open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Державний комітет ядерного

регулювання України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 913/2001 ( 913/2001 ) від 01.10.2001

N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

1. Затвердити Положення про Державний комітет ядерного
регулювання України (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

подати в місячний строк пропозиції щодо внесення змін до
актів Президента України, що випливають із цього Указу;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 березня 2001 року

N 155/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 6 березня 2001 року N 155/2001

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет ядерного регулювання України

1. Державний комітет ядерного регулювання України
(Держатомрегулювання України) є центральним органом виконавчої
влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.

Держатомрегулювання України здійснює в межах своєї
компетенції реалізацію державної політики у сфері використання
ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та
радіаційної безпеки.

2. Держатомрегулювання України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-вр ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У
межах своїх повноважень Держатомрегулювання України організовує
виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль
за їх реалізацією.

Держатомрегулювання України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України
та Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держатомрегулювання України є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
політики у сфері використання ядерної енергії, забезпечення
додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

здійснення в межах своєї компетенції державного регулювання
безпеки використання ядерної енергії, додержання вимог ядерної та
радіаційної безпеки;

здійснення державного нагляду за додержанням законодавства,
норм, правил і стандартів з використання ядерної енергії, вимог
ядерної та радіаційної безпеки;

координація діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади, що відповідно до законодавства здійснюють
державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

4. Держатомрегулювання України відповідно до покладених на
нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування та реалізації державної
політики у сфері використання ядерної енергії, забезпечення
додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

3) бере участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки, державного замовлення, розробленні державних
наукових, науково-технічних програм; організовує в установленому
законодавством порядку розроблення та реалізацію загальнодержавних
програм з ядерної безпеки, проведення наукових і науково-технічних
досліджень у сфері використання ядерної енергії, забезпечення
додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки; ( Підпункт 3
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

4) розробляє і здійснює заходи щодо формування культури
безпеки у сфері використання ядерної енергії;

5) визначає критерії, вимоги та умови безпеки під час
використання ядерної енергії; розробляє і затверджує в межах своєї
компетенції норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної
безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
погоджує в межах своєї компетенції проекти державних і галузевих
стандартів;

6) визначає вимоги до систем і обладнання, що є важливими для
безпеки ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження
з радіоактивними відходами, уранових об'єктів, вимоги до
управління безпекою таких установок та об'єктів, а також визначає
порядок обліку та реєстрації зазначених систем і обладнання,
контролює додержання цього порядку;

7) встановлює вимоги щодо забезпечення якості на всіх етапах
життєвого циклу ядерних установок, об'єктів, призначених для
поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктів;

8) здійснює оцінку ступеня безпеки та експертизу безпеки
ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, уранових об'єктів координує проведення
експертизи безпеки інших джерел іонізуючого випромінювання;
( Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

9) надає висновки щодо додержання вимог ядерної та
радіаційної безпеки при експорті, імпорті та транзиті
радіоактивних матеріалів;

10) здійснює в установленому законодавством порядку
ліцензування:

проектування ядерних установок або сховищ для захоронення
радіоактивних відходів, переробки уранових руд, перевезення
радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання та захоронення
радіоактивних відходів, виробництва та використання джерел
іонізуючого випромінювання, підготовки персоналу для експлуатації
ядерної установки за переліком посад та спеціальностей, який
затверджується Кабінетом Міністрів України; ( Абзац другий
підпункту 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

діяльності, пов'язаної із забезпеченням фізичного захисту
ядерних матеріалів і ядерних установок, за переліком видів
діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі
життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення
радіоактивних відходів;

діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом
безпосереднього управління реакторною установкою атомних
електростанцій;

11) видає відповідно до законодавства дозволи на виконання
робіт чи операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації
та зняття з експлуатації ядерних установок і на етапах
експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних
відходів, а також дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів
та сертифікати безпеки транспортно-пакувальних комплектів для
перевезення таких матеріалів;

12) здійснює відповідно до законодавства України, міжнародних
договорів України заходи щодо організації і ведення державного
обліку, запобігання незаконному обігу, забезпечення зберігання
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання;

13) здійснює нагляд за додержанням експлуатуючими
організаціями, підприємствами, установами, організаціями, що
виконують роботи на майданчиках ядерних установок, об'єктах,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових
об'єктах вимог ядерної та радіаційної безпеки;

14) організовує та здійснює державний нагляд за додержанням
законодавства, норм, правил і стандартів з використання ядерної
енергії, вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання;

15) здійснює контроль за реалізацією заходів, спрямованих на
запобігання аваріям на ядерних установках, об'єктах, призначених
для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктах, та
забезпечення готовності підприємств, установ і організацій до
ліквідації наслідків таких аварій у процесі виробництва та
використання джерел іонізуючого випромінювання; ( Підпункт 15
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

16) контролює додержання встановленого порядку подання
інформації про випадки порушень у роботі ядерних установок або
сховищ для захоронення радіоактивних відходів, організовує
з'ясування причин таких порушень, а також обставин виникнення
ядерних інцидентів і радіаційних аварій;

17) застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи
щодо юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними
законодавства, норм, правил і стандартів з використання ядерної
енергії, вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання, а також умов виданих
ліцензій;

18) готує щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної
безпеки в Україні, звіти та огляди з цих питань та подає їх
Президентові України, Верховній Раді України, іншим органам
державної влади, а також органам місцевого самоврядування,
громадським організаціям;

19) оперативно повідомляє через засоби масової інформації про
радіаційні аварії на території України, а також за її межами в
разі можливості транскордонного перенесення радіоактивних речовин;

20) організовує та координує підготовку національних
доповідей про вжиті Україною заходи щодо виконання зобов'язань,
передбачених Конвенцією про ядерну безпеку ( 995_023 ), Об'єднаною
конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про
безпеку поводження з радіоактивними відходами ( 995_335 ) й іншими
міжнародними договорами України з питань, що належать до його
компетенції, затверджує такі доповіді та представляє їх у
відповідних міжнародних організаціях; ( Підпункт двадцятий
пункту 4 в редакції Указу Президента N 913/2001 ( 913/2001 ) від
01.10.2001 )

21) виконує функції компетентного органу та пункту зв'язку,
відповідального за передачу і повідомлення інформації у разі
ядерної аварії відповідно до Конвенції про оперативне оповіщення
про ядерні аварії ( 995_026 ) та інших міжнародних договорів
України;

22) здійснює в установленому законодавством порядку
міжнародне співробітництво у сфері використання ядерної енергії,
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

23) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з
питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо
укладення, денонсації таких договорів, у межах своїх повноважень
укладає міжнародні договори України;

24) готує пропозиції щодо виконання зобов'язань за
міжнародними договорами України з питань ядерної та радіаційної
безпеки, аналізує стан виконання цих зобов'язань, координує
здійснення заходів щодо реалізації Угоди між Україною та
Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій
у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї
( 995_028 );

25) координує в межах своєї компетенції взаємодію органів
виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій з
Міжнародним агентством з атомної енергії, іншими міжнародними
організаціями та органами іноземних держав, що здійснюють
діяльність у сфері використання ядерної енергії, забезпечення
додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки, в тому числі у
питаннях боротьби з незаконним обігом ядерних матеріалів, інших
джерел іонізуючого випромінювання;

26) виконує функції центрального органу та пункту зв'язку,
відповідального за фізичний захист ядерного матеріалу згідно з
Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу ( 995_024 );

27) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;

28) розглядає в установленому законодавством порядку
звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та
здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо вирішення порушених
у таких зверненнях питань;

29) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в
установленому порядку контроль за станом охорони та збереження
державної таємниці у центральному апараті Комітету, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;

30) забезпечує в межах повноважень, визначених
законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави;

31) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.

5. Держатомрегулювання України має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;

утворювати за погодженням з іншими центральними органами
виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні
ради, робочі групи;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;

надсилати ліцензіатам, а також їх посадовим особам,
керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органам місцевого самоврядування обов'язкові до виконання
розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері
використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог
ядерної та радіаційної безпеки;

застосовувати в установленому порядку фінансові санкції до
підприємств, установ, організацій, підприємців за порушення
законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки та умов наданих дозволів;

обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств,
установ, організацій та об'єктів у разі порушення ними вимог щодо
ядерної та радіаційної безпеки;

заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих
органів виконавчої влади, а також підприємств, установ,
організацій з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки,
отримувати від ліцензіата чи власника необхідні пояснення,
матеріали та інформацію з цих питань;

притягати в установленому порядку до відповідальності осіб,
винних у порушенні законодавства про ядерну та радіаційну безпеку;

надсилати ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств
подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

передавати правоохоронним органам матеріали про факти
порушень установлених законами та іншими нормативно-правовими
актами вимог щодо додержання ядерної та радіаційної безпеки;

володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення
заходів реагування на надзвичайні ситуації.

Працівники Держатомрегулювання України, які здійснюють
державний нагляд за додержанням законодавства, норм, правил і
стандартів з використання ядерної енергії, вимог ядерної та
радіаційної безпеки, мають право відвідувати безперешкодно в
будь-який час підприємства, установи та організації всіх форм
власності для здійснення в межах своєї компетенції відповідних
перевірок, а також користуються іншими правами, передбаченими
законодавством.

6. Держатомрегулювання України при виконанні покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а
також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держатомрегулювання України здійснює повноваження
безпосередньо та через утворені в установленому порядку свої
територіальні органи (державні інспекції з ядерної та радіаційної
безпеки). ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

8. Держатомрегулювання України в межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.

Держатомрегулювання України в разі потреби видає разом з
іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні
акти.

Нормативно-правові акти Держатомрегулювання України
підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення
Держатомрегулювання України є обов'язковими до виконання
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Держатомрегулювання України очолює Голова, якого призначає
на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держатомрегулювання України завдань і здійснення ним своїх
функцій.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства. Один із
заступників Голови є за посадою Головним державним інспектором з
ядерної безпеки України.

Голова здійснює керівництво Держатомрегулювання України,
розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників структурних
підрозділів Держатомрегулювання України.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держатомрегулювання України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі
Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших
керівних працівників Держатомрегулювання України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Держатомрегулювання України,
представники об'єднань громадян.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами
Держатомрегулювання України.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розвитку головних напрямів діяльності Держатомрегулювання України,
обговорення найважливіших питань застосування досягнень науки і
техніки у сфері використання ядерної енергії, забезпечення
додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки в
Держатомрегулювання України можуть утворюватися науково-технічна
рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад ради та зазначених органів і положення про них
затверджує Голова.

12. У складі Держатомрегулювання України Кабінетом Міністрів
України може бути утворено урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).

13. Гранична чисельність працівників Держатомрегулювання
України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру Держатомрегулювання України затверджує Голова.

Штатний розпис, кошторис видатків Держатомрегулювання України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держатомрегулювання України затверджує Голова.

14. Держатомрегулювання України є юридичною особою, має
самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.


Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу