open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Державну програму переходу

Збройних Сил України до комплектування

військовослужбовцями, які проходять

військову службу за контрактом

1. Затвердити Державну програму переходу Збройних Сил України
до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову
службу за контрактом (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання
зазначеної Державної програми.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 квітня 2002 року

N 348/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 17 квітня 2002 року N 348/2002

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

переходу Збройних Сил України

до комплектування військовослужбовцями,

які проходять військову службу

за контрактом

I. Загальні положення

Перехід Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) до
комплектування військовослужбовцями, які проходять військову
службу за контрактом (далі - військовослужбовці контрактної
служби), зумовлюється:

змінами воєнно-політичної обстановки у світі, реформуванням
збройних сил суміжних держав;

необхідністю підтримання бойової готовності військ (сил) на
належному рівні за рахунок укомплектування військових частин і
підрозділів військовонавченим, професійно підготовленим особовим
складом, спроможним в умовах скорочення чисельності Збройних Сил
якісно виконувати поставлені завдання впродовж тривалого часу;

зниженням показників щодо стану здоров'я, ділових і моральних
якостей юнаків, які підлягають призову на строкову військову
службу, зменшенням кількості осіб, що призиваються на таку службу;

погіршенням стану підготовки і накопичення військовонавчених
людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу під
час мобілізації.

Перехід Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями
контрактної служби надасть змогу утримувати їх такими, структура і
чисельність яких відповідатимуть економічним можливостям держави
та завданням щодо її оборони, підвищити бойову готовність та
вимоги до особового складу.

Програма розрахована на період до 2015 року і
здійснюватиметься у три етапи: 2002-2005, 2006-2010 і
2011-2015 роки.

У ході виконання Програми передбачається розв'язати основні
завдання щодо:

реформування існуючої системи комплектування з'єднань,
військових частин, військових навчальних закладів, установ тощо
(далі - військові частини);

реформування навчальних військових частин (центрів), шкіл
прапорщиків та техніків (далі - навчальні частини), військових
коледжів з метою вдосконалення системи професійної підготовки
військовослужбовців контрактної служби - сержантів (старшин) і
кваліфікованих солдатів (матросів), а також підготовки і
перепідготовки військовозобов'язаних (далі - резервісти);

підвищення рівня виховної роботи, вдосконалення системи
військово-патріотичного виховання особового складу;

створення нової структури військового резерву людських
ресурсів, удосконалення механізму підготовки та накопичення
резервістів, призначених для комплектування Збройних Сил, інших
військових формувань під час мобілізації;

оптимізації чисельності і поліпшення якісного складу військ
(сил) шляхом проведення організаційних заходів, спрямованих в
першу чергу на професіоналізацію особового складу і впровадження
нових систем озброєння.

удосконалення системи соціального захисту військовослужбовців
і членів їх сімей шляхом створення необхідних
матеріально-побутових умов, досягнення належного рівня грошового
забезпечення та упорядкування соціальних гарантій і пільг;

реформування місцевих органів військового управління
(військових комісаріатів) з метою оптимізації їх структури та
кількості, уточнення завдань і повноважень;

автоматизації процесів обліку та розподілу військового
резерву людських ресурсів;

здійснення правового та наукового забезпечення виконання
заходів із переходу Збройних Сил до комплектування
військовослужбовцями контрактної служби.

Програма також передбачає вдосконалення планової,
організаційної, фінансово-економічної, освітньої та інших видів
діяльності у Збройних Силах та заінтересованих органах виконавчої
влади як у ході її виконання, так і після завершення будівництва в
Україні професійних Збройних Сил.

Загальне керівництво діяльністю виконавців Програми здійснює
Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил
України.

Координацію та контроль за діяльністю центральних органів
виконавчої влади щодо виконання Програми здійснює Рада
національної безпеки і оборони України.

Забезпечення виконання заходів, передбачених цією Програмою,
покладається на Кабінет Міністрів України.

Керівництво виконанням Програми безпосередньо здійснює
Міністр оборони України.

Для наукового супроводження виконання заходів Програми
залучаються відповідні наукові установи і фахівці.

II. Основні напрями виконання Програми

Перший етап

1. Розробляється нормативно-правова база з питань переведення
Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної
служби та організації порядку проходження військової служби за
контрактом.

2. Удосконалюється система добору, професійної підготовки та
порядку проходження військової служби військовослужбовцями
контрактної служби. Основна увага приділяється розробленню та
створенню нового механізму підготовки військовослужбовців
контрактної служби, системи критеріїв для визначення придатності
громадян України до професійної військової служби за станом
здоров'я, фізичним розвитком, рівнем освіти та
морально-психологічними якостями.

3. Реформуються навчальні частини і військові коледжі з метою
вдосконалення системи професійної підготовки військовослужбовців
контрактної служби, підготовки і перепідготовки резервістів.

4. Здійснюється реформування системи підготовки прапорщиків
(мічманів), сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів
(матросів) та вдосконалюється порядок проходження військової
служби сержантами і старшинами, що має на меті створення
професійного сержантського і старшинського складу, спроможного
взяти на себе основне навантаження щодо виховання та навчання
підлеглого особового складу і стати основою професійних Збройних
Сил. Це надасть змогу частково вивільнити офіцерський склад від
виконання функціональних обов'язків, пов'язаних із вихованням та
навчанням особового складу.

5. Реорганізовується структура місцевих органів військового
управління (військових комісаріатів) шляхом їх перетворення в
територіальні центри комплектування (в Автономній Республіці Крим
і областях), філіали (в районах і містах) та скорочення їх
кількості і уточнення функцій. Для цього в роботу місцевих органів
військового управління впроваджуються сучасні інформаційні
технології, які мають забезпечити автоматизацію в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі процесу
обліку людських ресурсів, координацію рекламної діяльності щодо
проходження військової служби, добору кандидатів для прийняття на
військову службу.

6. Здійснюється автоматизація процесів обліку та розподілу
військового резерву людських ресурсів шляхом розгортання в
районних (міських), обласних військових комісаріатах,
організаційно-мобілізаційних органах штабів оперативних
командувань і в Генеральному штабі Збройних Сил локальних
обчислювальних мереж та автоматизованих робочих місць із
спеціальним програмно-математичним забезпеченням та їх інтеграцією
в автоматизовані системи управління "Дніпро" і "Карпати".

7. Опрацьовується нова структура військового резерву людських
ресурсів, механізм підготовки та накопичення резервістів,
призначених для комплектування Збройних Сил, інших військових
формувань під час мобілізації.

8. Удосконалюється система військово-патріотичного виховання
військовослужбовців, головною метою якого вважається формування у
них свідомого ставлення до виконання конституційного обов'язку
щодо захисту Вітчизни, набуття високих ділових і моральних
якостей, виховання у молоді позитивного сприйняття військової
служби за контрактом, створюється система пропагування військової
служби за контрактом.

9. Зменшується строк строкової військової служби
до 12 місяців.

10. Укомплектовується військовослужбовцями контрактної служби
більшість штатних посад молодших командирів і посад рядового
складу, що визначають бойову здатність військових частин.

11. На кінець першого етапу чисельність військовослужбовців
контрактної служби у Збройних Силах України становитиме близько
50 тисяч осіб.

Другий етап

12. Завершується розроблення та прийняття нормативно-правових
актів, які регламентуватимуть порядок проходження військової
служби за контрактом.

13. Розробляється і запроваджується система нових критеріїв
об'єктивної оцінки рівня професійної підготовки, ділових,
моральних та психологічних якостей осіб сержантського і
старшинського складу, їх відповідності посаді, визначення
перспективи службового використання, створення резерву кандидатів
для просування по службі та направлення на навчання.

14. Здійснюються заходи щодо переведення складу прапорщиків і
мічманів з окремої категорії до категорії сержантського і
старшинського складу; розробляється та вводиться в дію новий
перелік штатних посад сержантського і старшинського складу, що
підлягають заміщенню військовослужбовцями контрактної служби, та
відповідних їм штатних військових звань.

15. Завершується оптимізація організаційно-штатної структури
місцевих органів військового управління (територіальних центрів
комплектування та їх філіалів) з урахуванням результатів їх
об'єднання, спроможності виконувати завдання у створених штатах і
автоматизації процесів обліку та розподілу військового резерву
людських ресурсів. Штатна чисельність особового складу місцевих
органів військового управління приводиться у відповідність із
завданнями, які вони виконуватимуть.

16. Створюється нова структура військового резерву людських
ресурсів для задоволення потреб Збройних Сил та інших військових
формувань у людських ресурсах на період мобілізації та у воєнний
час.

Військовий резерв людських ресурсів поділяється на першу і
другу категорії резервістів, які, в свою чергу, зараховуються до
активного або пасивного резерву людських ресурсів.

До резервістів першої категорії належать особи, які проходили
військову службу та одержали під час її проходження
військово-облікову спеціальність, а також особи, які одержали
військово-облікову спеціальність під час проходження військової
підготовки у навчальних частинах, військових коледжах, на кафедрах
військової підготовки при інших вищих навчальних закладах, у
навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та
професійно-технічних училищах.

До резервістів другої категорії належать особи, які не мають
військово-облікової спеціальності, а також резервісти-жінки.

Активним резервом є складова військового резерву людських
ресурсів, що призначена за мобілізаційним планом для
комплектування Збройних Сил та інших військових формувань у разі
їх розгортання під час мобілізації до штатів воєнного часу і до
якої зараховуються в основному резервісти першої категорії.

Пасивним резервом є складова військового резерву людських
ресурсів, що призначена для комплектування стратегічних резервів,
додаткових військових формувань, в яких може виникнути потреба в
особливий період, та поповнення втрат діючої армії і до якої
зараховуються резервісти першої та другої категорій.

17. Удосконалюється система соціального захисту
військовослужбовців і членів їх сімей, створюються для них
необхідні фінансові та матеріально-побутові умови.

18. До кінця другого етапу завершується комплектування
військовослужбовцями контрактної служби усіх штатних військових
посад, які визначають бойову здатність військових частин.

19. Укомплектованість Збройних Сил військовослужбовцями
контрактної служби доводиться до 50 відсотків загальної
чисельності.

Третій етап

20. Завершується переведення Збройних Сил на стовідсоткове їх
комплектування військовослужбовцями контрактної служби.

21. Грошове забезпечення військовослужбовців контрактної
служби доводиться до рівня, який надасть змогу повною мірою
компенсувати їм фізичні і моральні затрати, пов'язані з
проходженням військової служби, і сприятиме підвищенню престижу
військової служби.

22. Завершується створення нової структури військового
резерву людських ресурсів.

III. Фінансово-економічне обгрунтування заходів

щодо переходу Збройних Сил до комплектування

військовослужбовцями контрактної служби

Фінансове забезпечення заходів щодо переходу Збройних Сил до
комплектування військовослужбовцями контрактної служби
здійснюється за рахунок і в межах видатків, визначених
Міністерству оборони України в Державному бюджеті України на
відповідний рік.

Прогнозовані показники витрат на утримання особового складу
Збройних Сил за роками визначено на підставі обсягів очікуваних
фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані на виконання
заходів, передбачених цією Програмою.

IV. Основні заходи, спрямовані на

забезпечення виконання Програми

1. Розроблення нормативно-правових актів з питань зняття
обмежень у комплектуванні штатних посад рядового, сержантського і
старшинського складу військовослужбовцями, прийнятими на військову
службу за контрактом.

Міноборони, Мінфін,

Мінекономіки, Мінпраці України

2002-2004 роки

2. Розроблення нормативно-правових актів з питань проведення
професійно-психологічного добору кандидатів (методом тестування)
для прийняття на військову службу за контрактом, які визначатимуть
вимоги щодо їх психофізіологічних якостей, стану здоров'я, рівня
розумового та фізичного розвитку, а також їх придатність
(спроможність) виконувати обов'язки за призначенням.

Міноборони, МОЗ, МОН,

Мін'юст України

2002-2005 роки

3. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову
службу" щодо:

зменшення строку строкової військової служби, визначення
нових умов прийняття громадян на військову службу за контрактом;

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2004-2005 роки

переведення складу прапорщиків (мічманів) з окремої категорії
до категорії сержантського (старшинського) складу;

визначення нової структури військового резерву людських
ресурсів, порядку зарахування до нього осіб, їх підготовки
(перепідготовки), визначення граничного віку перебування у
резерві, прав, обов'язків і врегулювання соціального захисту осіб,
які виконують обов'язки за контрактом про перебування в активному
військовому резерві (далі - виконання обов'язків резервістів).

Міноборони, Мінекономіки,

МОН України, інші

заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2006 рік

4. Розроблення програм професійної підготовки прапорщиків
(мічманів), сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів
(матросів), які за своїм змістом і спрямованістю нададуть змогу
здійснювати підготовку військовонавченого, професійно
підготовленого особового складу. Визначення строків підготовки та
переліку військово-облікових спеціальностей, за якими
провадитиметься підготовка з урахуванням їх призначення для
проходження військової служби.

Міноборони, МОН України

2002-2004 роки

5. Реформування системи професійної підготовки прапорщиків
(мічманів), сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів
(матросів) з максимальним використанням існуючої мережі навчальних
частин, військових коледжів.

Міноборони, МОН України

2002-2005 роки

6. Реформування системи підготовки та порядку проходження
військової служби сержантами і старшинами з метою створення
професійного сержантського і старшинського складу.

Міноборони України

2003-2006 роки

7. Приведення матеріально-технічної бази навчальних частин та
військових коледжів у відповідність зі змістом професійної
підготовки військовослужбовців контрактної служби з урахуванням
проведення їх практичної підготовки.

Міноборони України

2002-2005 роки

8. Розроблення комплексу заходів, спрямованих на підвищення
ефективності виховної роботи, удосконалення системи
військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил.

Міноборони України

2002 рік

9. Створення у видах Збройних Сил, оперативних командуваннях,
корпусах позаштатних координаційних рад з питань удосконалення
військово-патріотичного виховання особового складу та цивільної
молоді.

Міноборони України

2002 рік

10. Підвищення з урахуванням інфляційних процесів норм
грошового забезпечення військовослужбовців контрактної служби.

Кабінет Міністрів України

Починаючи з 2002 року

11. Розроблення порядку добору, підготовки та залучення
військовослужбовців контрактної служби до участі в миротворчих
операціях.

Міноборони України

2003 рік

12. Утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення
нової структури військового резерву людських ресурсів, механізму
підготовки та накопичення резервістів, які призначені для
комплектування Збройних Сил, інших військових формувань під час
мобілізації, та порядку формування єдиного державного замовлення
на їх підготовку.

Кабінет Міністрів України

2002 рік

13. Переформування районних і міських військових комісаріатів
у філіали територіальних центрів комплектування з одночасним
зменшенням їх кількості:

перший етап - об'єднання військових комісаріатів з метою
оптимізації їх чисельності;

Міноборони України

2002-2005 роки

другий етап - реформування організаційно-штатної структури
військових комісаріатів, створення на їх базі філіалів
територіальних центрів комплектування.

Міноборони України

2006-2008 роки

14. Формування у військовому комісаріаті Автономної
Республіки Крим, обласних військових комісаріатах структурних
підрозділів, на які покладаються завдання щодо проведення
рекламної і роз'яснювальної роботи, організації добору кандидатів
на військову службу за контрактом.

Міноборони України

2002-2005 роки

15. Облаштування у військових комісаріатах кімнат
відвідувачів та обладнання їх агітаційними матеріалами
військово-патріотичного характеру, поширення рекламної інформації
з питань проходження військової служби за контрактом.

Міноборони України

2003-2004 роки

16. Розроблення спеціального програмно-математичного
забезпечення у рамках дослідницько-конструкторської роботи
"Ствол-М/1" з метою автоматизації процесів персонального і
кількісного обліку та розподілу військового резерву людських
ресурсів у районних, міських та обласних військових комісаріатах,
організаційно-мобілізаційних органах штабів оперативних
командувань і Генеральному штабі Збройних Сил.

Міноборони України

2002-2005 роки

17. Забезпечення обласних, районних і міських військових
комісаріатів електронно-обчислювальною технікою, відповідним
обладнанням та створення локальних обчислювальних мереж і
автоматизованих робочих місць.

Міноборони України

2002-2005 роки

18. Переформування військового комісаріату Автономної
Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
військових комісаріатів у територіальні центри комплектування з
визначенням їх відповідних функцій.

Міноборони України

2003-2008 роки

19. Проведення соціологічних досліджень серед
військовослужбовців щодо виявлення чинників, які впливають на
прийняття рішення стосовно продовження військової служби та
укладення нових контрактів. Підготовка пропозицій за результатами
досліджень щодо вдосконалення порядку проходження військової
служби за контрактом.

Міноборони України

2003-2005 роки

20. Створення електронної сторінки на офіційному веб-сайті
Міноборони України в мережі Інтернет, де пропагуватиметься
військова служба у Збройних Силах за контрактом.

Міноборони України

Починаючи з 2002 року

21. Збільшення кількості передач військових засобів масової
інформації на державних теле- та радіоканалах.

Міноборони, Держкомінформ

України

Починаючи з 2003 року

22. Підготовка, виготовлення та випуск у світ друкованої
продукції та відеофільмів рекламного характеру проходження
військової служби у Збройних Силах за контрактом.

Міноборони України

2002-2015 роки

23. Впровадження довгострокових програм міжнародного
військового співробітництва для вивчення світового досвіду
переведення збройних сил на професійну основу.

Міноборони України

2002-2010 роки

24. Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Указу
Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053 "Про положення
про проходження військової служби відповідними категоріями
військовослужбовців".

Міноборони, МВС,

Держкомкордон, МНС,

Управління державної охорони

України

2005 рік

25. Внесення необхідних змін до нормативно-правових актів,
які регламентують порядок проведення військово-лікарської
експертизи та медичного огляду у Збройних Силах.

Міноборони, МОЗ,

Мін'юст України

2004-2005 роки

26. Визначення порядку організації та проведення відповідними
посадовими особами військових частин і військових комісаріатів
добору і прийняття громадян України на військову службу за
контрактом на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин.

Міноборони України

2004-2005 роки

27. Створення у навчальних частинах курсів з професійної
підготовки військовослужбовців контрактної служби військових
частин і підрозділів, що входять до складу передових сил оборони
Збройних Сил.

Міноборони України

2004 рік

28. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення порядку
забезпечення житлом військовослужбовців контрактної служби та
членів їх сімей.

Міноборони, Мінфін,

Мінекономіки України

2004 рік

29. Переобладнання казарм, які вивільняються під час
скорочення чисельності військовослужбовців строкової служби, під
службове житло та гуртожитки для військовослужбовців контрактної
служби.

Міноборони України

2004-2015 роки

30. Здійснення переходу на військову службу за контрактом у
військових частинах і підрозділах, що входять до складу передових
сил оборони Збройних Сил, та у військових частинах і підрозділах,
які готуватимуться до участі в міжнародних миротворчих операціях.

Міноборони України

2005 рік

31. Визначення оптимального співвідношення чисельності
особового складу згідно з штатами воєнного часу до чисельності
особового складу згідно з штатами мирного часу за видами Збройних
Сил та родами військ, їх потреби в особовому складі за
військово-обліковими спеціальностями.

Міноборони України

2005 рік

32. Розроблення комплексу заходів, спрямованих на підвищення
престижу військових звань сержантського і старшинського складу.
Перегляд строків вислуги у військових званнях сержантського і
старшинського складу, а також визначення порядку їх присвоєння.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2005-2006 роки

33. Організація підготовки сержантів (старшин) та
кваліфікованих солдатів (матросів) у навчальних частинах тільки з
військовослужбовців контрактної служби.

Міноборони України

2005 рік

34. Визначення переліку військово-облікових спеціальностей,
за якими необхідно проводити військову підготовку резервістів, та
загальної потреби у резервістах за цими військово-обліковими
спеціальностями для Збройних Сил, інших військових формувань.

Міноборони, МОН України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2005 рік

35. Розроблення і впровадження системи критеріїв об'єктивної
оцінки рівня професійної підготовки, ділових, моральних та
психологічних якостей сержантів (старшин), їх відповідності
посаді, визначення перспективи службового використання, створення
резерву кандидатів для просування по службі та направлення на
навчання.

Міноборони України

2006-2007 роки

36. Запровадження початкової військової підготовки
військовослужбовців рядового складу, в тому числі строкової
служби, за спеціальними програмами в навчальних частинах з
подальшим направленням їх для проходження військової служби до
військових частин.

Міноборони України

2006-2007 роки

37. Удосконалення порядку призначення на штатні військові
посади і переміщення по службі військослужбовців сержантського і
старшинського складу з урахуванням їх професійних якостей, стану
здоров'я і здатності виконувати завдання в умовах служби.

Міноборони України

2006-2007 роки

38. Удосконалення існуючої системи соціального захисту
військовослужбовців і членів їх сімей, створення для них
необхідних матеріально-побутових умов та забезпечення належного
рівня грошового забезпечення. Визначення та впорядкування на
законодавчому рівні переліку соціальних гарантій і пільг для
військовослужбовців контрактної служби з урахуванням реальних
обсягів очікуваних фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані
на їх забезпечення.

Кабінет Міністрів України

2006-2007 роки

39. Розроблення заходів щодо підвищення інтелектуального
потенціалу особового складу Збройних Сил.

Міноборони України

2006-2008 роки

40. Розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів
з питань підготовки, накопичення, утримання і використання
резервістів, призначених для комплектування Збройних Сил та інших
військових формувань під час мобілізації, їх фінансового,
матеріального та інших видів забезпечення.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2006-2009 роки

41. Розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів
з питань визначення прав, повноважень, обов'язків і порядку
взаємодії МОН України, Міноборони України та інших органів
виконавчої влади під час формування державного замовлення на
підготовку резервістів, удосконалення порядку здійснення
фінансових розрахунків та звітності, а також визначення переліку
вищих навчальних закладів, професійно-технічних і загальноосвітніх
навчальних закладів, навчальних частин і військових коледжів, в
яких проводитиметься підготовка резервістів.

Міноборони, МОН України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2006-2009 роки

42. Здійснення заходів щодо переведення складу прапорщиків
(мічманів) з окремої категорії до категорії сержантського і
старшинського складу. Розроблення з урахуванням цих заходів та
введення в дію переліку штатних посад сержантського і
старшинського складу, що підлягають заміщенню військовослужбовцями
контрактної служби, та відповідних їм штатних військових звань.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2006-2010 роки

43. Розроблення навчальних програм для підготовки
(перепідготовки) резервістів.

Міноборони, МОН України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2007-2009 роки

44. Формування військового резерву людських ресурсів для
задоволення потреб Збройних Сил та інших військових формувань у
людських ресурсах на період мобілізації та у воєнний час згідно з
його новою структурою.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2007-2011 роки

45. Формування в органах військового управління від
оперативного командування і вище структурних підрозділів, які
виконуватимуть завдання щодо організації добору резервістів для
комплектування ними військових частин Збройних Сил та інших
військових формувань згідно із штатами воєнного часу.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2008 рік

46. Започаткування підготовки осіб, які відібрані для
виконання обов'язків резервістів, у навчальних частинах,
військових коледжах, на кафедрах військової підготовки при інших
вищих навчальних закладах, у навчальних закладах Товариства
сприяння обороні України і професійно-технічних училищах та
укладення з ними контрактів про перебування в активному
військовому резерві.

Міноборони, МОН України,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади

2008 рік

47. Впровадження в систему грошового забезпечення
військовослужбовців заохочувальних та компенсаційних виплат, за
допомогою яких стимулюватиметься військова служба в особливих
(екстремальних) умовах і компенсуватимуться визначені ризики
військової служби для життя та здоров'я військовослужбовців.

Кабінет Міністрів України

2010-2011 роки


Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу