open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2011 N 1003

Про проведення дослідно-експериментальної

роботи на базі Варварівської загальноосвітньої

школи I-III ступенів Олевського району

Житомирської області

Відповідно до Положення про експериментальний
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
N 114 ( z0428-02 ), із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 N 1054
( z1217-09 ), враховуючи лист управління освіти і науки
Житомирської обласної державної адміністрації від 05.08.2011
N 1-2171, висновки комісії з питань інноваційної діяльності та
дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних
закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства
освіти і науки України від 30.05.2011 (протокол N 18), з метою
наукового обґрунтування та експериментальної перевірки
організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити як такі, що додаються:
1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи
за темою: "Школа гармонійного розвитку особистості" на базі
Варварівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Олевського
району Житомирської області.
1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на
2011-2017 роки.
2. Надати статус експериментального загальноосвітнього
навчального закладу всеукраїнського рівня Варварівській
загальноосвітній школі I-III ступенів Олевського району
Житомирської області (далі - школа).
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.):
3.1. Надавати науково-методичну допомогу педагогічному
колективу школи у проведенні дослідно-експериментальної роботи.
3.2. Заслухати у жовтні 2012 року звіт школи про завершення
організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної
роботи.
4. Управлінню освіти і науки Житомирської обласної державної
адміністрації (Пастовенський О.В.) надавати допомогу школі у
забезпеченні необхідних умов щодо організації та проведення
дослідно-експериментальної роботи.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра Б.М.Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України

31.08.2011 N 1003

ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної

роботи за темою: "Школа гармонійного розвитку

особистості" на базі Варварівської

загальноосвітньої школи I-III ступенів

Олевського району Житомирської області

Актуальність дослідження. Стратегія розвитку вітчизняної
освіти, що визначена Законом України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), Національною доктриною розвитку освіти ( 347/2002 ),
Концепцією загальної середньої освіти ( v_5-2290-01 ), передбачає
створення у загальноосвітніх навчальних закладах сприятливих умов
для гармонійного розвитку зростаючої особистості, яка прагне до
самовизначення, самовдосконалення та духовно-практичної
самореалізації у різноманітних сферах суспільного життя. Досягнення цієї мети в умовах традиційного
навчально-виховного процесу гальмується низкою суперечностей: між
потребою практики в активізації внутрішніх джерел розвитку дитини,
які перетворюють її в суб'єкта діяльності та спілкування, й
усталеними суб'єкт-об'єктними взаємовідносинами між вчителями та
учнями; між природним прагненням дитини бути активним учасником
шкільного життя та недостатнім організаційно-методичним
забезпеченням включення її в середовище життєдіяльності класного
та загальношкільного колективу; між сформованою у педагогів
системою психолого-педагогічних знань та сучасними уявленнями
теорії та практики про вікові особливості, закономірності та
механізми духовно-морального становлення особистості; між потребою
виявлення та розвитку в кожного учня здібностей до певного виду
діяльності та згортанням внаслідок перевантаження навчальних
програм позакласної навчально-виховної роботи. Означені вище протиріччя актуалізують проблему наукового
обґрунтування та експериментальної перевірки
організаційно-педагогічних умов формування гармонійної
особистості, яка прагне до самовизначення, самовдосконалення та
духовно-практичної самореалізації у різноманітних сферах
суспільного життя. Розгорнути таку дослідно-експериментальну
роботу видається перспективним у межах "Школи гармонійного
розвитку особистості".
Метою дослідження є наукове обґрунтування та експериментальна
перевірка організаційно-педагогічних умов формування гармонійної
особистості, яка прагне до самовизначення, самовдосконалення та
духовно-практичної самореалізації у різноманітних сферах
суспільного життя.
Об'єкт дослідження: формування гармонійної особистості у
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.
Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови
формування гармонійної особистості, яка прагне до самовизначення,
самовдосконалення та духовно-практичної самореалізації у
різноманітних сферах суспільного життя, у навчально-виховному
процесі загальноосвітньої школи. Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що
гармонійний розвиток особистості можливий за умови: усвідомлення кожним членом педагогічного колективу школи
значущості організації навчально-виховного процесу на основі
суб'єкт-суб'єктної взаємодії, в якій кожна дитина виступає
активним учасником і творцем самої себе; формування соціально-культурного простору учнів засобами
навчальних дисциплін, позакласної виховної роботи; послідовного і цілеспрямованого запровадження інноваційних
педагогічних технологій, спрямування змісту навчально-виховного
процесу на формування гармонійної особистості учня; створення організаційно-методичного забезпечення для
включення кожного учня школи в життєдіяльність класного та
загальношкільного колективу; підвищення рівня психолого-педагогічних знань педагогів школи
про вікові особливості, закономірності та механізми
духовно-морального становлення особистості; розширення змісту, форм та методів навчально-виховної та
позакласної роботи в школі, які допоможуть виявити та сформувати у
кожного учня здібності до певного виду діяльності; координації зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу
у цьому аспекті. Визначена мета та сформульована гіпотеза конкретизується у
таких завданнях дослідно-експериментальної роботи: визначити стан теоретичної розробленості та розкрити сутність
гармонійного розвитку особистості; обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування
гармонійної особистості учня; розробити модель гармонійного розвитку особистості та
здійснити експериментальну перевірку її ефективності; здійснити оновлення змісту і технологій формування
гармонійної особистості учня; сформувати у навчальному закладі відповідне середовище,
сприятливе для гармонійного розвитку особистості; активізувати джерела розвитку учнів, які перетворюють її в
суб'єкта діяльності та спілкування, залучають до процесу свідомого
планування самовиховання та саморозвитку; створити систему підвищення кваліфікації педагогів з питань
організації процесу формування гармонійної особистості учня.
Теоретико-методологічну основу експерименту становлять:
Закон України "Про освіту" ( 1060-12 ), Закон України "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ),Національна доктрина розвитку
освіти ( 347/2002 ), Концепція загальної середньої освіти
( v_5-2290-01 ); загальні положення щодо теорії і практики виховання та
розвитку історико-педагогічного процесу (Ю.Азаров, В.Безрогов,
М.Богуславський, А.Бойко, Г.Корнетов, І.Прокопенко,
В.Сухомлинський, О.Сухомлинська та ін.); гуманістичні ідеї розвитку особистості (Ш.Амонашвілі, І.Бех,
А.Вірковський, І.Зязюн, І.Киреєв, В.Кремень, А.Маслоу, Н.Мойсеюк,
П.Підласий, П.Перепелиця, К.Роджерс, Г.Тарасенко, І.Шевчук та
ін.); культурно-історична теорія розвитку людини (Л.Виготський); теорія гармонійного розвитку особистості на засадах гуманізму
(В.Сухомлинський); історико-педагогічні ідеї, концепції, узагальнення й висновки
щодо окремих аспектів всебічного й гармонійного виховання
особистості (Ш.Амонашвілі, І.Бех, А.Бойко, Л.Ваховський,
В.Євдокимов, М.Євтух, О.Захаренко, І.Зязюн, О.Іонова,
М.Левківський, В.Лозова, І.Мар'єнко, Н.Рев'якіна, О.Савченко,
В.Сухомлинський, О.Сухомлинська, Г.Троцко); теорія самоактуалізації та самостворення особистості (Д.Дьюі,
А.Маслоу, С.Фромм та ін.); психолого-педагогічна теорія цінностей (І.Бех, О.Бодальов,
Л.Божович, О.Вишневський, А.Здравомислов, Д.Леонтьєв та ін.); психолого-педагогічна теорія гуманізації виховного процесу на
основі особистісно-орієнтованої парадигми освіти і виховання
(І.Бех, Р.Берне, В.Білоусова, О.Кононко, Т.Поніманська та ін.); теорія психолого-педагогічного проектування виховного процесу
в школі (В.Безрукова, О.Дубасенюк, О.Киричук, О.Коберник,
В.Кразвський, М.Красовицький та ін.).
Науково-педагогічні принципи, на основі яких здійснюється
дослідно-експериментальна робота в школі, узгоджуються з
загальними педагогічними принципами, співзвучні з очікуваннями
суспільства якісних змін і віддзеркалюють сучасний рівень розвитку
та напрями становлення нової освіти в Україні. До цих принципів
належать:
демократичності - визнання академічною спільнотою права
кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності,
заміна репресивно-адміністративних методів виховання на принципи
партнерства, взаємоповаги та співпраці:
гуманізації освіти - утвердження морально-духовних цінностей
людини як першооснови у визначенні змісту освіти та педагогічних
умов його реалізації для розвитку здібностей і творчого потенціалу
дитини на основі прийняття її особистісних цілей, потреб та
можливостей;
особистісно-орієнтованого підходу - визнання кожної дитини як
неповторної особистості з притаманним для неї природним прагненням
зайняти місце рівноправного партнера у суспільних процесах;
послідовності, системності та наскрізності, який через
взаємозв'язок виховання з працею (навчальною, соціально-значущою,
громадською, предметно-перетворювальною тощо) збагачує всі форми
активності дитини в період її становлення в школі;
єдності національного та загальнолюдськогов освіті, який дає
змогу дитині привласнювати загальнолюдські цінності, зберігаючи
при цьому національну ідентичність.
Для вирішення завдань експерименту використовуватимуться
такі методи:
теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння) для
вивчення нормативно-правових актів, документів і матеріалів з
питань функціонування та перспектив розвитку освіти в Україні;
історико-педагогічні (аналіз філософської, педагогічної,
соціологічної, психологічної та методичної літератури) для
обґрунтування теоретичних засад дослідження та визначення
організаційно-педагогічних умов формування гармонійної
особистості, яка прагне до самовизначення, самовдосконалення та
духовно-практичної самореалізації в різноманітних сферах
суспільного життя, у навчально-виховному процесі загальноосвітньої
школи;
емпіричні: діагностичні (анкетування, інтерв'ювання,
опитування, бесіди); соціометричні (моніторинг, скринінг);
прогностичні (експертні оцінки, узагальнення незалежних
характеристик тощо); експериментальні (констатувальний та
формувальний експерименти) для визначення ефективності розроблених
організаційно-педагогічних умов.
Основний метод дослідження - комплексний експеримент.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають в
обґрунтуванні та експериментальній перевірці
організаційно-педагогічних умов (усвідомлення кожним членом
педагогічного колективу школи значущості організації
навчально-виховного процесу на основі суб'єкт-суб'єктної
взаємодії, в якій кожна дитина виступає активним учасником і
творцем самої себе; створення організаційно-методичного
забезпечення для включення кожного учня школи в життєдіяльність
класного та загальношкільного колективу; підвищення рівня
психолого-педагогічних знань педагогів школи про вікові
особливості, закономірності та механізми духовно-морального
становлення особистості; розширення змісту, форм та методів
навчально-виховної та позакласної роботи в школі, які допоможуть
виявити й сформувати у кожного учня здібності до певного виду
діяльності) формування гармонійної особистості, яка прагне до
самовизначення, самовдосконалення та духовно-практичної
самореалізації в різноманітних сферах суспільного життя, у
навчально-вихованому процесі загальноосвітньої школи.
Практичне значення дослідження полягає у розробці
організаційно-педагогічних аспектів діяльності Школи гармонійного
розвитку особистості, в якій навчально-виховний процес побудований
на основі суб'єкт-суб'єктної взаємодії, а кожна дитина виступає
активним учасником і творцем самої себе; створенні
організаційно-методичного забезпечення (програм, навчальних і
методичних посібників, методичних рекомендацій тощо), яке може
бути використане у практиці роботи загальноосвітніх навчальних
закладів.
Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься
теоретико-методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій,
застосуванням комплексу засобів, форм і методів, адекватних
об'єкту, предмету, меті та завданням дослідження, якісною і
кількісною обробкою експериментальних даних; систематичним
моніторингом експерименту, а також підтверджуватиметься на
всеукраїнських І обласних конференціях та психолого-педагогічних
семінарах.
Достовірність результатів забезпечуватиметься коректним
використанням методик і технологій за погодженням із науковим
керівником та науковими консультантами експерименту; якісною
обробкою експериментальних даних, систематичним порівняльним
аналізом гармонійного розвитку особистості.
База експерименту: Варварівська загальноосвітня школа
I-III ступенів Олевського району Житомирської області. У процесі
проведення експериментального дослідження до участі у ньому можуть
долучатися загальноосвітні навчальні заклади, які працюють над
вирішенням аналогічних завдань.
Організаційно-кадрове забезпечення

дослідно-експериментальної роботи
Науковий керівник: Бех Іван Дмитрович, директор інституту проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України, дійсний член
Національної академії педагогічних наук України, доктор
психологічних наук.
Наукові консультанти: Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу
інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту, кандидат педагогічних наук; Печенюк Алла Павлівна, методист Житомирського обласного
Інституту післядипломної педагогічної освіти.
Координатор: Горлач Тетяна Анатоліївна, завідувачка сектору відділу
інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту.
Відповідальні виконавці: Плис Олександр Васильович, директор Варварівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів, вчитель вищої категорії,
старший вчитель; Баланчук Юлія Валеріївна, заступник директора з виховної
роботи, вчитель вищої категорії, старший вчитель; Ковальчук Людмила Миколаївна, заступник директора з
навчально-виховної роботи, вчитель вищої категорії, старший
вчитель; Козловець Валентина Миколаївна, вчитель початкової школи,
керівник творчої групи початкових класів школи; Деменчук Ольга Василівна, вчитель української мови та
літератури, старший вчитель; Хоменко Лариса Адамівна, вчитель хореографії; Гриценко Андрій Петрович, вчитель трудового навчання; Рабуш Ірина Іванівна, вчитель образотворчого мистецтва. Терміни проведення експерименту: 2011-2017 роки.
Етапи дослідно-експериментальної роботи:
Організаційно-підготовчий етап (вересень 2011 р.-жовтень
2012 р.): вивчення потенційних можливостей суб'єктів
дослідно-експериментальної роботи, визначення їх готовності до
інноваційної діяльності; аналіз нормативно-правових актів з питань функціонування та
перспектив розвитку освіти в Україні; аналіз філософської, педагогічної, психологічної,
соціологічної та методичної літератури з проблеми формування
гармонійної особистості учня; інформаційне забезпечення експериментальної діяльності; нормативно-правове забезпечення дослідження; налагодження співпраці з установами, які здійснюють наукове
керівництво дослідно-експериментальною роботою (Інститутом проблем
виховання Національної академії педагогічних наук України,
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Житомирським
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти); формування творчих груп за темою експерименту; організація роботи постійно діючого методологічного семінару
за темою дослідження; вивчення психологічних закономірностей розвитку особистості; організація взаємодії сім'ї та школи щодо гармонійного
розвитку особистості учня; підготовка звіту про завершення організаційно-підготовчого
етапу.
Концептуально-діагностичний етап (листопад 2012 р.-жовтень
2013 р.): розробка теоретико-концептуальних засад
дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження; визначення та обґрунтування організаційно-педагогічних умов
формування гармонійної особистості учня; розробка навчального, навчально-методичного, методичного,
управлінського забезпечення формування гармонійної особистості
учня; проведення моніторингу творчих здібностей учнів, їх здатності
до саморозвитку та самовдосконалення; визначення індивідуальних траєкторій розвитку кожного учня з
врахуванням його поглядів, інтересів, потреб, здібностей і
талантів; розробка моделі гармонійного розвитку особистості; визначення критеріїв, показників та рівнів гармонійного
розвитку особистості учня; здійснення діагностики педагогічної компетентності
адміністрації та педагогічних працівників навчального закладу з
проблеми дослідження; здійснення науково-теоретичної підготовки педагогічного
колективу за темою експерименту; підготовка звіту про завершення концептуально-діагностичного
етапу.
Формувальний етап (листопад 2013 р.-жовтень 2015 р.): експериментальне впровадження моделі гармонійного розвитку
особистості, внесення коректив у зміст навчально-виховного
процесу; здійснення поточного моніторингу рівня сформованості
гармонійної особистості та факторів впливу на гармонійний розвиток
особистості; практична апробація комплексу методів, методик, інноваційних
педагогічних технологій, які забезпечують реалізацію змісту
дослідження (технології духовно-морального розвитку особистості,
технології розвитку творчої особистості та інші); апробація навчального, навчально-методичного, методичного,
управлінського, діагностичного забезпечення процесу формування
гармонійної особистості; підготовка звіту про завершення формувального етапу.
Узагальнювальний етап (листопад 2015 р.-жовтень 2016 р.): здійснення контрольного діагностування рівня сформованості
гармонійної особистості; аналіз ефективності впровадження моделі гармонійного розвитку
особистості; опрацювання результатів дослідження, аналіз, узагальнення
матеріалів експерименту; визначення співвідношення результатів експерименту з
поставленою метою та завданнями; визначення факторів та чинників, що впливають на підвищення
ефективності навчально-виховного процесу в аспекті дослідження; формулювання практичних висновків дослідження (підготовка
методичних рекомендацій); популяризація результатів експерименту, поширення досвіду
дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через
публікації у пресі; підготовка звіту про завершення дослідно-експериментальної
роботи.
Коригувальний етап (листопад 2016 р.-жовтень 2017 р.): внесення коректив та інших змін до створеної та апробованої
моделі гармонійного розвитку особистості, а також до
організаційно-педагогічних, матеріально-технічних,
фінансово-економічних умов формування гармонійної особистості (у
разі необхідності); узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу з
проблеми гармонійного розвитку особистості учня (підготовка
навчально-методичного посібника).
Очікувані результати: розроблення та апробація моделі гармонійного розвитку
особистості; створення навчального, навчально-методичного, методичного,
управлінського забезпечення формування гармонійної особистості
учня; оновлення змісту і технологій формування гармонійної
особистості учня; створення у навчальному закладі організаційно-педагогічних
умов для гармонійного розвитку особистості; зміна стереотипу суб'єкт-об'єктних відносин на
суб'єкт-суб'єктні; підвищення рівня співпраці вчителів та батьків щодо
гармонійного розвитку особистості учня; підготовка методичних рекомендацій, посібників, матеріалів
для педагогів та батьків з проблеми формування гармонійної
особистості учня.
Науковий керівник І.Д.Бех
Директор Варварівської
ЗОШ I-III ступенів О.В.Плис
Координатор Т.А.Горлач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України

31.08.2011 N 1003

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи

на 2011-2017 роки

------------------------------------------------------------------ N | Зміст роботи | Строк виконання | Очікувані | | | | результати | ----------------------------------------------------------------| Організаційно-підготовчий етап | (вересень 2011 р.-жовтень 2012 р.) | ----------------------------------------------------------------| 1. |Проведення | Вересень-листопад |Підготовка | |організаційних | 2011 р. |педагогів до участі| |нарад, науково- | |в дослідно- | |методичних | |експериментальній | |консультацій з | |роботі та | |учасниками | |реалізації завдань | |дослідно- | |експерименту. | |експериментальної | | | |роботи з метою | | | |підготовки їх до | | | |інноваційної | | | |діяльності та | | | |вивчення змісту | | | |дослідно- | | | |експериментальної | | | |роботи. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 2. |Проведення | Жовтень 2011 р. |Організація | |спільного засідання| |роз'яснювальної | |педагогічної ради, | |роботи серед | |науково-методичної | |суб'єктів | |ради й ради | |навчально-виховного| |Варварівської | |процесу (вчителів, | |загальноосвітньої | |батьків та учнів) | |школи | |та прийняття | |I-III ступенів з | |рішення щодо участі| |питань організації | |в дослідно- | |та проведення | |експериментальній | |дослідно- | |роботі. | |експериментальної | | | |роботи. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 3. |Вивчення | Вересень-жовтень |Створення | |налаштованості | 2011 р. |позитивної | |педагогічного | |мотивації. | |колективу на участь| | | |в експериментальній| | | |роботі та розробка | | | |заходів щодо | | | |позитивної | | | |мотивації вчителів,| | | |учнів і батьків до | | | |самовдосконалення | | | |та саморозвитку. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 4. |Вивчення | Жовтень-грудень |Визначення рівня | |інноваційного | 2011 р. |готовності | |потенціалу, яким | |педагогічних | |володіє | |працівників школи | |педагогічний | |до інноваційної | |колектив, та | |діяльності, | |визначення | |володіння | |прогресивних | |учасниками | |педагогічних | |педагогічного | |технологій, якими | |процесу | |повинен володіти | |інноваційними | |колектив для | |технологіями, які | |реалізації завдань | |забезпечують | |експерименту. | |реалізацію змісту | | | |дослідження. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 5. |Визначення | Грудень 2011 р.- |Активне залучення | |готовності | січень 2012 р. |батьківської | |адміністрації, | |громадськості до | |педагогічного | |вирішення проблеми | |колективу | |гармонійного | |навчального закладу| |розвитку | |та батьків до | |особистості учня. | |співробітництва та | | | |партнерства. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 6. |Аналіз і пошук | Січень-лютий |Аналітичні | |чинників і факторів| 2012 р. |матеріали для | |ефективної | |створення програми | |взаємодії сім'ї та | |батьківсько- | |школи щодо | |вчительської | |гармонійного | |взаємодії щодо | |розвитку | |гармонійного | |особистості учня. | |розвитку | | | |особистості учня. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 7. |Проведення | Січень-травень |Вивчення питання | |ґрунтовного | 2012 р. |історії розвитку та| |аналізу: | |сучасного стану | |- нормативно- | |проблеми формування| |правових актів з | |гармонійної | |питань | |особистості у | |функціонування та | |педагогічній теорії| |перспектив розвитку| |та практиці; | |освіти в Україні; | |визначення сутньої | |- філософської, | |єдності | |педагогічної, | |досліджуваного | |психологічної, | |явища, теоретичних | |соціологічної та | |підходів, перегляд | |методичної | |окремих теорій, | |літератури з | |оцінювання | |проблем формування | |попередніх надбань.| |гармонійної | |Підвищення | |особистості учня; | |теоретичної | |- досвіду | |підготовки | |загальноосвітніх | |педагогів та рівня | |навчальних закладів| |їх самоосвіти з | |щодо створення | |питань гармонійного| |відповідного | |розвитку | |середовища, | |особистості. | |сприятливого для | | | |гармонійного | | | |розвитку | | | |особистості. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 8. |Інформаційне | Листопад 2011 р.- |Створення банку | |забезпечення | червень 2012 р. |даних з питань | |експериментальної | |організації процесу| |діяльності. | |формування | | | |гармонійної | | | |особистості учня. | | | |Створення | | | |словника-довідника | | | |термінів з питання | | | |гармонійного | | | |розвитку | | | |особистості. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 9. |Визначення та | Вересень-жовтень |Забезпечення | |уточнення | 2011 р. |ефективності | |функціональних | |проведення | |обов'язків | |експерименту. | |педагогічного | | | |колективу у системі| | | |вирішення завдань | | | |експерименту. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 10. |Розроблення | Листопад 2011 р. |Нормативно-правове | |Інструкції про | |забезпечення | |порядок організації| |експерименту. | |і проведення | | | |дослідно- | | | |експериментальної | | | |роботи. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 11. |Кадрове | Вересень 2011 р. |Створення належних | |забезпечення для | |умов для формування| |якісного проведення| |в школі | |експериментальної | |сприятливого для | |роботи: ведення | |гармонійного | |1 ставки заступника| |розвитку | |директора з | |особистості | |науково-методичної | |середовища. | |роботи, 0,5 ст. | | | |заступника | | | |директора з | | | |виховної роботи, | | | |1 ст. психолога, | | | |2,5 ст. позакласної| | | |гурткової роботи | | | |(музика, трудове | | | |навчання, | | | |хореографія, | | | |образотворче | | | |мистецтво, | | | |театральне | | | |мистецтво, фізичне | | | |виховання). | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 12. |Налагодження | Листопад-грудень |Укладання угод про | |спільної діяльності| 2011 р. |співробітництво та | |з установами, які | |спільну науково- | |здійснюють наукове | |дослідну діяльність| |керівництво та | |з лабораторією | |науково-методичне | |управління | |супроводження | |навчальними | |дослідно- | |закладами Інституту| |експериментальною | |педагогіки, | |роботою. | |Інститутом проблем | | | |виховання, | | | |Інститутом | | | |обдарованої дитини | | | |Національної | | | |академії | | | |педагогічних наук | | | |України, | | | |Житомирським | | | |обласним інститутом| | | |післядипломної | | | |педагогічної | | | |освіти. | | | |Організація | | | |супроводу щодо | | | |підвищення | | | |професійної | | | |компетентності | | | |педагогів. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 13. |Налагодження |Листопад 2011 р.- |Проведення аналізу | |творчих контактів з| серпень 2012 р. |кращих психолого- | |науковцями | |педагогічних систем| |Білорусії, Росії, | |та досліджень. | |США. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 14. |Організація роботи |Постійно, один раз |Підвищення рівня | |постійно діючого | на місяць. |психолого- | |методологічного | |педагогічних знань | |семінару для | |педагогів школи про| |педагогічного | |вікові особливості,| |колективу. | |закономірності та | | | |механізми | | | |гармонійного | | | |розвитку | | | |особистості. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 15. |Формування творчих | Листопад 2011 р. |Активізація | |груп | |творчого мислення | |експериментального | |вчителів. | |навчального закладу| |Залучення творчих | |за темою | |вчителів до | |дослідження. | |комплексного | | | |дослідження. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 16. |Проведення круглих | Жовтень 2011 р.- |Активізація всіх | |столів, нарад, | травень 2012 р. |учасників дослідно-| |інших зібрань | |експериментальної | |управлінців, | |роботи. | |науковців і | | | |вчителів за темою: | | | |"Науково-методична | | | |організація | | | |інноваційних | | | |процесів у | | | |навчальному | | | |закладі", | | | |"Створення | | | |сприятливого | | | |середовища для | | | |розвитку | | | |гармонійної | | | |особистості учня. | | | |Роль керівника, | | | |вчителя та батьків | | | |у цьому процесі". | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 17. |Вивчення | Жовтень 2011 р.- |Усвідомлення | |педагогічним | червень 2012 р. |вчителями | |колективом | |теоретико- | |психологічних | |методологічної | |закономірностей | |основи дослідження.| |розвитку | | | |особистості. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 18. |Підведення | Вересень-жовтень |Звіт про завершення| |підсумків | 2012 р. |організаційно- | |організаційно- | |підготовчого етапу | |підготовчого етапу | |дослідно- | |дослідно- | |експериментальної | |експериментальної | |роботи. | |роботи. | | | ----------------------------------------------------------------| Концептуально-діагностичний етап | (листопад 2012 р.-жовтень 2013 р.) | ----------------------------------------------------------------| 1. |Розробка теоретико-| Листопад 2012 р. |Наукове | |концептуальних | |обґрунтування | |засад дослідно- | |проблеми | |експериментальної | |гармонійного | |роботи за темою | |розвитку | |дослідження. | |особистості. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 2. |Визначення та | Грудень 2012 р. |Наукове | |обґрунтування | |обґрунтування | |організаційно- | |організаційно- | |педагогічних умов | |педагогічних умов | |формування | |формування | |гармонійної | |гармонійної | |особистості учня. | |особистості учня. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 3. |Визначення | Грудень 2012 р. |Створення системи | |критеріїв, | |дослідження рівня | |показників та | |гармонійного | |рівнів гармонійного| |розвитку | |розвитку | |особистості. | |особистості. | |Підготовка | | | |інструментарію | | | |дослідження. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 4. |Діагностування | Січень-лютий |Забезпечення | |рівнів гармонійного| 2013 р. |психологічного | |розвитку | |супроводження | |особистості. | |розвитку | | | |гармонійної | | | |особистості. | | | |Аналітичні висновки| | | |про визначені рівні| | | |гармонійного | | | |розвитку | | | |особистості. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 5. |Проведення | Лютий-березень |Виявлення творчих | |моніторингу творчих| 2013 р. |здібностей учнів з | |здібностей учнів, | |метою розширення | |їх здатності до | |змісту, форм та | |саморозвитку та | |методів навчально- | |самовдосконалення. | |виховної та | | | |позакласної роботи | | | |в школі. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 6. |Визначення | Березень-квітень |Забезпечення | |індивідуальних | 2013 р. |індивідуального | |траєкторій розвитку| |розвитку учнів. | |кожного учня з | |Розробка | |врахуванням його | |індивідуальних | |поглядів, | |програм та | |інтересів, потреб, | |індивідуальних карт| |здібностей і | |гармонійного | |талантів. | |розвитку учнів. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 7. |Здійснення | Квітень 2013 р. |Аналітичні довідки.| |діагностики | |Визначення рівня | |педагогічної | |професійної | |компетентності | |компетентності | |адміністрації та | |педагогічного | |педагогічних | |колективу. | |працівників | | | |навчального закладу| | | |з проблеми | | | |дослідження. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 8. |Аналіз та відбір | Квітень-травень |Створення банку | |існуючих у | 2013 р. |інноваційних | |педагогічній | |технологій, | |практиці | |проектів, методик, | |інноваційних | |які забезпечують | |технологій, | |формування | |проектів, методик, | |гармонійної | |які забезпечують | |особистості учня. | |формування | | | |гармонійної | | | |особистості учня. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 9. |Визначення змісту, | Травень 2013 р. |Спрямування змісту | |форм та методів | |навчально-виховного| |навчально-виховної | |процесу на | |та позакласної | |формування | |роботи в школі. | |гармонійної | | | |особистості учня. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 10. |Розробка моделі | Травень-червень |Теоретичне | |гармонійного | 2013 р. |обґрунтування | |розвитку | |моделі гармонійного| |особистості. | |розвитку | | | |особистості. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 11. |Розробка | Червень 2013 р. |Науково-методичне | |навчального, | |забезпечення | |навчально- | |процесу формування | |методичного, | |гармонійної | |методичного | |особистості учня. | |забезпечення | | | |гармонійного | | | |розвитку | | | |особистості учня. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 13. |Розробка системи | Червень 2013 р. |Управлінське | |управління процесом| |забезпечення | |формування | |процесу формування | |гармонійної | |гармонійної | |особистості учня. | |особистості учня. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 14. |Розробка програми | Червень-серпень |Програмне | |батьківсько- | 2013 р. |забезпечення | |вчительської | |процесу організації| |взаємодії щодо | |взаємодії сім'ї та | |гармонійного | |школи. | |розвитку | | | |особистості учня. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 15. |Модернізація | Травень-червень |Забезпечення | |системи методичної | 2013 р. |постійного | |роботи в школі. | |цілеспрямованого | | | |підвищення | | | |професійної | | | |компетентності та | | | |кваліфікації | | | |педагогічних | | | |працівників | | | |навчального закладу| | | |шляхом використання| | | |різноманітних форм | | | |методичної роботи. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 16. |Здійснення науково-| Червень-серпень |Програма науково- | |теоретичної | 2013 р. |теоретичної | |підготовки | |підготовки | |педагогічного | |педагогічного | |колективу за темою | |колективу, яка | |експерименту. | |спрямована на | | | |підвищення | | | |кваліфікації з | | | |питань організації | | | |процесу формування | | | |гармонійної | | | |особистості учня. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 17. |Підведення | Вересень-жовтень |Звіт про завершення| |підсумків | 2013 р. |концептуально | |концептуально- | |діагностичного | |діагностичного | |етапу дослідно- | |етапу дослідно- | |експериментальної | |експериментальної | |роботи. | |роботи. | | | ----------------------------------------------------------------| Формувальний етап | (листопад 2013 р.-жовтень 2015 р.) | ----------------------------------------------------------------| 1. |Експериментальне | Листопад 2013 р.- |Аналіз результатів | |впровадження моделі| березень 2015 р. |апробації моделі | |гармонійного | |гармонійного | |розвитку | |розвитку | |особистості, | |особистості. | |внесення коректив | |Оновлений зміст | |у зміст навчально- | |навчально-виховного| |виховного процесу. | |процесу. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 2. |Апробація системи | Листопад 2013 р.- |Внесення змін в | |управління процесом| травень 2015 р. |управлінське | |формування | |забезпечення | |гармонійної | |процесу формування | |особистості учня. | |гармонійної | | | |особистості учня за| | | |результатами | | | |апробації. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 3. |Впровадження | Листопад 2013 р.- |Забезпечення | |технологій, | травень 2015 р. |реалізації змісту | |проектів, методик | |дослідження. | |у навчально- | |Підвищення | |виховний процес | |ефективності | |навчального | |навчально-виховного| |закладу. | |процесу. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 4. |Удосконалення | Листопад 2013 р.- |Спрямування змісту | |системи виховної | травень 2015 р. |виховної роботи на | |роботи. | |формування | | | |гармонійної | | | |особистості. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 5. |Впровадження | Листопад 2013 р.- |Підвищення рівня | |програми | травень 2015 р. |співпраці вчителів | |батьківсько- | |та батьків щодо | |вчительської | |гармонійного | |взаємодії щодо | |розвитку | |гармонійного | |особистості учня. | |розвитку | | | |особистості учня. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 6. |Практична апробація| Листопад 2013 р.- |Створення | |навчального, | вересень 2015 р. |сприятливого | |навчально- | |середовища для | |методичного, | |здійснення процесу | |методичного | |формування | |забезпечення | |гармонійної | |процесу формування | |особистості. | |гармонійної | | | |особистості. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 7. |Здійснення | Квітень-травень |З'ясування та | |діагностування | 2015 р. |аналіз результатів | |рівня сформованості| |дослідження. | |гармонійної | | | |особистості та | | | |факторів впливу на | | | |гармонійний | | | |розвиток | | | |особистості. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 8. |Підведення | Вересень-жовтень |Звіт про завершення| |підсумків | 2015 р. |формувального етапу| |формувального етапу| |дослідно- | |дослідно- | |експериментальної | |експериментальної | |роботи. | |роботи. | | | ----------------------------------------------------------------| Узагальнювальний етап | (листопад 2015 р.-жовтень 2016 р.) | ----------------------------------------------------------------| 1. |Проведення | Листопад 2015 р. |Визначення впливу | |комплексного | |створеного у | |моніторингового | |навчальному закладі| |дослідження | |соціально- | |ефективності | |культурного | |визначених | |простору на | |організаційно- | |формування | |педагогічних умов, | |гармонійної | |що сприяють | |особистості. | |формуванню | |Оформлення | |гармонійної | |висновків про | |особистості учня. | |ефективність | | | |створених умов. | | | |Внесення | | | |відповідних змін до| | | |організаційно- | | | |педагогічних умов, | | | |що сприяють | | | |формуванню | | | |гармонійної | | | |особистості учня. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 2. |Здійснення | Грудень 2015 р. |Аналітичні висновки| |кількісного та | |про ефективність | |якісного аналізів, | |запропонованої | |системного | |моделі. | |оцінювання | | | |ефективності | | | |створеної моделі | | | |гармонійного | | | |розвитку | | | |особистості. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 3. |Визначення | Січень-лютий |Аналітичні висновки| |співвідношення | 2016 р. |про досягнення мети| |результатів | |дослідно- | |експерименту з | |експериментальної | |поставленою метою | |роботи та | |та завданнями. | |результативність | | | |діяльності | | | |суб'єктів | | | |експерименту. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 4. |Визначення факторів| Березень 2016 р. |Обґрунтування | |та чинників, які | |закономірностей, | |впливають на | |які впливають на | |гармонійний | |гармонійний | |розвиток | |розвиток | |особистості в | |особистості. | |аспекті | | | |дослідження. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 5. |Формулювання | Квітень-травень |Методичне | |практичних | 2016 р. |супроводження | |висновків | |результатів | |дослідження, | |експериментального | |підготовка | |дослідження. | |методичних | | | |рекомендацій | | | |"Організаційно- | | | |педагогічні умови | | | |формування | | | |гармонійної | | | |особистості учня". | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 6. |Підготовка серії |Листопад 2015 р.- |Інформаційно- | |публікацій за | червень 2016 р. |методичне | |темою: "Школа | |супроводження | |гармонійного | |результатів | |розвитку | |експерименту. | |особистості". | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 7. |Поширення досвіду |Листопад 2015 р.- |Висвітлення | |педагогічних | жовтень 2016 р. |результатів | |працівників з | |експерименту, | |проблеми дослідно- | |популяризація | |експериментальної | |результатів | |роботи через | |експерименту з | |публікації, участь | |означеної теми. | |у науково- | | | |практичних | | | |конференціях, | | | |семінарах, | | | |проведення | | | |майстер-класів | | | |тощо. | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 8. |Організація та | Жовтень 2016 р. |Науково-практична | |проведення | |акредитація | |всеукраїнської | |результатів | |науково-практичної | |експерименту та їх | |конференції "Школа | |популяризація. | |гармонійного | | | |розвитку | | | |особистості". | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 9. |Підведення | Жовтень 2016 р. |Звіт про завершення| |підсумків дослідно-| |дослідно- | |експериментальної | |експериментальної | |роботи за темою: | |роботи, додатки до | |"Школа гармонійного| |звіту (науково- | |розвитку | |методичне та | |особистості". | |програмне | | | |забезпечення | | | |експерименту). | ----------------------------------------------------------------| Коригувальний етап | (листопад 2016 р.-жовтень 2017 р.) | ----------------------------------------------------------------| 1. |Внесення коректив | Листопад 2016 р.- |Уточнення | |та інших змін до | лютий 2017 р. |організаційно- | |створеної та | |педагогічних умов | |апробованої моделі | |формування | |гармонійного | |гармонійної | |розвитку | |особистості учня та| |особистості, а | |удосконалення | |також до | |моделі гармонійного| |організаційно- | |розвитку | |педагогічних, | |особистості. | |матеріально- | | | |технічних, | | | |фінансово- | | | |економічних умов | | | |формування | | | |гармонійної | | | |особистості (у разі| | | |необхідності). | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 2. |Узагальнення | Березень-жовтень |Підготовка | |досвіду роботи | 2017 р. |навчально- | |педагогічного | |методичного | |колективу | |посібника "Школа | |3 проблеми | |гармонійного | |гармонійного | |розвитку | |розвитку | |особистості". | |особистості учня. | |Підготовка | | | |пропозицій щодо | | | |підвищення | | | |ефективності | | | |процесу формування | | | |гармонійної | | | |особистості шляхом | | | |створення | | | |організаційно- | | | |педагогічних, | | | |матеріально- | | | |технічних, | | | |фінансово- | | | |економічних умов. | -----------------------------------------------------------------
Науковий керівник І.Д.Бех
Директор Варварівської
ЗОШ I-III ступенів О.В.Плис
Координатор Т.А.Горлач

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: