open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.03.2007 N 227

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної

політики та продовольства
N 304 ( v0304730-17 ) від 19.06.2017 }

Про затвердження форм документів

для надання підтримки фермерським господарствам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2004 р. N 1102 ( 1102-2004-п ) "Про затвердження Порядку
використання коштів державного бюджету для надання підтримки
фермерським господарствам" (із змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Форму заявки фермерського господарства на отримання
фінансової підтримки на безповоротній основі;
1.2. Форму журналу обліку фермерських господарств, які
претендують на отримання фінансової підтримки;
1.3. Форму реєстру фермерських господарств, яким надається
фінансова підтримка;
1.4. Форму надання інформації про використання бюджетних
коштів за бюджетною програмою 2801230 "Фінансова підтримка
фермерських господарств";
1.5. Форму надання інформації про використання бюджетних
коштів за бюджетною програмою 2801460 "Надання кредитів
фермерським господарствам".
2. Департаменту врегулювання відносин власності та
соціального розвитку села (Гайдар М.В.) в установленому порядку
довести наказ до відома структурних підрозділів Міністерства
аграрної політики України, Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку обласних, управлінь промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрації, Українського
державного фонду підтримки фермерських господарств та його
регіональних відділень.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Гуменюка В.С.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

30.03.2007 N 227

Реєстраційний номер _______ Голові комісії
"___"______________ 20__ р. _________________ відділення
Українського державного

фонду підтримки фермерських

господарств
Керівника фермерського

господарства

"__________________________"
ПІБ ________________________

ЗАЯВКА

на отримання фінансової підтримки

на безповоротній основі

Прошу надати фермерському господарству "___________________"
фінансову підтримку на безповоротній основі для компенсації
витрат в сумі _______________ грн, пов'язаних з _________________ _________________________________________________________________
в розмірі ___________________________________________________ грн
Відомості про фермерське господарство:
Назва фермерського господарства _________________________________
Ідентифікаційний код ____________________________________________
Дата реєстрації фермерського господарства _______________________
Юридична адреса _________________________________________________
Фактична адреса _________________________________________________
Площа с.-г. угідь, в т.ч. орендованих ___________________________
Види діяльності фермерського господарства _______________________
Відомості про керівника фермерського господарства:
ПІБ керівника фермерського господарства: ________________________
Паспорт: серія _________ N __________, виданий __________________ _________________________________________________________________
Місце реєстрації ________________________________________________
Фактичне місце проживання _______________________________________
Контактний телефон ______________________________________________
З положеннями Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1102 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 349) щодо надання
фінансової підтримки на безповоротній основі ознайомлений. За достовірність поданих відомостей і матеріалів несу
особисту відповідальність.
Керівник фермерського господарства __________ __________________

(підпис) (прізвище та

ініціали)
"___"______________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

30.03.2007 N 227

ЖУРНАЛ

обліку фермерських господарств,

які претендують на отримання фінансової підтримки _________________________________________________

(найменування бюджетної програми)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Реєстр- | Дата | Назва | Місцезна-| Дата | Площа |Потреба |Термін | Надання |Рішення| Дата | Підпис | раційний|реєст-|фермер-| ходження |створення| с.-г. |в коштах|надання|бюджетних|комісії|видачі |керівник:| номер |рації | ського| фермер- |фермерсь-|угідь, |тис.грн*| фінан-|коштів за| |довідки| фермер- | заявки |доку- | госпо-| ського | кого |в т.ч. |Гранична| сової | видами | | про | ського | претен- |ментів|дарства|господар- |господар-|орендо-| сума | під- | | |надання|господар-| дента | | та ПІБ| ства та | ства | ваних | тис. | трим- | | | фінан-| ства | | | особи,|контактний| | | грн** | ки* | | | сової | | | | яка | телефон | | | | | | | під- | | | | подала| | | | | | | | трим- | | | | доку- | | | | | | | | ки* | | | | менти | | | | | | | | | | --------+------+-------+----------+---------+-------+----------------+---------+-------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * для поворотної фінансової допомоги ** для безповоротної фінансової допомоги

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

30.03.2007 N 227

РЕЄСТР

фермерських господарств,

яким надається фінансова підтримка __________________________________

(найменування бюджетної програми) _____________________________ відділення

Українського державного фонду

підтримки фермерських господарств

за ____________________________ 200__ р.

-------------------------------------------------------------------------------------------- з/п| Назва | Дата | Адреса| Сума фінансової | Надання |Термін|Вартість| Підтвер-| |фермер-|створення|фермер-| підтримки (тис.грн) |бюджетних| пога-|об'єкта |джувальні| |ського | фермер- |ського |------------------------|коштів за|шення*|застави |документи| |госпо- | ського |госпо- |Згідно|Фактично виділено| видами | | (тис. | (дата, | |дарства| госпо- |дарства| із | комісією | | | грн)* | номер)**| | | дарства | | заяв-|-----------------| | | | | | | | | кою | нарос-|в т.ч. за| | | | | | | | | |тальним|________ | | | | | | | | | |підсум-|(місяць) | | | | | | | | | | ком з | | | | | | | | | | |початку| | | | | | | | | | | року | | | | | | ---+-------+---------+-------+------+-------+---------+---------+------+--------+---------| | | | | | | | | | | | ---+-------+---------+-------+------+-------+---------+---------+------+--------+---------| | | | | | | | | | | | ---+-------+---------+-------+------+-------+---------+---------+------+--------+---------| | | | | | | | | | | | ---+-------+---------+-------+------+-------+---------+---------+------+--------+---------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * для поворотної фінансової допомоги ** для безповоротної фінансової допомоги
Директор ________________ відділення Укрдержфонду ______________
Головний бухгалтер ______________
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

30.03.2007 N 227

ІНФОРМАЦІЯ

про використання бюджетних коштів

за бюджетною програмою 2801230 "Фінансова

підтримка фермерських господарств"

за _______________________ 200__ р.

(місяць) ________________________ відділення

Українського державного фонду підтримки

фермерських господарств

------------------------------------------------------------------ N | Показники | Сума |Кількість фермерських | з/п | | (тис.грн) | господарств, яким | | | | надано фінансову | | | | підтримку | ------+----------------------+-----------+----------------------| 1. |Надійшло коштів з | | X | |державного бюджету на | | | |фінансову підтримку | | | |фермерських | | | |господарств | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2. |Використано - всього | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| |в тому числі на: | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.1. |Відшкодування витрат, | | | |пов'язаних з | | | |розробкою проектів | | | |відведення земельних | | | |ділянок для ведення | | | |фермерського | | | |господарства | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.2. |Відшкодування витрат, | | | |пов'язаних зі сплатою | | | |відсотків за | | | |користування кредитами| | | |банків | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.3. |Часткову компенсацію | | | |витрат, пов'язаних з | | | |придбанням першого | | | |трактора, комбайна, | | | |вантажного автомобіля | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.4. |Часткову компенсацію | | | |витрат, пов'язаних з | | | |будівництвом і | | | |реконструкцією | | | |тваринницьких | | | |приміщень (у т.ч. | | | |виготовлення | | | |проектно-кошторисної | | | |документації) | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.5. |Страхування | | | |фермерських | | | |господарств | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.6. |Підготовку, | | | |перепідготовку і | | | |підвищення | | | |кваліфікації кадрів | | | |фермерських | | | |господарств у | | | |сільськогосподарських | | | |навчальних закладах | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.7. |Розширення наукових | | | |досліджень з проблем | | | |організації | | | |виробництва | | | |сільськогосподарської | | | |продукції і виданням | | | |рекомендацій з питань | | | |використання в їх | | | |діяльності досягнень | | | |науково-технічного | | | |прогресу | | | -----------------------------------------------------------------
Директор відділення ______________________
Головний бухгалтер ______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

30.03.2007 N 227

ІНФОРМАЦІЯ

про використання бюджетних коштів

за бюджетною програмою 2801460 "Надання

кредитів фермерським господарствам"

за _______________________ 200__ р.

(місяць) ________________________ відділення

Українського державного фонду підтримки

фермерських господарств

------------------------------------------------------------------ N | Показники | Сума |Кількість фермерських | з/п | | (тис.грн) | господарств, яким | | | | надано фінансову | | | | підтримку | ------+----------------------+-----------+----------------------| 1. |Надійшло коштів з | | X | |державного бюджету для| | | |надання кредитів | | | |фермерським | | | |господарствам | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2. |Використано - всього | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| |в тому числі для: | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.1. |Виробництва, переробки| | | |і збуту виробленої | | | |продукції | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.2. |Провадження виробничої| | | |діяльності | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.3. |Придбання техніки, | | | |обладнання | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.4. |Поновлення обігових | | | |коштів | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.5. |Виробництва та | | | |переробки | | | |сільськогосподарської | | | |продукції | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.6. |Будівництва та | | | |реконструкції | | | |виробничих і | | | |невиробничих приміщень| | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.7. |Закладання | | | |багаторічних насаджень| | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.8. |Розвитку кредитної та | | | |обслуговуючої | | | |кооперації | | | ------+----------------------+-----------+----------------------| 2.9. |Зрошення та меліорації| | | |земель | | | -----------------------------------------------------------------
Директор відділення ______________________
Головний бухгалтер ______________________

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: