open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
31.03.2004 N 228

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо

верифікації сертифікатів про походження

товару форми СТ-1, виданих

торгово-промисловими палатами в Україні

Відповідно до статей 315, 316 Митного кодексу України
( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.02
N 1861 ( 1861-2002-п ) "Про затвердження Порядку верифікації
сертифікатів про походження товарів з України" та з метою
вдосконалення порядку верифікації митними органами сертифікатів
про походження товару форми СТ-1 ( 997_484 ), виданих
торгово-промисловими палатами в Україні, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо верифікації
сертифікатів про походження товару форми СТ-1, виданих
торгово-промисловими палатами в Україні (додаються).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Войцещука А.Д.
Голова Служби М.М.Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

31.03.2004 N 228

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо верифікації сертифікатів про походження

товару форми СТ-1, виданих

торгово-промисловими палатами в Україні

1. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації щодо верифікації сертифікатів про
походження товару форми СТ-1, виданих торгово-промисловими
палатами в Україні (далі - Методичні рекомендації), розроблено
відповідно до Правил визначення країни походження товарів,
затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності незалежних
держав від 30.11.00 ( 997_484 ) (далі - Правила), і стосовно
технології взаємодії Держмитслужби України з регіональними
митницями, митницями в напрямку верифікації сертифікатів.
1.2. Методичні рекомендації стосуються товарів, що
експортуються до країн СНД на умовах угод про вільну торгівлю,
укладених Україною з такими країнами СНД: Республіка Азербайджан,
Республіка Грузія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка,
Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан,
Республіка Білорусь (далі - країни СНД). Дія цих Методичних рекомендацій не розповсюджується на
сертифікати про походження товару форми СТ-1 (далі - сертифікати),
видані торгово-промисловими палатами в Україні (далі - ТПП) на
товари, що експортуються в країни СНД, які на даний момент не
підписали Правила. Такими країнами є Республіка Узбекистан та
Республіка Туркменістан.
1.3. Перевірка сертифікатів здійснюється Управлінням
митно-тарифного регулювання Департаменту податків та тарифного
регулювання (далі - Управління) та регіональними митницями,
митницями в Порядку верифікації сертифікатів про походження
товарів з України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 12.12.02 N 1861 ( 1861-2002-п ).
1.4. Регіональні митниці, митниці на запит Держмитслужби
України здійснюють верифікацію сертифікатів та формують відповідні
матеріали у строк, що не перевищує 30 календарних днів. У
виняткових випадках цей строк може бути продовжений за рішенням
начальника Управління, але не більше ніж на 10 календарних днів.
1.5. За результатами перевірки сертифіката відділом митних
платежів регіональної митниці, митниці складається у двох
примірниках довідка за формою, наведеною у додатку, яка повинна
містити повну інформацію про результати верифікації сертифіката,
та висновок щодо його достовірності. Довідка підписується
посадовими особами, що брали участь у верифікації сертифіката, і
начальником відділу митних платежів. Перший примірник довідки разом із завіреними ТПП копіями
сертифіката та заявки-декларації, а також відповідь ТПП
надсилаються до Управління Держмитслужби України. Другий примірник
довідки разом з копіями цих документів залишається у справах
митниці.
1.6. У разі потреби регіональними митницями, митницями
надсилається додаткова інформація для перевірки сертифіката.
1.7. У разі отримання регіональними митницями, митницями
запиту від митних органів країн СНД регіональні митниці, митниці
здійснюють перевірку сертифіката згідно з главами 2 та 3
Методичних рекомендацій та разом з цим запитом направляють
матеріали, зазначені в пункті 1.5 Методичних рекомендацій, до
Держмитслужби України.
2. Установлення достовірності сертифіката
2.1. З метою встановлення достовірності сертифіката
посадовими особами митних органів перевіряється факт реєстрації
заявки-декларації в ТПП.
2.2. З'ясовується правильність заповнення граф 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 копії сертифіката, який перевіряється.
2.3. Перевіряється відповідність відбитка печатки на
сертифікаті оригіналу відбитка, який легалізовано ТПП на момент
видачі сертифіката.
3. Перевірка інформації, зазначеної у графах сертифіката
3.1. Установлюється відповідність серії та номера
сертифіката, що перевіряється.
3.2. Порівнюється інформація, зазначена у графах копії
сертифіката, з даними, що містяться у справах ТПП.
3.3.Якщо сертифікат був виданий після відвантаження товару,
то він повинен містити такий запис у графі 5 "Для службових
відміток": "Виданий згодом". За таких обставин потрібно перевірити
копії документів, на підставі яких була здійснена видача
сертифіката. На підставі копій документів (контракту, вантажної
митної декларації, товаро-транспортних документів) установлюється
факт здійснення експорту.
3.4. Якщо видано дублікат сертифіката, то слід перевірити
наявність відмітки "Дублікат" у графі 5 "Для службових відміток"
та відповідність дати її проставлення даті видачі оригіналу
загубленого сертифіката.
3.4. Якщо видано новий сертифікат замість анульованого, то
перевіряється наявність відмітки у графі 5 "Для службових
відміток", де має бути запис "Виданий замість сертифіката" із
зазначенням номера і дати анульованого сертифіката.
3.5. У разі видачі сертифіката при застосуванні кумулятивного
принципу походження товару слід перевірити наявність відмітки
"Кумуляція СНД" у графі 5 "Для службових відміток" із зазначенням
номерів сертифікатів про походження товару форми СТ-1 ( 997_484 )
і країн, у яких вони видавались.
Начальник Управління
митно-тарифного регулювання В.І.Демченко

Додаток

до Методичних рекомендацій

щодо верифікації

сертифікатів про походження

товару форми СТ-1, виданих

торгово-промисловими

палатами в Україні

ДОВІДКА

про результати верифікації сертифіката про

походження товару форми СТ-1
"___"__________ N
Під час верифікації сертифіката про походження товару форми
СТ-1 від _______________ N _______________________________________
установлено, що на підставі заявки-декларації від ______________
N _________ сертифікат на товар _________________________________

(опис товару) _________________ видано ________________________________________

(назва торгово-промислової палати)
і завірено печаткою N ______ уповноваженої особи _________________ ______________________
(прізвище та ініціали)
Висновок про результати верифікації _________________________
Посадові особи __________________________________________________,

(назва митного органу ) о брали участь у верифікації сертифіката: _______________________

(посада, прізвище, ініціали) _________________________________________________________________

Начальник відділу митних платежів ____________________________

(посада, прізвище, ініціали)
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: