open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2010 N 1006

Про проведення дослідно-експериментальної

роботи на базі загальноосвітньої школи

I - III ступенів N 2 Євпаторійської міської ради

Автономної Республіки Крим

На виконання Державної програми "Вчитель", затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 379
( 379-2002-п ), та враховуючи лист Міністерства освіти і науки
Автономної Республіки Крим від 17.08.2010 N 01-15/1832, висновки
комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної
роботи загальноосвітніх навчальних закладів науково-методичної
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, з метою
створення інноваційної моделі системи виховної роботи навчального
закладу на основі традицій та історичної спадщини народів Криму
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Заявку на проведення дослідно-експериментальної
роботи за темою "Школа як центр виховання толерантної особистості
на основі традицій та історичної спадщини народів Криму" на базі
загальноосвітньої школи I - III ступенів N 2 Євпаторійської
міської ради Автономної Республіки Крим, Програму
дослідно-експериментальної роботи на 2010 - 2015 роки та Програму
I (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на
2010 - 2011 роки, що додаються.
2. Надати статус експериментального загальноосвітнього
навчального закладу всеукраїнського рівня загальноосвітній школі
I - III ступенів N 2 Євпаторійської міської ради Автономної
Республіки Крим (далі - загальноосвітня школа).
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.): надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу
загальноосвітньої школи; заслухати звіт про завершення I (підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи у червні 2011 року.
4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим
(Дзоз В.А.) надавати допомогу загальноосвітній школі у
забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні
дослідно-експериментальної роботи.
5. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства
освіти і науки www.mon.gov.ua.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки

26.10.2010 N 1006

ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної

роботи за темою: "Школа як центр виховання

толерантної особистості на основі традицій

та історичної спадщини народів Криму" на базі

загальноосвітньої школи I - III ступенів N 2

Євпаторійської міської ради Автономної

Республіки Крим на 2010 - 2015 роки

Актуальність дослідження. Сьогодення вимагає від педагогів
здійснювати роботу, спрямовану не тільки на прищеплення учням
компетенцій з різноманітних навчальних дисциплін, але й на
формування особистісних якостей, що дозволяють швидше й краще
адаптуватися до життєвих умов. Прагнучи до самовдосконалення, успішної професійної кар'єри,
досягнення певного соціального статусу, сучасний підліток
зобов'язаний уміти продуктивно спілкуватися, результативно діяти в
команді, вільно володіти технічними інноваціями, займатися
самоосвітою й самовихованням, усвідомлено й самостійно приймати
рішення, знати історію та культуру свого народу, розуміти й
поважати особливості людей інших національностей і культур, інших
релігійних конфесій для успішної співпраці з ними. Тому сучасний
навчальний заклад зобов'язаний виховувати в учнях ці якості. З метою створення умов для реалізації потенціалу особистості
кожної дитини, виховання в молоді цілісної системи цінностей й
духовних пріоритетів, підтримки творчого, інтелектуального,
духовного потенціалу необхідно здійснювати пошук, вивчення й
впровадження новітніх форм, методів і прийомів виховання та
навчання. Саме такі завдання ставлять Національна доктрина розвитку
освіти, Закон України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
інші нормативно-правові акти забезпечення ефективного
функціонування загальноосвітніх навчальних закладів у нових
соціокультурних умовах, формування особистості учня на засадах
загальнолюдських і національних цінностей тощо. У Декларації принципів толерантності ( 995_503 ),
затвердженій резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО
16 листопада 1995 року, зазначено: "Освіта повинна сприяти покращенню взаєморозуміння, зміцненню
солідарності й терпимості в стосунках як між окремими людьми, так
і між етнічними, соціальними, культурними, релігійними та мовними
групами, а також націями". Тому вивчення історії і традицій
рідного краю, формування особистості з глибоким почуттям любові й
гордості за свою Батьківщину, робота з формування культури
спілкування, толерантного ставлення до представників різних
національностей, упередження фашизму і ксенофобії серед юнацтва є
актуальними для полікультурного, поліетнічного соціуму, у якому
живуть й виховуються діти й підлітки Криму. Об'єкт дослідження. Учасники навчально-виховного процесу
загальноосвітньої школи I - III ступенів N 2 Євпаторійської
міської ради Автономної Республіки Крим. Предмет дослідження. Зміст, технології та
психолого-педагогічні умови процесу виховання толерантної
особистості на основі традицій та історичної спадщини народів
Криму. Мета дослідження полягає у створенні інноваційної моделі
системи виховної роботи навчального закладу на основі традицій та
історичної спадщини народів Криму в діалозі та інтеграції культур. На основі визначеної мети обґрунтовані наступні завдання
експерименту: - розробити та здійснити експериментальну перевірку
ефективності функціонально-змістової моделі виховання толерантної
особистості на основі традицій та історичної спадщини народів
Криму; - розробити зміст процесу виховання міжетнічної
толерантності; - створити науково-методичне забезпечення діяльності
педагогічних працівників щодо виховання толерантної особистості на
основі традицій та історичної спадщини народів Криму; - апробувати інноваційні педагогічні технології виховання
толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини
народів Криму під час навчального процесу та в позаурочний час; - розробити основні напрями виховної роботи, заснованої на
вивченні традицій та історичної спадщини народів Криму, "діалозі
культур", у контексті Концепції пріоритетних напрямів виховної
роботи навчальних закладів Автономної Республіки Крим; - розробити авторські навчальні програми, програми
спецкурсів, факультативів, курсів за вибором з вивчення історії,
культури, звичаїв і традицій народів Криму. Для вирішення завдань
експерименту використовуються загальнонаукові методи: дослідження
теоретичних даних; спостереження; моніторинг (діагностичний, діяльнісний, узгодженості
управління); статистична обробка даних, отриманих у процесі
дослідно-експериментальної роботи. База експерименту - загальноосвітня школа I - III ступенів
N 2 Євпаторійської міської ради Автономної Республіки Крим. Достовірність результатів забезпечуватиметься теоретичним і
методичним обґрунтуванням його вихідних позицій, застосуванням
комплексу засобів, форм і методів, адекватних об'єкту, предмету,
меті й завданням дослідження, якісною обробкою експериментальних
даних; систематичним моніторингом експерименту, а також
підтверджуватиметься їхньою широкою апробацією на всеукраїнських й
обласних конференціях і науково-практичних семінарах, а також
впровадженням у практику роботи педагогічних колективів навчальних
закладів Автономної Республіки Крим та інших областей України.
Основний метод дослідження - комплексний експеримент
Теоретико-методологічною основою дослідно-експериментальної
роботи є положення Конституції України ( 254к/96-ВР ), Конституції
Автономної Республіки Крим ( 350-14 ); Законів України: "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
"Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ), "Про охорону культурної
спадщини" ( 1805-14 ); Національної доктрини розвитку освіти;
національні програми: виховання дітей та учнівської молоді, "Діти
України" ( 63/96 ), "Діти Криму"; Державна програма "Вчитель"
( 379-2002-п ); концепції: національного виховання,
національно-патріотичного виховання молоді; Декларація принципів
толерантності ( 995_503 ). Науково-педагогічні принципи, на основі яких буде
здійснюватися дослідно-експериментальна робота на базі
загальноосвітнього навчального закладу: - когнітивний - забезпечення певних наукових знань про
природу людину, історію, культуру як основи духовно-морального
розвитку особистості кожного учня; - аксіологічний - формування загальнолюдських цінностей; - діяльнісно-творчий - формування в учнів творчих здібностей,
навичок різноманітних видів діяльності; - особистісний - формування активної життєвої позиції,
здібності до самопізнання, саморегуляції, самовизначення,
самовдосконалення; - національної спрямованості - формування самосвідомості,
виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе
ставлення до його культури, толерантність у ставленні до культури
всіх народів, що мешкають в Україні; - культуровідповідальності - вихованець і педагог загальними
зусиллями перетворюють зміст морально-етичного досвіду людства в
систему відкритих проблем; проблематика моральної
культури - джерело особистісного розвитку індивіда, умова
отримання ним загальнокультурних знань і навичок, власне виховання
- культурологічний процес, спрямований на формування базису
культури особистості; - гуманізації виховного процесу - вихователь концентрує свою
увагу особистості як найвищої цінності, враховує її вікові й
індивідуальні особливості й можливості, формулює оптимістичну
гіпотезу її розвитку, стимулює розвиток в особистості свідомого
ставлення до власної поведінки, діяльності, життєвого вибору; - цілісності - виховання організується як цілісний
педагогічний процес, який спрямовано на гармонійний і різнобічний
розвиток особистості; - акмеологічний - виховний процес спрямовано на найвищі
морально-духовні досягнення вихованця, створюються умови для
оптимальної самореалізації особистості, розвиток можливостей і
здібностей; напрями виховної роботи базуються на засвоєнні
загальнолюдських і національних цінностей. Термін проведення експерименту: жовтень 2010 р. - квітень
2015 р.
Етапи дослідно-експериментальної роботи:
I. Підготовчий етап

(жовтень 2010 р. - травень 2011 р.):
- визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань
дослідно-експериментальної роботи; - налагодження спільної діяльності з науковими установами,
які здійснюють супроводження дослідно-експериментальною роботою; - налагодження співробітництва з місцевими культурними
національними громадами; - вивчення кращого педагогічного досвіду загальноосвітніх
навчальних закладів України з теми дослідження; - створення науково-методичної ради навчального закладу; - проведення вхідного моніторингу "Рівень готовності
учасників навчально-виховного процесу до участі в експерименті"; - розробка програми дослідно-експериментальної роботи; - програмно-методичного забезпечення для організації роботи
етнографічних, культурознавчих гуртків навчального закладу; - формування творчих груп з проблеми дослідження для
проведення експериментальної роботи; - створення науково-дослідних лабораторій на базі навчального
закладу (моніторингу толерантності етносів Євпаторії; традицій і
культурної спадщини полікультурного соціуму; історичного і
духовно-морального значення громадських діячів Криму;
комунікативно-інформаційного забезпечення; інтеграції традицій і
культурної спадщини в полі культурному соціумі); - підведення підсумків I (підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи.
II. Діагностично-концептуальний етап

(червень 2011 р. - квітень 2012 р.):
- розробка Концепції навчального закладу; - розробка теоретико-концептуальних засад
дослідно-експериментальної роботи з теми дослідження; - розробка функціонально-змістової моделі виховання
толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини
народів Криму; - визначення критеріїв та методів оцінювання
експериментальної моделі навчального закладу; - проведення діагностики рівня сформованості толерантної
особистості на основі традицій та історичної спадщини народів
Криму; - моніторинг соціально-педагогічних потреб батьків, учнів,
педагогів, соціальних партнерів, громадськості з метою формування
толерантної особистості; - здійснення діагностики педагогічної компетентності вчителів
навчального закладу з проблеми дослідження; - експериментальна діяльність науково-дослідних лабораторій
за темою дослідження; - підведення підсумків II (діагностично-концептуального)
етапу дослідно-експериментальної роботи.
III. Формувальний етап

(травень 2012 р. - квітень 2013 р.):
- експериментальне впровадження, внесення коректив та
доповнень у розроблену функціонально-змістову модель виховання
толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини
народів Криму; - розробка авторських програм, науково-методичних посібників
з виховання толерантної особистості на основі традицій та
історичної спадщини народів Криму; - розробка системи факультативів, спецкурсів, програм роботи
гуртків та клубів як змісту діяльності загальноосвітнього
навчального закладу; - розробка та практичне відпрацювання методики узгодження
взаємодії всіх суб'єктів процесу виховання толерантної
особистості; - практична апробація, корекція комплексу методів та
технологій виховання толерантної особистості на основі традицій та
історичної спадщини народів Криму; - реалізація комплексу заходів, спрямованих на формування
міжетнічної толерантності; - робота науково-дослідних лабораторій з поглиблення знань
учнів про культуру свого народу та інших етнокультур; - здійснення поточного моніторингу рівня вихованості
міжетнічної толерантності; - накопичення набутого педагогічного досвіду з питань
виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної
спадщини народів Криму; - підведення підсумків III (формувального) етапу
експериментального дослідження.
IV. Контрольно-узагальнювальний етап

(травень 2013 р. - квітень 2014 р.):
- порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи з
поставленою метою та завданнями; - кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання
ефективності впровадження моделі вихованості толерантної
особистості на основі традицій та історичної спадщини народів
Криму; - впровадження у роботу навчального закладу, розроблених
авторських програм, науково-методичних посібників; - створення банку даних перспективного педагогічного досвіду
роботи науково-дослідних лабораторій; - підготовка методичних рекомендацій з виховання в учнів
міжетнічної толерантності; - видання друкованої продукції з теми
дослідно-експериментальної роботи; - поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи із
зазначеної проблеми шляхом публікацій у пресі; - підведення підсумків IV (контрольно-узагальнювального)
етапу експериментального дослідження.
V. Коригувальний етап

(травень 2014 р. - квітень 2015 р.):
- у разі необхідності - внесення коректив до створеної та
апробованої моделі виховання толерантної особистості на основі
традицій та історичної спадщини народів Криму, а також до
прогнозованих результатів дослідно-експериментальної роботи; - поширення перспективного педагогічного досвіду у навчальних
закладах Автономної Республіки Крим та України; - проведення всеукраїнської науково-практичної конференції за
темою дослідження; - підготовка наукового звіту про підсумки проведення
дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.
Очікувані результати:
- розроблена та апробована функціонально-змістова модель
виховання толерантної особистості на основі традицій та історичної
спадщини народів Криму; - створення методики діагностування проявів міжетнічної
толерантності учнів; - розроблений комплекс методик та технологій виховання
толерантної особистості на основі традицій та історичної спадщини
народів Криму; - створене навчально-методичне забезпечення
загальноосвітнього навчального закладу, а саме: методичні
посібники, рекомендації, матеріали для педагогів і батьків з
проблеми дослідження; - підвищення професійної компетентності вчителів з виховання
міжетнічної толерантності.
Організаційне й кадрове забезпечення

дослідно-експериментальної роботи:
Наукові керівники: Рудяков О.М., ректор Кримського республіканського інституту
післядипломної педагогічної освіти, доктор філологічних наук,
професор; Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України,
дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук.
Наукові консультанти: Кириленко С.В., начальник відділу педагогічних інновацій та
виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти,
кандидат педагогічних наук; Якубов А.С, методист Кримського республіканського інституту
післядипломної педагогічної освіти; Ведмецька М.А., секретар Євпаторійського міського виконавчого
комітету.
Наукові керівники О.М.Рудяков
І.Д.Бех
Директор С.О.Головко
Координатор О.П.Номеровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки

26.10.2010 N 1006

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи

на 2010 - 2015 роки

----------------------------------------------------------------------- N | Зміст роботи | Термін | Очікувані результати | | | виконання | | ---------------------------------------------------------------------| I. Підготовчий етап | (жовтень 2010 р. - травень 2011 р.): | ---------------------------------------------------------------------| 1. |Визначення та наукове |Жовтень |Готовність до роботи в | |обґрунтування теми, мети | |умовах експерименту. | |та завдань | | | |дослідно-експериментальної| | | |роботи. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 2. |Налагодження спільної |Жовтень |Складання угод про | |діяльності з науковими | |співробітництво, залучення| |установами, які здійснюють| |зацікавлених осіб, установ| |супроводження | |до | |дослідно-експериментальної| |дослідно-експериментальної| |роботи. | |роботи. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 3. |Налагодження |Жовтень |Залучення зацікавлених | |співробітництва з | |осіб місцевих культурних | |місцевими культурними | |національних громад до | |національними громадами. | |дослідно-експериментальної| | | |роботи. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 4. |Створення |Жовтень - |Внесення змін у | |науково-методичної ради |листопад |науково-методичну роботу | |навчального закладу. | |навчально-виховного | | | |закладу. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 5. |Вивчення кращого |Вересень - |База даних за темою | |педагогічного досвіду |грудень |дослідження. | |загальноосвітніх | | | |навчальних закладів | | | |України з теми | | | |дослідження. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 6. |Проведення вхідного |Квітень |Статистичні дані для | |моніторингу "Рівень | |аналітичної роботи. | |готовності учасників | | | |навчально-виховного | | | |процесу до участі в | | | |експерименті". | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 7. |Формування творчих груп з |Січень - |Системність в організації | |проблеми дослідження для |березень |дослідно-експериментальної| |проведення | |роботи, програми роботи | |дослідно-експериментальної| |творчих груп. | |роботи. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 8. |Програмно-методичне |Протягом |Перспективні плани | |забезпечення для |етапу |дослідно-експериментальної| |організації роботи | |діяльності суб'єктів | |етнографічних, | |експерименту. | |культурознавчих гуртків | | | |навчального закладу. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 9. |Розробка програми |Протягом |Навчальні плани та | |дослідно-експериментальної|етапу |програми. | |роботи. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 10.|Створення |Січень - |Програми роботи | |науково-дослідних |квітень |науково-дослідних | |лабораторій на базі | |лабораторій. | |навчального закладу. | | | ---------------------------------------------------------------------| II. Діагностично-концептуальний етап | (червень 2011 р. - квітень 2012 р.): | ---------------------------------------------------------------------| 1. |Розробка |Протягом |Науково-методичне | |теоретико-концептуальних |етапу |забезпечення експерименту,| |засад | |методична база для | |дослідно-експериментальної| |комплексного моніторингу | |роботи за темою | |дослідження. | |дослідження, відбір | | | |методик та технологій | | | |дослідження, змісту | | | |моніторингу експерименту. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 2. |Розробка Концепції |Протягом |Концепція навчального | |навчального закладу. |етапу |закладу. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 3. |Визначення критеріїв та |Вересень - |Розробка | |методів оцінювання |грудень |психодіагностичного | |експериментальної моделі | |інструментарію | |навчально-виховного | |дослідження. | |закладу. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 4. |Діагностика педагогічної |Березень - |Внесення змін до | |компетентності вчителів |квітень |планування методичної | |навчального закладу з | |роботи у підвищенні | |проблеми дослідження. | |фахового рівня | | | |педагогічного колективу. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 5. |Проведення діагностики |Протягом |Отримання порівняльних | |рівня сформованості |етапу |аналітичних даних для | |толерантної особистості на| |внесення відповідних змін | |основі традицій та | |у хід експерименту. | |історичної спадщини | | | |народів Криму. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 6. |Розробка |Протягом |Модель навчального | |функціонально-змістової |етапу |закладу. | |моделі виховання | | | |толерантної особистості на| | | |основі традицій та | | | |історичної спадщини | | | |народів Криму. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 7. |Моніторинг |Березень - |Поширення педагогічного | |соціально-педагогічних |квітень |досвіду за темою | |потреб батьків, учнів, | |дослідження, методичні | |педагогів, соціальних | |матеріали. | |партнерів, громадськості | | | |формування толерантної | | | |особистості. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 8. |Експериментальна |Протягом |Виховання толерантної | |діяльність |етапу |особистості на основі | |науково-дослідних | |традицій та історичної | |лабораторій за темою | |спадщини народів Криму. | |дослідження. | | | ---------------------------------------------------------------------| III. Формувальний етап | (травень 2012 р. - квітень 2013 р.): | ---------------------------------------------------------------------| 1. |Впровадження у практику |Протягом |Удосконалення | |роботи навчального закладу|етапу |навчально-виховного | |розроблених авторських | |процесу з виховання | |програм, | |толерантної особистості на| |науково-методичних | |основі традицій та | |посібників. | |історичної спадщини | | | |народів Криму. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 2. |Експериментальне |Протягом |Науково обґрунтована, | |впровадження, внесення |етапу |експериментальне | |коректив та доповнень у | |перевірена модель | |розроблену | |виховання толерантної | |функціонально-змістову | |особистості на основі | |модель виховання | |традицій та історичної | |толерантної особистості на| |спадщини народів Криму. | |основі традицій та | | | |історичної спадщини | | | |народів Криму. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 3. |Розробка та практичне |Протягом |Розробка схеми, алгоритму | |відпрацювання методики |етапу |та змісту взаємодії всіх | |узгодження взаємодії всіх | |суб'єктів процесу | |суб'єктів процесу | |формування національної | |виховання толерантної | |свідомості й | |особистості. | |самосвідомості учнів | | | |засобами класичного та | | | |національного мистецтва. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 4. |Розробка авторських |Протягом |Авторські програми, | |програм, |етапу |науково-методичні | |науково-методичних | |посібники з теми | |посібників з виховання | |дослідження. | |толерантної особистості на| | | |основі традицій та | | | |історичної спадщини | | | |народів Криму. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 5. |Розробка системи |Протягом |Програми факультативів, | |факультативів, спецкурсів,|етапу |спецкурсів, гуртків та | |програм роботи гуртків та | |клубів. | |клубів як змісту | | | |діяльності | | | |загальноосвітнього | | | |навчального закладу. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 6. |Практична апробація, |Протягом |Розробка та видання | |корекція комплексу |етапу |навчально-методичних | |методів та технологій | |посібників і методичних | |виховання толерантної | |рекомендацій з формування | |особистості на основі | |готовності вихованців | |традицій та історичної | |дитячого будинку до | |спадщини народів Криму. | |особистої та соціальної | | | |самореалізації у | | | |подальшому дорослому | | | |житті. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 7. |Накопичення набутого |Протягом |Поширення педагогічного | |педагогічного досвіду з |етапу |досвіду з теми дослідження| |питань виховання | |на сторінках фахової | |толерантної особистості на| |преси. | |основі традицій та | | | |історичної спадщини | | | |народів Криму. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 8. |Реалізація комплексу |Протягом |Формування міжетнічної | |заходів, спрямованих на |етапу |толерантності учнів. | |формування міжетнічної | | | |толерантності. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 9. |Робота науково-дослідних |Протягом |Поглиблення знань учнів | |лабораторій з поглиблення |етапу |про культуру свого народу | |знань учнів про культуру | |та інших етнокультур. | |свого народу та інших | | | |етнокультур. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 10.|Здійснення поточного |Лютий - |Методика та інструментарій| |моніторингу рівня |квітень |моніторингу. | |вихованості міжетнічної | | | |толерантності. | | | ---------------------------------------------------------------------| IV. Контрольно-узагальнювальний етап: | (травень 2013 р. - квітень 2014 р.): | ---------------------------------------------------------------------| 1. |Кількісний та якісний |Протягом |Аналітичні висновки про | |аналізи, системне |етапу |ефективність | |оцінювання ефективності | |запропонованої моделі, | |впровадження моделі | |розроблених методів і | |вихованості толерантної | |технологій. | |особистості на основі | | | |традицій та історичної | | | |спадщини народів Криму. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 2. |Порівняння результатів |Вересень - |Аналітичні висновки про | |дослідно-експериментальної|листопад |результативність | |роботи з поставленою метою| |діяльності суб'єктів | |та завданнями. | |експерименту. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 3. |Створення банку даних |Протягом |Змістовий опис та | |перспективного |етапу |картотека передового | |педагогічного досвіду | |педагогічного досвіду з | |роботи науково-дослідних | |теми | |лабораторій. | |дослідно-експериментальної| | | |роботи. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 4. |Підготовка методичних |Протягом |Методичні рекомендації з | |рекомендацій з виховання в|етапу |теми дослідження. | |учнів міжетнічної | | | |толерантності. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 5. |Поширення досвіду |Протягом |Друк статей у | |дослідно-експериментальної|етапу |науково-педагогічних | |роботи із зазначеної | |виданнях. | |проблеми шляхом публікацій| | | |у пресі. | | | ---------------------------------------------------------------------| V. Коригувальний етап | (травень 2014 р. - квітень 2015 р.): | ---------------------------------------------------------------------| 1. |Внесення коректив до |Протягом |Науково | | |етапу | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| |створеної та апробованої | |обґрунтована, | |моделі виховання | |експериментальне | |толерантної особистості на| |перевірена модель | |основі традицій та | |формування готовності | |історичної спадщини | |вихованців дитячого | |народів Криму, а також до | |будинку до особистої та | |прогнозованих результатів | |соціальної самореалізації | |дослідно-експериментальної| |у подальшому дорослому | |роботи. | |житті. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 2. |Поширення перспективного |Протягом |Статті у | |педагогічного досвіду у |етапу |науково-педагогічних | |навчальних закладах | |виданнях. | |Автономної Республіки Крим| | | |та України. | | | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 3. |Проведення всеукраїнської |Квітень |Матеріали та рекомендації | |науково-практичної | |конференції, збірки статей| |конференції за темою | |за результатами | |дослідження. | |експерименту. | ---+--------------------------+-----------+--------------------------| 4. |Підготовка наукового звіту|Травень |Науковий звіт, додатки до | |про підсумки проведення | |наукового звіту | |дослідно-експериментальної| |(науково-методичне та | |роботи за темою | |програмне забезпечення | |дослідження. | | | ----------------------------------------------------------------------
Наукові керівники О.М.Рудяков
І.Д.Бех
Директор С.О.Головко
Координатор О.П.Номеровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки

26.10.2010 N 1006

ПРОГРАМА

I (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної

роботи на 2010 - 2011 роки

------------------------------------------------------------------------------------ N | Зміст роботи | Дата | Кінцевий |Відповідальні| з/п| |виконання | результат | виконавці | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 1. |Визначення та наукове |Жовтень |Наукове обґрунтування, |Наукові | |обґрунтування теми, мети | |визначення проблем та |керівники, і | |та завдань | |основних напрямів |консультанти,| |дослідно-експериментальної| |дослідно-експериментальної|директор, | |роботи. | |роботи. |заступник | | | | |директора. | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 2. |Налагодження спільної |Жовтень |Підписання договорів про |Наукові | |діяльності з науковими | |співпрацю. |керівники, | |установами, які здійснюють| | |директор. | |супроводження | | | | |дослідно-експериментальної| | | | |роботи. | | | | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 3. |Налагодження |Жовтень |Підписання договорів про |Директор, | |співробітництва з | |співпрацю. |заступники | |місцевими культурними | | |директора. | |національними громадами. | | | | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 4. |Створення |Жовтень - |План роботи |Заступник | |науково-методичної ради |листопад |науково-методичної ради. |директора, | |навчального закладу. | | |наукові | | | | |керівники, | | | | |консультанти | | | | |практичний | | | | |психолог. | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 5. |Вивчення кращого |Вересень -|Банк даних з теми |Наукові | |педагогічного досвіду |грудень |дослідження. |керівники, | |загальноосвітніх | | |консультанти | |навчальних закладів | | |директор, | |України з теми | | |заступник | |дослідження. | | |директора, | | | | |вчителі. | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 6. |Формування творчих груп з |Січень - |Підвищення професійної |Директор, | |проблеми дослідження для |березень |компетентності вчителів, |заступники | |проведення | |методичні матеріали, |директора, | |дослідно-експериментальної| |статистичні дані для |вчителі. | |роботи, анкетування учнів | |аналітичної роботи. | | |та вчителів. | | | | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 7. |Програмно-методичне |Протягом |План роботи етнографічних,|Директор, | |забезпечення для |етапу |культурознавчих гуртків |заступник | |організації роботи | |навчального закладу. |директора. | |етнографічних, | | | | |культурознавчих гуртків | | | | |навчального закладу. | | | | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 8. |Розробка програми |Протягом |Програма |Директор, | |дослідно-експериментальної|етапу |дослідно-експериментальної|заступник | |роботи. | |роботи. |директора, | | | | |наукові | | | | |керівники, | | | | | | | | | |консультанти.| ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 9. |Створення |Січень - |План роботи |Директор, | |науково-дослідних |квітень |науково-дослідних |заступник | |лабораторій на базі | |лабораторій. |директора, | |навчального закладу. | | |наукові | | | | |керівники, | | | | |вчителі. | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 10.|Проведення вхідного |Квітень |Аналітична довідка за |Заступники | |моніторингу "Рівень | |результатами |директора, | |готовності учасників | |діагностування. |наукові | |навчально-виховного | | |керівники, | |процесу до участі в | | |консультанти | |експерименті". | | |практичний | | | | |психолог, | | | | |вчителі. | ---+--------------------------+----------+--------------------------+-------------| 11.|Підведення підсумків I |Травень |Науковий звіт. |Директор, | |(підготовчого) етапу | | |заступник | |дослідно-експериментальної| | |директора. | |роботи. | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Наукові керівники О.М.Рудяков
І.Д.Бех
Директор С.О.Головко
Координатор О.П.Номеровська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: