open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2006 N 160

Про нову редакцію Положення про колегію

та Регламент засідань колегії Міністерства

вугільної промисловості України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

вугільної промисловості

N 380 ( v0380644-09 ) від 31.08.2009 }

Відповідно до Указу Президента України від
31 грудня 2005 року N 1902/2005 ( 1902/2005 ) "Про колегію
міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про колегію та Регламент засідань
колегії Міністерства вугільної промисловості України у новій
редакції.
2. Наказ N 139 ( v0139644-05 ) від 28 грудня 2005 року "Про
затвердження Положення про колегію та Регламент засідань колегії
Міністерства вугільної промисловості України" вважати таким, що
втратив чинність.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Новікова В.І.
Міністр В.Тополов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

вугільної промисловості

України

02.03.2006 N 160

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Міністерства вугільної

промисловості України

Загальні положення
1. Це Положення визначає загальні засади створення і
діяльності колегії Міністерства вугільної промисловості України.
2. Колегія Міністерства вугільної промисловості України
(далі - Колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, який
розглядає питання вироблення рекомендацій з питань формування та
реалізації державної політики у вугільному комплексі України,
найважливіших напрямків діяльності Міністерства, проектів
нормативно-правових актів, програм та інших документів і питань.
3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших
центральних органів виконавчої влади, а також наказами
Міністерства.
4. Рішення про утворення Колегії приймається міністром
вугільної промисловості України.
Функції Колегії
5. Колегія обговорює і приймає рішення щодо перспектив і
найважливіших напрямів діяльності Міністерства вугільної
промисловості України; розглядає пропозиції щодо: удосконалення законодавства; забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, державними
адміністраціями; розширення міжнародного співробітництва у вугільному
комплексі України; формування та реалізації державної політики у вугільному
комплексі України; обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку
вугільного комплексу України та визначає шляхи їх реалізації; розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної
дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків; розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності
Міністерства вугільної промисловості України, підприємств та
організацій, що належать до сфери його управління та щодо яких
Міністерство здійснює управління корпоративними правами; аналізує стан роботи Міністерства з питань забезпечення прав
і свобод людини і громадянина; розглядає результати роботи Міністерства, підприємств та
організацій, що належать до сфери управління Мінвуглепрому та щодо
яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами; аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни; розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на Міністерство.
Склад Колегії
6. До складу Колегії входять: міністр (голова колегії), перший заступник міністра
(заступник голови колегії), заступники міністра, керівні
працівники Міністерства, керівники урядових органів державного
управління, що діють у складі Міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, керівники окремих об'єктів державної
власності, що перебувають в управлінні Міністерства, а також за
згодою представники відповідних комітетів Верховної Ради України,
органів державної влади, установ, громадських організації,
науковці та інші особи.
7. Персональний склад Колегії та подальші зміни
затверджуються міністром.
Організація роботи Колегії
8. Організаційною формою роботи Колегії є засідання,
періодичність проведення яких визначається Головою Колегії.
{ Абзац перший пункту 8 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 380 ( v0380644-09 ) від 31.08.2009 } У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні
засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших
органів виконавчої влади.
9. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання,
що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.
10. Затверджений план засідань Колегії розсилається членам
Колегії, керівникам структурних підрозділів, підприємств та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства, не
пізніше ніж за два тижні до початку півріччя.
11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за
рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового
засідання.
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
Колегії визначаються головою Колегії.
13. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється секретарем Колегії, який не пізніше ніж за
десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.
14. На розгляд Колегії подається: проект порядку денного засідання Колегії з визначенням
доповідача з кожного питання; довідка з питань порядку денного засідання Колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; проект рішення Колегії; список членів Колегії; список запрошених осіб, які беруть участь в обговоренні
питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх
прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад: довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
15. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.
16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання Колегії, не пізніше ніж за сім днів до чергового
засідання, надають матеріали секретарю Колегії, який контролює
своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх
оформлення.
17. Керівники структурних підрозділів Міністерства,
відповідальні за підготовку питання на засідання Колегії,
узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів,
залучених до розроблення необхідних матеріалів.
Порядок проведення засідання Колегії
18. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його
відсутності - заступник голови або особа, на яку покладено
виконання обов'язків голови.
19. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
Колегії.
20. Члени колегії беруть участь у засіданнях Колегії
особисто. Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
21. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджується
членами Колегії шляхом голосування.
22. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються. Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови Колегії.
23. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.
24. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
25. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування. Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
Колегії і враховується під час голосування.
26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання Колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
27. Після засідання Колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує
протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший
строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку
денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних
підрозділів Міністерства, членами Колегії і подає його на розгляд
голови Колегії.
28. Рішення Колегії затверджуються наказом міністра. Рішення Колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або
розпорядження).
29. Рішення Колегії оформлюються протоколами, які
підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії, який
веде протокол. Рішення спільних засідань колегій оформлюються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.
30. Рішення Колегії доводяться до членів Колегії, керівників
структурних підрозділів центрального апарату, а також керівників
підприємств та організацій, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому та щодо яких Міністерство здійснює управління
корпоративними правами, незалежно від форми власності, в частині,
що їх стосується.
31. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії
забезпечує Департамент соціальних та адміністративних питань
Міністерства.
32. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому
порядку у секретаря Колегії.
33. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії
здійснюється Департаментом соціальних та адміністративних питань
Міністерства.
Контроль за виконанням рішень Колегії
34. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює секретар
Колегії.
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства вугільної

промисловості України

02.03.2006 N 160

РЕГЛАМЕНТ

засідань Колегії Міністерства

вугільної промисловості України

Формування плану проведення засідань Колегії
1. Засідання Колегії проводяться відповідно до розробленого і
затвердженого Міністром плану або у разі необхідності. Засідання Колегії проводяться в міру потреби. { Абзац другий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 380 ( v0380644-09 ) від 31.08.2009 } Питання для розгляду на засіданні Колегії визначаються,
виходячи із актів Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, власної ініціативи Міністра і його
заступників, та з інших питань, що належать до компетенції
Міністерства. У плані проведення засідань Колегії зазначаються питання, що
розглядатимуться, назви департаментів, управлінь та самостійних
відділів Мінвуглепрому (далі структурних підрозділів), які готують
матеріали, термін подання, дата розгляду, прізвища, ініціали та
посади доповідачів.
2. З метою своєчасної розробки плану проведення засідань
Колегії керівники структурних підрозділів Мінвуглепрому готують за
формою, затвердженою наказом, і за місяць до кінця поточного
кварталу подають секретарю Колегії у двох примірниках на паперових
і магнітних носіях перелік питань, які доцільно внести на розгляд
Колегії у наступному кварталі, погоджений з відповідними
заступниками Міністра.
3. Секретар Колегії на підставі наданих матеріалів до
15 числа останнього місяця поточного кварталу готує проект плану
проведення засідань Колегії на наступний квартал, розсилає його
членам Колегії, керівникам структурних підрозділів Мінвуглепрому
для попереднього ознайомлення та внесення доповнень у тижневий
термін. Уточнений проект плану проведення засідань Колегії
розглядається і погоджується Міністром, після чого надсилається
членам Колегії, відповідним керівникам структурних підрозділів,
які беруть участь у підготовці окремих питань.
Порядок подання матеріалів для розгляду

на засіданнях Колегії
1. Матеріали для розгляду на засіданні Колегії подають
структурні підрозділи Міністерства згідно з планом проведення
засідань. До зазначених матеріалів належать: - адресовані Колегії доповідні записки з питань, винесених
для розгляду на засіданні Колегії; - проекти рішень з обговорюваних питань; - пропозиції щодо списку запрошених на засідання Колегії. Якщо необхідно внести додаткові питання для їх розгляду
Колегією, керівники структурних підрозділів за погодженням з
відповідними заступниками Міністра готують матеріали і в
установленому порядку подають їх секретарю Колегії не пізніше ніж
за 7 днів до чергового засідання. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів
до засідань Колегії покладається персонально на заступників
Міністра, керівників відповідних структурних підрозділів,
зазначених у плані проведення засідання Колегії.
2. Структурний підрозділ Мінвуглепрому, відповідальний за
підготовку питання, яке подається на розгляд Колегії, розробляє та
погоджує необхідні матеріали із зазначеного питання. У разі необхідності, заступники Міністра, згідно з розподілом
обов'язків, з метою всебічної перевірки та вивчення питань, які
готуються до розгляду на засіданнях Колегії, створюють тимчасові
робочі (експертні) комісії, групи у складі висококваліфікованих
фахівців підрозділів Мінвуглепрому.
3. Матеріали на розгляд Колегії подаються на паперових
(оригінал) і магнітних носіях не пізніше ніж 7 днів до дня
засідання. Ці матеріали мають обов'язково містити: - доповідну записку, адресовану Колегії, у якій викладено
питання, з обґрунтуванням, висновками, пропозиціями. Доповідна
записка підписується керівником структурного підрозділу, візується
відповідним заступником Міністра (напис "На колегію" на 1-й
сторінці у лівому верхньому куті); - обсяг записки не повинен перевищувати 4-х сторінок (без
урахування додатків), у кінці доповідної записки зазначається
дата, вихідний номер, прізвище та номер телефону виконавця; - проект протокольного рішення (за потреби - проект наказу) з
питання із визначенням виконавців та встановленими термінами
виконання доручень повинен бути завізований першим заступником
Міністра, заступниками Міністра та керівниками структурних
підрозділів, які відповідають за підготовку питання, а також, за
необхідності, керівниками інших міністерств; - список доповідачів з цього питання із зазначенням посади,
прізвища, ім'я та по батькові; - список осіб, які мають бути запрошені на засідання Колегії
для участі у розгляді питання: від Мінвуглепрому - із зазначенням
прізвища та ініціалів (в алфавітному порядку), а від інших органів
виконавчої влади та організацій, підприємств галузі - прізвища,
ім'я та по батькові, посади, поштової адреси та службового
телефону; - список осіб подається за підписом керівника структурного
підрозділу, відповідального за підготовку цього питання, та
погоджується з відповідним заступником Міністра.
4. Секретар Колегії перевіряє своєчасне подання усіх
необхідних матеріалів відповідно до плану проведення засідань
Колегії. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів
до засідань Колегії безпосередньо покладається на посадових осіб,
зазначених у плані проведення засідань Колегії та секретаря
Колегії. У разі порушення встановленого порядку підготовки матеріалів
до засідань Колегії секретар Колегії повертає їх на доопрацювання. Про виявлені порушення негайно інформується Міністр або
особа, що його заміщає.
Порядок підготовки засідань Колегії
1. Секретар Колегії на підставі поданих матеріалів формує
проект порядку денного та список осіб, які запрошуються на
засідання.
2. Секретар Колегії погоджує з Міністром проект порядку
денного, список осіб, дату і час проведення засідання Колегії. Погоджений проект порядку денного разом з іншими матеріалами
надсилається учасникам засідання не пізніше ніж за 3 дні до
засідання Колегії.
3. Члени Колегії, інші посадові особи, яким надіслано
матеріали про порядок денний, можуть за два робочих дня до
засідання подавати до секретаря Колегії зауваження та пропозиції з
питань, що розглядаються. Секретар Колегії доводить зауваження і пропозиції до відома
керівника структурного підрозділу, відповідального за підготовку
питання, для врахування у доповіді.
4. Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку
денного засідання Колегії за рішенням Міністра.
Порядок проведення засідань Колегії

і оформлення прийнятих рішень
1. У засіданнях Колегії беруть участь члени колегії та інші
посадові особи, запрошені для розгляду кожного окремого питання.
2. Порядок денний та регламент затверджуються безпосередньо
на засіданні Колегії.
3. Посадові особи, які беруть участь у засіданні Колегії,
реєструються у представника структурного підрозділу, що готує
питання до розгляду, у відведеному для реєстрації місці перед
початком проведення засідання Колегії.
4. Час для доповіді визначається в межах 15-30 хвилин, у
окремих випадках до 1 години, для співдоповіді - до 10-15 хвилин,
для виступу під час обговорення - 5 хвилин, для довідок - до
3 хвилин. За потребою головуючий може змінити тривалість виступів.
Перерва оголошується, як правило, після двох годин роботи.
Учасники засідання та особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, виступають під час обговорення, вносять
пропозиції, роблять зауваження, дають необхідні довідки. Дебати
припиняються за пропозицією головуючого. Особи, запрошені на закрите засідання Колегії для участі у
розгляді окремих питань, після обговорення і прийняття відповідних
рішень щодо цих питань у подальшій роботі участі не беруть.
5. Рішення на засіданнях Колегії ухвалюються простою
більшістю голосів.
6. Після засідання Колегії керівники структурних підрозділів,
відповідальні за підготовку розглянутих питань, в обов'язковому
порядку доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням
зауважень та пропозицій, висловлених учасниками під час
обговорення питань і схвалених колегіальним органом, чітко
формулюють, погоджують їх із причетними керівниками структурних
підрозділів, заступниками Міністра, міністерствами, іншими
органами виконавчої влади та упродовж 2 робочих днів (якщо
головуючим не встановлено інший термін доопрацювання протокольного
рішення) подають на паперових і магнітних носіях секретарю
Колегії. Секретар Колегії невідкладно готує доповнений протокол
засідання Колегії в цілому, з урахуванням внесених структурними
підрозділами доопрацьованих протокольних рішень (окремо щодо
кожного пункту порядку денного засідання Колегії). Протокол
підписують головуючий і секретар Колегії.
7. Якщо виникають розбіжності під час обговорення окремих
питань порядку денного, а також, коли немає можливості прийняти
відповідне рішення під час засідання Колегії, Мінвуглепром створює
в окремих випадках робочі групи, із залученням представників
міністерств й інших органів виконавчої влади, для доопрацювання
проектів протокольних рішень колегії з урахуванням висловлених на
засіданні пропозицій і зауважень. Особи, які очолюють робочі групи, організовують їх роботу та
забезпечують подання секретарю Колегії доопрацьованих проектів
протокольних рішень в установлені терміни. Якщо термін не визначено, то протокольні рішення
доопрацьовуються протягом трьох робочих днів.
8. Під час проведення закритих засідань Колегії (закритого
обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення
протокольних рішень, що приймаються, здійснюється з дотриманням
правил роботи з документами обмеженого доступу.
9. Кожне засідання Колегії оформлюється протоколом.
10. Копії затверджених протоколів (витягів з протоколів)
засідань Колегії надсилаються членам засідання, керівникам
структурних підрозділів, іншим органам виконавчої влади за
призначенням.
11. Матеріали до засідань Колегії (порядок денний, проекти
протокольних рішень, доповідні записки, довідки, списки запрошених
осіб) зберігаються у секретаря Колегії.
12. Контроль за виконанням доручень, наданих на засіданнях
Колегії, здійснюється заступниками Міністра, керівниками
структурних підрозділів і секретарем Колегії.
13. За необхідності, офіційне повідомлення засобам масової
інформації (ЗМІ) про порядок денний засідань Колегії та прийняті
рішення надає Інформаційно-аналітичний департамент за поданням
секретаря Колегії.
14. Присутність представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису в залі під час
засідання Колегії визначається секретарем Колегії разом з
Інформаційно-аналітичним департаментом за погодженням з Міністром.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: