open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2005 N 263

Про затвердження Цільової програми

формування кадрового потенціалу

в сільськогосподарському виробництві

на 2005-2009 роки

Розглянувши стан кадрового забезпечення аграрного сектору
економіки в умовах реформування сільськогосподарського
виробництва, основні напрями удосконалення системи підготовки,
працевлаштування і закріплення на виробництві випускників аграрних
вищих навчальних закладів та з метою формування якісно нового
кадрового потенціалу в АПК Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Цільову програму формування кадрового
потенціалу в сільськогосподарському виробництві на 2005-2009 роки
(далі - Програма), що додається.
2. Керівникам державних департаментів, департаментів та інших
структурних підрозділів міністерства. Міністерству
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним
управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
керівникам аграрних вищих навчальних закладів забезпечити
безумовне виконання в установлені терміни заходів, визначених
Програмою.
3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій розглянути на засіданнях колегії та
визначитись із додатковими заходами, спрямованими на поліпшення
забезпечення агропромислового виробництва галузей та регіонів
висококваліфікованими фахівцями, створення належних умов для
працевлаштування та закріплення молодих спеціалістів на
виробництві.
4. Керівникам аграрних вищих навчальних закладів розробити
дієві заходи по виконанню Програми, обговорити і схвалити на
засіданні вищого колегіального органу громадського самоврядування
навчального закладу і забезпечити їх виконання.
5. Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.)
спрямувати організаторську роботу на реалізацію Програми.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Демчака І.М.
Міністр О.П.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.06.2005 N 263

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

формування кадрового потенціалу

в сільськогосподарському виробництві

на 2005-2009 роки

Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної
економіки в агропромисловому комплексі та розвиток різних форм
господарювання вимагають відповідного кадрового забезпечення і
суттєвих змін у підготовці працівників для роботи в цих умовах. Проте у формуванні кадрового потенціалу
сільськогосподарського виробництва мають місце проблеми і суттєві
прорахунки. Намітилась негативна тенденція відтоку фахівців із
сільського господарства. Тільки за останні 5 років їх кількість
зменшилась на 100 тис., або на третину. Плинність кадрів серед
зазначеної категорії працівників галузі сягнула 31 відсотка. Гострою залишається проблема закріплення молодих
спеціалістів. Із 88 відсотків випускників, що отримують
направлення на роботу в сільське господарство, кожен четвертий не
приступає до роботи за направленням і майже половина із них
звільняються протягом першого року роботи, переходячи в інші сфери
виробництва. Рівень середньомісячної заробітної плати штатного
працівника у сільському господарстві станом на 1 травня 2005 року
становив 326 грн., або в 2 рази менший, ніж в цілому в Україні, а
в порівнянні з промисловістю і транспортом - в 3 рази. І цей
розрив продовжує збільшуватись. Відповідно наростають проблеми
мізерних розмірів селянських пенсій. Особливого значення для формування кадрового потенціалу на
селі має стан розвитку його соціальної сфери, але за останні роки
він суттєво погіршився. Рівень забезпеченості сільських населених
пунктів середніми закладами освіти складає 51 відсоток,
дошкільними закладами освіти - 29 відсотків, закладами культури
клубного типу - 60 відсотків, амбулаторно-акушерськими пунктами -
55 відсотків, водопроводами - 30 відсотків, ще до 503 сіл не
побудовані шляхи з твердим покриттям. За останнє десятиріччя
кількість середніх закладів освіти у селах зменшилась на 670,
дошкільних закладів освіти - на 3510 одиниць, лікарень - на
772 одиниці, фельдшерсько-акушерських пунктів - на 890 одиниць.
Уведення в експлуатацію житла в сільській місцевості за всіма
формами власності практично призупинилась. Послабла увага з боку керівників господарських формувань,
органів управління сільського господарства до профорієнтації
сільської молоді на оволодіння аграрними професіями і
спеціальностями, до роботи з резервом кадрів, його підготовки та
ефективного використання. Потребує змін зміст підготовки кадрів, їх перепідготовки та
підвищення кваліфікації, наближення аграрної освіти до
європейських вимог і приєднання до Болонської конвенції, посилення
практичної спрямованості і наукових досліджень в аграрних вищих
навчальних закладах. Затвердження Державної цільової програми формування кадрового
потенціалу в сільськогосподарському виробництві на 2005-2009 роки
(далі - Програма) зумовлена необхідністю проведення цілісної
державної аграрної політики, спрямованої на формування сучасного
кадрового потенціалу в сільськогосподарському виробництві,
визначення, розробку та запровадження конкретних механізмів щодо
удосконалення системи підготовки кадрів для села, створення умов
для працевлаштування їх на виробництві згідно з укладеними
угодами, професійного зростання та кар'єрного росту фахівців.
Мета й основні завдання Програми
Метою Програми є реалізація державної аграрної політики
шляхом удосконалення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів для
агропромислового виробництва, формування сучасного кадрового
потенціалу, спроможного швидко адаптуватися і ефективно працювати
в нових економічних умовах та міжнародному конкурентному
середовищі. Основними стратегічними напрямами реалізації Програми є: - підвищення результативності профорієнтаційної роботи серед
сільської молоді для залучення її на навчання до вищих навчальних
закладів (далі - ВНЗ), насамперед аграрного профілю; - реформування змісту та структури аграрної освіти, перехід
на інноваційні технології навчання; - удосконалення системи підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації фахівців сільськогосподарського
виробництва та робітничих кадрів; - узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці,
поліпшення ситуації з працевлаштуванням випускників, гарантованого
надання першого робочого місця випускникам, які навчалися за
державним замовленням, з визначенням умов забезпечення їх житлом; - реформування та створення передумов для входження України
до європейського та світового освітніх просторів; - професійне зростання та виховання сучасної управлінської
еліти агропромислового комплексу (далі - АПК).
Координація та контроль

за виконанням Програми
Координацію та контроль за виконанням заходів і завдань
Програми, ефективним та цільовим використанням коштів її
виконавцями здійснює Міністерство аграрної політики України (далі
- Мінагрополітики України). Для забезпечення організації виконання Програми, визначення
першочерговості її окремих питань та доцільності їх фінансування
Мінагрополітики України утворює робочі групи з числа фахівців
аграрних ВНЗ та виробничників. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади
відповідно до законодавства. Контроль за виконанням Програми здійснює Кабінет Міністрів
України шляхом розгляду проміжних, щорічних, заключних звітів про
результати виконання Програми та узагальненого висновку про
кінцеві результати її виконання.
Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в
межах асигнувань, передбачених Мінагрополітики України, обласним,
державним адміністраціям, відповідальним за виконання Програми, у
державному і місцевих бюджетах. Мінагрополітики України, обласні державні адміністрації
щороку передбачають у проектах відповідних бюджетів кошти на
виконання заходів і завдань, визначених Програмою. Порядок
використання цих коштів здійснюється відповідно до законодавства.
Очікувані результати
Економічні: - досягнення балансу потреби у кваліфікованих кадрах з
обсягами їх підготовки; - впорядкування мережі аграрних вищих навчальних закладів,
напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців для аграрного сектору економіки; - запровадження нових державних стандартів вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні
програми, засоби діагностики якості підготовки фахівців),
адаптованих до вимог Болонського процесу ( 994_525 ), значне
підвищення якості підготовки кадрів, у тому числі практичної
підготовки випускників; - оновлення змісту навчання, адекватність підготовки та
перепідготовки фахівців до розв'язання проблем реформування
економіки; - запровадження ступеневої підготовки, скорочення термінів
навчання та забезпечення обсягів фінансування на підготовку
кадрів, які відповідають вимогам міжнародних стандартів; - відновлення системи добору та розстановки кадрів в органах
управління галуззю; - підвищення якості управління агропромисловим виробництвом,
формування кадрового резерву на посади керівників
сільгосппідприємств; - впровадження інноваційного та наукового забезпечення АПК,
налагодження зв'язків аграрних вищих навчальних закладів та
наукових установ з виробництвом; - розширення співробітництва в галузі освіти з провідними
країнами світу.
Соціальні: - раціональне використання трудових ресурсів, створення
додаткових робочих місць і розвиток обслуговуючих підгалузей
агропромислового виробництва, формування сучасного кадрового
потенціалу АПК, здатного працювати в нових економічних умовах; - вдосконалення системи організації та оплати праці; - розвиток сільської поселенської мережі і відродження
соціальної сфери села; - збереження пільг для сільської молоді при вступі до вищих
навчальних закладів; - відновлення профорієнтаційної роботи в сільських
загальноосвітніх навчальних закладах; - упорядкування системи розподілу, працевлаштування та
закріплення на виробництві випускників аграрних ВНЗ; - виховання молодих фахівців, організація їх стажування,
професійного зростання та просування по службі; - підвищення індексу людського розвитку та індексу рівня
освіти регіонів; - усунення бар'єрів у взаємовизнанні дипломів про вищу освіту
на міждержавному рівні.

ЗАХОДИ

по реформуванню аграрної освіти України

1. Підготовка сільської молоді

до навчання в аграрних ВНЗ
1.1. Удосконалити механізм професійної орієнтації, добору та
залучення обдарованих дітей, перш за все із сільської місцевості,
здобуття освіти у ВНЗ, забезпечити сприяння розвитку здібностей та
мотивації в процесі навчання, надання адресної соціальної,
психологічної і матеріальної допомоги та інших видів підтримки.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та науки

за участю обласних державних

адміністрацій, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: II квартал 2005 року, постійно.
1.2. Організувати в аграрних ВНЗ закладах широку мережу
коротко- і довгострокових курсів довузівської підготовки сільської
молоді. Виконавці: керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: II квартал 2005 року, постійно.
1.3. Узгодити з Міністерством освіти і науки України та
створити в сільській місцевості центри підсумкової державної
атестації випускників шкіл за участю членів приймальних комісій
аграрних ВНЗ з метою відбору кращої молоді для вступу до аграрних
навчальних закладів.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, обласні державні

адміністрації, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: починаючи з 2005 року.
1.4. Сприяти створенню на базі сільських шкіл, які мають
контингент 200 і більше учнів, сільськогосподарських ліцеїв,
гімназій із залученням до викладання окремих предметів
педагогічних та науково-педагогічних працівників регіональних
аграрних ВНЗ та проведенням відповідної профорієнтаційної роботи,
наданню їм державної підтримки в оснащенні комп'ютерною технікою,
лабораторним устаткуванням, приладами тощо.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, обласні державні

адміністрації, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: 2005-2009 роки.
1.5. Розширити доступ для сільської молоді до здобуття вищої
освіти шляхом передбачення у правилах прийому відповідних пільг
при її зарахуванні, забезпечити збереження системи квотування
місць для вступу сільської молоді до вищих навчальних закладів
1-4 рівнів акредитації за направленнями обласних та районних
управлінь сільського господарства.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: постійно.
2. Потреба, квота і демографічна ситуація
2.1. Внести пропозиції Українській академії аграрних наук
(далі - УААН) щодо створення наукового підрозділу, який здійснював
би моніторинг соціально-трудової сфери на селі, вивчав причини і
прогнозував кількісний та якісний кадровий потенціал
агропромислового виробництва.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та науки

за участю науковців УААН.

Строки виконання: 2005 рік.
2.2. Визначення потреби в кадрах для АПК та формування
державного замовлення на підготовку фахівців в аграрних ВНЗ
здійснювати за Методичними рекомендаціями, схваленими Галузевою
радою по роботі з кадрами Мінагрополітики України.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА.

Строки виконання: щорічно на початок року.
2.3. З метою раціонального розміщення державного замовлення
на підготовку фахівців в аграрних навчальних закладах здійснювати
перерозподіл між спеціальностями і спеціалізаціями з врахуванням
регіональної потреби та можливості працевлаштування випускників.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА.

Строки виконання: щорічно у 1 півріччі.
2.4. Залучити роботодавців-замовників кадрів для АПК до
розробки галузевої складової стандартів освіти та формування
професійної компетентності майбутнього фахівця.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА,

керівники провідних

сільськогосподарських підприємств.

Строки виконання: 2005-2006 роки.
2.5. Створити при Мінагрополітики України вертикальну
структуру, яка буде вивчати стан забезпеченості
сільськогосподарськими кадрами на місцях та формувати квоту
прийому сільської молоді відповідно до потреби в районі та
області.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, головні управління

агропромислового розвитку ОДА.

Строки виконання: 2005-2006 роки.
3. Реформування системи підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації

кадрів сільськогосподарського виробництва
3.1. Здійснити поетапне формування регіональних
університетських центрів за галузево-територіальним принципом з
включенням до їх складу аграрних навчальних закладів 1-2 рівнів
акредитації, закладів професійно-технічної освіти та окремих
науково-дослідних установ. Підготувати пропозиції щодо створення регіональних
університетських центрів в Житомирській, Запорізькій, Луганській,
Одеській, Хмельницькій та Херсонській областях.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, обласні державні

адміністрації, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: 2005-2006 роки.
3.2. Забезпечити реалізацію ступеневої системи підготовки і
на цій основі підвищити мотивацію для здобуття аграрної освіти.
Встановлювати не менше 40 відсотків обсягів прийому на денну форму
навчання за державним замовленням до агроуніверситетів з числа
випускників технікумів і коледжів.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: II квартал 2005 року, постійно.
3.3. За погодженням з Міністерством освіти і науки України
оптимізувати перелік спеціальностей і спеціалізацій, за якими
здійснюється підготовка фахівців, відповідно до потреби
пореформеного сільгоспвиробництва з метою адаптації його до
європейських і міжнародних норм та стандартів.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: постійно.
3.4. З урахуванням пропозицій обласних державних
адміністрацій підготувати проект впорядкування мережі аграрних ВНЗ
шляхом об'єднання однопрофільних ВНЗ, ліквідації малочисельних
технікумів тощо.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, обласні державні

адміністрації, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: III квартал 2005 року, постійно.
3.5. Підготувати перелік окремих прав юридичної особи для
відокремлених підрозділів регіонального університетського центру,
якими доцільно наділяти навчальні заклади, що входять до його
структури, та порядок їх створення.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Департамент правової та

законопроектної роботи за

погодженням з Міністерством освіти

і науки України.

Строки виконання: III квартал 2005 року.
3.6. Підготувати проект Примірного положення про
відокремлений структурний підрозділ в аграрних ВНЗ.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Департамент правової та

законопроектної роботи, керівники

аграрних ВНЗ.

Строки виконання: III квартал 2005 року.
3.7. Організувати прозору систему для об'єктивного визначення
рівня знань і умінь під час вступних кампаній, екзаменаційних
сесій, відрядження на практику за кордон з метою запобігання
проявів корупційних дій.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: починаючи з 2005 року.
3.8. Послідовно проводити роботу щодо навчання та
працевлаштування безробітного (незайнятого) сільського населення
шляхом активної співпраці професійно-технічних навчальних закладів
з Державною службою зайнятості.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки. Науково-методичний центр

аграрної освіти, професійно-технічні

навчальні заклади.

Строки виконання: постійно.
3.9. Розробити перспективні на 2006-2009 роки регіональні
програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
робітничих кадрів з урахуванням реальних потреб ринку праці.

Виконавці: обласні державні адміністрації.

Науково-методичний центр аграрної

освіти, професійно-технічні

навчальні заклади.

Строки виконання: 2005-2006 роки.
3.10. Створити у Департаменті аграрної освіти та науки
підрозділ з організації та координації роботи професійного
навчання та забезпечення робітничими кадрами АПК.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Управління реформування

управління АПК

та соціально-трудових відносин.

Строки виконання: 2005-2006 роки.
4. Удосконалення практичного навчання
4.1. Підготувати пропозиції щодо створення розгалуженої
мережі навчально-практичних центрів і модельних господарств в
системі аграрної освіти на 2005-2009 роки для організації
практичного навчання студентів.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, науково- та

навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: III квартал 2005 року.
4.2. Створити банк даних базових господарств і підприємств
АПК різних форм господарювання та забезпечити доступ до
проходження у них практики студентами різних навчальних закладів
на договірних засадах.

Виконавці: керівники ВНЗ, науково- та

навчально-методичні центри.

Строки виконання: щорічно до 1 вересня.
4.3. Розробити та затвердити в установленому порядку Типові
положення про базові господарства і підприємства,
навчально-дослідні господарства, навчальні ферми, бухгалтерії,
ветеринарні клініки, навчально-дослідні поля. Передбачити
матеріальне заохочення керівників практик від виробництва.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, науково- та

навчально-методичні центри.

Строки виконання: 2005 рік.
4.4. Розробити типові переліки обладнання навчальних
лабораторій з дисциплін природничо-наукової, професійної та
практичної підготовки з метою забезпечення якісної підготовки
фахівців відповідного кваліфікаційного рівня.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, науково- та

навчально-методичні центри.

Строки виконання: 2005-2006 роки.
4.5. Внести пропозиції щодо першочергового виділення коштів з
державного бюджету для оснащення навчально-практичних центрів.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Навчально-методичний центр по

підготовці молодших спеціалістів.

Строки виконання: 2005 рік.
4.6. Залучати до керівництва практики, державними
екзаменаційними комісіями кваліфікованих виробничників, керівників
базових підприємств, провідних науковців.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, науково- та

навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВИЗ.

Строки виконання: постійно.
4.7. Розробити та затвердити Положення про проведення
практики студентів аграрних ВНЗ за кордоном, розмежувавши її із
звичайною роботою, та підвищити відповідальність керівників
аграрних ВНЗ за її проходження.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки. Науково-методичний центр

аграрної освіти, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: червень 2005 року.
4.8. З метою прискорення адаптації випускників ВНЗ до
сучасного агропромислового виробництва розширити проведення занять
на виробництві (на філіях кафедр, дослідних полях, фермах тощо) з
використанням елементів дуальної системи навчання.

Виконавці: керівники ВНЗ, науково- та

навчально-методичні центри.

Строки виконання: 2005-2008 роки.
4.9. Відновити систему фінансування виробничих
(технологічних) практик студентів за рахунок підприємств, надавши
їм державну підтримку.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки. Науково-методичний центр

аграрної освіти, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: починаючи з 2006 року.
5. Професійне зростання та виховання

сучасної управлінської еліти
5.1. Активізувати громадський вплив на діяльність аграрних
навчальних закладів, для чого створити Галузеву раду студентського
самоврядування, ввести до складу вчених рад ВНЗ студентів (до 5
відсотків від загального її складу).

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, керівники аграрних ВНЗ.

Строк виконання: 2005 рік.
5.2. Здійснити практичні заходи щодо поліпшення організації
виховної роботи серед студентської молоді, активізувавши
культурно-масову та спортивну діяльність в навчальних закладах.
Продовжити практику проведення періодичних тематичних
оглядів-конкурсів художньої самодіяльності, спортивних змагань,
зльотів студентів.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: постійно.
5.3. Здійснити заходи щодо удосконалення системи відбору
талановитої студентської молоді в навчальних закладах для
організації поглибленої її підготовки, стажування, в тому числі і
за кордоном, з метою формування кадрового резерву на посаду
менеджерів.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: до кінця 2005 року.
5.4. Запровадити Державний реєстр дорадницьких служб,
сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників і
передбачити можливості відкритого доступу до них молодим фахівцям
для отримання консультацій і порад у веденні
сільськогосподарського виробництва, прискорення адаптації до
виробничих умов, прийняття рішень при застосуванні або
запровадженні новітніх технологій.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, головні управління

агропромислового розвитку ОДА,

Національна асоціація

сільськогосподарських дорадчих служб

України.

Строки виконання: II півріччя 2005 року, постійно,

з щорічним оновленням.
6. Методичне забезпечення

навчально-виховного процесу,

стандарти освіти, міжнародна діяльність
6.1. 3 метою адаптації до сучасних потреб внутрішнього та
зовнішнього ринків праці, до європейських і міжнародних норм та
стандартів внести зміни та доповнення до державних переліків
професій, кваліфікацій, напрямів і спеціальностей у тій їх
частині, що стосується підготовки фахівців аграрної галузі.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності, науково- та

навчально-методичні центри.

Строки виконання: 2005 рік.
6.2. Внести пропозиції Міністерству освіти і науки України
щодо спрощення структури галузевих стандартів підготовки фахівців
для аграрної галузі, враховуючи досвід європейських країн.
Навчальні плани і програми навчальних дисциплін розробляти згідно
з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального
процесу.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, науково- та

навчально-методичні центри,

науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності.

Строки виконання: до 1 вересня 2005 року.
6.3. Запровадити один раз на три роки регулярне підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників аграрних ВНЗ на
провідних, крупнотоварних підприємствах АПК. Узагальнювати досвід
та передбачити стимулювання систематичного підвищення кваліфікації
викладачів аграрних ВНЗ (курси з перепідготовки, стажування за
кордоном, обмін досвідом).

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки. Науково-методичний центр

аграрної освіти, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: постійно.
6.4. Впорядкувати навчальні плани з огляду необхідності
покращення практичної підготовки фахівців. Розробити модель та
пакет методичного забезпечення навчальних практик (навчальна
бухгалтерія, фірма, юридична консультація та ін.). Практикувати
залучення до читання проблемних лекцій провідних вчених
науково-дослідних інститутів та відомих виробничників.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, керівники аграрних ВНЗ,

науково- та навчально-методичні

центри.

Строки виконання: 2005 рік.
6.5. Внести пропозиції Міністерству освіти і науки України
щодо зменшення кількості і обсягів навчальних дисциплін з циклу
гуманітарної та соціально-економічної підготовки і відповідного
збільшення циклів природничо-наукової, професійної та практичної
підготовки.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності, науково- та

навчально-методичні центри.

Строк виконання: 2005 рік.
6.6. Проаналізувати забезпеченість навчальною літературою з
навчальних дисциплін та на основі цього уточнити плани видання
підручників і посібників на 2005-2008 роки.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2005 рік.
6.7. Створити творчі колективи та поетапно до 2010 року
підготувати і забезпечити першочергове видання кращих підручників
та посібників нового покоління, враховуючи потреби внутрішнього та
зовнішнього ринків праці.

Виконавці: керівники аграрних ВНЗ, науково-

та навчально-методичні центри,

науково-педагогічні працівники ВНЗ,

науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності.

Строки виконання: 2005-2009 роки.
6.8. Розробити методичні рекомендації щодо виконання реальних
дипломних проектів (робіт), враховуючи сучасні вимоги аграрного
виробництва. Здійснювати затвердження тем дипломних робіт
(проектів) до початку виробничої практики з метою врахування
пріоритетних проблем виробництва.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2005 рік.
6.9. Розробити Положення про дистанційне навчання в аграрних
ВНЗ. Скласти план підготовки електронних підручників і навчальних
посібників. Впровадити у навчальний процес відеофільми, що
знайомлять з новітніми технологіями в аграрному виробництві.

Виконавці: науково- та навчально-методичні

центри, науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності,

науково-педагогічні працівники ВНЗ.

Строки виконання: до кінця 2005 року.
6.10. Розробити та впровадити методичне забезпечення для
самостійної роботи студентів згідно з вимогами кредитно-модульної
системи організації навчального процесу.

Виконавці: науково- та навчально-методичні

центри, науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності,

науково-педагогічні працівники ВНЗ.

Строки виконання: 2005-2007 роки.
6.11. Розробити та видати з кожної навчальної дисципліни
природничо-наукового та професійно-практичного циклів підготовки
фахівців аграрної галузі базові контролюючі програми.

Виконавці: науково- та навчально-методичні

центри, науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності,

науково-педагогічні працівники ВНЗ.

Строки виконання: 2005-2007 роки.
6.12. Завершити розробку типових переліків обладнання та
унаочнення -навчальних кабінетів і лабораторій із дисциплін циклів
природничо-наукової та професійно-практичної підготовки фахівців
для забезпечення об'єктивності при ліцензуванні та проведенні
акредитації підготовки фахівців відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня.

Виконавці: науково- та навчально-методичні

центри, науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності,

науково-педагогічні працівники ВНЗ.

Строки виконання: 2005-2007 роки.
6.13. Провести навчально-практичні семінари з
науково-педагогічними працівниками аграрних ВНЗ з питань
запровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу з метою вивчення і узагальнення набутого досвіду.

Виконавці: науково- та навчально-методичні

центри, науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності,

науково-педагогічні працівники ВНЗ.

Строки виконання: до кінця 2005 року.
6.14. Розробити навчально-методичне забезпечення практичної
підготовки фахівців у вищих та професійно-технічних закладах
(програми наскрізних практик, робочі зошити,
інструкційно-технологічні картки, методичні рекомендації тощо).

Виконавці: науково- та навчально-методичні

центри.

Строки виконання: постійно.
6.15. Сформувати концептуальні підходи щодо участі
науково-педагогічних працівників аграрних ВНЗ у дорадницькій
діяльності.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: до кінця 2005 року.
6.16. Прийняти участь у розробці державних стандартів
професійно-технічної освіти робітничих кадрів (розділи
"Рослинництво", "Овочівництво", "Садівництво") для АПК за
професіями чинного Державного класифікатора 003-95 ( v257u217-95 )
N 2 "Сільське господарство та пов'язані з ним послуги"
( na001555-03 ).

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, Науково-методичний центр

аграрної освіти, професійно-технічні

навчальні заклади.

Строки виконання: 2005-2007 роки.
6.17. Розробити комплексне методичне забезпечення професій:
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва,
електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Науково-методичний центр

аграрної освіти, професійно-технічні

навчальні заклади.

Строки виконання: 2005-2007 роки.
6.18. Розробити проект Положення про організацію
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних
закладах першого атестаційного рівня та подати Міністерству освіти
і науки України.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки. Науково-методичний центр

аграрної освіти, професійно-технічні

навчальні заклади.

Строки виконання: 2005-2007 роки.
6.19. Створити систему підвищення кваліфікації
науково-педагогічних кадрів аграрних вищих навчальних закладів
1-4 рівнів акредитації.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: до кінця 2005 року.
7. Фінансування навчальних закладів,

кредитування здобуття вищої освіти,

розвиток навчально-матеріальної бази
7.1. Разом з Міністерством освіти і науки України розробити
нормативи видатків на підготовку кадрів для АПК, які
передбачаються видати Міністерством освіти і науки, вносити
пропозиції Мінфіну з врахуванням специфіки підготовки спеціалістів
за технологічними спеціальностями в аграрному секторі економіки.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, державне підприємство

"Агроосвіта" (далі -

ДП "Агроосвіта"), науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2005-2006 роки.
7.2. Передбачати кошти з Державного бюджету України на
введення в дію об'єктів незавершеного будівництва, капітальний
ремонт і реконструкцію навчально-лабораторних корпусів,
гуртожитків, котелень, інженерних мереж, придбання навчального
обладнання, засобів інформаційних і телекомунікаційних технологій
з метою приведення навчально-матеріальної бази аграрних ВНЗ у
відповідність з вимогами міжнародних освітніх систем.

Виконавці: Департамент фінансово-кредитної

та податкової політики. Департамент

аграрної освіти та науки,

Департамент розвитку сільських

територій та підприємництва,

ДП "Агроосвіта".

Строк виконання: постійно.
7.3. Внести пропозиції щодо збільшення обсягів пільгових
довгострокових кредитів та удосконалити механізм кредитування для
здобуття вищої освіти студентами навчальних аграрних закладів
освіти, спрямовуючи їх першочергово дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, студентам із сільських
малозабезпечених і багатодітних сімей.

Виконавці: Департамент фінансово-кредитної

та податкової політики, Департамент

аграрної освіти та науки,

ДП "Агроосвіта".

Строк виконання: постійно.
7.4. Внести пропозиції Кабінету Міністрів України щодо
забезпечення аграрних навчальних закладів сучасною вітчизняною
технікою та обладнанням для покращення практичної підготовки
студентів.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, Департамент

науково-технічної політики,

Навчально-методичний центр

по підготовці молодших спеціалістів,

ДП "Агроосвіта".

Строк виконання: 2005 рік.
7.5. Розробити Програму державної підтримки
навчально-дослідних господарств та інших підрозділів. Продовжувати
роботу з передачі навчально-дослідних господарств до структури
аграрних ВНЗ з метою підвищення ефективності використання їх
земель і майна для навчальних цілей.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, ДП "Агроосвіта", керівники

аграрних ВНЗ.

Строк виконання: 2005-2006 роки.
7.6. Здійснювати моніторинг господарсько-фінансової
діяльності аграрних ВНЗ та вишукувати додаткові джерела
фінансування на їх утримання і розвиток, зокрема, залучаючи кошти
від наукової діяльності, надання платних освітніх послуг,
дорадницької діяльності з питань ведення сільського господарства.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, ДП "Агроосвіта", керівники

аграрних ВНЗ.

Строк виконання: постійно.
7.7. Проводити роботу по удосконаленню оплати праці, обліку і
звітності в навчальних закладах.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, Департамент з управління

державною власністю, бухгалтерського

обліку та ревізійної роботи.

Управління реформування управління

АПК та соціально-трудових відносин,

ДП "Агроосвіта", керівники аграрних

ВНЗ.

Строк виконання: постійно.
7.8. Передати з балансу аграрних навчальних закладів та їх
навчально-дослідних господарств на баланс місцевих органів
самоврядування об'єктів соціальної сфери та житла, що не
використовуються у навчальному процесі.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, Департамент з управління

державною власністю, бухгалтерського

обліку та ревізійної роботи,

ДП "Агроосвіта", керівники аграрних

ВНЗ.

Строк виконання: 2005-2009 роки.
8. Наукова діяльність аграрних ВНЗ,

інноваційні підходи
8.1. Забезпечити інноваційний характер розвитку вищої освіти,
впровадження активних інформаційних, телекомунікаційних
технологій, ітеративних форм і методів навчання, гнучких
навчальних програм перепідготовки, вивчення, узагальнення та
обміну позитивним вітчизняним і зарубіжним досвідом, нарощування
та модернізацію обчислювальної техніки і програмного забезпечення,
підвищення ефективності їх використання в навчальному процесі.

Виконавці: науково- та навчально-методичні

центри, керівники аграрних ВНЗ,

науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності.

Строки виконання: 2005-2009 роки.
8.2. Вивчити досвід функціонування університетських
інноваційних структур в Росії та інших країнах. Узагальнити досвід
роботи українських технопаркових структур в контексті можливостей
використання його в АПК.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2005 рік.
8.3. Створити систему об'єднань ВНЗ з науково-дослідними
інститутами та дослідними станціями для покращення теоретичної та
практичної підготовки фахівців сучасного рівня.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, УААН, Науково-методичний

центр аграрної освіти, керівники

аграрних ВНЗ.

Строки виконання: починаючи з 2006 року.
8.4. Розробити механізм підготовки магістрів наукового
спрямування із залученням фахівців науково-дослідних установ.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, Науково-методичний центр

аграрної освіти, керівники аграрних

ВНЗ, УААН.

Строки виконання: починаючи з 2006-2007 роки.
8.5. Створити до 2010 року у кожному ВНЗ 4 рівня акредитації
"техагрополіс" або "техагропарк" з технологічним
бізнес-інкубатором, узгодивши їх діяльність з провідними
науково-дослідними інститутами та дорадчими службами.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

головні управління агропромислового

розвитку ОДА, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: 2006-2009 роки.
8.6. Внести пропозиції щодо передачі на баланс аграрних вищих
навчальних закладів об'єктів експериментальної і промислової бази
непрацюючих державних підприємств, а також вивільнених приміщень
для створення бізнес-інкубаторів, технопарків, структур
технополісів, науково-дослідних центрів, лабораторій
навчально-дослідних господарств ВНЗ та інших наукових підрозділів
з відповідним фінансуванням.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, Департамент з управління

державною власністю, бухгалтерського

обліку та ревізійної роботи, головні

управління агропромислового розвитку

ОДА, ДП "Агроосвіта", керівники

аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2006 рік.
8.7. Підвищити ефективність наукових досліджень, збільшити
частку вищих навчальних закладів у виконанні державних цільових
науково-технічних програм та проектів Державного фонду
фундаментальних досліджень, у тому числі разом з Національною та
галузевими академіями наук, забезпечити впровадження наукових та
науково-дослідних розробок у навчальний процес, активізацію участі
студентів у науково-дослідній роботі через створення студентських
наукових товариств, участі в діяльності в бізнес-інноваційних
структурах тощо.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: постійно.
8.8. Запровадити механізм об'єктивної оцінки і визнання
здібностей науково-педагогічних працівників до наукової та
педагогічної діяльності, посилити мотивацію до
науково-педагогічної діяльності.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: постійне.
9. Організація направлення

і працевлаштування молодих

спеціалістів на виробництві
9.1. Підготувати та затвердити в установленому порядку
Порядок працевлаштування випускників аграрних вищих навчальних
закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням та
цільовими направленнями місцевих органів управління сільського
господарства і продовольства на умовах, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1159 ( 1159-99-п ) "Про
підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості", та
забезпечити його реалізацію.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

і науки, Департамент правової

та законопроектної роботи.

Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: III квартал 2005 року.
9.2. Внести зміни до діючого Порядку надання пільгових
кредитів для будівництва житла за програмою "Власний дім" з тим,
щоб спрямувати частину кредитних ресурсів за цільовим призначенням
молодим спеціалістам, які виявили бажання і направлені на роботу в
сільську місцевість після закінчення аграрного ВНЗ.

Виконавці: Департамент аграрної освіти і науки,

Департамент розвитку сільської

місцевості та підприємництва.

Департамент правової

та законопроектної роботи.

Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2005 рік, постійно.
9.3. Розробити механізм надання довгострокового пільгового на
безповоротній основі кредиту на купівлю трактора, вантажного
автомобіля, самохідного комбайна чи іншої складної
сільськогосподарської техніки молодим спеціалістам, які отримали
направлення на роботу в сільську місцевість і виявили бажання
організувати фермерське господарство.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

і науки, Департамент розвитку

сільської місцевості

та підприємництва, Департамент

правової та законопроектної роботи.

Департамент науково-технічної

політики, Міністерство

агропромислового комплексу

Автономної Республіки Крим, головні

управління агропромислового розвитку

ОДА, керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2005 рік, постійно.
9.4. Внести пропозиції Кабінету Міністрів України щодо
бронювання робочих місць і першого працевлаштування фахівців
дефіцитних професій і спеціальностей аграрного сектору економіки
згідно із законами України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
та "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні" ( 2998-12 ).

Виконавці: Департамент аграрної освіти і науки,

галузеві департаменти міністерства,

Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2006 рік.
9.5. Організувати і провести семінар з керівниками ВНЗ,
керівними працівниками кадрових служб областей і районів з питань
квотування і бронювання робочих місць та працевлаштування
відповідних категорій громадян і молодих спеціалістів.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та науки

із залученням відповідальних

працівників Державної служби

зайнятості. Міністерство

агропромислового комплексу

Автономної Республіки Крим, головні

управління агропромислового розвитку

ОДА , керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2006 рік.
9.6. Підготувати розділ з питань аграрної освіти як
підпрограму до Національної програми розвитку українського села,
яка готується за дорученням Президента України Ющенка В.А.

Виконавці: Департамент аграрної освіти і науки

за участю фахівців Національної

сільськогосподарської палати, УААН

та Національного аграрного

університету.

Строки виконання: II квартал 2005 року.
9.7. Підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо
виплати молодим спеціалістам, які направлені для роботи в
сільській місцевості, допомоги на господарське обзаведення у
розмірі 10 мінімальних заробітних плат на безповоротній основі.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки. Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2006 рік.
9.8. Підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо
впровадження для військовозобов'язаних випускників аграрних ВНЗ
альтернативної служби строком на 1 рік, замість військової.

Виконавці: Департамент аграрної освіти та

науки, Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2006 рік.
10. Впровадження інформаційних технологій

та дистанційної освіти
10.1. Впровадити комплексну систему управління аграрним вищим
начальним закладом, яка забезпечує системний підхід щодо
автоматизації всіх основних напрямів його діяльності (АСУ, АРМ,
АІС тощо).

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

науково-методичні комісії

науково-педагогічних працівників

за напрямами діяльності, керівники

аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2005-2009 роки.
10.2. Створити автоматизовану систему комп'ютерного
моніторингу регіональних потреб кадрового забезпечення аграрного
виробництва та результатів працевлаштування випускників ВНЗ.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2008-2009 роки.
10.3. Сформувати галузеву ієрархізовану автоматизовану
систему управління "Агроінформосвіта" на рівні "Міністерство - ВНЗ
- Агровиробництво".

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

Міністерство агропромислового

комплексу Автономної Республіки

Крим, головні управління

агропромислового розвитку ОДА,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2005-2006 роки.
10.4. Визначити основні підходити формування стандартизованих
галузевих освітніх інформаційних ресурсів та здійснити
представлення в мережі Інтернет аграрних ВНЗ в єдиному
WEB-порталі.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2005-2006 роки.
10.5. Розробити електронну систему формування індивідуального
плану навчання студентів (згідно з вимогами Болонського процесу).

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки. Науково-методичний центр

аграрної освіти, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: 2006-2009 роки.
10.6. Створити міжвузівські центри дистанційної освіти за
напрямами підготовки (агрономічної освіти, економічної аграрної
освіти, інженерної освіти тощо).

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, Науково-методичний центр

аграрної освіти, керівники аграрних

ВНЗ.

Строки виконання: 2008-2009 роки.
10.7. Сформувати єдиний (корпоративний) електронний каталог
бібліотек аграрних ВНЗ та науково-дослідних інститутів УААН з
представленням інформації у відповідності з міжнародними
стандартами.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, УААН, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2006-2009 роки.
10.8. Спільно з Міністерством освіти і науки України створити
електронну систему зовнішнього оцінювання якості підготовки
випускників аграрних ВНЗ.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2006-2007 роки.
10.9. Створити галузевий центр з визначення рівня професійної
компетенції випускників аграрних ВНЗ шляхом незалежного тестування
із використання комп'ютерних технологій.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2008-2009 роки.
10.10. Створити електронну аграрну енциклопедію України.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2007-2009 роки.
10.11. Вдосконалити методику рейтингової оцінки діяльності
аграрних ВНЗ, впровадження експертної оцінки комп'ютерних програм
та електронних посібників із наданням їм грифа Мінагрополітики
України.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники ВНЗ.

Строки виконання: 2006-2009 роки.
10.12. Розробити (за погодженням з Міністерством освіти і
науки України) та впровадити програму дистанційного навчання в
аграрних ВНЗ.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2006-2009 роки.
10.13. Розробити (за погодженням з Міністерством освіти і
науки України) норми планування та обліку праці
науково-педагогічних працівників під час підготовки електронних
підручників і навчальних посібників та проведення занять за
дистанційною формою навчання.

Виконавці: Департамент аграрної освіти

та науки, науково-

та навчально-методичні центри,

керівники аграрних ВНЗ.

Строки виконання: 2006-2008 роки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: