open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 223 від 19.07.2001

Про затвердження положень про прикордонні державні

контрольно-токсикологічні Лабораторії

Відповідно до Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Положення про Одеську прикордонну державну
контрольно-токсикологічну лабораторію (додається). 1.2. Положення про Ужгородську прикордонну державну
контрольно-токсикологічну лабораторію (додається). 2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока), Головній державній інспекції захисту рослин
(Колісніченко) забезпечити координацію діяльності прикордонних
державних контрольно-токсикологічних лабораторій. 3. Завідуючим Одеської та Ужгородської прикордонних державних
контрольно-токсикологічних лабораторій у місячний термін подати
Юридичному управлінню копії довідки про внесення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України та зразки
відбитку печатки юридичної особи. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Рижука С.М.
В.о. Міністра В.П.Яковенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства аграрної політики

України

від 19 липня 2001 N 223

Заступник Міністра

С.М.Рижук

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОДЕСЬКУ ПРИКОРДОННУ

ДЕРЖАВНУ КОНТРОЛЬНО-ТОКСИКОЛОГІЧНУ

ЛАБОРАТОРІЮ

Зареєстровано в Юридичному управлінні Міністерства аграрної політики України від 23 липня 2001 року N 142-07/2001

ПРО ОДЕСЬКУ ПРИКОРДОННУ ДЕРЖАВНУ

КОНТРОЛЬНО-ТОКСИКОЛОГІЧНУ ЛАБОРАТОРІЮ
1. Загальні положення
1.1. Одеська прикордонна державна контрольно-токсикологічна
лабораторія (надалі - Лабораторія) створена відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року
N 227 ( 227-91-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України про
підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, що
розташовані на території України" та наказу Міністерства
сільського господарства і продовольства України від 31 грудня
1992 року N 169, заснована на державній власності і підпорядкована
Міністерству аграрної політики України. 1.2. Лабораторія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в банку, бланки зі своїм найменуванням і гербову печатку
та кутовий штамп. Місцезнаходження - 65016, м. Одеса, Ванний
провулок, 5-а. 1.3. Найменування Лабораторії: повне - Одеська прикордонна державна
контрольно-токсикологічна лабораторія; скорочене - Одеська ПДКТЛ. 1.4. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами та
розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики України
(надалі - Мінагрополітики), іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням. Координацію діяльності Лабораторії у межах
своєї компетенції здійснює Головна державна інспекція захисту
рослин Мінагрополітики України (надалі - Головдержзахист).
2. Основні завдання Лабораторії
2.1. Основними завданнями Лабораторії є: 2.1.1. Здійснення аналітичного контролю якості пестицидів, в
тому числі пестицидів, що ввозяться в Україну за імпортом. 2.1.2. Здійснення аналітичного контролю якості вітчизняних і
імпортних пестицидів, що зберігаються в складах агрохімформувань,
сільськогосподарських підприємств, якості протруювання посівного
матеріалу та приготування робочих розчинів пестицидів під час їх
застосування. 2.1.3. Проведення вибіркових аналізів сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування з метою визначення в них
залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів,
гормонів, антибіотиків, гістаміну, фостоксину. 2.1.4. Проведення вибіркових аналізів грунту, поверхневих
вод, призначених для сільськогосподарських потреб, з метою
визначення в них залишкових кількостей пестицидів.
3. Функції Лабораторії
3.1. Для виконання вищезазначених завдань Лабораторія
здійснює такі функції: 3.1.1. Відбирає зразки від кожної партії пестицидів, що
ввозиться на митну територію України, відповідно до технічних
паспортів на імпортні пестициди, міжнародних або національних
стандартів. 3.1.2. Проводить аналітичні дослідження якості кожної партії
імпортних пестицидів (вмісту діючої речовини, наявності токсичних
домішок тощо). 3.1.3. Видає на основі результатів аналізу сертифікат якості
хімічних засобів захисту рослин, який додається до документів, що
супроводжують вантаж, а також в триденний строк надсилає його
Головдержзахисту. 3.1.4. Видає висновки щодо заборони використання імпортних
пестицидів, результати аналітичного контролю яких не відповідають
вимогам технічного паспорта, міжнародного або національного
стандартів, про що негайно повідомляється в Головдержзахист. 3.1.5. Видає рекомендації щодо використання імпортних
пестицидів, результати аналізу яких підтвердили підвищений вміст
активної діючої речовини та наявність сторонніх токсичних домішок,
про що доводиться до відома Головдержзахисту. 3.1.6. Видає рекомендації щодо використання імпортних і
вітчизняних пестицидів з простроченим терміном зберігання. 3.1.7. Надсилає у триденний термін необхідні документи в
Головдержзахист для прийняття остаточного рішення при виявленні
розбіжностей між отриманими результатами аналізу імпортних
препаратів і вимогами технічного паспорта, міжнародного або
національного стандартів, на які зроблено посилання в контрактах
на отримання пестициду. 3.1.8. Проводить вибіркову перевірку якості пестицидів, що
зберігаються в складах агрохімформувань і сільськогосподарських
підприємств різних форм власності, а також препаратів із
понаднормативним строком зберігання. При виявленні розбіжностей
якості препаратів з діючими технічними умовами, інформує про це
відповідних власників препаратів, Головдержзахист та дає
рекомендації щодо їх застосування. 3.1.9. Проводить вибіркову перевірку якості протруювання
посівного матеріалу (насіння) і приготування робочих розчинів
(бакових сумішей) пестицидів в насіннєвообробних і
сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності. Про
виявлені порушення і відхилення від встановлених регламентів
негайно повідомляє власників препаратів і відповідні Державні
станції захисту рослин. 3.1.10. Проводить вибірковий контроль продуктів харчування та
сільськогосподарської продукції з метою визначення в них
залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів,
гормонів, антибіотиків, гістаміну, фостоксину. 3.1.11. Проводить вибірковий контроль поверхневих вод,
призначених для сільськогосподарських потреб, та грунтів
сільськогосподарського призначення на забруднення їх важкими
металами і визначення залишкової кількості пестицидів. 3.1.12. Проводить вибірковий контроль спирту та
вино-горілчаних виробів на відповідність їх сертифікату якості.
4. Права та обов'язки працівників Лабораторії
4.1. З додержанням режимних заходів, що випливають з вимог
пропуску через державний кордон України, працівники Лабораторії
для виконання виробничих завдань мають право: 4.1.1. Знаходитись на території морських портів, залізничних
станцій, через які здійснюється ввезення в країну імпортних
пестицидів, мати доступ до автомобілів, залучених для
транспортування хімічних засобів і закордонного прямування. 4.1.2. Одержувати від адміністрації митної служби морських
портів, залізничних та автомобільних станцій,
контрольно-пропускних пунктів відомості про прибуття і відправку
пестицидів, розглядати відповідні документи стосовно даної
продукції. 4.1.3. Відбирати зразки імпортних пестицидів під час
перевантаження їх у вітчизняні вагони, а також з автотранспорту в
присутності відповідальних представників митної служби. 4.1.4. Відкривати тару і відбирати зразки препаратів від
кожної партії імпортних пестицидів, що ввозяться в країну. Після
відбору зразків працівники Лабораторії зобов'язані довести тару до
герметичного стану з оформленням акта, який підписують
відповідальні представники митної служби та Лабораторії.
5. Відповідальність Лабораторії
5.1. Лабораторія несе відповідальність за: 5.1.1. Проведення якісного аналітичного контролю кожної
партії імпортних пестицидів, що ввозиться в країну через пропускні
пункти, розміщені в зоні обслуговування лабораторією. 5.1.2. Дотримання вимог технічного паспорта, міжнародного або
національного стандартів під час відбору зразків. 5.1.3. Достовірність результатів аналізів. 5.1.4. Правильність оформлення відповідних документів і
видачу сертифіката якості хімічних засобів захисту рослин. 5.1.5. Доведення відкритої упаковки тари до герметичного
стану при відборі зразків імпортних препаратів.
6. Управління Лабораторією
6.1. Лабораторію очолює завідуючий, який згідно з цим
Положенням несе відповідальність за виконання завдань, покладених
на Лабораторію, а також за збереження майна і матеріальних
цінностей Лабораторії, здійснює керівництво її діяльністю. 6.2. Завідуючий Лабораторією призначається та звільняється з
посади за поданням начальника Головної державної інспекції захисту
рослин Міністром аграрної політики України шляхом укладення з ним
контракту. Оплата праці та матеріальне стимулювання завідуючого
лабораторією визначається в контракті. 6.3. Завідуючий Лабораторією: 6.3.1. Видає у межах своєї компетенції накази, вказівки,
інструкції; 6.3.2. Приймає на роботу, визначає посадові обов'язки,
заохочує її працівників, в необхідних випадках накладає на них
дисциплінарні стягнення, звільняє з роботи. 6.3.3. Створює умови праці на робочому місці, забезпечує
безпеку технічних процесів, устаткування та інших засобів
виробництва, а також санітарно-побутові умови, що відповідають
вимогам нормативно-правових актів про охорону праці. 6.3.4. Відповідає за стан засобів колективного та
індивідуального захисту, що використовується працівниками. 6.3.5. Є розпорядником коштів. 6.3.6. Представляє Лабораторію з питань, що входять до її
компетенції, в державних, громадських установах і організаціях,
судах без особливого на це доручення, укладає договори і видає
доручення. 7. Завідуючий Лабораторією та головний бухгалтер несуть
персональну відповідальність за стан обліку і достовірність
звітності. 8. Основні фонди та обігові кошти Лабораторії є
загальнодержавною власністю. 9. Оплата праці працівників Лабораторії здійснюється згідно з
чинним законодавством. 10. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Лабораторії
затверджуються Головною державною інспекцією захисту рослин
Міністерства аграрної політики України у встановленому порядку. 11. Одеська прикордонна державна контрольно-токсикологічна
лабораторія утримується за рахунок коштів державного бюджету,
позабюджетних коштів, що надходять за виконання робіт (послуг) на
договірній основі, а також інших, не заборонених законодавством,
джерел. 12. Реорганізація та ліквідація Лабораторії проводиться у
порядку, встановленому чинним законодавством.
Головна державна інспекція захисту рослин
Мінагрополітики України В.С.Колісніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики

України

19 липня 2001 р. N 223

Заступник Міністра

С.М.Рижук

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УЖГОРОДСЬКУ ПРИКОРДОННУ ДЕРЖАВНУ

КОНТРОЛЬНО-ТОКСИКОЛОГІЧНУ ЛАБОРАТОРІЮ

Зареєстровано в Юридичному управлінні Міністерства аграрної Політики України від 23 липня 2001 N 143-07/2001

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УЖГОРОДСЬКУ ПРИКОРДОННУ ДЕРЖАВНУ

КОНТРОЛЬНО-ТОКСИКОЛОГІЧНУ ЛАБОРАТОРІЮ
1. Загальні положення
1.1. Ужгородська прикордонна державна
контрольно-токсикологічна лабораторія (надалі - Лабораторія)
створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
24 вересня 1991 року N 227 ( 227-91-п ) "Про заходи щодо виконання
Закону України про підприємства, установи та організації союзного
підпорядкування, що розташовані на території України" та наказу
Міністерства сільського господарства і продовольства України від
31 грудня 1992 року N 169, підпорядкована Міністерству аграрної
політики України. 1.2. Лабораторія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в банку, бланки зі своїм найменуванням, гербову печатку
та кутовий штамп. Місцезнаходження - 88000, м. Ужгород, вулиця
Станційна, 56. 1.3. Найменування Лабораторії: повне - Ужгородська прикордонна державна
контрольно-токсикологічна лабораторія; скорочене - Ужгородська ПДКТЛ. 1.4. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами та
розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики України
(надалі - Мінагрополітики), іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням. Координацію діяльності Лабораторії у межах
своєї компетенції здійснює Головна державна інспекція захисту
рослин Мінагрополітики України (надалі - Головдержзахист).
2. Основні завдання Лабораторії
2.1. Основними завданнями Лабораторії є: 2.1.1. Здійснення аналітичного контролю якості пестицидів, в
тому числі пестицидів, що ввозяться в Україну за імпортом. 2.1.2. Здійснення аналітичного контролю якості вітчизняних і
імпортних пестицидів, які зберігаються в складах агрохімформувань,
сільськогосподарських підприємств, якості протруювання посівного
матеріалу та приготування робочих розчинів пестицидів під час їх
застосування. 2.1.3. Проведення вибіркових аналізів сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування з метою визначення в них
залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів,
гормонів, антибіотиків, гістаміну, фостоксину. 2.1.4. Проведення вибіркових аналізів грунту, поверхневих
вод, призначених для сільськогосподарських потреб, з метою
визначення в них залишкових кількостей пестицидів.
3. Функції Лабораторії
3.1. Для виконання вищезазначених завдань Лабораторія
здійснює такі функції: 3.1.1. Відбирає зразки від кожної партії пестицидів, що
ввозиться на митну територію України, відповідно до технічних
паспортів на імпортні пестициди, міжнародних або національних
стандартів. 3.1.2. Проводить аналітичні дослідження якості кожної партії
імпортних пестицидів (вмісту діючої речовини, наявності токсичних
домішок тощо). 3.1.3. Видає на основі результатів аналізу сертифікат якості
хімічних засобів захисту рослин, який додається до документів, що
супроводжують вантаж, а також в триденний строк надсилає його
Головдержзахисту. 3.1.4. Видає висновки щодо заборони використання імпортних
пестицидів, разультати аналітичного контролю яких не відповідають
вимогам технічного паспорта, міжнародного або національного
стандартів, про що негайно повідомляється в Головдержзахист. 3.1.5. Видає рекомендації щодо використання імпортних
пестицидів, результати аналізу яких підтвердили підвищений вміст
активної діючої речовини та наявність сторонніх токсичних домішок,
про що доводиться до відома Головдержзахисту. 3.1.6. Видає рекомендації щодо використання імпортних і
вітчизняних пестицидів з простроченим терміном зберігання. 3.1.7. Надсилає у триденний термін необхідні документи в
Головдержзахист для прийняття остаточного рішення при виявленні
розбіжностей між отриманими результатами аналізу імпортних
препаратів і вимогами технічного паспорта, міжнародного або
національного стандартів, на які зроблено посилання в контрактах
на отримання пестициду. 3.1.8. Проводить вибіркову перевірку якості пестицидів, що
зберігаються в складах агрохімформувань і сільськогосподарських
підприємств різних форм власності, а також препаратів із
понаднормативним строком зберігання. При виявленні розбіжностей
якості препаратів з діючими технічними умовами, інформує про це
відповідних власників препаратів, Головдержзахист та дає
рекомендації щодо їх застосування. 3.1.9. Проводить вибіркову перевірку якості протруювання
посівного матеріалу (насіння) і приготування робочих розчинів
(бакових сумішей) пестицидів в насіннєвообробних і
сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності. Про
виявлені порушення і відхилення від встановлених регламентів
негайно повідомляє власників препаратів і відповідні Державні
станції захисту рослин. 3.1.10. Проводить вибірковий контроль продуктів харчування та
сільськогосподарської продукції з метою визначення в них
залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів,
гормонів, антибіотиків, гістаміну, фостоксину. 3.1.11. Проводить вибірковий контроль поверхневих вод,
призначених для сільськогосподарських потреб, та грунтів
сільськогосподарського призначення на забруднення їх важкими
металами і визначення залишкової кількості пестицидів. 3.1.12. Проводить вибірковий контроль спирту та
вино-горілчаних виробів на відповідність їх сертифікату якості.
4. Права та обов'язки працівників Лабораторії
4.1. З додержанням режимних заходів, що випливають з вимог
пропуску через державний кордон України, працівники Лабораторії
для виконання виробничих завдань мають право: 4.1.1. Знаходитись на території залізничних станцій,
контрольно-пропускних пунктів, через які здійснюється ввезення в
країну імпортних пестицидів, мати доступ до автомобілів, залучених
для транспортування хімічних засобів і закордонного прямування. 4.1.2. Одержувати від адміністрації митної служби на
залізничних та автомобільних станціях в пунктах перетину кордону
відомості про прибуття і відправку пестицидів, розглядати
відповідні документи стосовно даної продукції. 4.1.3. Відбирати зразки імпортних пестицидів під час
перевантаження їх у вітчизняні вагони, а також з автотранспорту в
присутності відповідальних представників митної служби. 4.1.4. Відкривати тару і відбирати зразки препаратів від
кожної партії імпортних пестицидів, що ввозяться в країну. Після
відбору зразків працівники Лабораторії зобов'язані довести тару до
герметичного стану з оформленням акта, який підписують
відповідальні представники митної служби та Лабораторії.
5. Відповідальність Лабораторії
5.1. Лабораторія несе відповідальність за: 5.1.1. Проведення якісного аналітичного контролю кожної
партії імпортних пестицидів, що завозиться в країну через
пропускні пункти, розміщені в зоні обслуговування Лабораторією. 5.1.2. Дотримання вимог технічного паспорта, міжнародного або
національного стандартів під час відбору зразків. 5.1.3. Достовірність результатів аналізів. 5.1.4. Правильність оформлення відповідних документів і
видачу сертифіката якості хімічних засобів захисту рослин. 5.1.5. Доведення відкритої упаковки тари до герметичного
стану при відборі зразків імпортних препаратів.
6. Управління Лабораторією
6.1. Лабораторію очолює завідуючий, який згідно з цим
Положенням несе відповідальність за виконання завдань, покладених
на Лабораторію, а також за збереження майна і матеріальних
цінностей Лабораторії, здійснює керівництво її діяльністю. 6.2. Завідуючий Лабораторією призначається та звільняється з
посади за поданням начальника Головної державної інспекції захисту
рослин Міністром аграрної політики України у встановленому
порядку. 6.3. Завідуючий Лабораторією: 6.3.1. Видає у межах своєї компетенції накази, вказівки,
інструкції. 6.3.2. Приймає на роботу, визначає посадові обов'язки,
заохочує її працівників, в необхідних випадках накладає на них
дисциплінарні стягнення, звільняє з роботи. 6.3.3. Створює умови праці на робочому місці, забезпечує
безпеку технічних процесів, устаткування та інших засобів
виробництва, а також санітарно-побутові умови, що відповідають
вимогам нормативних актів про охорону праці. 6.3.4. Відповідає за стан засобів колективного та
індивідуального захисту, що використовується працівниками. 6.3.5. Є розпорядником коштів. 6.3.6. Представляє Лабораторію з питань, що входять до її
компетенції, в державних, громадських установах і організаціях,
судах без особливого на це доручення, укладає договори і видає
доручення. 7. Завідуючий Лабораторією та головний бухгалтер несуть
персональну відповідальність за стан обліку і достовірність
звітності. 8. Основні фонди та обігові кошти Лабораторії є
загальнодержавною власністю. 9. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Ужгородської
прикордонної державної контрольно-токсикологічної лабораторії
затверджуються Головною державною інспекцією захисту рослин
Міністерства аграрної політики України у встановленому порядку. 10. Ужгородська прикордонна державна
контрольно-токсикологічна лабораторія утримується за рахунок
коштів державного бюджету, позабюджетних коштів, що надходять за
виконання робіт (послуг) на договірній основі, а також інших, не
заборонених законодавством, джерел. 11. Реорганізація та ліквідація Лабораторії проводиться у
порядку, встановленому чинним законодавством.
Головна державна інспекція захисту
рослин Мінагрополітики України В.С.Колісніченко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: