open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
26.03.2003 N 136

Про порядок відображення в обліку операцій з

централізованого постачання матеріальних цінностей
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я

N 313 ( v0313282-04 ) від 17.06.2004 )

З метою забезпечення контролю за використанням придбаних за
кошти державного бюджету матеріальних цінностей та єдності
відображення в обліку закладів та установ системи МОЗ України
операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей, на
підставі Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних
установ операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей, затвердженою наказом Державного казначейства України
від 16.12.02 N 232 ( z0019-03 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 10.01.03 за N 19/7340 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Інструкцію про порядок відображення в обліку закладів та
установ системи Міністерства охорони здоров'я України операцій з
централізованого постачання матеріальних цінностей, що додається.
1.2. Форму Акта списання виробничих запасів, матеріалів,
медикаментів та інших запасів отриманих шляхом централізованого
постачання за рахунок державного бюджету, що додається.
2. ДП "Укрмедпостач" (Петренко М.Я.), ДП "Укрвакцина"
(Бруй Г.Ф.), ДУО "Політехмед" (Девко В.Ф.), Клінічна лікарня
нафтопереробної промисловості (Амалян В.А.) - установам-закупникам
забезпечити організацію та ведення бухгалтерського обліку операцій
з централізованого постачання матеріальних цінностей відповідно до
Інструкції про порядок відображення в обліку установ МОЗ України
операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської, Головного управління Київської держадміністрацій,
керівникам установ та закладів безпосереднього підпорядкування МОЗ
України:
3.1. забезпечити контроль за ефективним та раціональним
використанням матеріальних цінностей отриманих шляхом
централізованого постачання;
3.2. щомісячно до 10 числа наступного за звітнім місяцем
забезпечити надання установам-закупникам Актів списання виробничих
запасів, матеріалів, медикаментів та інших запасів за підписом
керівника та головного бухгалтера установи-замовника. При
централізованому постачанні установам та закладам місцевого
бюджету Акт затверджується уповноваженою особою відповідного
органу охорони здоров'я.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за заступником
Державного секретаря Загороднього В.В.
Державний секретар Ю.В.Поляченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державного
казначейства України О.О.Чечуліна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

26.03.2003 N 136

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відображення в обліку

закладів та установ системи

Міністерства охорони здоров'я України

операцій з централізованого постачання

матеріальних цінностей

1. Ця Інструкція встановлює порядок відображення в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності закладів та установ
системи Міністерства охорони здоров'я України операцій з
централізованого постачання матеріальних цінностей (далі -
централізоване постачання).
2. Централізоване постачання закладів та установ системи
Міністерства охорони здоров'я України (установ-замовників)
проводиться за рахунок коштів загального фонду Державними
підприємствами МОЗ України (далі - ДП) які мають статус
одержувачів бюджетних коштів.
3. Взаємовідносини між Міністерством охорони здоров'я України
(головним розпорядником бюджетних коштів) та ДП
(установою-закупником) про централізоване постачання
установ-замовників регулюються угодою або іншим відомчим
документом.
4. Для проведення операцій з централізованого постачання ДП в
установленому порядку затверджується план використання бюджетних
коштів.
5. Кошти, що надійшли для виконання централізованих закупок,
ДП відображаються за дебетом відповідного субрахунку обліку
грошових коштів.
6. Придбані матеріальні цінності тимчасово знаходяться на
підприємстві та не є його власністю. До передачі підвідомчим
установам - замовникам операції з централізованого постачання
матеріальних цінностей в бухгалтерському обліку ДП відображаються
на позабалансовому обліку зі застосуванням субрахунку 025 "Майно в
довірчому управлінні". ( Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 313 ( v0313282-04 ) від 17.06.2004 )
7. Передача матеріальних цінностей, закуплених шляхом
централізованого постачання, з балансу ДП на баланс
установ-замовників здійснюється безкоштовно з виставленням Авізо
та первинних документів, що підтверджують факт передачі
матеріальних цінностей (товарно-транспортних накладних, видаткових
накладних, актів приймання передачі тощо). При передачі необоротних активів та малоцінних і
швидкозношуваних предметів проводиться списання їх вартості на
фактичні видатки. Передача виробничих запасів, матеріалів та інших запасів ДП
відображається за дебетом субрахунку з обліку внутрішніх
розрахунків та кредитом відповідних субрахунків обліку й
виробничих запасів, матеріалів та інших запасів. Списання виробничих запасів, матеріалів та інших запасів на
фактичні видатки проводиться на підставі акта про списання, який
подається установою-замовником ДП форма акту про списання
встановлюється головним розпорядником самостійно.
8. ДП проводить звірки з установами-замовниками про передані
матеріальні цінності, придбані шляхом централізованого постачання,
не менше одного разу в квартал та перед складанням річного
фінансового звіту.
9. Бухгалтерський облік централізованого постачання в
установах, які мають статус госпрозрахункових організацій,
ведеться відповідно до законодавства, вимог національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та до Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
госпрозрахункових операцій підприємств і організацій,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.12.99 за N 892/4185.
10. За результатами проведених централізованих закупок
складаються та подаються акти виконаних робіт, інші документи
установлені головним розпорядником бюджетних коштів, які
передбачені угодою або іншим відомчим документом про
централізоване постачання. Про кошти отримані на виконання програми закупівель ДП
складає та подає головному розпоряднику фінансову звітність за
формами: N 2мд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи" ( z0113-03 ); N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
( z0113-03 ); N 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ"
( z0113-03 ).
11. Операції з централізованого постачання матеріальних
цінностей установами-замовниками відображаються у такому порядку. При безоплатному отриманні необоротних активів за дебетом
відповідних субрахунків 104-119 та кредитом субрахунку 401.
Отримані малоцінні та швидкозношувані предмети відображається за
дебетом субрахунків 221-222 та кредитом субрахунку 411; Отримання виробничих запасів, матеріалів та інших запасів
відображається за дебетом субрахунків 201-218, 231-239 та кредитом
субрахунків 683 "Внутрішні розрахунки за операціями з
централізованого постачання за загальним фондом". Використані виробничі запаси, матеріали та інші запаси
відображаються за дебетом субрахунків 683 "Внутрішні розрахунки за
операціями з централізованого постачання за загальним фондом", та
кредитом субрахунків 201-218, 231-239. Акти про списання подаються
ДП для відображення проведеної операції в бухгалтерському обліку
установи-закупника.
12. Кореспонденція субрахунків з відображення в
бухгалтерському обліку основних господарських операцій з
централізованого постачання матеріальних цінностей бюджетних
установ наводиться у розділі XIV "Облік операцій з
централізованого постачання" Інструкції про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних
господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 ( z0497-00 )
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за
N 497/4718 (із змінами та доповненнями).
13. Операції з централізованого постачання відображаються у
меморіальних ордерах згідно з вимогами Інструкції про форми
меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання,
затвердженої наказом Державного казначейства України від
27.07.2000 N 68 ( z0570-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 31.08.2000 за N 570/4791. За рішенням головного
бухгалтера установи для операцій з централізованого постачання
може бути встановлений відповідний окремий меморіальний ордер
(крім операцій з руху грошових коштів).
14. Оприбуткування та взяття на облік матеріальних цінностей
в бюджетних установах здійснюється згідно з вимогами Інструкції з
обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних
установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від
17.07.2000 N 64 ( z0459-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680, та Інструкції з обліку
запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 08.12.2000 N 125 ( z0937-00 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за
N 937/5158.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку
та звітності -
головний бухгалтер МОЗ України В.І.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

26.03.2003 N 136

"Затверджую"
М.П.

___________________________
"_____" _____________ 200 р.

АКТ

списання виробничих запасів, матеріалів,

медикаментів та інших запасів

станом на 1 __________ 2003 року,

отриманих шляхом централізованого постачання

за рахунок державного бюджету
______________________________________________________ ___________________________
"_____" _____________ 200 р.

АКТ

списання виробничих запасів, матеріалів,

медикаментів та інших запасів

станом на 1 __________ 2003 року,

отриманих шляхом централізованого постачання

за рахунок державного бюджету
______________________________________________________ (назва адміністративної території, установи, закладу)

-------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|N та дата отримання |Одиниці|Кількість|Ціна|Сума| |п/п| | документа (товарно- |виміру | | | | | | |транспортна накладна)| | | | | |---+------------+---------------------+-------+---------+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------+---------------------+-------+---------+----+----| |----------------------------------------------+---------+----+----| | РАЗОМ: | | | | --------------------------------------------------------------------
Керівник __________________
М.П.
Головний бухгалтер __________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: