open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Положення про

Міністерство екології та природних

ресурсів України та Положення про

Державний комітет ядерного

регулювання України

Внести до Положення про Міністерство екології та природних
ресурсів України, затвердженого Указом Президента України
від 29 травня 2000 року N 724 ( 724/2000 ), та Положення про
Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого
Указом Президента України від 6 березня 2001 року N 155
( 155/2001 ), зміни, що додаються.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 25 квітня 2002 року

N 378/2002

ДОДАТОК

до Указу Президента України

від 25 квітня 2002 року N 378/2002

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Міністерство

екології та природних ресурсів України ( 724/2000 )

та Положення про Державний комітет ядерного

регулювання України ( 155/2001 )

1. У Положенні про Міністерство екології та природних
ресурсів України, затвердженому Указом Президента України
від 29 травня 2000 року N 724 ( 724/2000 ):

1) в абзаці четвертому пункту 1, підпунктах 4, 5 і 15
пункту 4 слова "ядерної та радіаційної" виключити;

2) в абзацах другому і третьому пункту 3, підпунктах 1, 3,
17, 26, 30 і 31 пункту 4, пункті 5 слова "ядерної та" замінити
словами "та в межах своєї компетенції";

3) в абзаці п'ятому пункту 3 слово "екологічну" замінити
словами "екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну", а
слова "а також державного нагляду за станом ядерної та радіаційної
безпеки" виключити;

4) у пункті 4:

підпункти 6 і 8 виключити;

підпункт 7 після слова "екологічної" доповнити словами "та в
межах своєї компетенції радіаційної";

підпункт 15 доповнити словами "бере участь з питань, що
належать до його компетенції, у розробленні норм, правил і
стандартів з радіаційної безпеки";

у підпункті 18 слова "діяльність у сфері використання ядерної
енергії" виключити;

5) у пункті 5:

в абзаці другому слова "ядерні установки та інші об'єкти
використання ядерної енергії" виключити;

в абзаці четвертому слова "радіаційної та ядерної" замінити
словами "та в межах своєї компетенції радіаційної";

6) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Мінекоресурсів України очолює Міністр, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку
Президент України.

Міністр:

1) керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України
особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки,
гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної
діяльності, на виконання вимог законодавства в межах наданих
повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями
роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

2) спрямовує і координує здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;

3) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства;

4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Мінекоресурсів України;

5) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо кандидатур на посаду Державного секретаря
Мінекоресурсів України (далі - Державний секретар), а за поданням
Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря;

6) затверджує за поданням Державного секретаря програми і
плани роботи Мінекоресурсів України, розглядає та затверджує звіт
Державного секретаря про їх виконання;

7) приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо
розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є
Мінекоресурсів України, розглядає та затверджує звіт Державного
секретаря про виконання цих рішень;

8) підписує нормативно-правові акти Мінекоресурсів України;

9) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінекоресурсів
України урядових органів державного управління;

10) вносить Кабінету Міністрів України подання про
призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових
органів державного управління, утворених у складі Мінекоресурсів
України;

11) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників територіальних органів
Мінекоресурсів України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
першого заступника та заступників;

13) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників Мінекоресурсів України;

14) погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:

призначення на посади та звільнення з посад працівників
центрального апарату Мінекоресурсів України;

утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів
Мінекоресурсів України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
затвердження їх положень (статутів);

граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Мінекоресурсів України;

15) погоджує виконання Державним секретарем функцій з
управління майном, що перебуває у сфері управління Міністерства;

16) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади
керівника спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України";

7) пункт 10 виключити;

8) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінекоресурсів України здійснюється Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника та заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перший заступник та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першим заступником та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності Мінекоресурсів України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінекоресурсів
України та члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної із виконанням
покладених на Мінекоресурсів України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі
Мінекоресурсів України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінекоресурсів України;

2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи Мінекоресурсів України, організовує та контролює їх
виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;

3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Мінекоресурсів України, інших документів та подає їх на розгляд
Міністрові;

4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що
приймаються Мінекоресурсів України, та подає їх на підпис
Міністрові;

5) організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;

6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;

7) забезпечує вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах апарату Мінекоресурсів України з Адміністрацією
Президента України, Апаратом Верховної Ради України, іншими
державними органами і належать до їх відання;

8) забезпечує взаємодію апарату Мінекоресурсів України з
Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

9) забезпечує взаємодію Мінекоресурсів України з іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених
на Міністерство;

10) координує роботу відповідних урядових органів державного
управління, територіальних органів Мінекоресурсів України,
координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Міністерства, і вживає заходів до
забезпечення ефективності їх роботи;

11) подає Міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі Мінекоресурсів України урядових
органів державного управління; за поданням керівників зазначених
органів затверджує в установленому порядку граничну чисельність їх
працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів;

12) приймає в установленому порядку рішення щодо утворення,
реорганізації, ліквідації територіальних органів Мінекоресурсів
України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, затверджує їх положення (статути);

13) організовує роботу з документами в Мінекоресурсів
України;

14) подає Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря;

15) призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з
Міністром працівників центрального апарату Мінекоресурсів України
та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби,
визначає відповідальність керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства;

16) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Мінекоресурсів України
відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення
їх до дисциплінарної відповідальності;

17) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Мінекоресурсів України,
забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу
цих коштів та звітує перед Міністром з цього питання;

18) розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними
коштами, передбаченими на утримання центрального апарату
Міністерства і територіальних органів Мінекоресурсів України, та
інформує Міністра про їх використання;

19) за погодженням з Міністром виконує функції з управління
майном, яке перебуває у сфері управління Мінекоресурсів України;

20) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених
Міністерством з керівниками підприємств та організацій, що
належать до сфери управління Мінекоресурсів України;

21) формує та затверджує кадровий резерв Мінекоресурсів
України, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації його працівників;

22) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;

23) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Мінекоресурсів України;

24) у разі ліквідації Мінекоресурсів України очолює
ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних
заходів з ліквідації Міністерства;

25) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності Мінекоресурсів України.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери
діяльності Мінекоресурсів України;

залучати в установленому порядку працівників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції Мінекоресурсів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань";

9) в абзаці першому пункту 12 слова "заступників Міністра за
посадою, керівників структурних підрозділів" замінити словами
"Державного секретаря, його першого заступника та заступників (за
посадою), інших керівних працівників";

10) абзаци третій і четвертий пункту 14 замінити трьома
абзацами такого змісту:

"Структуру Мінекоресурсів України затверджує Міністр за
пропозицією Державного секретаря.

Штатний розпис і кошторис видатків Мінекоресурсів України
затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством
фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінекоресурсів України затверджує Державний секретар".

2. У Положенні про Державний комітет ядерного регулювання
України, затвердженому Указом Президента України від 6 березня
2001 року N 155 ( 155/2001 ):

1) у пункті 4:

підпункт 3 після слів "в установленому законодавством
порядку" доповнити словами "розроблення та реалізацію
загальнодержавних програм з ядерної безпеки";

підпункт 8 доповнити словами "координує проведення експертизи
безпеки інших джерел іонізуючого випромінювання";

абзац другий підпункту 10 після слова "виробництва" доповнити
словами "та використання";

підпункт 15 після слова "аваріям" доповнити словами
"у процесі виробництва та використання джерел іонізуючого
випромінювання";

2) пункт 7 після слова "ядерної" доповнити словами
"та радіаційної".


Глава Адміністрації Президента України В.ЛИТВИН

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу