open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.02.2011 N 222
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики
N 1178 ( v1178862-12 ) від 13.09.2012 }
Про внесення змін до Порядку формування,

розрахунку та затвердження цін на природний газ

(у тому числі нафтовий (попутний) газ) для суб'єктів

господарювання, що здійснюють його видобуток

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу" ( 2467-17 ), Указу Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України" Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Унести до Порядку формування, розрахунку та затвердження цін
на природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) для
суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток,
затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2009 N 35 ( v0035227-09 ),
зміни, що додаються.
В.о. Голови Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва М.Бродський
(Рішення N 100 від 04.02.2011
про погодження проекту
регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

10.02.2011 N 222

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку формування,

розрахунку та затвердження цін на природний газ

(у тому числі нафтовий (попутний) газ) для суб'єктів

господарювання, що здійснюють його видобуток

( v0035227-09 )

1. Назву Порядку ( v0035227-09 ) викласти в такій редакції: "Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на
природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його
видобуток".
2. У розділі 1: пункт 1.1 після слів "відповідно до Законів України"
доповнити словами "Про засади функціонування ринку природного
газу" ( 2467-17 ),"; пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Порядок є нормативним документом, що визначає механізм
розрахунку, установлення та забезпечення єдиних принципів та
методичних основ формування цін на природний газ, нафтовий
(попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих
товщ (далі - природний газ) для суб'єктів господарювання, що
здійснюють його видобуток."; у пункті 1.5: абзац четвертий викласти в такій редакції: "товарний природний газ - видобутий природний газ, за
винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат
природного газу під час його видобування, підготовки до
транспортування, які не повинні перевищувати встановлених
нормативних обсягів;"; абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного
газу, - підприємство, частка держави у статутному фонді якого
становить 50 відсотків та більше, господарське товариство,
50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) якого перебуває у
статутному фонді іншого господарського товариства, контрольним
пакетом акцій якого володіє держава, а також дочірнє підприємство,
представництво та філія такого підприємства і товариства, учасника
договору про спільну діяльність та/або особа, уповноважена
договором про спільну діяльність, укладеним за участю зазначеного
підприємства (а саме учасник договору про спільну діяльність,
відповідно до якого вартість вкладу підприємства, частка держави у
статутному фонді якого становить 50 відсотків та більше,
господарського товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток,
паїв) якого перебувають у статутному фонді іншого господарського
товариства, контрольним пакетом акцій якого володіє держава, а
також дочірнього підприємства, представництва та філії такого
підприємства і товариства становить 50 відсотків та більше
загальної вартості вкладу учасника договору про спільну
діяльність);".
3. У розділі 2: назву розділу 2 викласти в такій редакції: "2. Формування та розрахунок цін на природний газ"; абзац перший пункту 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Облік видобутого природного газу здійснюється шляхом
застосування системи вимірювання його кількості."; в абзаці другому пункту 2.4 слова "товарної продукції
видобутку" замінити словом "товарного" та слово "видобутку"
замінити словом "видобутого"; в абзаці третьому пункту 2.4 слова "Міністерства палива та
енергетики України" замінити словами "Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України" та слова "Національним агентством
України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів" замінити словами "Державним агентством з
енергоефективності та енергозбереження України."; пункт 2.5 викласти в такій редакції: "2.5. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток
природного газу, зобов'язаний вести окремий облік доходів та
витрат за кожним видом діяльності (продукції) та забезпечувати
обґрунтований розподіл витрат між діяльністю з видобутку
природного газу та іншими видами господарської діяльності."; у пункті 2.11 слово "пов'язаної" замінити словом "пов'язані"; абзац дев'ятий пункту 2.16 викласти в такій редакції: "V - обсяг товарного природного газу, що визначається

вид ляхом застосування системи вимірювання його кількості (у базовому
періоді) або приймається у відповідності з запланованими обсягами
у планованому періоді, без урахування нормативних
виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу.".
4. У розділі 3: пункт 3.2 викласти в такій редакції: "3.2. Для встановлення чи перегляду цін на природний газ
суб'єкт господарювання, що здійснює його видобуток, подає до НКРЕ
не пізніше ніж за 90 календарних днів до початку планованого
періоду заяву за встановленою формою (додаток 1) і такі документи
у друкованій (чотири примірники) та електронній формах: 1) пояснювальну записку з детальною інформацією про суб'єкт
господарювання, що здійснює видобуток природного газу (заявлені
обсяги видобутого природного газу; характеристики родовищ та
свердловин, обладнання на них; зміни, що відбулись після
останнього перегляду цін, форма власності), та розрахункове
обґрунтування ціни на природний газ, що включає аналіз результатів
фінансово-господарської діяльності з видобутку природного газу за
попередній період, очікувані зміни в базовому періоді та на
планований період; 2) розрахунок ціни на природний газ за попередній період,
базовий період та на планований період за статтями виробничої
собівартості, елементах адміністративних та інших витрат,
пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат
(додаток 2). До розрахунків цін на природний газ надаються
розшифровки всіх статей витрат із детальним обґрунтуванням і
розрахунками; 3) розрахунок обсягів видобутого природного газу планованих
та за попередні періоди; 4) розрахунок нормативних виробничо-технологічних витрат і
втрат природного газу на планований період та їх динаміку за
попередні періоди; 5) розрахунок чисельності персоналу, задіяного в діяльності з
видобутку природного газу, на планований період та за попередні
періоди; 6) розрахунок витрат на оплату праці на планований період та
за попередні періоди; 7) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований
період, здійснений відповідно до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), динаміку фактичних
відрахувань за попередні періоди, розрахунок напрямків
використання коштів (розподіл витрат), отриманих за рахунок
амортизаційних відрахувань з діяльності по видобутку природного
газу; 8) розрахунок прибутку з діяльності по видобутку природного
газу та напрямки його використання (розподіл прибутку); 9) інвестиційну програму (план капітальних інвестицій) з
діяльності по видобутку природного газу, яка повинна включати: інформацію щодо загального техніко-економічного стану
суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, на
час подання інвестиційної програми (плану капітальних інвестицій); перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного
та програмного забезпечення для закупівлі на планований період
згідно з інвестиційною програмою (планом капітальних інвестицій) з
розбивкою на етапи закупівель (квартали); техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності
проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми (плану
капітальних інвестицій); обґрунтування вартості запланованих робіт; джерела фінансування інвестиційної програми (плану
капітальних інвестицій); розрахунок економічного ефекту від упровадження заходів
інвестиційної програми (плану капітальних інвестицій); 10) копії фінансової звітності суб'єкта господарювання, що
здійснює видобуток природного газу - баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал
та примітки до звітів."; пункти 3.3 та 3.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.5-3.13 вважати відповідно
пунктами 3.3-3.11.
5. В абзаці п'ятому додатка 1 до Порядку ( v0035227-09 )
цифри "3.4" замінити цифрами "3.2".
6. У рядку "Найменування показників" додатка 2 до Порядку
( v0035227-09 ) слова "Факт минулого року" замінити словами
"Попередній період", а слова "Очікуване базового періоду" замінити
словами "Базовий період".
7. У тексті та додатках до Порядку ( v0035227-09 ) слово
"затвердження" в усіх відмінках і числах замінити словом
"установлення" у відповідних відмінках і числах, а слова "(у тому
числі нафтовий (попутний) газ)" виключити.
Начальник управління
цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу В.Семенець

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: