d) прориви води чи пульпи;

e) обвалення породи;

f) ймовірність сейсмічної діяльності;

g) ризики, пов'язані з виконанням роботи поблизу небезпечних
виробок або в особливо важких геологічних умовах;

h) припинення тяги повітря.

17. Заходи, яких роботодавці можуть вживати на виконання
статті 7 "h" Конвенції, повинні вимагати, якщо це практично
здійснено, заборону на те, щоб люди проносили під землею будь-які
предмети або речовини, здатні спричинити пожежу, вибух або
небезпечну подію.

18. Відповідно до статті 7 "i" Конвенції шахтні засоби
повинні включати, в разі необхідності, достатньо надійно захищені
в пожежному відношенні та ізольовані камери, які можуть бути
укриттями для працівників у надзвичайній ситуації. Ізольовані
камери мають бути чітко позначені і легко доступні, особливо при
поганій видимості.

19. План надзвичайних заходів, зазначений у статті 8
Конвенції, може включати:

а) реально існуючі ситуаційні плани;

b) положення про припинення робіт і евакуацію персоналу при
надзвичайній ситуації;

c) необхідне тренування по проведенню надзвичайних заходів і
використанню обладнання;

d) належний захист населення та охорону навколишнього
середовища;

e) надання інформації відповідним органам та організаціям і
проведення консультацій з ними.

20. Фактори небезпеки, зазначені в статті 9 Конвенції, можуть
включати:

а) завислий пил;

b) займистий, токсичний, отруйний або інші види шахтних
газів;

c) пари та шкідливі речовини;

d) вихлопні гази від дизельних двигунів;

e) недостатність кисню;

f) радіацію від порід, обладнання та інших джерел;

g) шум і вібрацію;

h) граничні температури;

i) високі рівні вологості;

j) недостатнє освітлення чи вентиляцію;

k) фактори, пов'язані з роботою на великій висоті чи великих
глубинах або в тісному просторі;

l) фактори, пов'язані з ручною працею;

m) небезпеки, пов'язані з механічним обладнанням та
електроустановками;

n) фактори, що є наслідком сполучення будь-яких
вищезазначених факторів.

21. Заходи на виконання статті 9 Конвенції можуть включати:

а) технічні та організаційні заходи, що застосовуються
відповідно до характеру гірничих робіт або до використовуваних
установок, машин, обладнання, пристроїв або споруд;

b) якщо неможливо вживати заходів, зазначених вище в
підпункті "а", інших ефективних заходів, що включають використання
засобів індивідуального захисту і захисного одягу, які надаються
працівнику безплатно;

c) якщо виявлені небезпеки та ризики, що впливають на
репродуктивну систему людини, учбові та спеціальні технічні та
організаційні заходи, включаючи, в разі необхідності, право на
переведення на іншу роботу без будь-якої втрати в заробітку,
особливо в такі періоди найбільшого ризику для здоров'я, як
вагітність та годування дитини груддю;

d) регулярний контроль та інспектування місць, де існують чи
можуть виникати небезпеки.

22. Зазначені в статті 9 "c" Конвенції види захисного
обладнання і засобів можуть включати:

а) пристрої, що захищають від предметів, які падають і
перекочуються;

b) ремені безпеки на обладнанні та вантажозахисні пристрої;

c) повністю ізольовані герметизовані камери;

d) ізольовані рятувальні камери;

e) пункти з душовими для миття тіла та очей в умовах
аварійної ситуації.

23. На виконання статті 10 "b" Конвенції роботодавці повинні:

а) забезпечити проведення належного інспектування кожного
робочого місця на шахті і, зокрема, повітря, стан поверхні землі,
машин, обладнання і пристроїв на шахті, в тому числі, в разі
необхідності, інспектування до початку зміни; та

b) записувати результати інспектування, дефекти і заходи щодо
їх усунення та забезпечувати доступ до цих записів на шахті.

24. В разі необхідності, медичний нагляд, зазначений у статті
11 Конвенції, повинен безплатно для працівника і без будь-якої
дискримінації або санкцій:

а) давати можливість для проходження медичного огляду з
урахуванням особливостей виконуваного завдання до або відразу
після влаштування на роботу, а потім на регулярній основі; та

b) забезпечувати, в міру можливості, повернення до трудової
діяльності або реабілітацію працівників, які не можуть виконувати
свої звичайні обов'язки через виробничі травми або професійне
захворювання.

25. На виконання пункту 4 "e" статті 5 Конвенції роботодавці
повинні, в разі необхідності, забезпечувати та утримувати
безплатно для працівників:

а) у достатній кількості і в доброму стані туалети, душові,
умивальники та приміщення для переодягання, котрі, в разі
необхідності, мають бути окремими для чоловіків і жінок;

b) відповідні приміщення для зберігання, прання, та сушіння
одягу;

c) достатні запаси питної води у зручних місцях; і

d) достатні і в належному санітарному стані приміщення та
обладнання для вживання їжі.
III. Права та обов'язки працівників та їхніх представників

26. На виконання статті 13 Конвенції працівники та їхні
представники з безпеки та гігієни праці повинні отримувати
інформацію або мати доступ, в разі необхідності, до інформації,
яка повинна включати:

а) в разі практичної можливості, повідомлення про відвідання
шахти представником компетентного органу, пов'язане з перевіркою
стану безпеки та гігієни праці;

b) звіти про інспекції, проведені компетентним органом або
роботодавцем, включаючи інспекцію машин чи обладнання;

c) копії наказів або інструкцій, виданих компетентним органом
з питань безпеки та гігієни праці;

d) звіти про аварії, випадки травматизму і захворювань та
інші події, які впливають на безпеку та гігієну праці, які були
підготовлені компетентним органом або роботодавцем;

e) інформацію та повідомлення про всі небезпеки на
виробництві, в тому числі про небезпечні, токсичні або шкідливі
матеріали, реагенти або речовини, використовувані на шахті;

f) будь-яку іншу документацію щодо безпеки та гігієни праці,
яку роботодавець повинен мати;

g) негайне оповіщення про нещасні випадки та інші небезпечні
події; та

h) будь-які медичні дослідження, проведені у зв'язку з
факторами небезпеки на робочому місці.

27. На виконання пункту 1"e" статті 13 Конвенції, положення
можуть включати вимоги щодо:

а) оповіщення про зазначену в цих положеннях небезпеку осіб
нагляду та представників працівників щодо безпеки та гігієни
праці;

b) участі уповноважених представників роботодавця і
представників працівників у розв'язанні проблеми;

c) участі, в разі необхідності, представника компетентного
органу влади з метою сприяння у розв'язанні проблеми;

d) збереження заробітної плати працівника і, в разі
необхідності, переведення його на іншу підхожу роботу;

e) повідомлення кожного працівника, від якого вимагається
виконання роботи на певному місці в шахті, про те, що інший
працівник відмовився працювати на даному місці, а також про
причини цього.

28. На виконання пункту 2 статті 13 Конвенції, права
представників працівників з безпеки та гігієни праці повинні, в
разі необхідності, включати право:

а) на отримання в робочий час без втрати в заробітній платі
відповідної підготовки щодо їхніх прав і функцій як представників
працівників з безпеки та гігієни праці, а також з питань безпеки
та гігієни праці;

b) доступу до відповідних засобів, без яких вони не можуть
виконувати свої функції;

c) отримувати нормальну заробітну плату за весь час,
витрачений на здійснення своїх прав і виконання своїх функцій як
представників працівників з безпеки та гігієни праці; та

d) на надання допомоги і консультацій працівникам, які
залишили робоче місце через те, що, на їхню думку, їхнє здоров'я
або безпека знаходились під загрозою.

29. Представники з безпеки та гігієни праці повинні, в разі
необхідності, заздалегідь повідомляти роботодавця про свій намір
провести контроль або розслідування з питань безпеки та гігієни
праці, як це передбачено в пункті 2 "b" "ii" статті 13 Конвенції.

30. 1) Усі особи зобов'язані:

а) утримуватися від довільного відключення, заміни чи
від'єднання захисних пристроїв, які влаштовані на машинах,
обладнанні, пристроях, інструментах, установках і будівлях; і

b) правильно користуватися такими захисними пристроями.

2) Роботодавці повинні серед інших своїх обов'язків надавати
працівникам відповідні підготовку та інструкції, з тим щоб вони
могли виконувати обов'язки, зазначені вище в підпункті 1.

IV. Співпраця

31. Заходи, які сприяють зазначеній в статті 15 Конвенції
співпраці, повинні включати:

а) утворення механізмів співпраці, таких як комітети з
безпеки та гігієни праці з рівним представництвом від роботодавців
і працівників, які мають такі повноваження і виконують такі
функції, які можуть бути приписані, в тому числі повноваження на
проведення спільних інспекцій;

b) призначення роботодавцем осіб, які мають належну
кваліфікацію та досвід, з метою підвищення рівня безпеки та
гігієни праці;

c) професійну підготовку працівників та їхніх представників з
безпеки та гігієни праці;

d) надання на постійній основі інформаційно-освітніх програм
з безпеки та гігієни праці для працівників;

e) постійний обмін інформацією та досвідом з питань безпеки
та гігієни праці на шахтах;

f) проведення роботодавцем консультацій з працівниками та
їхніми представниками при розробці політики і процедур в галузі
безпеки та гігієни праці; та

g) залучення роботодавцем представників працівників до
розслідувань нещасних випадків і небезпечних подій, проведення
яких передбачене статтею 10 "d" Конвенції.

V. Інші положення

32. Не повинно бути дискримінації або санкцій проти
працівника, який здійснює права, передбачені національним
законодавством або погоджені між роботодавцями, працівниками та
їхніми представниками.

33. Належну увагу слід приділяти можливому впливу гірничих
робіт на оточуюче шахту природне середовище та на безпеку
населення. Це повинно включати, зокрема, контроль за осіданням
поверхні, вібрацією, леткою породою, вмістом шкідливих речовин у
воді, повітрі або грунті, безпечне та ефективне утримання відвалів
і відновлення земель у місцях гірничих розробок.

"Міжнародне законодавство
про охорону праці",
Київ, 1997 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу