open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
11.04.2005 N 1/9-186
Міністерству освіти і науки

Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки

обласних, Київської

та Севастопольської міських

державних адміністрацій,

інститутам післядипломної

педагогічної освіти

З ініціативи Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради
України започатковано реалізацію проекту "Громадянська освіта в
Україні". Створено робочу групу, до складу якої увійшли народні
депутати України, представники Міністерства освіти і науки
України, провідні науковці Академії педагогічних наук України,
викладачі вищих навчальних закладів, представники освітянських
громадських організацій.
Враховуючи важливість і актуальність проблеми духовного
оновлення суспільства, виховання громадянина України, планується
проведення семінарів, науково-методичних матеріалів. Ця робота
буде здійснюватись за такими напрямами:
1. Проблема духовного оновлення суспільства, формування
духовності дітей та молоді.
2. Роль громадських організацій та церкви у духовному
оновленні особистості.
3. Захист громадянської моралі та шляхи відродження духовних
цінностей суспільства.
До співпраці запрошуються науковці, викладачі вищих
навчальних закладів, докторанти та аспіранти, співробітники
інститутів післядипломної педагогічної освіти та факультетів
перепідготовки, керівники навчальних закладів, учителі, а також
усі зацікавлені особи.
Вимоги до оформлення матеріалів додаються.
Заступник міністра М.Ф.Степко

Додаток

ВИМОГИ

до оформлення матеріалів

Матеріали доповіді (виступу), підготовлені українською мовою,
повинні мати виклад мети і завдань, досліджень, методики їх
проведення та наукове обґрунтування одержаних результатів.
Висновки та перелік цитованих літературних джерел.
Обсяг статті - шість - десять сторінок формату А 4. Матеріали
друкуються на комп'ютері в редакторі Word-97 або 2000 for Windows.
Статті, подані до збірника, мають бути оформлені згідно з
постановою ВАК України від 15.01.2003 р. N 7-05/1 ( v05_1330-03 )
"Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК
України" з урахуванням таких необхідних елементів: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на
які спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу,
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших
розвідок з цього напряму.
На адресу робочої групи надсилаються статті в одному
примірнику на папері та на дискеті 3,5. Нумерацію сторінок бажано
робити олівцем на звороті.
Розміри полів: по 20 мм з усіх боків. Гарнітура - Times New
Roman. Font - 12. Міжрядковий інтервал - 1.
Статті, надруковані на друкарських машинках або матричних
принтерах з низькою якістю, не будуть прийматися до друку.
Порядок розміщення матеріалу: ліворуч у верхньому рядку
проставляється УДК; праворуч у цьому самому рядку малими літерами
курсивом - ПІБ авторів, нижче - назва організації та міста; через
рядок великими літерами напівжирним шрифтом назва доповіді;
основний текст треба друкувати з абзацу, пропустивши один рядок;
література друкується 10 кеглем через один рядок після основного
тексту. Слово "Література": друкується по центру 12 кеглем;
формули та малюнки розмішуються у тексті. Формули в редакторі
Microsoft Equation. Малюнки створюються в графічних редакторах.
Текст статті подальшому редагуванню не підлягає і є
оригіналом збірника наукових праць.
Матеріали, що не відповідають вимогам, не розглядаються і
автору не повертаються.
Електронний варіант матеріалів можна надіслати електронною
поштою: orlov@rada.gov.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: