open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 221 від 18.06.2002

м. Київ
( Наказ втрачає чинність починаючи з 2005/2006

навчального року; залишається діючим в частині

завершення підготовки студентів, які вступили

на медичний факультет за спеці альностями "лікувальна

справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа"

до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

у 2002, 2003 та 2004 рр. згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я N 52 ( v0052282-05 ) від 31.01.2005 )
Про затвердження та введення нового навчального плану
підготовки фахівців за спеціальностями "лікувальна справа",

"педіатрія", "медико-профілактична справа"

На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.98 N 65 ( 65-98-п )
"Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту)" та від 07.08.98 N 1247 ( 1247-98-п ) "Про
розроблення державних стандартів вищої освіти", наказу МОЗ України
від 24.02.2000 N 35 ( z0370-00 ) "Про затвердження Положення про
особливості ступеневої освіти медичного спрямування",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25.06.2000 за N 370/4591,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити новий навчальний план (2002) підготовки
фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст кваліфікації лікар за спеціальностями 7.110101
"лікувальна справа", 7.110104 "педіатрія", 7.110105
"медико-профілактична справа" та ввести в навчальний процес з
першого курсу, починаючи з 2002/2003 навчального року з поступовим
введенням його на старших курсах (Додаток).
2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України (Вітенко І.С.) організувати розробку
навчально-методичної документації відповідно до вимог державних
стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення
навчального процесу.
3. Ректорам вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації ввести в навчальний процес підготовки новий навчальний
план (2002) і розробити робочі навчальні плани та програми з
дисциплін.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення МОЗ України Вороненка Ю.В.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток

до наказу МОЗ України

18.06.2002 N 221
Міністерство охорони здоров'я України
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр охорони здоров'я Начальник Головного управління
України освіти, науки та інформаційно-
Голова Комісії з медицини аналітичного забезпечення МОЗ
науково-методичної ради України
В.Ф. Москаленко Ю.В.Вороненко
18.06.2002 р. 18.06.2002 р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО

РІВНЯ "СПЕЦІАЛІСТ" КВАЛІФІКАЦІЇ "ЛІКАР"

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ III-IV РІВНІВ

АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
Факультет: медичний

Спеціальності: 7.110101 - лікувальна справа

7.110104 - педіатрія

7.110105 - медико-профілактична справа

Термін навчання: 6 років
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Директор Центрального Начальник департаменту методичного кабінету з вищої вищої освіти Міністерства медичної освіти МОЗ України освіти і науки України І.С.Вітенко М.Ф.Дмитриченко 17.06.2002 р. 17.06.2002 р.

2002 рік
Пояснювальна записка
1. Загальні положення
Підготовка лікарів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації здійснюється на етапах додипломної підготовки та
післядипломної - в інтернатурі. Набуття ступеневої освіти за
напрямом "Медицина" має особливості, які нормативно визначені
Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) від 17.01.02.,
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65
( 65-98-п ) (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету
Міністрів N 677 ( 677-99-п ) від 23.04.99 і N 1482 ( 1482-99-п )
від 13.08.99) та Положенням про особливості ступеневої освіти
медичного та фармацевтичного спрямування, затвердженим наказом МОЗ
України від 24.02 2000 р. N 35 ( z0370-00 ). На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійними програмами (ОПП) загальної лікарської
підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за
базовими спеціальностями: "лікувальна справа" 7.110101,
"педіатрія" 7.110104, "медико-профілактична справа" 7.110105 з
профілізацією в межах до 5% з 3-го по 5-й курси та до 30% на 6-му
курсах навчання. Після засвоєння ОПП загальної лікарської
підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація - лікар, і він
здатний виконувати професійну роботу лікаря-інтерна (код КП -
3229) та лікаря-стажиста (код КП - 3221). Типовий навчальний план підготовки лікарів у вищих навчальних
закладах III-IV рівня акредитації створений на основі галузевих
стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які впроваджуються
відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.98 N 65 ( 65-98-п )
та від 07.08.98 N 1247 ( 1247-98-п ), наказу МОН України від
31.07.98 N 285 ( v0285281-98 ) про вимоги до державних стандартів
та наказу МОЗ України від 24.02.2000 N 35 ( z0370-00 ).
2. Основні положення
Перелік та обсяг дисциплін навчального плану базується на
ОПП, схваленій на засіданні комісії з напряму "Медицина"
Науковометодичної ради МОН України. ОПП є державним нормативним
документом, в якому визначається нормативний термін навчання,
встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і
професійної підготовки фахівця. ОПП структурована за циклами
підготовки, навчальними дисциплінами, часом їх вивчення, рівнем
контролю, задачами діяльності відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).
2. Структура навчального плану є предметно-інтегрованою і
зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної.
3. Самостійний вибір навчального закладу може здійснюватися
за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за погодженням
з МОЗ України. Зміни не повинні перевищувати 15% загального обсягу
навчального часу з дотриманням затвердженого співвідношення між
циклами підготовки, обсягу військової підготовки, обсягу
навчального часу загальної лікарської підготовки та додаткового
обсягу навчального часу відведеного на профілізацію. З будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин не
може бути змінена більш як на 10% відносно тієї, яка передбачена
типовим навчальним планом. При цьому повинно бути забезпечено
засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому
програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України.
4. Військова підготовка проводиться на 2-5 курсах за
навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством
оборони України, Міністерством охорони здоров'я України та
Міністерством освіти та науки України.
5. На заняття з клінічних дисциплін в поліклініці відводиться
15-25 % годин, передбачених для відповідної дисципліни; на 6 курсі
- з викладанням основ сімейної медицини за рахунок годин з
клінічних дисциплін.
6. Іспити з навчальних дисциплін "анатомія людини",
"гістологія, цитологія та ембріологія", "нормальна фізіологія",
"біологічна хімія" складаються комісії, які визначає ректор за
поданням декана факультету.
7. Студенти обирають кількість елективних курсів відповідно
до навчального плану. Форма проведення та розподіл годин курсів за
вибором визначаються навчальною програмою. Питання внесення до
переліку курсів за вибором іноземної мови та інших курсів з 3-го
по 6-й роки навчання визначається ВНЗ в установленому порядку.
8. Державна атестація для базових спеціальностей: "лікувальна
справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа" здійснюється у
формі єдиного стандартизованого тестового та
практично-орієнтованого державних іспитів. 8.1. Стандартизований тестовий державний іспит - це
ліцензійний інтегрований іспит, що складається з двох тестових
державних екзаменів - "Крок 1" та "Крок 2". Тестовим екзаменом "Крок 1" вимірюються показники якості
фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовим екзаменом "Крок
2" вимірюються показники якості фахової компоненти повної вищої
освіти. Зміст стандартизованого тестового державного іспиту
відповідає вимогам, визначеним до стандартизованих засобів
діагностики ГСВО. Ліцензійний інтегрований іспит проводиться відповідно до
Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів,
затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. N 251
( z0563-98 ) та здійснюється Державною екзаменаційною комісією ВНЗ
та Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою
освітою напрямів підготовки "Медицина" та "Фармація" при МОЗ
України.
8.2. Практично-орієнтований державний іспит проводиться у
формі державних випускних екзаменів або комплексного державного
іспиту. Практично-орієнтованим державним іспитом оцінюється якість
вирішення типових задач діяльності фахівця в умовах наближених до
професійної діяльності. Зміст екзаменаційних програм практично-орієнтованого іспиту
відповідає ГСВО та може бути профілізований у межах 15 % в
залежності від базової спеціальності. Форма проведення практично-орієнтованого іспиту визначається
вищим навчальним закладом.
9. При розрахунку годин навчального плану враховано, що
навчальний тиждень студента становить 54 години (1 кредит).
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента
становить не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу
навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Загальна кількість годин з навчальних дисциплін, курсу або з
виробничої практики, яка включає аудиторну та самостійну роботу
студента, заноситься до залікової книжки, академічної довідки,
навчальної картки і додатків до диплому про вищу освіту.
10. Педагогічне навантаження викладачів і штати кафедр
розраховуються з урахуванням навчальних годин, виділених на
аудиторну роботу студентів та інших видів діяльності,
регламентованих нормативними документами.
11. Всі, зазначені в плані, заліки та диференційовані заліки
з навчальних дисциплін складаються на останньому за розкладом
занятті з дисципліни.
12. Студентам, які вільно володіють іноземною мовою,
дозволяється дострокове складання відповідного іспиту за
навчальною програмою з дисципліни.
13. Студенти, які мають диплом молодшого спеціаліста або
бакалавра за спеціальностями "сестринська справа", "лікувальна
справа", можуть звільнятися від занять з догляду за хворими і
складати залік у терміни встановлені навчальним планом. Вони також
мають право не проходити практику з догляду за хворим і
медсестринську після 2-3-го курсів, але зобов'язані скласти
відповідний залік.
Начальник Головного управління освіти,
науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення Ю.В.Вороненко
Навчальний план за курсами (1-5)

підготовки спеціалістів за спеціальностями:

7.110101 "лікувальна справа", 7.110104 "педіатрія",

7.11105 "медико-профілактична справа"
1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
канікули (зимові та літні) - 9 тижнів, літня сесія - 3 тижні
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- | Назва навчальної | Кредит | Кількість годин | Форма | |Лекції, семінари,| | дисципліни | |-------------------------------| контролю | | практичні | | | |Всього | Ауд | СРС | | | | --+------------------------+---------+----------+----------+---------+-------------| |-----------------| 1 |Історія України | | 2 | |108 | | |42 | | |66 | | | залік| | 14л+28с | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 2 |Ділова українська мова | | 1 | | 54 | | |32 | | |22 | | | іспит-л | | 6л+26пр | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 3 |Українська та зарубіжна | | 2 | |108 | | |46 | | |62 | | | залік| | 18л+28с | |культура | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 4 |Основи психології та | | 1 | | 54 | | |36 | | |18 | | | залік| | 18л+18с | |педагогіки | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 5 |Іноземна мова | | 3 | |162 | | |84 | | |78 | | | залік| | 84пр | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 6 |Латинська мова та | | 2 | |108 | | |62 | | |46 | | | залік| | 62пр | |медична термінологія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 7 |Фізичне виховання та | | 3 | |162 | | |84 | | |78 | | | залік| | 6л+78пр | |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 8 |Основи права | | 1 | | 54 | | |28 | | |26 | | | залік| | 14л+14с | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 9 |Політологія | | 1 | | 54 | | |28 | | |26 | | | залік| | 14л+14с | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 10|Релігієзнавство | | 1 | | 54 | | |28 | | |26 | | | залік| | 14л+14с | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 11|Основи економічних | | 2 | |108 | | |46 | | |62 | | | залік| | 14л+32с | |теорій | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 12|Медична біологія | | 3 | |162 | | |108 | | |54 | | | іспит-л | | 36л+72пр | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 13|Медична та біологічна | | 3 | |162 | | |108 | | |54 | | | іспит-л | | 36л+72пр | |фізика | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 14|Біонеорганічна, фізико- | | 3 | |162 | | |108 | | |54 | | | іспит-л | | 28л+80пр | |колоїдна та біоорганічна| | | | | | | | | | | | | | | (18л+22пр) | |хімія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 15|Анатомія людини | |6.5| |351 | | |234 | | |117| | | | | 36л+198пр | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 16|Гістологія, цитологія та| |2.5| |135 | | |90 | | |45 | | | | | 36л+54пр | |ембріологія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 17|Історія медицини | | 1 | | 54 | | |28 | | |26 | | | залік| | 14л+14с | --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| ------------------- 18|Курси за вибором | | 2 | |108 | | |56 | | |52 | | | залік| --+------------------------+--+---+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |Всього за 1-й рік | |40 | |2160| | |1248| | |912| | | | --+---------------------------------------+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |Середня кількість | | |31.2| | | | | | | |аудиторних годин на тиждень | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------+------------+-------------| Курси за вибором: | |Іспитів - 4; | 1. Краєзнавство. 2. Психологія спілкування. 3. Сучасна | |Заліків - 12.| цивілізація та культура. 4. Естетика. 5. Етика. | | | 6. Проблеми інтелігенції та інтелігентності. 7. Сучасні | | | проблеми молекулярної біології. | | | 8. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | | | ------------------------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 38
канікули (зимові та літні) - 6 тижнів, зимова сесія - 2 тижні,

літня сесія - 3 тижні, практика - 3 тижні
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- | Назва навчальної | Кредит | Кількість годин | Форма | |Лекції, семінари,| | дисципліни | |-------------------------------| контролю | | практичні | | | |Всього | Ауд | СРС | | | | --+------------------------+----------+----------+----------+---------+-------------| |-----------------| 1 |Іноземна мова | |2.5 | |135 | | | 76 | | |59 | | |іспит-л | | 76пр | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 2 |Фізичне виховання та | |2.5 | |135 | | | 76 | | |59 | | | залік| | 76пр | |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 3 |Анатомія людини | | 2 | |108 | | | 66 | | |42 | | |іспит (ком)-з| | 18л+48пр | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 4 |Гістологія, цитологія та| |2.5 | |135 | | | 86 | | |49 | | |іспит (ком)-з| | 14л+72пр | |ембріологія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 5 |Нормальна фізіологія | | 6 | |324 | | | 214| | |110| | |іспит (ком)-л| | 54л+160пр | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 6 |Мікробіологія, | |3.5 | |189 | | | 126| | |63 | | | | | 32л+94пр | |вірусологія та | | | | | | | | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 7 |Топографічна анатомія та| |1.5 | | 81 | | | 54 | | |27 | | | | | 18л+36пр | |оперативна хірургія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 8 |Філософія | | 2 | |108 | | | 64 | | |44 | | |іспит-л | | 28л+36с | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 9 |Соціологія | | 1 | | 54 | | | 28 | | |26 | | | залік| | 14л+14с | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 10|Медична інформатика | |1.5 | | 81 | | | 44 | | |37 | | | залік| | 6л+38пр | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 11|Біологічна хімія | |4.5 | |243 | | | 162| | |81 | | |іспит (ком)-л| | 48л+114пр | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 12|Пропедевтика внутрішніх | | 1 | | 5 | | | 36 | | |18 | | | залік| | 6л+30пр | |хвороб з доглядом за | | | | | | | | | | | | | | | | |хворими | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 13|Загальна хірургія з | | 1 | | 5 | | | 36 | | |18 | | | залік| | 6л+30пр | |доглядом за хворими та | | | | | | | | | | | | | | | | |анестезіологією | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 14|Пропедевтична педіатрія | | 1 | | 54 | | | 36 | | |18 | | | залік| | 6л+30пр | |з доглядом за дітьми | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| |-----------------| 15|Військова підготовка | |3.5 | |189 | | | 114| | |75 | | | * | | 18л+24с+72пр | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| ------------------- 16|Курси за вибором | | 2 | |108 | | | 56 | | |52 | | | залік| --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| | Всього за 2-й рік | |38.0| |2052| | |1274| | |778| | | | --+------------------------+--+----+--+----+--+--+----+--+--+---+--+--+-------------| | Середня кількість | | | | | | |33.5| | | | | | | | аудиторних годин на | | | | | | | | | | | | | | | тиждень | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------+------------+-------------| Курси за вибором: |Виробнича |Іспитів - 2; | 1. Основи нейрофізіології. 2. Європейський стандарт |практика з |Комісійних | комп'ютерної грамотності. |догляду за |іспитів - 4; | 3. Логіка, формальна логіка. 4. Основи системного |хворим |Заліків - 7. | аналізу. 5. Основи патентознавства. |(3 тижні). | | 6. Деонтологія в медицині. 7. Фізичне виховання та | | | здоров'я. 8. Безпека життєдіяльності. | | | ------------------------------------------------------------------------------------| Державні перевідні іспити: | Анатомія людини - 2 курс | Гістологія, цітологія та ембріологія - 2 курс | Нормальна фізіологія - 2 курс | Біологічна хімія - 2 курс | ------------------------------------------------------------------------------------- * - Військова підготовка проводиться на 2-5 курсах за навчальними планами та рограмами, затвердженими Міністерством оборони України, Міністерством охорони доров'я України та Міністерством освіти та науки України.
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 37
канікули (зимові та літні) - 6 тижнів, зимова сесія - 1 тиждень,

літня сесія - 4 тижні, практика - 4 тижні
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- | Назва навчальної | Кредит | Кількість годин | Форма | |Лекції, семінари,| | дисципліни | |------------------------------------------| контролю | | практичні | | | |Всього | Ауд | СРС | | | | --+------------------------+--------------+--------------+--------------+------------+---------------| |-----------------| | | Л | П | М | Л | П | М | Л | П | М | Л | П | М | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 1 |Патологічна анатомія |4 | 4 | 4 |216 |216 |216 |128 |128 |128 |88 |88 |88 |іспит-л | | 38л+90пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 2 |Патологічна фізіологія |4 | 4 | 4 |216 |216 |216 |128 |128 |128 |88 |88 |88 |іспит-л | | 38л+90пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 3 |Пропедевтика внутрішніх |4.5 | 4 | 4 |243 |216 |216 |148 |124 |124 |95 |92 |92 |іспит-л;** | | 26л+122пр; | |хвороб | | | | | | | | | | | | | | | (22л+102пр) | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 4 |Загальна хірургія з |4.5 | 4 | 4 |243 |216 |216 |148 |130 |130 |95 |86 |86 |іспит-л | | 26л+122пр | |анестезіологією | | | | | | | | | | | | | | | (6л+14пр); | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 5 |Пропедевтична педіатрія|4.5 | 5.5| 4 |243 |297 |216 |148 |198 |128 |95 |99 |88 | д.залік;*** | | 26л+122пр; | | | | | | | | | | | | | | | | | (50л+148пр); | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 6 |Топографічна анатомія та|1 | 1 | 1 |54 |54 |54 |36 |36 |36 |18 |18 |18 | д.залік | | 10л+26пр | |оперативна хірургія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 7 |Променева діагностика та|2.5 | 2.5| 2.5|135 |135 |135 |90 |90 |90 |45 |45 |45 | д.залік | | 20л+70пр | |променева терапія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 8 |Фармакологія та медична |4 | 4 | 4 |216 |216 |216 |144 |144 |144 |72 |72 |72 |іспит-л | | 48л+96пр | |рецептура | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 9 |Загальна гігієна |3 | 3 | 4.5|162 |162 |243 |108 |108 |162 |54 |54 |81 | | | 16л+92пр; | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 10|Мікробіологія, |1.5 | 1.5| 1.5| 81 |81 |81 |54 |54 |54 |27 |27 |27 |іспит-з | | 18л+36пр | |вірусологія та | | | | | | | | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |-----------------| 11|Військова підготовка |1.5 | 1.5| 1.5| 81 |81 |81 |54 |54 |54 |27 |27 |27 | * | | 22л+16с+16пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| ------------------- 12|Курси за вибором |2 | 2 | 2 |108 |108 |108 |54 |54 |54 |54 |54 |54 | залік | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |Всього за 3-й рік |37.0|37.0|37.0|1998|1998|1998|1940|1248|1232|758 |750|766| | --+--------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+---+---+---------------| |Середня кількість | | |33.5|33.7|33.3| | | | | |аудиторних годин на тиждень | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------| Курси за вибором: |Виробнича |Іспитів - 6; | 1. Сучасні методи генетичної діагностики. 2. Теорія |практика |Дифзаліків - 3;| пізнання та медицина. 3. Етичні проблеми в медицині. |медсестринська |Заліків - 1. | 4. Основи соціальної психології. 5. Нутриціологія. |(4 тижні). | | 6. Інформаційні технології в медицині. | | | 7. Фізичне виховання та здоров'я. 8. Побічна дія ліків. | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** - для "педіатрії" - дифзалік
*** - для "педіатрії" - іспит
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 35
канікули (зимові та літні) - 6 тижнів, зимова сесія - 1 тиждень,

літня сесія - 4 тижні, практика - 6 тижнів
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- | Назва навчальної | Кредит | Кількість годин | Форма | |Лекції, семінари,| | дисципліни | |-----------------------------------------| контролю | | практичні | | | |Всього | Ауд | СРС | | | | --+------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------+---------------| |-----------------| | | Л | П | М | Л | П | М | Л | П | М | Л | П | М | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 1 |Факультетська терапія з | 4.5| 3 |4 | 243|162 |216 |160 |108 |142 |83 |54 |74 |іспит-л | |34л+126пр (20пр);| |фізіотерапією | | | | | | | | | | | | | | |(22л+86пр); | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 2 |Ендокринологія | 1.5|1.5 |1.5 | 81 |81 |81 |52 |52 |52 |29 |29 |29 | д.залік| |16л+36пр | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 3 |Фтизіатрія | 1.5|1.5 |1.5 | 81 |81 |81 |52 |52 |52 |29 |29 |29 | д.залік| |16л+36пр | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 4 |Факультетська хірургія | 3 |3 |2.5 | 162|162 |135 |92 |92 |72 |70 |70 |63 |іспит-л | |20л+72пр; | | | | | | | | | | | | | | | | |(16л+56пр) | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 5 |Лікувальна фізкультура | 1.5|1.5 |1.5 | 81 |81 |81 |48 |48 |48 |33 |33 |33 | залік| |6л+42пр | |та спортивна медицина | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 6 |Медична генетика | 1 |1 |1 | 54 |54 |54 |28 |28 |28 |26 |26 |26 | залік| |8л+20пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 7 |Факультетська педіатрія | 3 |4.5 |2.5 | 162|243 |135 |108 |162 |84 |54 |81 |51 |іспит-л | |30л+78пр; | | | | | | | | | | | | | | | | |(42л+120пр); | | | | | | | | | | | | | | | | |(26л+58пр) | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 8 |Акушерство та | 3 |3 |3 | 162|162 |162 |108 |108 |108 |54 |54 |54 | | |28л+80пр | |гінекологія | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 9 |Нервові хвороби | 3 |3 |3 | 162|162 |162 |96 |96 |96 |66 |66 |66 |іспит-л | |24л+72пр | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 10|Психіатрія, наркологія | 2 |2 |2 | 108|108 |108 |72 |72 |72 |36 |36 |36 |іспит-л | |24л+48пр | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 11|Шкірні та венеричні | 2 |2 |2 | 108|108 |108 |72 |72 |72 |36 |36 |36 | д.залік| |24л+48пр | |хвороби | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 12|Медична психологія | 1 |1 |1 | 54 |54 |54 |36 |36 |36 |18 |18 |18 | залік | |14л+22пр | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 13|Соціальна медицина і | 1.5|1.5 |1.5 | 81 |81 |81 |54 |54 |54 |27 |27 |27 | | |18л+36пр | |організація охорони | | | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 14|Загальна гігієна, в тому| 2.5|1.5 |1.5 | 135|81 |81 |84 |54 |54 |51 |27 |27 |іспит-з | |22л+6с+56пр | |числі гігієна військова | | | | | | | | | | | | | | |(4л+6с+8пр); | |та надзвичайних станів | | | | | | | | | | | | | | |(12л+6с+36пр) | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 15|Основи стоматології | 0.5|0.5 |0.5 | 27 |27 |27 |18 |18 |18 | 9 | 9 | 9 | залік| |18пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 16|Військова підготовка | 2.5|2.5 |2.5 | 135|135 |135 |72 |72 |72 |63 |63 |63 | * | |18л+10с+44пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 17|Комунальна гігієна та | | | 2 | | |108 | | |72 | | |36 |іспит-з | |12л+60пр | |екологія людини | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 18|Гігієна харчування | | |0.5 | | | 27 | | |18 | | | 9 | д.залік| |8л+10пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 19|Гігієна дітей та | |1 | | |54 | | |28 | | |26 | | залік *| |6л+22пр | |підлітків | | | | | | | | | | | | | | ------------------- --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| 20|Курси за вибором | 1 |1 |1 |54 |54 |54 |28 |28 |28 |26 |26 |26 | залік | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |Всього за 4-й рік | 35 |35 |35 |1890|1890|1890|1180|1180|1178|710|710|712| | --+------------------------------------------------------+----+----+----+---+---+---+---------------| | Середня кількість |33.7|33.7|33.7| | | | | |аудиторних годин на тиждень | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------+----------------+---------------| Курси за вибором: |Виробнича |Ліцензійний | 1. Сучасні проблеми госпітальної інфекції. 2. Психологія |практика |іспит - 1; | та гігієна дитячого віку. |лікарська |іспитів - | 3. Основи сучасної гомеопатії. 4. Клінічна фізіологія. |(6 тижнів). |6; 6; 7 | 5. Клінічна біохімія. | |Дифзаліків - | 6. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров'я. | |3; 3; 4 | 7. Фітотерапія. | |Заліків - | 8. Основи профілактики алкоголізму та наркоманії. | |5, 6, 5. | 9. Основи психоаналізу. | | | 10. Інформаційні технології в медицині. 11. Фізичне | | | виховання та здоров'я. | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| Державна атестація: медичний ліцензійний іспит Крок 1 з загальної лікарської | підготовки - 11-й тиждень 7-го семестру. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- * - для "педіатрії"
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 36,5 анікули (зимові та літні) - 6 тижнів, зимова сесія - 1,5 тижні,

літня сесія - 3 тижні, практика - 5 тижнів
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- | Назва навчальної | Кредит | Кількість годин | Форма | |Лекції, семінари,| | дисципліни | |-----------------------------------------| контролю | | практичні | | | |Всього | Ауд | СРС | | | | --+------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------+---------------| |-----------------| | | Л | П | М | Л | П | М | Л | П | М | Л | П | М | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 1 |Госпітальна терапія, в | 4.5|3.5 | 4 |243 |189 |216 |152 |120 |130 |91 |69 |86 |іспит-л | |34л+4с+114пр | |тому числі терапія | | | | | | | | | | | | | | |(2л+4с+24пр); | |військова та | | | | | | | | | | | | | | |(30л+4с+86пр); | |надзвичайних станів | | | | | | | | | | | | | | |(32л+4с+94пр) | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 2 |Професійні хвороби | 1 |1 | 1 |54 |54 |54 |36 |36 |36 |18 |18 |18 | залік | |6л+30пр | 3 |Госпітальна хірургія, в | 3.5| 3 | 3 |189 |162 |162 |126 |108 |108 |63 |54 |54 |іспит-л | |36л+6с+84пр | |тому числі хірургія | | | | | | | | | | | | | | |(12л+6с+36пр); | |військова та | | | | | | | | | | | | | | |(32л+6с+70пр) | |надзвичайних станів | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 4 |Госпітальна педіатрія | 3 |4.5 |2.5 |162 |243 |135 |108 |152 |90 |54 |91 |45 |іспит-л | |36л+72пр; | | | | | | | | | | | | | | | | |(50л+102пр); | | | | | | | | | | | | | | | | |(30л+60пр) | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 5 |Онкологія | 2 |2 |2 |108 |108 |108 |60 |60 |60 |48 |48 |48 | д.залік | |12л+48пр | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 6 |Епідеміологія, в тому | 1.5|1.5 |1.5 |81 |81 |81 |54 |54 |54 |27 |27 |27 | д.залік | |16л+6с+32пр | |числі епідеміологія | | | | | | | | | | | | | | |(4л+6с+8пр) | |військова та | | | | | | | | | | | | | | | | |надзвичайних станів | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 7 |Дитячі інфекційні | 1.5|2 |1.5 |81 |108 |81 |52 |72 |52 |29 |36 |29 | д.залк | |12л+40пр, | |хвороби | | | | | | | | | | | | | | |(18л+54пр) | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 8 |Дитяча хірургія | 1.5|1.5 | 1 |81 |81 |54 |52 |52 |36 |29 |29 | 18| д.залік | |12л+40пр; | | | | | | | | | | | | | | | | |(10л+26пр) | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 9 |Акушерство і гінекологія| 1.5|1.5 |1.5 |81 |81 |81 |52 |52 |52 |29 |29 |29 |іспит-з | |12л+40пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 10|Оториноларингологія | 1.5|1.5 |1.5 |81 |81 |81 |52 |52 |52 |29 |29 |29 | д.залік | |12л+40пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 11|Офтальмологія | 1.5|1.5 |1.5 |81 |81 |81 |52 |52 |52 |29 |29 |29 | д.залік | |12л+40пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 12|Урологія | 1.5|1.5 |1.5 |81 |81 |81 |52 |52 |52 |29 |29 |29 | д.залік | |12л+40пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 13|Нейрохірургія | 1 |1 |1 |54 |54 |54 |36 |36 |36 |18 |18 |18 | залік | |12л+24пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 14|Травматологія та | 1.5|1 |1.5 |81 |54 |81 |54 |36 |54 |27 |18 |27 | д.залік | |12л+42пр; | |ортопедія | | | | | | | | | | | | | | |(10л+26пр) | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 15|Інфекційні хвороби | 3 |3 |3 |162 |162 |162 |108 |108 |108 |54 |54 |54 |іспит-л | |40л+68пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 16|Судова медицина | 1.5|1.5 |1.5 |81 |81 |81 |52 |52 |52 |29 |29 |29 | залік | |12л+40пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 17|Соціальна медицина та | 1.5|1.5 |1.5 |81 |81 |81 |52 |52 |52 |29 |29 |29 |іспит-з | |16л+36пр | |організація охорони | | | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 18|Клінічна фармакологія | 1 |1 |1 |54 |54 |54 |32 |32 |32 |22 |22 |22 | залік | |2л+30пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 19|Військова підготовка | 1 |1 |1 |54 |54 |54 |32 |32 |32 |22 |22 |22 | * | |8л+8с+16пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 20|Гігієна праці | | |1 | | |54 | | |36 | | |18 | д.залік| |6л+30пр | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |-----------------| 21|Гігієна дітей та | | |1 | | |54 | | |36 | | |18 | д.залік| |6л+30пр | |підлітків | | | | | | | | | | | | | | ------------------- --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| 22|Курси за вибором | 1.5|1.5 |1.5 |81 |81 |81 |27 |27 |27 |54 |54 |54 | залік | --+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---------------| |Всього за 5-й рік |36.5|36.5|36.5|1971|1971|1971|1241|1237|1239|730|734|732| | --+------------------------------------------------------+----+----+----+---+---+---+---------------| | Середня кількість |34.0|33.9|33.9| | | | | |аудиторних годин на тиждень | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------+----------------+---------------| Курси за вибором: |Виробнича |Іспитів - 6; | 1. Організаційні основи семейної медицини 2. Біоетика. |практика |Дифзаліків - | 3. Основи трансплантології. |лікарська |8; 8; 10 | 4. Клінічна паразитологія та тропічна медицина. |(5 тижнів). |Заліків - 5. | 5. Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології. | | | 6. Актуальні питання ревматології. 7. Вікові аспекти | | | фармакотерапії. | | | 8. Філософські проблеми в медицині. 9. Основи сексології | | | та сексопатології. | | | 10. Основи андрології. 11. Основи рефлексотерапії. | | | 12. Основи геронтології та геріатрії. | | | 13. Інструментальні методи функціональної діагностики. | | | 14. Променева діагностика невідкладних станів. | | | 15. Основи клінічної імунології та алергології. | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Середня кількість аудиторних| Л | П | М | годин на тиждень за 6 років |-----------------------+----+-----| | 33.4|33.4|33.2 | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Кредит | Всього | Ауд | СРС | | -----------------------+-------+---------+---------+--------+----| -----------------------+---+---+---------+---------+--------+----| Всього за 6 років | |222| 11988| 7409| 4579| | підготовки | | | | | | | -----------------------+---+---+---------+---------+--------+----| Практика | | 18| 972 | | | | | | -----------------------+---+---+---------+----+----+---+----+----| Всього за планом | |240| 12960| | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- |Кредити |Години| % від загального обсягу | -----------------------+---------+------+-------------------------| 1. Гуманітарна і | | 31|1674 | |12.92% | | | соціально-економічна | | | | | | | | -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| 1.1. Освітня орієнтація| | |1458 | |11.25% | | | -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| 1.2. Професійна | | |216 | |1.67% | | | орієнтація | | | | | | | | -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| 2. Природничо-наукова | |41.5|2241 | |17.29% | | | -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| 2.1. Фундаментальні | | |2241 | | | | | дисципліни | | | | | | | | -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| 3. Професійна та | | |9045 | |69.79% | | | практична | | | | | | | | -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| 3.1. Професійно- | | 150|8073 | |62.29% | | | орієнтовані дисципліни | | | | | | | | -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| 3.2. Виробнича | | 18|972 | |7.50% | | | практика | | | | | | | | -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| -----------------------+----+----+------+----+-------+-----+------| Всього | | 240|12960 | |100.00%| | | ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- Всього за 4-ри роки |150.0 | 8100 | підготовки | | | -------------------------+----------------- Гуманітарний цикл складає|20.7% | -------------------------------------
Навчальний план

План навчального процесу

Загальна лікарська підготовка (1-6 курси)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NN| Назва навчальної дисципліни | Кількість годин | Форма контролю ||Родподіл по курсам| | |-------------------------------------+-----------------||------------------| | |Кре-|Всьо-|Ауд |Лек-|Семі-|Прак-|СРС |іспит|диф. |залік|| | | |дит |го | |ції |нари |тичні| | |залік| || | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||------------------| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||1 |2 |3 |4 |5 |6 | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---| Гуманітарна та соціально-економічна підготовка || | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+---------- 1|Ділова українська мова | 1| 54 |32 | 6 | 26 | | 22 | 1л | | || *| | | | | | 22 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 2|Іноземна мова | 5.5|297 |160 | | | 160 |137 | 2л | | 1 || *| *| | | | |137 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 3|Історія медицини | 1| 54 |28 |14 | 14 | | 26 | | | 1 || *| | | | | | 26 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 4|Історія України | 2|108 |42 |14 | 28 | | 66 | | | 1 || *| | | | | | 66 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 5|Латинська мова та медична | 2|108 |62 | | | 62 | 46 | | | 1 || *| | | | | | 46 |0 | |термінологія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 6|Основи економічних теорій | 2|108 |46 |14 | 32 | | 62 | | | 1 || *| | | | | | 62 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 7|Основи права | 1| 54 |28 |14 | 14 | | 26 | | | 1 || *| | | | | | 26 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 8|Основи психології та педагогіки | 1| 54 |36 |18 | 18 | | 18 | | | 1 || *| | | | | | 18 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 9|Політологія | 1| 54 |28 |14 | 14 | | 26 | | | 1 || *| | | | | | 26 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 10|Релігієзнавство | 1| 54 |28 |14 | 14 | | 26 | | | 1 || *| | | | | | 26 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 11|Українська та зарубіжна культура | 2|108 |46 |18 | 28 | | 62 | | | 1 || *| | | | | | 62 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 12|Фізичне виховання та здоров'я | 5.5|297 |160 | 6 | | 154 |137 | | | 1.2 || *| *| | | | |137 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 13|Соціологія | 1| 54 |28 |14 | 14 | | 26 | | | 2 || | *| | | | | 26 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 14|Філософія | 2|108 |64 |28 | 36 | | 44 | 2л | | || | *| | | | | 44 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 15|Медична психологія | 1| 54 |36 |14 | 22 | | 18 | | | 4 || | | | *| | | 18 |0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| |Всього | 29|1566 |824 | | | |742 | | | || | | | | | | |1566| --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| Природничо-наукова підготовка || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | Фундаментальні дисципліни || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| 16|Анатомія людини | 8.5|459 |300 |54 | |246 |159 |2з(к)| | ||* |* | | | | |159 | 0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 17|Біонеорганічна, фізико-колоїдна | 3|162 |108 |28 | |80 | 54 | 1л | | ||* | | | | | | 54 | 0 | |та біоорганічна хімія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 18|Гістологія, цитологія та | 5|270 |176 |50 | |126 | 94 |2з(к)| | ||* |* | | | | | 94 | 0 | |ембріологія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 19|Медична біологія | 3|162 |108 |36 | | 72 | 54 | 1л | | ||* | | | | | | 54 | 0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 20|Медична та біологічна фізика | 3|162 |108 |36 | | 72 | 54 | 1л | | ||* | | | | | | 54 | 0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 21|Біологічна хімія | 4.5|243 |162 |48 | |114 | 81 |2л(к)| | || |* | | | | | 81 | 0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 22|Медична інформатика | 1.5| 81 |44 |6 | | 38 | 37 | | | 2 || |* | | | | | 37 | 0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 23|Мікробіологія, вірусологія та | 5|270 |180 |50 | |130 | 90 | Зз | | || |* |* | | | | 90 | 0 | |імунологія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 24|Нормальна фізіологія | 6|324 |214 |54 | |160 |110 |2л(к)| | || |* | | | | |110 | 0 | --+---------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| |Всього |39.5|2133 |1400| | | |733 | | | || | | | | | | |2133| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Професійна підготовка Професійно-орієнтовані фундаментальні дисципліни --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 |Патологічна анатомія | 4| 216 |128 |38 | | 90| 88 | 3л | | || | | *| | | | 88 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 26 |Патологічна фізіологія | 4| 216 |128 |38 | | 90| 88 | 3л | | || | | *| | | | 88 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 27 |Фармакологія та медична | 4| 216 |144 |48 | | 96| 72 | 3л | | || | | *| | | | 72 | 0 | |рецептура | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| |Всього | 12| 648 |400 | | | |248 | | | || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | Медико-профілактичні дисципліни || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| 28 |Загальна гігієна та екологія | 5| 270 |180 |24 | | 156| 90 | 4з | 6 |6 (П)|| | | *| *| | * | 90 | 0 | |людини, в тому числі охорона | | | | | | | | |(Л,М)| || | | | | | | | | |праці в медицині | | | | | | | | | | || | | 3| 1| | 1 | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 29 |Соціальна медицина і організація| 3| 162 |106 |34 | | 72 | 56 | 5з | | || | | | *| *| | 56 | 0 | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 30 |Епідеміологія | 1| 54 |36 |10 | | 26 | 18 | | 5 | || | | | | *| | 18 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| |Всього | 9| 486 |322 | | | |164 | | | || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| Професійно-орієнтовані дисципліни || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| 31 |Загальна хірургія з доглядом за | 5| 270 |166 |28 | |138 |104 | 3л | | 2 || |* |* | | | |104 | 0 | |хворими та анестезіологією | | | | | | | | | | || |1 |4 | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 32 |Пропедевтика внутрішніх хвороб з| 5| 270 |160 |28 | |132 |110 | 3л |3(П) | 2 || |* |* | | | |110 | 0 | |доглядом за хворими | | | | | | | | Л,М | | || |1 |4 | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 33 |Пропедевтична педіатрія з | 5| 270 |164 |28 | |136 |106 |3л(П)|3 Л,М| 2 || |* |* | | | |106 | 0 | |доглядом за дітьми | | | | | | | | | | || |1 |4 | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 34 |Топографічна анатомія та | 2.5| 135 |90 |28 | | 62 | 45 | | 3 | || |* |* | | | | 45 | 0 | |оперативна хірургія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 35 |Променева діагностика та | 2.5| 135 |90 |20 | | 70 | 45 | | 3 | || | |* | | | | 45 | 0 | |променева терапія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 36 |Акушерство та гінекологія | 7.5| 405 |268 |68 | |200 |137 | 5з | 6 | || | | |* |* | * |137 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 37 |Ендокринологія | 1.5| 81 | 52 |16 | | 36 |29 | | 4 | || | | |* | | | 29 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 38 |Лікувальна фізкультура та | 1.5| 81 | 48 | 6 | | 42 |33 | | | 4 || | | |* | | | 33 | 0 | |спортивна медицина | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 39 |Медична генетика | 1| 54 | 28 | 8 | | 20 |26 | | | 4 || | | |* | | | 26 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 40 |Нервові хвороби | 3| 162 | 96 |24 | | 72 |66 | 4л | | || | | |* | | | 66 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 41 |Основи стоматології | 0.5| 27 | 18 | | | 18 | 9 | | | 4 || | | |* | | | 9 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 42 |Психіатрія, наркологія | 2| 108 | 72 |24 | | 48 |36 | 4л | | || | | |* | | | 36 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 43 |Факультетська педіатрія | 2.5| 135 | 84 |26 | | 58 |51 | 4л | | || | | |* | | | 51 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 44 |Факультетська терапія з | 3| 162 |108 |22 | | 86 |54 | 4л | | || | | |* | | | 54 | 0 | |фізіотерапією | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 45 |Факультетська хірургія | 2.5| 135 | 72 |16 | | 56 |63 | 4л | | || | | |* | | | 63 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 46 |Фтизіатрія | 2.5| 135 | 88 |16 | | 72 |47 | | 4 | 6 || | | |* | | * | 47 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 47 |Шкірні та венеричні хвороби | 2| 108 | 72 |24 | | 48 |36 | | 4 | || | | |* | | | 36 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 48 |Госпітальна педіатрія | 2.5| 135 | 90 |30 | | 60 |45 | 5л | | || | | |* | | | 45 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 49 |Госпітальна терапія | 2.5| 135 | 90 |28 | | 62 |45 | 5л | | || | | | |* | | 45 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 50 |Госпітальна хірургія | 1.5| 81 | 54 |20 | | 34 |27 | 5л | | || | | | |* | | 27 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 51 |Дитяча хірургія | 1.5| 81 | 54 |10 | | 44 |27 | | 5,6 | || | | | |* | * | 27 | 0 | | | | | | | | | | | (П) | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 52 |Дитячі інфекційні хвороби | 2.5| 135 | 88 |12 | | 76 |47 | | 5 | 6 || | | | |* | * | 47 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 53 |Інфекційні хвороби | 4| 216 |144 |40 | |104 |72 | 5л | | 6 || | | | |* | * | 72 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 54 |Клінічна фармакологія | 1| 54 | 32 | 2 | | 30 |22 | | | 5 || | | | |* | | 22 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 55 |Нейрохірургія | 1| 54 | 36 |12 | | 24 |18 | | | 5 || | | | |* | | 18 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 56 |Онкологія | 2| 108 | 60 |12 | | 48 |48 | | 5 | || | | | |* | | 48 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 57 |Оториноларингологія | 1.5| 81 | 52 |12 | | 40 |29 | | 5 | || | | | |* | | 29 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 58 |Офтальмологія | 1.5| 81 | 52 |12 | | 40 |29 | | 5 | || | | | |* | | 29 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 59 |Професійні хвороби | 1| 54 | 36 | 6 | | 30 |18 | | | 5 || | | | |* | | 18 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 60 |Судова медицина | 1.5| 81 | 52 |12 | | 40 |29 | | | 5 || | | | |* | | 29 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 61 |Травматологія та ортопедія | 1| 54 | 36 |10 | | 26 |18 | | 5 | || | | | |* | | 18 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 62 |Урологія | 1.5| 81 | 52 |12 | | 40 |29 | | 5 | || | | | |* | | 29 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 63 |Внутрішні хвороби з професійними| 4| 216 |144 | | |144 |72 | | 6 | || | | | | | * | 72 | 0 | |хворобами | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 64 |Дитячі хвороби | 1| 54 | 36 | | | 36 |18 | | 6 | || | | | | | * | 18 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 65 |Клінічна імунологія та | 1| 54 | 36 | | | 36 |18 | | | 6 || | | | | | * | 18 | 0 | |алергологія *** | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 66 |Проблеми ВІЛ інфекцій | 0.5| 27 | 10 | | | 10 |17 | | | 6 || | | | | | * | 17 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 67 |Радіаційна медицина | 1| 54 | 28 | 8 | | 20 |26 | |6(М) | 6 || | | | | | * | 26 | 0 | | | | | | | | | | | |(Л,П)|| | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 68 |Реаніматологія | 1| 54 | 36 | | | 36 |18 | |6(П) | 6 || | | | | | * | 18 | 0 | | | | | | | | | | | |(Л,П)|| | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 69 |Секційний курс | 0.5| 27 | 18 | | | 18 | 9 | | | 6 || | | | | | * | 9 | 0 | | | | | | | | | | | |(Л,П)|| | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 70 |Соціальна медицина та | 2| 08 | 72 | | | 72 |36 | | 6 | || | | | | | * | 36 | 0 | |організація охорони здоров'я, | | | | | | | | | | || | | | | | | | | |економіка охорони здоров'я | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 71 |Хірургічні хвороби, в тому числі| 2| 108 | 72 | | | 72 |36 | | 6 | || | | | | | * | 36 | 0 | |онкологія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| |Всього | 89|4806 |3056| | | |1750| | | || | | | | | | |4806| --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| Військова (медична) підготовка || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| 72 |Військова підготовка | 8.5|459 |272 | | | |187 | | | || |* |* |* |* | | 187|-272| ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 73 |Гігієна військова та | 0.5| 27 | 18 | | | | 9 | | | || | | |* | | | 9| -18| |надзвичайних станів | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 74 |Епідеміологія військова та | 0.5| 27 | 18 | | | | 9 | | | || | | | |* | | 9| -18| |надзвичайних станів | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 75 |Терапія військова та | 1| 54 | 30 | | | |24 | | | || | | | |* | | 24| -30| |надзвичайних станів | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 76 |Хірургія військова та | 1.5| 81 | 52 | | | |29 | | | || | | | |* | | 29| -52| |надзвичайних станів | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| |Всього | 12|648 |390 | | | |258 | | | || | | | | | | |648 | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| *** - алергологія - 20 годин || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| Профілізація на 3-6 курсах (додаткові обсяги навчального || | | | | | | | | часу виділені на вивчення певної дисципліни) || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.110101 "лікувальна справа" || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| 1 |Попедевтика внутрішніх хвороб | 0.5| 27 |24 | 4 | | 20 | 3 | | | || | | *| | | |Err | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 2 |Загальна хірургія з | 0.5| 27 |18 | 4 | | 14 | 9 | | | || | | *| | | | 9 | 0 | |анестезіологію | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 3 |Пропедевтична педіатрія | 0.5| 27 |20 | 4 | | 16 | 7 | | | || | | *| | | |Err | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 4 |Загальна гігієна | 1| 54 |30 |10 | | 20 |24 | | | || | | | *| | | 24 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 5 |Факультетська педіатрія | 0.5| 27 |24 | 4 | | 20 | 3 | | | || | | | *| | |Err | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 6 |Факультетська терапія з | 1.5| 81 |52 |12 | | 40 |29 | | | || | | | *| | | 29 | 0 | |фізіотерапією | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 7 |Факультетська хірургія | 0.5| 27 |20 | 4 | | 16 | 7 | | | || | | | *| | |Err | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 8 |Госпітальна педіатрія | 0.5| 27 |18 | 6 | | 12 | 9 | | | || | | | |* | | 9 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 9 |Госпітальна терапія | 1| 54 |32 | 4 | | 28 |22 | | | || | | | |* | | 22 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 10 |Госпітальна хірургія | 0.5| 27 |18 | 4 | | 14 | 9 | | | || | | | |* | | 9 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 11 |Дитяча хірургія | 0.5| 27 |16 | 2 | | 14 |11 | | | || | | | |* | | 11 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 12 |Травматологія та ортопедія | 0.5| 27 |18 | 2 | | 16 | 9 | | | || | | | |* | | 9 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 13 |Акушерство та гінекологія | 1| 54 |36 | | | 36 |18 | | | || | | | | | * | 18 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 14 |Внутрішні хвороби з професійними| 5|270 |180 | | | 180 | 90 | | | || | | | | | * | 90 | 0 | |хворобами | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 15 |Дитячі хвороби | 1| 54 |36 | | | 36 |18 | | | || | | | | | * | 18 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 16 |Загальна гігієна та екологія | 1| 54 |36 | | | 36 |18 | | | || | | | | | * | 18 | 0 | |людини, в тому числі охорона | | | | | | | | | | || | | | | | | | | |праці в медицині | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 17 |Інфекційні хвороби | 1| 54 |36 | | | 36 |18 | | | || | | | | | * | 18 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 18 |Клінічна імунологія та | 0.5| 27 |18 | | | 18 | 9 | | | || | | | | | * | 9 | 0 | |алергологія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 19 |Реаніматологія | 1| 54 |36 | | | 36 |18 | | | || | | | | | * | 18 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 20 |Хірургічні хвороби, в тому числі| 2.5|135 |90 | | | 90 |45 | | | || | | | | | * | 45 | 0 | |онкологія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| | | |1134 |758 | | | |376 | | | || | | | | | | 21|1134| --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.110104 "педіатрія" || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| 1 |Пропедевтична педіатрія |1.5 | 81 |70 |28 | | 42 |11 | | | || | | *| | | |Err | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 2 |Факультетська педіатрія | 2 |108 |78 |16 | | 62 |30 | | | || | | | *| | |Err | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 3 |Факультетська хірургія |0.5 | 27 |20 | 4 | | 16 | 7 | | | || | | | *| | |Err | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 4 |Гігієна дітей та підлітків | 1 | 54 |28 | 6 | | 22 |26 | | | 4 || | | | *| | | 26| 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 5 |Госпітальна педіатрія | 2 |108 |62 |20 | | 42 |46 | | | || | | | | *| | 46| 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 6 |Дитячі інфекційні хвороби |2.5 |135 |92 | 6 | | 86 |45 | | | || | | | | *|* |Err | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 7 |Дитяча хірургія | 2 |108 |70 | 2 | | 68 |36 | | | || | | | | *|* | 38| 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 8 |Дитячі хвороби | 8 |432 |288 | | | 288 |144 | | | || | | | | | * | 14| 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 9 |Реаніматологія (в тому числі | 1 | 54 |36 | | | 36 |18 | | | || | | | | | * | 18| 0 | |дитяча реаніматологія) | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 10 |Клінічна імунологія та |0.5 | 27 |18 | | | 18 | 9 | | | || | | | | | * | 9 | 0 | |алергологія | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| | | |1134 |762 | | | |372 | | | || | | | | | | 21|1134| --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.110105 "медико-профілактична справа" || | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+----+----| 1 |Загальна гігієна |1.5 | 81 |54 |10 | | 44 |27 | | | || | |* | | | | 27 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 2 |Факультетська терапія | 1 | 54 |34 | 6 | | 28 |20 | | | || | | |* | | | 20 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 3 |Гігієна харчування | 2 |108 |72 | 8 | | 64 |36 | | 4 | 6 || | | |* | |* | 36 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 4 |Комунальна гігієна та екологія | 4 |216 |144 | 12 | |132 |72 | 4 | | 6 || | | |* | |* | 72 | 0 | |людини | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 5 |Госпітальна терапія |0.5 | 27 |10 | 2 | | 8 |17 | | | || | | | |* | | 17 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 6 |Травматологія та ортопедія |0.5 | 27 |18 | 2 | | 16 | 9 | | | || | | | |* | | 9 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 7 |Гігієна праці |2.5 |135 |90 | 6 | | 84 |45 | | 5 | 6 || | | | |* |* | 45 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 8 |Гігієна дітей та підлітків |2.5 |135 |86 | 6 | | 80 |49 | | 5 | 6 || | | | |* |* | 49 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 9 |Епідеміологія | 2 |108 |66 | | | 66 |42 | | | || | | | | |* | 42 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 10 |Внутрішні хвороби з професійними| 1 | 54 |22 | | | 22 |32 | | | || | | | | |* | 32 | 0 | |хворобами * | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 11 |Інфекційні хвороби | 2 |108 |68 | | | 68 |40 | | | || | | | | |* | 40 | 0 | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| 12 |Хірургічні хвороби, в тому числі|1.5 | 81 |54 | | | 54 |27 | | | || | | | | |* | 27 | 0 | |онкологія ** | | | | | | | | | | || | | | | | | | | ---+--------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----||--+--+--+--+--+---+----+----| |Всього | 21 |1134 |718 | | | |416 | | | || | | | | | | 21 |1134| --------------------------------------------------------------------------------------------||--+--+--+--+--+---+---------- * - професійні хвороби - 36 годин; || | | | | | | ** - онкологія - 36 годин || | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------+---+--+--+--+--+---| Курси за вибором |10.5|567 |257 | | | |310 | | | | * |* |* |* |* |* | ------------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+---+--+--+--+--+---| Виробнича практика | 18 |972 |648 | | | |324 | | | | |* |* |* |* | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Всього за 6 років ЗЛП | 207|11178|6907| | | |4271| 86.3% ------------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----| Профілізація (3-6-й курси) | 21| 1134| 718| | | | 416| ------------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----| Військова (медична) підготовка | 12| 648| 390| | | |258 | ------------------------------------+----+-----+----+----+-----+-----+----| Загальна сума | 240|12960|8015| | | |4945| 4945 | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Військова підготовка проводиться на 2-5 курсах за навчальними
планами та програмами, затвердженими Міністерством оборони
України, Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством
освіти та науки України.
Виробнича практика ---------------------------------------------------------------- | Зміст |Кре-|Кількість годин|Курс| | |дит |---------------| | | | |Всього|Ауд|СРС | | --+----------------------------------+----+------+---+----+----| 1 |Догляд за хворими | 3 |162 |108| 54 | 2 | --+----------------------------------+----+------+---+----+----| 2 |Медсестринська (по 1 тижню в | 4 |216 |144| 72 | 3 | |терапевтичному, хірургічному, | | | | | | |пологовому, дитячому відділеннях) | | | | | | --+----------------------------------+----+------+---+----+----| 3 |Лікарська (2 тижні в | 6 |324 |216|108 | 4 | |терапевтичному відділенні і по 1 | | | | | | |в хірургічному, пологовому, | | | | | | |дитячому відділеннях стаціонару і | | | | | | |санепідстанції) | | | | | | --+----------------------------------+----+------+---+----+----| 4 |Лікарська (по 1 тижню в | 5 |270 |180| 90 | 5 | |терапевтичному, хірургічному, | | | | | | |дитячому відділеннях поліклініки, | | | | | | |жіночій консультації, в | | | | | | |санепідстанції) | | | | | | --+----------------------------------+----+------+---+----+----| | Всього |18 |972 |648|324 | | 972 ----------------------------------------------------------------
Примітка. Вид контролю виробничої практики - диференційований
залік з контролем засвоєння практичних навичок за загальним
обов'язковим переліком з дисциплін, що вказані відповідно
навчальним рокам.
6-й рік навчання: навчальних тижнів - 35.5
зимові канікули - 1 тиждень, державні випускні іспити - 6 тижнів
----------------------------------------------------------------------------------------- |Назва навчальної дисципліни |Кре-| Кількість | Форма | | Лекції, | | |дит | годин |контролю | |семінари, | | | |---------------| | |практичні | | | |Всього|Ауд |СРС| | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 1|Внутрішні хвороби з | 4 | 216 |144 | 72| д.залік | |(проф.хв 36пр) | |професійними хворобами | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 2|Фтизіатрія | 1 | 54 | 36 | 18| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 3|Інфекційні хвороби | 1 | 54 | 36 | 18| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 4|Хірургічні хвороби, в тому | 2 | 108 | 72 | 36| д.залік | |(онк 36) | |числі онкологія | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 5|Акушерство та гінекологія (в | 3 | 162 |108 | 54| д.залік | |28л+80пр | |тому числі дитяча гінекологія) | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 6|Дитячі хвороби | 9 | 486 |324 |162| д.залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 7|Дитячі інфекційні хвороби | 3 | 162 |108 | 54| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 8|Дитяча хірургія | 2 | 108 | 72 | 36| д.залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 9|Загальна гігіїна та екологія | 1 | 54 | 36 | 18| залік | |(36пр) | |людини, в тому числі охорона | | | | | | | | |праці в медицині | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 10|Соціальна медицина та | 2 | 108 | 72 | 36| д.залік | | | |організація охорони здоров'я, | | | | | | | | |економіка охорони здоров'я | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 11|Секційний курс |0.5 | 27 | 18 | 9| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 12|Клінічна імунологія та |1.5 | 81 | 54 | 27| залік | |(алергологія-20)| |алергологія | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 13|Реаніматологія (в тому числі | 2 | 108 | 72 | 36| д.залік | | | |дитяча реаніматологія) | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 14|Радіаційна медицина | 1 | 54 | 28 | 26| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 15|Проблеми ВІЛ інфекцій |0.5 | 27 | 10 | 17| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| 16|Курси за вибором | 2 | 108 | 36 | 72| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+---------+--+----------------| |Всього за 6-й рік |35.5|1917 |1226|691| | | | --+---------------------------------------------+----+---+---------+--+----------------- | Середня кількість аудиторних годин на |34.5| | | | | тиждень | | | | | ----------------------------------------------------------------------| Курси за вибором: | 1. Актуальні питання дитячої кардіології. | 2. Актуальні питання дитячої гастроентерології. | 3. Актуальні питання дитячої пульмонології. | 4. Актуальні питання дитячої нефрології. | 5. Актуальні питання дитячої інфектології. | 6. Актуальні питання нейрохірургії. | 7. Актуальні питання неонатології. | 8. Актуальні питання перинатології. | 9. Актуальні питання дитячої гематології та трансфузіології. | 10. Невідкладні стани в клініці дитячих хвороб. | 11. Аліментарна профілактика неінфекційних захворювань. | 12. Основи ендоваскулярної хірургії. | 13. Основи профілактичної токсикології. | 14. Ендоскопічна та лапароскопічна хірургія. | 15. Паліативна медицина. | ----------------------------------------------------------------------| Дифзаліків - 7; Заліків - 9. | ----------------------------------------------------------------------| Державна атестація: стандартизований тестовий державний іспит | (ліцензійний інтегрований іспит - Крок 2 з загальної лікарської | підготовки); практично-орієнтований державний іспит (державні | випускні іспити або комплексний державний іспит). | ----------------------------------------------------------------------| Випускні державні іспити: | 1. Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби. | 2. Хірургічні хвороби з дитячою хірургією. | 3. Акушерство та гінекологія. | 4. Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами. | 5. Загальна гігієна та екологія людини, соціальна медицина та | організація охорони здоров'я. | -----------------------------------------------------------------------
Профілізація за спеціальністю
підготовка спеціаліста за спеціальністю 7.110101 "лікувальна справа" 6-й рік навчання: навчальних тижнів - 35.5
зимові канікули - 1 тиждень, державні випускні іспити - 6 тижнів --------------------------------------------------------------------------------------- |Назва навчальної дисципліни |Кре-| Кількість | Форма | | Лекції, | | |дит | годин |контролю| |семінари, | | | |---------------| | |практичні | | | |Всього|Ауд |СРС| | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 1|Внутрішні хвороби з | 9| 486 |324 |162|д.залік | |(проф. хв. 36пр)| |професійними хворобами | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 2|Фтизіатрія | 1| 54 | 36 | 18| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 3|Інфекційні хвороби | 2| 108 | 72 | 36| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 4|Хірургічні хвороби, в тому | 4.5| 243 |162 | 81|д.залік | | (онк 36) | |числі онкологія | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 5|Дитяча хірургія | 0.5| 27 | 18 | 9| | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 6|Акушерство та гінекологія | 4| 216 |144 | 72|д.залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 7|Дитячі хвороби | 2| 108 | 72 | 36|д.залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 8|Дитячі інфекційні хвороби | 1| 54 | 36 | 18| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 9|Загальна гігієна та | 2| 108 | 72 | 36|д.залік | | | |екологія людини, в тому | | | | | | | | |числі охорона праці в | | | | | | | | |медицині | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 10|Соціальна медицина та | 2| 108 | 72 | 36|д.залік | | | |організація охорони | | | | | | | | |здоров'я, економіка охорони | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 11|Секційний курс | 0.5| 27 | 18 | 9| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 12|Клінічна імунологія та | 1.5| 81 | 54 | 27| залік | |(алергологія-20)| |алергологія | | | | | | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 13|Реаніматологія | 2| 108 | 72 | 36| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 14|Радіаційна медицина | 1| 54 | 28 | 26| залік | | 8л+20пр | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------| 15|Проблеми ВІЛ-інфекцій | 0.5| 27 | 10 | 17| залік | | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--+----------------- 16|Курси за вибором | 2| 108 | 36 | 72| залік | | --+---------------------------------+----+------+----+---+--------+--| |Всього за 6-й рік |35.5| 1917 |1226|691| | | --+---------------------------------------------+--------+--------+--| | Середня кількість аудиторних годин |34.5 | | | | на тиждень | | | | ---------------------------------------------------------------------| Курси за вибором: | 1. Актуальні питання кардіології. | 2. Актуальні питання гастроентерології. | 3. Актуальні питання пульмонології. | 4. Актуальні питання нефрології. | 5. Актуальні питання інфектології. | 6. Актуальні питання нейрохірургії. | 7. Актуальні питання неонатології. | 8. Актуальні питання перинатології. | 9. Актуальні питання гематології та трансфузіології. | 10. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. | 11. Елементарна профілактика неінфекційних захворювань. | 12. Основи ендоваскулярної хірургії. | 13. Основи профілактичної токсикології. | 14. Ендоскопічна та лапароскопічна хірургія. | 15. Паліативна медицина. | ---------------------------------------------------------------------| Дифзаліків - 6; Заліків - 9. | ---------------------------------------------------------------------| Державна атестація: стандартизований тестовий державний іспит| (ліцензійний інтегрований іспит - Крок 2 з загальної лікарської| підготовки); практично-орієнтований державний іспит (державні| випускні іспити або комплексний державний іспит). | ---------------------------------------------------------------------| Випускні державні іспити: | 1. Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби. | 2. Хірургічні хвороби з дитячою хірургією. | 3. Акушерство та гінекологія. | 4. Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами. | 5. Загальна гігієна та екологія людини, соціальна медицина та | організація охорони здоров'я. | ----------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: