open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2004 N 227/494

Про забезпечення активізації інноваційної діяльності

в аграрному секторі економіки та регіонах України

З метою забезпечення виконання положень Законів України "Про
інноваційну діяльність" ( 40-15 ), "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ), "Про спеціальний
режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних
парків" ( 991-14 ) Н А К А З У Є М О:
1. Підтримати ініціативу Національного університету харчових
технологій, базової організації технологічного парку
"Агротехнопарк" щодо активізації інноваційної діяльності в
аграрному секторі економіки та забезпечити створення регіональних
інноваційних структур - технополісів, як складової інноваційної
системи України.
2. Міністерству освіти і науки України та Міністерству
аграрної політики України забезпечити підтримку напрацювань
Національного університету харчових технологій і технологічного
парку "Агротехнопарк" щодо інноваційного оновлення регіонів та
аграрного сектору економіки, довести до відома центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних. Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
3. Підтримати створення та забезпечити функціонування
науково-інноваційного міжвузівського комплексу Національного
технічного університету України "Київський політехнічний
інститут", базової наукової організації технологічного парку
"Київська політехніка", та Національного університету харчових
технологій, базової наукової організації технологічного парку
"Агротехнопарк", з метою ефективного впроваджування наукових
розробок і високих технологій для виробництва інноваційної,
конкурентоспроможної на світових ринках продукції, згідно плану
виконання інноваційних проектів за пріоритетними напрямами щодо
переліку тем науково-технічних робіт та інноваційних проектів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
міністра освіти і науки України В.Стогнія та Заступника міністра
аграрної політики України Ю.Мельника.
Міністр аграрної політики
України В.Слаута
Міністр освіти і науки України В.Кремень

УГОДА

про співробітництво щодо реалізації інноваційної

моделі розвитку аграрного сектора України

м. Київ 15 червня 2004 р.

Міністерство аграрної політики України (далі -
Мінагрополітики), в особі Міністра аграрної політики України
Слаути Віктора Андрійовича, що діє на підставі Положення, та
Міністерство освіти і науки України (далі - МОН), в особі Міністра
освіти і науки України Кременя Василя Григоровича, що діє на
підставі Положення, в подальшому пойменовані -"Сторони", з метою
досягнення гарантованого рівня національної продовольчої безпеки
держави, уклали цю Угоду про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. На виконання завдань та положень Законів України "Про
основи національної безпеки України" ( 964-15 ), "Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ), "Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ), "Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного та
соціального розвитку України" ( 1602-14 ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про інноваційну
діяльність" ( 40-15 ), "Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), Указу
Президента України " Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 3 липня 2001 року "Про невідкладні заходи щодо
виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і
створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну
модель розвитку" ( 640/2001 ), інших нормативно-правових актів, що
регулюють науково-технічну та інноваційну сферу, у відповідності
до Концепції науково-технічного та інноваційного розвитку України
( 916-14 ), затвердженої Постановою Верховної Ради України, та
Державної програми розвитку промисловості та Комплексної програми
розвитку аграрного ринку України, затверджених Кабінетом Міністрів
України, Сторони домовились вживати спільних зусиль щодо
реалізації державної політики в науково-технічній та виробничий
сфері аграрного сектору економіки України з метою реалізації його
прискореного переходу до інноваційної моделі розвитку.
1.2. Предметом цієї Угоди є діяльність Сторін, спрямована на
виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням реалізації, на
підставі чинного законодавства та прогресивного вітчизняного і
світового досвіду, комплексу заходів щодо впровадження наукоємних
розробок, інноваційних технологій та нової техніки в
сільськогосподарському виробництві, переробних галузях та харчовій
промисловості згідно пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
в Україні, і тим самим забезпечення ефективного функціонування
агропромислового комплексу.
2. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
2.1. Сторони мають намір здійснювати співробітництво в
розробці та виконанні програм інноваційного розвитку аграрного
сектора економіки за такими напрямами; 2.1.1. Створення та забезпечення умов ефективного
функціонування інноваційних структур для інноваційного оновлення
агропромислового комплексу та сприяння розвиткові мережі
регіональних інноваційних структур. 2.1.2. Забезпечення ефективного впровадження нових
вітчизняних наукоємних розробок та високих технологій для
вирощування і переробки сільськогосподарської сировини,
виробництва та реалізації високоякісної конкурентоспроможної
харчової продукції, насиченню нею внутрішнього ринку й розвитку
експортного потенціалу агропромислового комплексу. 2.1.3. Розробка, створення, впровадження та розвиток нової
індустрії харчових продуктів функціонального призначення з
високими оздоровчими та геронтологічними властивостями. 2.1.4. Розробка, створення та впровадження: - ефективної навчально-освітньої системи, для розвитку
інноваційної культури громадянського суспільства, - програм освітньо-професійного призначення для підвищення
кваліфікації та розвитку науково-технічного потенціалу кожного із
членів суспільства; - методи дистанційного навчання із застосуванням сучасних
телекомунікаційних технологій з метою отримання вищої та
середньо-професійної освіти.
3. ВЗАЄМНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти щодо виконання
зазначених напрямів у відповідності до інтересів кожної із Сторін,
шляхом внесення заходів та науково-технічних робіт в плани
науково-технічних робіт кожної із Сторін згідно Додатку N 1, що є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
3.2. Для успішного виконання завдань, визначених цією Угодою,
Сторони зобов'язуються проводити обмін необхідною інформацією та
додержуватись взаємних зобов'язань згідно цієї Угоди.
3.3. Сторони зобов'язуються сприяти проведенню
науково-технічних робіт та реалізації інноваційних проектів, що
здійснюватимуться підприємствами й установами за участю
Університету, як базової організації технологічного парку
"Агротехнопарк", а також приймати участь у створенні та
забезпеченні функціонування регіональних інноваційних структур.
3.4. Взаємні права та зобов'язання Сторін по виконанню
програм і проектів, інші права та обов'язки Сторін будуть
регулюватися додатковими договорами, угодами і іншими документами,
які будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Ця Угода не може бути перешкодою для виконання Сторонами
своїх зобов'язань перед третіми особами. Кожна зі Сторін не несе
відповідальності за зобов'язаннями іншої Сторони перед третіми
особами.
4.2. Усі доповнення й додатки до цієї Угоди оформляються в
письмовому вигляді та після підписання Сторонами стануть її
невід'ємними частками.
4.3. Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.
4.4. Угода укладена на невизначений термін і може бути
розірвана за ініціативою любої зі Сторін у разі попереднього
повідомлення іншої Сторони про намір розірвати Угоду за 30 днів до
дати розірвання.
4.5. Цю Угоду укладено в трьох примірниках українською мовою,
кожен із яких має однакову юридичну силу.
5. ПІДПИСИ СТОРІН
Міністр аграрної політики
України В.Слаута
Міністр освіти і науки України В.Кремень

Додаток N 1

до Угоди про співробітництво

щодо реалізації інноваційної

моделі розвитку аграрного

сектора України

15.06.2004 N 227/494

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання науково-технічних робіт та інноваційних
проектів за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності

-------------------------------------------------------------------- N | Найменування |Виконавці| Термін |Соціально-економічний| | науково-технічних | |виконання,| ефект | | робіт та | | роки | | | інноваційних | | | | | проектів | | | | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 1 |Розробка, створення | МОН, |2004-2009 |Створення ефективної | |та впровадження |Мінагро- | |навчально-освітньої | |ефективної |політики | |системи та розвитку | |навчально-освітньої | | |методів дистанційного| |системи для розвитку| | |навчання із | |інноваційної | | |застосуванням | |культури | | |сучасних | |громадянського | | |телекомунікаційних | |суспільства. | | |технологій для | | | | |отримання вищої та | | | | |середньо-професійної | | | | |освіти різних верств | | | | |населення | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 2 |Створення та | МОН, |2004-2008 |Створення | |забезпечення |Мінагро- | |вітчизняного | |функціонування |політики | |високоінтенсивного | |Агро-наукового | | |виробництва | |центру | | |сертифікованих | |високоінтенсивного | | |оздоровлених | |виробництва | | |саджанців винограду | |сертифікованих | | |та інших | |оздоровлених | | |плодово-ягідних | |саджанців винограду | | |культур з | |та інших | | |використанням | |плодово-ягідних | | |енергозберігаючих | |культур для закладки| | |технологій. | |високопродуктивних | | | | |виноградників та | | | | |плодово-ягідних | | | | |садів за сучасними | | | | |високоінтенсивними | | | | |технологіями з | | | | |використанням систем| | | | |краплинного | | | | |зрошення. | | | | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 3 |Впровадження | МОН, |2004-2009 |Створення | |вітчизняних |Мінагро- | |вітчизняного | |технологій |політики | |виробництва харчових | |комплексної | | |продуктів | |переробки | | |спеціального | |плодово-ягідної й | | |призначення. | |овочевої сировини | | | | |щодо випуску | | | | |пектину, | | | | |пектиновмісних | | | | |продуктів | | | | |спеціального | | | | |призначення; | | | | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 4 |Підготовка | МОН, |2004-2009 |Створення | |пропозицій щодо |Мінагро- | |вітчизняного | |створення нової |політики | |виробництва харчових | |індустрії харчових | | |продуктів | |продуктів | | |функціонального | |функціонального | | |призначення на основі| |призначення | | |норм раціонального | |оздоровчої дії | | |харчування з | |високої | | |урахуванням традицій | |героніологічної | | |національної кухні та| |цінності, мережі | | |мережі їх реалізації.| |об'єктів | | | | |громадського | | | | |харчування та | | | | |оптово-роздрібної | | | | |мережі їх | | | | |реалізації. | | | | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 5 |Розробка та | МОН, |2004-2009 |Створення харчових | |впровадження нових |Мінагро- | |продуктів підвищеної | |ресурсозберігаючих, |політики | |цінності, | |екологічно безпечних| | |профілактично- | |та безвідхідних | | |лікувального, | |технологій | | |дієтичного та | |виробництва харчових| | |дитячого харчування. | |продуктів підвищеної| | |Пропаганда культури | |цінності, | | |оздоровчого | |профілактично- | | |харчування. | |лікувального, | | | | |дієтичною та | | | | |дитячого харчування | | | | |з використанням | | | | |рослинної сировини | | | | |на основі | | | | |використання | | | | |електрофізичних | | | | |методів. | | | | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 6 |Створення першого |Мінагро- |2004-2009 |Створення виробництва| |вітчизняного |політики | |нових продуктів | |великотоварного | | |харчування дієтичного| |високопродуктивного | | |призначення з | |комплексу з | | |індюшиного м'яса на | |вирощуванням | | |основі його | |індиків, виробництва| | |вітчизняного | |індюшиного м'яса й | | |великотоварного | |виготовлення | | |виробництва | |харчових продуктів | | | | |на його основі. | | | | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 7 |Участь у | МОН, |2004-2009 |Забезпечення | |виставково- |Мінагро- | |розширення попиту на | |ярмаркових заходах |політики | |харчову продукцію | |щодо розширення | | |вітчизняного | |попиту на харчову | | |виробництва та | |продукцію | | |зміцнення експортного| |вітчизняного | | |потенціалу | |виробництва та | | |агропромислового | |зміцнення | | |комплексу. | |експортного | | | | |потенціалу | | | | |агропромислового | | | | |комплексу згідно | | | | |програми підтримки | | | | |експорту вітчизняної| | | | |продукції. | | | | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 8 |Розробка технологій | МОН, |2004-2014 |Створення підприємств| |по переробці і |Мінагро- | |по переробці та | |утилізації твердих |політики | |утилізації твердих | |промислових і | | |органічних відходів, | |побутових органічних| | |що поліпшують | |відходів, а також не| | |екологічну безпеку | |придатних до | | |навколишнього | |застосування | | |середовища | |пестицидів. | | | | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 9 |Створення |Мінагро- |2004-2009 |Забезпечення | |вітчизняного, що |політики,| |сучасними системами | |відповідає світовому| МОН | |та технічними | |рівню, серійного | | |засобами | |виробництва систем і| | |мікрозрошення | |технічних засобів | | |вітчизняного | |мікрозрошення, | | |виробництва | |поливу та зволоження| | |сільськогосподарських| |для | | |підприємств країни. | |високопродуктивного | | | | |вирощування овочів, | | | | |плодово-ягідних та | | | | |інших | | | | |сільськогоспо- | | | | |дарських культур. | | | | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 10|Участь у відновленні|Мінагро- |2004-2009 |Становлення галузі | |галузі бавовництва |політики,| |бавовництва, | |на півдні України й | МОН | |диверсифікація | |АР Крим на основі | | |рослинництва та | |сучасних технологій | | |відновлення засолених| |вирощування | | |земель для сільсько- | |бавовнику, його | | |господарського | |високоінтенсивної | | |використання і | |переробки та | | |поліпшення їх | |виробництва | | |екологічного стану, | |високоякісної | | |створення нових | |бавовницької | | |робочих місць, | |сировини. | | |вирішення соціальних | | | | |проблем сіл півдня | | | | |України. | --+--------------------+---------+----------+---------------------| 11|Сприяння створенню | МОН, |2004-2006 |Створення дієвого | |регіональної |Мінагро- | |механізму | |інфраструктури |політики | |інноваційного | |інноваційної системи| | |оновлення | |для розвитку | | |агропромислового | |аграрного сектора | | |комплексу та його | |економіки. | | |регіональних | | | | |складових. | -------------------------------------------------------------------
Ректор
Національного університету
харчових технологій
Генеральний директор
технологічного парку "Агротехнопарк" А.Українець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: