open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 2002 р. N 581

Київ

Про затвердження Державної програми

"Ліси України" на 2002-2015 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму "Ліси України" на
2002-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Державному комітетові лісового господарства, Міністерству
аграрної політики, Міністерству екології та природних ресурсів,
Міністерству оборони, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
передбачати щороку у прогнозах та програмах економічного і
соціального розвитку, а також у бюджетних запитах кошти на
виконання Програми.

3. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, Міністерству фінансів під час формування проектів
Державної програми економічного і соціального розвитку та
Державного бюджету України враховувати починаючи з 2003 року
видатки на виконання Програми в межах реальних можливостей
бюджету.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2002 р. N 581

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

"Ліси України" на 2002-2015 роки

Загальна частина

Державна програма "Ліси України" (далі - Програма) визначає
основні напрями та джерела забезпечення збалансованого розвитку
лісового господарства країни, спрямованого на посилення
екологічних, соціальних та економічних функцій лісів в умовах
реформування сільгосппідприємств, прийняття нового земельного
законодавства. Програма визначає показники лісогосподарської
діяльності основних постійних лісокористувачів - Держкомлісгоспу,
Мінагрополітики, Мінекоресурсів, Міноборони, МНС.

Завданнями Програми є:

визначення основних напрямів розвитку лісового господарства
країни;

визначення основних показників розвитку лісового господарства
на період до 2015 року;

забезпечення сталого розвитку лісового господарства на
науково обгрунтованій основі.

1. Стан лісів та їх значення

Ліси України виконують переважно екологічні функції -
водоохоронні, захисні, рекреаційні. Експлуатаційне значення їх
обмежене.

Загалом стан лісів країни є задовільним. За останні 40 років
площа вкритих лісовою рослинністю земель збільшилася на
31,8 відсотка. Фактична лісистість території країни
(15,6 відсотка) є недостатньою. Для досягнення оптимальних її
показників (у межах 19-20 відсотків) слід збільшити площу лісів
щонайменше на 2-2,5 млн. гектарів. Це сприятиме підтриманню
екологічної рівноваги практично на всій території країни,
збільшенню ресурсного потенціалу лісів. За віковими групами лісові
насадження становлять: молодняки - 32 відсотки,
середньовікові - 44, пристигаючі - 13, стиглі - 11 відсотків.
Запаси деревини перевищують 1,7 млрд. куб. метрів. У лісах
переважають хвойні та твердолистяні породи (сосна, ялина, дуб,
явір, клен, ясен). Хвойні насадження займають 42 відсотки
загальної площі, в тому числі соснові - 33 відсотки,
твердолистяні - 43 відсотки.

У постійному користуванні підприємств, що належать до сфери
управління Держкомлісгоспу, перебуває 66 відсотків земель лісового
фонду, Мінагрополітики відповідно - 26,4, Міноборони - 2,2,
МНС - 1,6, Мінекоресурсів - 0,8 відсотка та ще 3 відсотка -
в інших лісокористувачів. На заповідники, національні природні
парки, заказники та інші заповідні об'єкти припадає 13,9 відсотка
загальної площі лісового фонду підприємств, що належать до сфери
управління Держкомлісгоспу.

2. Основні напрями розвитку лісового господарства

Розвиток лісового господарства здійснюється за такими
основними напрямами:

збільшення лісистості території у природних зонах до
оптимального рівня;

підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісових
насаджень;

нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження їх
біологічного різноманіття;

підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних
факторів середовища, змін клімату;

розширення застосування методів раціонального використання
лісових ресурсів;

розширення робіт із захисного лісорозведення і
агролісомеліорації;

удосконалення нормативно-правової бази у галузі лісового
господарства та її гармонізація з міжнародними принципами сталого
розвитку та управління лісами;

посилення державного контролю за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів;

розвиток лісогосподарської науки і освіти;

посилення соціального захисту працівників лісового
господарства.

3. Реалізація основних напрямів розвитку

лісового господарства

Лісовідновлення і захисне лісорозведення

Програмою передбачаються заходи щодо підвищення
продуктивності лісів на основі застосування лісокультурних методів
та забезпечення ведення збалансованого і невиснажливого
лісокористування. Способи лісовідновлення (посів і садіння лісових
культур, реконструктивні заходи і природне поновлення)
визначаються природно-кліматичними умовами регіонів.

Крім того, передбачається розширення мережі
селекційно-насіннєвих центрів і теплично-розсадникових комплексів,
заміна малоцінних насаджень високопродуктивними деревними
породами, розширення практики створення необхідних умов для
відновлення лісів природним шляхом з метою збереження
біорізноманіття та збільшення площ біологічно стійких і
високопродуктивних насаджень.

Заходи щодо створення захисних лісових насаджень та
полезахисних лісосмуг (заліснення неугідь, малопродуктивних,
деградованих, техногенно-забруднених земель) спрямовані на охорону
навколишнього природного середовища, подолання основних
дестабілізуючих факторів екологічної ситуації - ерозії грунтів та
виснаження річок.

Охорона від пожеж та захист від шкідників і хвороб

Програмою передбачені протипожежні профілактичні та запобіжні
заходи, зокрема такі, як створення протипожежних розривів,
мінералізованих протипожежних смуг, створення і реконструкція
мережі спостережних веж, оновлення засобів зв'язку, протипожежної
техніки.

Для поліпшення охорони лісів від пожеж у найближчі роки
передбачається здійснити додаткові протипожежні заходи у хвойних
лісах степової зони шляхом створення в них протипожежних розривів
із більшою шириною та поетапну заміну спостережних веж на
телевізійні лазерно-далекомірні спостережні комплекси.

Пріоритетним напрямом діяльності лісозахисної служби є
розроблення та широке впровадження в лісогосподарську практику
екологічно безпечних засобів і методів боротьби з шкідниками та
хворобами лісу. Програмою передбачається застосування дистанційних
методів моніторингу для раннього виявлення вогнищ шкідників і
хвороб та перехід до застосування менш токсичних для фауни лісу і
людини піретроїдних інсектицидів, а також інсектицидів типу
"димілін".

Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства,

та рубки головного користування

Рубки є одним з найважливіших лісогосподарських заходів,
спрямованих на формування високопродуктивних і стійких лісостанів
з високими екологічними та захисними функціями. У лісах України
проводяться рубки догляду, санітарні та лісовідновні рубки, рубки,
пов'язані з реконструкцією малоцінних деревостанів, прокладанням
квартальних просік та створенням протипожежних розривів, доглядом
за підростом, підліском, узліссям тощо. Програмою передбачається
зменшення частки суцільних та збільшення частки поступових і
вибіркових способів лісовідновних рубок з одночасним здійсненням
заходів сприяння природному поновленню та створення часткових
культур.

В основу проведення рубок головного користування покладено
дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального
використання лісових ресурсів, відтворення високопродуктивних
стійких насаджень, що сприятиме збереженню біорізноманіття лісів
при повному використанні можливостей природного відновлення цінних
лісоутворюючих порід та більш широкому застосуванні екологічно
безпечних технологій.

Лісове господарство Карпатського регіону

Загальна площа земель лісового фонду 4 областей Карпатського
регіону становить 2,3 млн. гектарів, з яких 2,1 млн. вкрито
лісовою рослинністю. Середня лісистість території досягає
36,7 відсотка (Закарпатська область - 50,8, Івано-Франківська -
40,9, Чернівецька - 29,2, Львівська область - 28,5). Загальний
запас деревостанів оцінюється в 0,5 млрд. куб. метрів. Середній
приріст на 1 гектар вкритих лісовою рослинністю земель становить
4,4 куб. метра.

Основними напрямами ведення лісового господарства в гірських
умовах є:

заміна похідних ялинників у поясі букових та дубових лісів на
корінні типи деревостанів;

створення та відновлення захисних деревно-чагарникових
угруповань на верхній межі лісового поясу;

створення захисних лісових насаджень уздовж малих річок;

розроблення високоефективних способів заліснення еродованих
ділянок на стрімких схилах, кам'янистих розсипах;

реконструкція порушених стихією та біотичними факторами
лісостанів, спрямована на формування змішаних багатоярусних лісів;

удосконалення системи проведення рубок за рахунок збільшення
частки поступових та вибіркових рубок, природозберігаючих
технологій лісозаготівель;

розвиток мережі лісових доріг (до 2010 року планується
розширити мережу лісовозних доріг з твердим покриттям до
10 кілометрів на 1000 гектарів лісового фонду регіону).

Враховуючи особливе значення лісів Карпатського регіону,
заходи щодо ведення в ньому лісового господарства виділено в
Програмі в окремий розділ.

Лісовпорядкування та моніторинг стану лісів

Для підвищення ефективності реалізації лісової політики
Програмою передбачаються заходи щодо подальшого вдосконалення
організації лісовпорядкування та системи інформаційного
забезпечення лісоуправління. Ці заходи повинні сприяти підвищенню
точності та оперативності інформації щодо ресурсного та
екологічного стану, подальшому впровадженню системи проведення
моніторингу лісів, поліпшенню планування лісогосподарської
діяльності, удосконаленню прогнозування динаміки росту і стану
лісів для обгрунтування багатоваріантних стратегій
лісокористування.

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Для виконання Програми в цілому необхідні кошти в сумі
13,5 млрд. гривень, у тому числі з державного бюджету близько
3,24 млрд. гривень. Крім того, за рахунок державних
централізованих капітальних вкладень потрібно виділити
410,7 млн. гривень.

Усі роботи, пов'язані з виконанням запланованих заходів,
здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету, власних
джерел лісокористувачів, а також інших джерел, у тому числі коштів
міжнародних організацій та іноземних інвесторів.

Важливим джерелом покриття витрат на виконання Програми
можуть бути надходження від господарської діяльності
лісокористувачів. Для фінансування заходів Програми, що мають
місцеве значення, можуть залучатися кошти місцевих бюджетів і
фондів охорони навколишнього природного середовища.

За рахунок державних централізованих капітальних вкладень у
Карпатському регіоні передбачається здійснити фінансування
будівництва лісових доріг, лісових пожежних станцій та
пожежно-спостережних веж, об'єктів соціальної сфери, впровадження
екологобезпечних технологій лісозаготівель.

Обсяги фінансування визначено на основі собівартості
відповідних робіт базового 2001 року.

Під час проведення розрахунків витрат враховувалося, що
цільові кошти з державного бюджету на ведення лісового
господарства отримують Держкомлісгосп і Мінагрополітики. Видатки
на виконання Програми в розрізі Міноборони, Мінекоресурсів, МНС,
Київської міськдержадміністрації, інших органів виконавчої влади,
до сфери управління яких належать підприємства, установи та
організації, що мають у користуванні ліси, враховано у лімітах їх
бюджетів. Крім того, зазначені видатки враховано у відповідних
розділах програм, затверджених Законом України від 21 вересня
2000 р. N 1989-III ( 1989-14 ), "Про Загальнодержавну програму
формування національної екологічної мережі України на
2000-2015 роки" і постановою Верховної Ради України від 22 вересня
1994 р. N 177/94-ВР ( 177/94-вр ) "Про Програму перспективного
розвитку заповідної справи в Україні".

Починаючи з 2003 року згідно з Програмою планується зростання
обсягів захисного лісорозведення, що потребує відновлення і
формування нової інфраструктури та технічного забезпечення.
Ступінь зносу машинно-тракторного парку і грунтообробних знарядь у
лісовій галузі перевищує 60 відсотків. Тому крім оновлення
технічного парку передбачається збільшення кількості
грунтообробних знарядь, лісових садивних машин та спеціалізованих
культиваторів.

Мінімально необхідні витрати на матеріально-технічне
забезпечення визначено на основі середньозважених показників
продуктивності агрегатів з урахуванням сезонності виконання робіт,
а також вартості техніки (у цінах 2001 року).

5. Нормативно-правове та наукове забезпечення

виконання Програми

Для забезпечення виконання Програми потрібно провести роботу,
пов'язану з подальшим удосконаленням та розробленням
нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження ефективних,
екологічно збалансованих методів господарювання в лісах країни.

Згідно з основними напрямами розвитку лісового господарства
передбачається проведення фундаментальних і прикладних досліджень,
розроблення рекомендацій, інструкцій, настанов, нормативів з
питань збереження та відтворення лісів, посилення їх екологічних
функцій, раціонального невиснажливого лісокористування.

Координація наукових досліджень здійснюватиметься науковим
центром "Лісове господарство" при Українському науково-дослідному
інституті лісового господарства та агролісомеліорації.

Підготовка наукових кадрів здійснюватиметься через
аспірантуру і докторантуру підвідомчих наукових установ
Держкомлісгоспу.

6. Очікувані результати виконання Програми

Програма виконуватиметься поетапно.

На першому етапі (2002-2005 роки) передбачається досягти
поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх
екологічних функцій та підвищення продуктивності. При цьому буде
завершено розроблення відповідної нормативно-правової бази з
питань збереження та відтворення лісів, відпрацьовано систему
регулювання невиснажливого і збалансованого використання лісових
ресурсів з урахуванням соціальних, екологічних та економічних
вимог.

На другому етапі (2006-2015 роки) передбачається забезпечити
впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель,
перехід до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання,
гармонізацію систем ведення лісового господарства на
зонально-типологічній основі, завершення комп'ютеризації галузі,
вдосконалення лісовпорядкування, системи управління лісами і
лісовим господарством у межах організаційно-виробничих підрозділів
Держкомлісгоспу та інших лісокористувачів, розвиток соціальної
сфери лісового господарства, лісівничої науки та освіти.
У результаті лісове господарство України перейде до моделі
управління на принципах сталого розвитку.

Стан лісового фонду істотно поліпшиться, а обсяги заготівель
необхідної для економіки країни деревини зростуть. Передбачається,
що площа лісів зросте на 0,5 млн. гектарів, лісистість - з 15,6 до
16,1 відсотка, а загальний запас деревостанів - на 16,7 відсотка.
Лише в системі Держкомлісгоспу від рубок головного користування
може бути додатково заготовлено 2,4 млн. куб. метрів деревини.
Поряд із збільшенням (на 15-20 відсотків) обсягів лісокористування
забезпечення біологічного різноманіття лісів сприятиме позитивним
змінам довкілля. Зменшиться загроза деградації земель, знизиться
рівень концентрації парникових газів в атмосфері, що у свою чергу
забезпечить істотний внесок у виконання Україною Рамкової
Конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ) і Конвенції ООН про
охорону біологічного різноманіття ( 995_030 ). Очікувані
результати виконання Програми за роками подано в таблиці.

------------------------------------------------------------------

| Одиниця | За роками

| виміру |---------------------------

| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015
------------------------------------------------------------------
Загальна площа лісів та млн. 10,8 10,9 11,1 11,3
інших земель, вкритих гектарів
лісовою рослинністю,
усього

у тому числі землі, млн. 9,4 9,4 9,5 9,7
вкриті лісовою гектарів
рослинністю

Загальний запас млрд. куб. 1,74 1,86 1,97 2,03
деревостанів метрів

Середній запас куб. метрів
деревостанів на 1 гектар 186 200 205 210

Середня зміна запасу куб. метрів
деревостанів на 1 гектар 3,8 3,8 3,9 4

Лісистість відсотків 15,6 15,6 15,8 16,1

Площа природно-заповідного фонду, що перебуває у постійному
користуванні підприємств і організацій, які належать до сфери
управління Держкомлісгоспу, зросте на 124,4 тис. гектарів (обсяг
заповідання лісів у 2015 році становитиме 15,6 відсотка, зокрема у
Карпатському регіоні - 18,7 відсотка).

7. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюватиме
Держкомлісгосп.

Мінагрополітики, Мінекоресурсів, Міноборони, МНС, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації координують та
контролюють роботу лісокористувачів, що належать до сфери їх
управління, та щороку до 1 березня інформують Держкомлісгосп про
хід виконання Програми.

Держкомлісгосп щороку до 1 квітня інформує Кабінет Міністрів
України про хід виконання завдань і заходів Програми.

8. Заходи щодо виконання Програми
------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Загальний | У тому числі за роками

| обсяг |--------------------------------------------------------------------

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 | 2011-2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Лісовідновлення,
тис. гектарів

Держкомлісгосп 476,3 32,6 32,6 32,5 32,5 170,3 175,8
Мінагрополітики 48,4 3,9 3,9 3,8 3,5 16,5 16,8
Міноборони 13,6 1 1 1 1 4,8 4,8
МНС 5,6 0,4 0,4 0,4 0,4 2 2
Мінекоресурсів 9,1 0,6 0,7 0,7 0,7 3,1 3,3
Київська міськ- 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5
держадміністрація
Інші постійні 30,4 1,8 1,6 2 2,3 12,4 10,3
лісокористувачі
Разом 584,8 40,4 40,3 40,5 40,5 209,6 213,5

Середньозважена 1531 1587 1621 1665 1673 1697
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати на
лісовідновлення,
тис. гривень

Держкомлісгосп 791686,3 49910,6 51736,2 52682,5 54112,5 284911,9 298332,6
Мінагрополітики 80261,6 5970,9 6189,3 6159,8 5827,5 27604,5 28509,6
Міноборони 42145,2 3028 3028,1 3028,1 3011 15025 15025
МНС 5600 400 400 400 400 2000 2000
Мінекоресурсів 15116,1 918,6 1110,9 1134,7 1165,5 5186,3 5600,1
Київська міськ- 6719,6 573,4 521,4 438,4 438,4 2374 2374
держадміністрація
Інші постійні 50590,8 2755,8 2539,2 3242 3829,5 20745,2 17479,1
лісокористувачі
Разом 992119,6 63557,3 65525,1 67085,5 68784,4 357846,9 369320,4

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Держкомлісгосп 202535,7 9162 13487,3 13733,8 14106,6 74273,7 77772,3
Мінагрополітики 14733,5 1096,1 1136,2 1130,7 1069,7 5067,3 5233,5
Разом 217269,2 10258,1 14623,5 14864,5 15176,3 79341 83005,8

2. Створення
протипожежних
розривів,
тис. кілометрів

Держкомлісгосп 5,342 0,347 0,365 0,373 0,385 1,93 1,942
Мінагрополітики 0,296 0,021 0,024 0,023 0,021 0,105 0,102
Міноборони 0,532 0,038 0,038 0,038 0,038 0,19 0,19
МНС 0,101 0,01 0,007 0,007 0,007 0,035 0,035
Мінекоресурсів 0,08 0,006 0,006 0,006 0,006 0,03 0,026
Разом 6,351 0,422 0,44 0,447 0,457 2,29 2,295

Середньозважена 1970 1970 1970 1970 1970 1970
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 10523,8 683,6 719,1 734,8 758,5 3802,1 3825,7
Мінагрополітики 583,2 41,4 47,3 45,3 41,4 206,9 200,9
Міноборони 1048,2 74,9 74,9 74,9 74,9 374,3 374,3
МНС 707 70 49 49 49 245 245
Мінекоресурсів 157,5 11,8 11,8 11,8 11,8 59,1 51,3
Разом 13019,7 881,7 902,1 915,8 935,6 4687,4 4697,1

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. грн.

Держкомлісгосп 10523,8 683,6 719,1 734,8 758,5 3802,1 3825,7
Мінагрополітики 583,2 41,4 47,3 45,3 41,4 206,9 200,9
Разом 11107 725 766,4 780,1 799,9 4009 4026,6

3. Створення
мінералізованих
смуг,
тис. кілометрів

Держкомлісгосп 485,04 33,46 33,75 33,92 34,3 173,46 176,46
Мінагрополітики 113,7 8,3 8,2 8,1 8 40,1 41
Міноборони 37,74 2,96 2,66 2,65 2,67 13,4 13,4
МНС 0,14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05
Мінекоресурсів 4,81 0,12 0,29 0,3 0,35 1,9 1,85
Київська міськ- 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5
держадміністрація
Інші постійні 14,35 0,21 1,19 1,51 1,85 5,48 4,11
лісокористувачі
Разом 657,32 45,17 46,21 46,6 47,29 234,63 237,42

Середньозважена 10 10 10 10 10 10
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 4850,4 334,6 337,5 339,2 343 1731,5 1764,6
Мінагрополітики 1137 83 82 81 80 401 410
Міноборони 377,4 29,6 26,6 26,5 26,7 134 134
МНС 4,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 1,5
Мінекоресурсів 48,1 1,2 2,9 3 3,5 19 18,5
Київська міськ- 14 1 1 1 1 5 5
держадміністрація
Інші постійні 143,5 2,1 11,9 15,1 18,5 54,8 41,1
лісокористувачі
Разом 6574,6 451,8 462,2 466,1 473 2346,8 2374,7

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Держкомлісгосп 4850,4 334,6 337,5 339,2 343 1731,5 1764,6
Мінагрополітики 1137 83 82 81 81 401 410
Разом 5987,4 417,6 419,5 420,2 423 2132,5 2174,6

4. Догляд за
протипожежними
розривами та
мінералізованими
смугами,
тис. кілометрів

Держкомлісгосп 2660,41 195 197,8 202,99 205,38 920,86 938,38
Мінагрополітики 500,46 19,49 24,07 21,61 21,59 210,61 203,09
Міноборони 236,56 16,56 16,87 16,87 16,87 84,7 84,7
МНС 51,8 3,7 3,7 3,7 3,7 18,5 18,5
Мінекоресурсів 7 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5
Київська міськ- 22,4 1,6 1,6 1,6 1,6 8 8
держадміністрація
Інші постійні 15,12 3,22 1 0,46 1,71 1,97 6,76
лісокористувачі
Разом 3493,75 240,07 245,54 247,73 251,35 1247,14 1261,93

Середньозважена
вартість одиниці
робіт, гривень 3 3 3 3 3 3

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 7981,2 585 593,4 609 616,1 2762,6 2815,1
Мінагрополітики 1501,4 58,5 72,2 64,8 64,8 631,8 609,3
Міноборони 709,7 49,7 50,6 50,6 50,6 254,1 254,1
МНС 466,2 33,3 33,3 33,3 33,3 166,5 166,5
Мінекоресурсів 21 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 7,5
Київська міськ- 67,2 4,8 4,8 4,8 4,8 24 24
держадміністрація
Інші постійні 45,4 9,7 3 1,4 5,1 5,9 20,3
лісокористувачі
Разом 10792,1 742,5 758,8 765,4 776,2 3852,4 3896,8

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Держкомлісгосп 7981,2 585 593,4 609 616,1 2762,6 2815,1
Мінагрополітики 1501,4 58,5 72,2 64,8 64,8 631,8 609,3
Разом 9482,6 643,5 665,6 673,8 680,9 3394,4 3424,4

5. Забезпечення
авіаційної охорони
лісів від пожеж,
льотних годин

Держкомлісгосп 36800 1585 1905 2105 2555 14325 14325
Мінагрополітики 7000 570 570 590 570 2350 2350
Міноборони 800 50 50 50 50 300 300
МНС 5600 400 400 400 400 2000 2000
Мінекоресурсів 250 10 10 15 15 100 100
Київська міськ- 180 12 12 13 13 65 65
держадміністрація
Інші постійні 140 10 10 10 10 50 50
лісокористувачі
Разом 50770 2637 2957 3183 3613 19190 19190

Середньозважена 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646
вартість одиниці
робіт, тис. гривень

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 60571,9 2608 3135,6 3464,8 4205,5 23579 23579
Мінагрополітики 11521,9 938,2 938,2 971,1 938,2 3868,1 3868,1
Міноборони 1316,8 82,3 82,3 82,3 82,3 493,8 493,8
МНС 8400 600 600 600 600 3000 3000
Мінекоресурсів 411,6 16,5 16,5 24,7 24,7 164,6 164,6
Київська міськ- 296,4 19,8 19,8 21,4 21,4 107 107
держадміністрація
Інші постійні 230,6 16,5 16,5 16,5 16,5 82,3 82,3
лісокористувачі
Разом 82749,2 4281,3 4808,9 5180,8 5888,6 31294,8 31294,8

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Держкомлісгосп 60571,9 2608 3135,6 3464,8 4205,5 23579 23579
Мінагрополітики 10655,7 72 938,2 971,1 938,2 3868,1 3868,1
Разом 71227,6 2680 4073,8 4435,9 5143,7 27447,1 27447,1

6. Утримання лісової
пожежної служби та
радіозв'язку,
придбання пожежних
автомобілів та
радіостанцій,
здійснення
невідкладних
протипожежних
заходів,
тис. гривень

Держкомлісгосп 144706 13367 11120 10722,5 11825 49262,5 48409
Мінагрополітики 36899 1650 2728 2730,5 3825,5 12912 13053
Міноборони 3212 86,8 386,8 239,8 247,3 1199,9 1051,4
МНС 9100 650 650 650 650 3250 3250
Мінекоресурсів 1213,5 31 39 192 48 377,5 526
Київська міськ- 1809,9 194,9 193,4 193,4 193,2 517,5 517,5
держадміністрація
Інші постійні 2456,5 124 156 172,5 192 906 906
лісокористувачі
Разом 199396,9 16103,7 15273,2 14900,7 16981 68425,4 67712,9

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Держкомлісгосп 136204,2 4865,2 11120 10722,5 11825 49262,5 48409
Мінагрополітики 31864,7 1441,8 2421,1 2380,7 3447,7 11016,2 11157,2
Разом 168068,9 6307 13541,1 13103,2 5272,7 60278,7 59566,2

7. Лісозахисні
заходи,
тис. гектарів

Держкомлісгосп 2139,6 149,6 154 154,5 157,6 755,2 768,7
Мінагрополітики 668 39 43 45 46 249 246
Міноборони 525,3 35,2 35,2 35,7 35,6 188,3 195,3
МНС 56 4 4 4 4 20 20
Мінекоресурсів 16 1 1 1 1 6 6
Київська міськ- 7,1 0,4 0,4 0,4 0,4 2,5 3
держадміністрація
Інші постійні 68,4 4,9 3,9 4,3 4,2 26,4 24,7
лісокористувачі
Разом 2995 199,5 208,9 211,8 216,8 1074,6 1083,4

Середньозважена 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
вартість одиниці
робіт,
тис. гривень

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 18400,6 1286,6 1324,4 1328,7 1355,4 6494,7 6610,8
Мінагрополітики 5744,8 335,4 369,8 387 395,6 2141,4 2115,6
Міноборони 3651,4 226,5 227,6 228,5 229,3 1351,5 1388
МНС 1444,8 103,2 103,2 103,2 103,2 516 516
Мінекоресурсів 137,6 8,6 8,6 8,6 8,6 51,6 51,6
Київська міськ- 253,4 18,1 18,1 18,1 18,1 90,5 90,5
держадміністрація
Інші постійні 588,1 42,1 33,5 37 36,1 227 212,4
лісокористувачі
Разом 30220,7 2020,5 2085,2 2111,1 2146,3 10872,7 10984,9

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Держкомлісгосп 18400,6 1286,6 1324,4 1328,7 1355,4 6494,7 6610,8
Мінагрополітики 5744,8 335,4 369,8 387 395,6 2141,4 2115,6
Разом 24145,4 1622 1694,2 1715,7 1751 8636,1 8726,4

8. Рубки, пов'язані
з веденням лісового
господарства,
чисельник -
тис. гектарів,
знаменник -
тис. куб. метрів

4874,3 385,6 331 319,1 345,3 1739,3 1754
Держкомлісгосп -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

77689,1 8113,5 5581,1 5320,8 5719,8 26399 26554,9

1455,5 120,7 110,4 109,8 103,4 505 506,2
Мінагрополітики -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

13385,2 1499,8 1312,6 1300,6 1239,2 4031,9 4001,1

145,4 10,2 10,2 10,1 10,3 52 52,5
Міноборони -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

1947,4 136,2 136,6 136,1 138,5 700,6 699,4

9,52 0,68 0,68 0,68 0,68 3,4 3,4
МНС -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

369,6 26,4 26,4 26,4 26,4 132 132

34,9 1,8 1,7 2,5 4,2 11,8 12,9
Мінекоресурсів -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

418,8 21,6 20,4 30 50,4 141,6 154,8

63,6 5,4 5,4 4,7 4,6 23 20,5
Київська міськ- -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
держадміністрація 1413,7 96,3 96,3 91,6 91,5 521,5 516,5

76,7 4,2 4,2 5,5 8,8 25,9 28,1
Інші постійні -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
лісокористувачі 696,4 32,4 33,1 47,1 83,8 240,3 259,7

6659,9 528,6 463,6 452,4 477,3 2360,4 2377,6
Разом -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

95920,2 9926,2 7206,5 6952,6 7349,6 32166,9 32318,4

Середньозважена 15,2 15,83 16 15,98 16,25 16,37
вартість одиниці
робіт, гривень за
1 куб. метр

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 1251896,7 123325,2 88348,8 85132,8 91402,4 428983,8 434703,7
Мінагрополітики 215203,5 22797 20778,5 20809,6 19802,4 65518,4 65497,6
Міноборони 40382,3 2851,5 2850 2856,3 2850 14361,5 14613
МНС 22890 1635 1635 1635 1635 8175 8175
Мінекоресурсів 6771,7 328,3 322,9 480 805,4 2301 2534,1
Київська міськ- 45505,7 3078,2 3107,2 2771,6 2723,7 16680 17145
держадміністрація
Інші постійні 11265,4 492,5 524 753,6 1339,1 3904,9 4251,3
лісокористувачі
Разом 1593915,3 154507,7 117566,4 114438,9 120558 539924,6 546919,7

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Держкомлісгосп 55710,1 1460 4246,9 4092,3 4393,7 20621,1 20896,1
Мінагрополітики 8183,1 1641,3 706,5 707,5 673,3 2227,6 2226,9
Разом 63893,2 3101,3 4953,4 4799,8 5067 22848,7 23123

9. Рубки головного
користування,
тис. куб. метрів

Держкомлісгосп 99201,3 5536 5432,3 5440 5451 37526,5 39815,5
Мінагрополітики 14347 789,4 780,4 804,5 814,1 5365,8 5792,8
Міноборони 2260,4 165,4 165 165 165 800 800
Інші постійні 860,8 65,2 65,2 65,2 65,2 300 300
лісокористувачі
Разом 116669,5 6556 6442,9 6474,7 6495,3 43992,3 46708,3

Середньозважена 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7
вартість заготівлі
1 куб. метра
деревини, гривень

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 6322098,8 352809,3 46200,5 346691,2 347392,2 2391563,8 2537441,8
Мінагрополітики 914334,3 50308,5 49734,9 51270,8 51882,6 341962,4 369175,1
Міноборони 144055,4 10540,9 10515,5 10515,5 10515,5 50984 50984
Інші постійні 54858,8 4155,2 4155,2 4155,2 4155,2 19119 19119
лісокористувачі
Разом 7435347,3 417813,9 410606,1 412632,7 413945,5 2803629,2 2976719,9

10. Захисне
лісорозведення,
тис. гектарів

Держкомлісгосп 441,2 10,1 19,9 19,9 19,9 179,4 192
Мінагрополітики 123,1 2,3 2,3 2,4 2,5 56,6 57
Разом 564,3 12,4 22,2 22,3 22,4 236 249

Середньозважена 1443 1315,1 1405,1 1435,9 1420 1415
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 623709,6 14575,6 26171 27961 28574 254748 271680
Мінагрополітики 174289,3 3275,6 3024,7 3372,2 3589,8 80372 80655
Разом 797998,9 17851,2 29195,7 31333,2 32163,8 335120 352335

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Держкомлісгосп 623709,6 14575,6 26171 27961 28574 254748 271680
Мінагрополітики 171013,7 3024,7 3372,2 3589,6 80372 80655
Разом 794723,3 14575,6 29195,7 31333,2 32163,8 335120 352335

11. Створення 2,81 0,1 0,12 0,12 0,12 0,78 1,57
захисних
лісонасаджень у
високогір'ї
Карпатського
регіону,
тис. гектарів

Середньозважена 7348 7348 7348 7348 7348 7348
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати, 22406 739 844 915 966 6395 12547
тис. гривень

У тому числі за 22157 490 844 915 966 6395 12547
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

12. Утримання 1029,2 1029,2 1046,6 1046,6 1072,6 1111,3
природно-заповідного
фонду, перебуває у
користуванні
підприємств та
організацій, які
належать до сфери
управління
Держкомлісгоспу,
тис. гектарів

Загальні витрати, 162271,8 7342 8169,8 9180 9180 54300 74100
тис. гривень

У тому числі за 161280,2 6350,4 8169,8 9180 9180 54300 74100
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

13. Лісовпорядні
роботи,
тис. гектарів

Базове 9181 531 550 1400 1700 2500 2500
лісовпорядкування
Безперервне 90803 7000 7000 6019 5784 32500 32500
лісовпорядкування
Впорядкування 700 50 50 50 50 250 250
мисливських угідь
Грунтово- 700 50 50 50 50 250 250
типологічне
обстеження
Разом 101384 7631 7650 7519 7584 35500 35500

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 91909 6009 7200 6300 6400 33000 33000
Мінагрополітики 25928,4 1528,4 1600 1900 1900 9500 9500
Разом 117837,4 7537,4 8800 8200 8300 42500 42500

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень*

Держкомлісгосп 69773 4373 5700 4800 4900 25000 25000
Мінагрополітики 25928,4 1528,4 1600 1900 1900 9500 9500
Разом 95701,4 5901,4 7300 6700 6800 34500 34500

_______________

* У розрахунках на 2002 рік враховано витрати в сумі
193 тис. гривень на узагальнення даних державного обліку лісів, що
перебувають у користуванні підприємств та організацій, які
належать до сфери управління Держкомлісгоспу, на 2003 рік -
900 тис. гривень на узагальнення даних державного обліку лісів у
цілому по країні, на 2006-2010 та 2011-2015 роки - по
1000 тис. гривень на кожний період.

14. Проведення 115102,5 1083,8 3834,4 6782,1 9400,2 47001 47001
моніторингу стану
лісів, тис. гектарів

Загальні витрати, 57961 111 2910 3980 4960 23000 23000
тис. гривень

У тому числі за 57211 111 2760 3680 4660 23000 23000
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

15. Утримання
працівників лісового
господарства,
тис. гривень

Держкомлісгосп 1345699 94371 95256 101756 101756 476280 476280
Мінагрополітики 243251 10871,2 14665,2 18142,9 18142,9 90714,4 90714,4
Міноборони 29199,6 1991,1 2001,7 2006 2026,8 10441,5 10732,5
МНС 65514,4 4708,1 4708,1 4708,1 4708,1 23141 23541
Київська міськ- 19392 1264 1264 1287 1287 7145 7145
держадміністрація
Інші постійні 5320 380 380 380 380 1900 1900
лісокористувачі
Разом 1708376 113585,4 118275 128280 128300,8 609621,9 610312,9

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Держкомлісгосп 1299295,1 60972,1 82251 101756 101756 476280 476280
Мінагрополітики 68838,8 3230,4 4357,8 5391,2 5391,2 25234,1 25234,1
Разом 1368133,9 64202,5 86608,8 107147,2 107147,2 501314,1 501514,1

16. Керівництво та 159 171 171 171 855 855
управління у сфері
лісового
господарства,
чоловік

Загальні витрати, 41415,4 2102,1 3021,1 3024,1 3024,1 15120,5 15120,5
тис. гривень

У тому числі за 40735,4 2072,1 2974,1 2974,1 2974,1 14870,5 14870,5
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

17. Наукове
забезпечення
виконання Програми,
тис. гривень

Фундаментальні 2357,9 151,3 168,6 169 169 850 850
дослідження

У тому числі за 2357,9 151,3 168,6 169 169 850 850
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень
Прикладні 37934 2398,4 2711,6 2712 2712 13700 13700
розробки

У тому числі за 23334 1373,4 1686,6 1687 1687 8450 8450
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Фінансова 1025,2 76,2 73 73 73 365 365
підтримка
підготовки
наукових кадрів

У тому числі за 1025,2 76,2 73 73 73 365 365
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

Разом 41317,1 2625,9 2953,2 2954 2954 14915 14915

У тому числі за 26717,1 1600,9 1928,2 1929 1929 9665 9665
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

18. Підготовка
кадрів для потреб
галузі, чоловік

Підготовка 33948 2348 2375 2375 2400 12100 12350
бакалаврів та
молодших
спеціалістів,
усього

у тому числі

за державним 14125 975 985 985 1000 5040 5140
замовленням

за контрактом 19823 1373 1390 1390 1400 7060 7210

Вартість навчання 5947,5 5979,4 5979,4 5979,4 5979,4 5979,4
1 студента за
державним
замовленням, гривень

Вартість навчання 2229,1 2229,1 2229,1 2229,1 2229,1 2229,1
1 студента за
контрактом, гривень

Обсяги фінансування 84427,9 5798,8 5889,7 5889,7 5979,4 30136,2 30734,1
за державним
замовленням
(загальний фонд),
тис. гривень

Обсяги фінансування 44187,3 3060,6 3098,4 3098,4 3120,7 15737,4 16071,8
за контрактом
(спеціальний фонд)

Загальний обсяг 128615,2 8859,4 8988,1 8988,1 9100,1 45873,6 46805,9
фінансування

19. Ведення 61300 4300 4300 4300 4400 22000 22000
мисливського
господарства,
тис. гривень

У тому числі за 23347 155 1784 1784 1784 8920 8920
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

20. Фінансування 3010 215 215 215 215 1075 1075
заходів, що
випливають з
міжнародних
зобов'язань,
тис. гривень

У тому числі за 1365 105 105 105 525 525
рахунок коштів
державного бюджету,
тис. гривень

21. Капітальні
вкладення,
тис. гривень

Будівництво лісових
пожежних станцій,
кількість

Держкомлісгосп 58 10 3 3 7 18 17
Мінагрополітики 18 1 2 3 8 4
Міноборони 2 1 1
МНС 2 1 1
Мінекоресурсів 1 1
Київська міськ- 3 1 1 1
держадміністрація
Разом 84 10 5 6 13 29 21

Середньозважена 100 100 100 100 100 100
вартість одиниці
робіт, тис. гривень

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 5800 1000 300 300 700 1800 1700
Мінагрополітики 1800 100 200 300 800 400
Міноборони 200 100 100
МНС 800 400 400
Мінекоресурсів 100 100
Київська міськ- 300 100 100 100
держадміністрація
Разом 9000 1000 500 600 1600 3200 2100

У тому числі за
рахунок державних
централізованих
капітальних
вкладень,
тис. гривень

Держкомлісгосп 5800 1000 300 300 700 1800 1700
Мінагрополітики 1800 100 200 300 800 400
Разом 7600 1000 400 500 1000 2600 2100

Будівництво
пожежно-спостережних
веж, щогл та
пунктів, кількість

Держкомлісгосп 100 14 9 9 11 32 25
Мінагрополітики 11 1 1 3 6
Міноборони 1 1
МНС 1 1
Київська міськ- 1 1
держадміністрація
Разом 114 14 10 12 12 35 31

Середньозважена 60 60 60 60 60 60 60
вартість одиниці
робіт,
тис. гривень

Загальні витрати,
тис. гривень

Держкомлісгосп 6000 840 540 540 660 1920 1500
Мінагрополітики 660 60 60 180 360
Міноборони 60 60
МНС 180 180
Київська міськ- 60 60
держадміністрація
Разом 6960 840 600 840 720 2100 1860

У тому числі за
рахунок державних
централізованих
капітальних
вкладень,
тис. гривень

Держкомлісгосп 6000 840 540 540 660 1920 1500
Мінагрополітики 660 60 60 180 360
Разом 6660 840 540 600 720 2100 1860

Капітальне
будівництво,
тис. гривень

об'єкти лісо- 52090 1160 3920 4120 3110 19630 20150
господарського
призначення
(будинки
лісництв, лісові
кордони, гаражі,
складські
приміщення тощо)

об'єкти 46400 3600 3600 4700 17500 17000
соціальної сфери

У тому числі за 46400 3600 3600 4700 17500 17000
рахунок державних
централізованих
капітальних
вкладень,
тис. гривень

Будівництво лісових 712740,4 34344,5 67445,6 70242,7 70617,1 322395,2 147695,3
доріг у Карпатському
регіоні,
тис. гривень

У тому числі за 277037,6 28634,1 27710,9 27873,3 125485,1 67334,2
рахунок державних
централізованих
капітальних
вкладень,
тис. гривень

Впровадження
екологобезпечних
технологій (канатні
установки),
тис. гривень

Держкомлісгосп 43348 3613 5120 5360 4738 13231 11286
Мінагрополітики 19500 1500 1500 1500 7500 7500
Разом 62848 3613 6620 6860 6238 20731 18786

У тому числі за
рахунок державних
централізованих
капітальних
вкладень,
тис. гривень

Держкомлісгосп 20665 800 2560 2680 2370 6615 5640
Мінагрополітики 19500 1500 1500 1500 7500 7500
Разом 40165 800 4060 4180 3870 14115 13140

Придбання 69881 3826 7053 7263 7918 23089 20732
дорожньо-будівельної
техніки для
забезпечення
будівництва лісових
доріг, тис. гривень

У тому числі за 32846 3526 3630 3960 11540 10190
рахунок державних
централізованих
капітальних
вкладень,
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Загальний обсяг 959919,4 44783,5 89738,6 93525,7 94903,1 408645,2 228323,3
капітальних вкладень
для виконання
Програми,
тис. гривень

У тому числі за 410708,6 2640 40760,1 40220,9 42123,3 173340,1 111624,2
рахунок державних
централізованих
капітальних
вкладень,
тис. гривень

Фінансове
забезпечення
виконання Програми,
тис. гривень

Держкомлісгосп 11192329,8 686159,9 663546,7 671278,7 683539,8 4139799 4348005,7
Мінагрополітики 1710655,4 97858,1 100230,1 105935 106490,7 635832,9 664308,6
Міноборони 266098 18961,3 19244,1 19108,5 19114,4 94619,6 95050,1
МНС 114126,6 8199,9 8178,9 8178,9 8178,9 40495 40895
Мінекоресурсів 23877,1 1317,5 1514,1 1856,3 2069 8166,6 8953,6
Київська міськ- 74058,2 5154,2 5129,7 4735,7 4687,6 26943 27408
держадміністрація
Інші постійні 125499,1 7977,9 7819,3 8773,3 9972 46945,1 44011,5
лісокористувачі
Разом 13506644,2 825628,8 805662,9 819866,4 834052,4 4992801,2 5228632,5

У тому числі за
рахунок коштів
державного бюджету

Держкомлісгосп 2907596,2 118283,9 173541 195998,9 200411,3 1086366,9 1132994,2
Мінагрополітики 340184,3 9528,3 14755,8 16431,5 17591,7 140666,4 141210,6
Разом 3247780,5 127812,2 188296,8 212430,4 218003 1227033,3 274204,8

Крім того,
капітальні вкладення

Держкомлісгосп 936259,4 44783,5 87978,6 91425,7 92443,1 399565,2 220063,3
Мінагрополітики 21960 1600 1760 1860 8480 8260
Міноборони 260 60 100 100
МНС 980 180 400 400
Мінекоресурсів 100 100
Київська міськ- 360 160 100 100
держадміністрація
Разом 959919,4 44783,5 89738,6 93525,7 94903,1 408645,2 228323,3

У тому числі
державні
централізовані
капітальні вкладення

Держкомлісгосп 388748,6 2640 39160,1 38460,9 40263,3 164860,1 103364,2
Мінагрополітики 21960 1600 1760 1860 8480 8260
Разом 410708,6 2640 40760,1 40220,9 42123,3 173340,1 111624,2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього (разом з 14466563,6 870412,3 895401,5 913362,1 928955,5 5401446,4 5456955,8
капітальними
вкладеннями),
тис. гривень

У тому числі за 3658489,1 130452,2 229056,9 252651,3 260126,3 1400373,4 1385829
рахунок коштів
державного бюджету

9. Карпатський регіон

----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Загальний | У тому числі за роками

| обсяг |

| |-------------------------------------------------------------------

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 | 2011-2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Лісовідновлення, 124,5 8,5 8,5 8,6 8,6 44,1 46,4
тис. гектарів

Середньозважена 1231 1235 1303 1376 1380 1385
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати, 168859,8 10426,6 10448,1 11153,7 11778,6 60858 64194,8
тис. гривень

У тому числі за 11771 521,3 741,9 792 836,3 4321,3 4558,2
рахунок коштів
державного бюджету

2. Створення 0,084 0,006 0,006 0,006 0,006 0,03 0,03
протипожежних
розривів,
тис. кілометрів

Середньозважена 45 45 45 45 45 45
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати, 4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,4
тис. гривень

У тому числі за 4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,4
рахунок коштів
державного бюджету

3. Створення 12,87 0,83 0,88 0,91 0,92 4,52 4,81
мінералізованих
смуг,
тис. кілометрів

Середньозважена 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати, 431,1 27,8 29,5 30,5 30,8 151,4 161,1
тис. гривень

У тому числі за 431,1 27,8 29,5 30,5 30,8 151,4 161,1
рахунок коштів
державного бюджету

4. Догляд за 67,88 4,36 4,61 4,79 4,88 23,86 25,38
протипожежними
розривами та
мінералізованими
смугами,
тис. кілометрів

Середньозважена 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати, 427,6 27,5 29 30,2 30,7 150,3 159,9
тис. гривень

У тому числі за 427,6 27,5 29 30,2 30,7 150,3 159,9
рахунок коштів
державного бюджету

5. Забезпечення 800 50 50 50 50 300 300
авіаційної охорони
лісів від пожеж,
льотних годин

Середньозважена 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646
вартість одиниці
робіт, тис. гривень

Загальні витрати, 1316,8 82,3 82,3 82,3 82,3 493,8 493,8
тис. гривень

У тому числі за 1316,8 82,3 82,3 82,3 82,3 493,8 493,8
рахунок коштів
державного бюджету

6. Утримання 13256 901 865 710 1295 4742,5 4742,5
лісової пожежної
служби та
радіозв'язку,
придбання пожежних
автомобілів та
радіостанцій,
здійснення
невідкладних
протипожежних
заходів,
тис. гривень

У тому числі за 12845 490 865 710 1295 4742,5 4742,5
рахунок коштів
державного бюджету

7. Лісозахисні 436,3 30,8 30,8 31,3 31,3 156,2 155,9
заходи,
тис. гектарів

Середньозважена 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
вартість одиниці
робіт,
тис. гривень

Загальні витрати, 1025,5 72,4 72,4 73,6 73,6 367,1 366,4
тис. гривень

У тому числі за 1025,5 72,4 72,4 73,6 73,6 367,1 366,4
рахунок коштів
державного бюджету

8. Рубки, пов'язані 1053,2 78,5 79,8 76,7 77,6 370,3 370,3
з веденням лісового -------- ------ ------ ------- -------- ------- --------
господарства, 21761 1623 1626,1 1592,2 1595,3 7662,7 7661,7
чисельник -
тис. гектарів,
знаменник -
тис. куб. метрів

Середньозважена 17,52 17,64 17,79 17,77 15,87 15,79
вартість одиниці
робіт, гривень за
1 куб. метр

Загальні витрати, 356378,3 28435 28684,4 28325,2 28348,5 121607 120978,2
тис. гривень

У тому числі за 15823,4 336,6 1354,6 1337,6 1338,7 5742,8 5713,1
рахунок коштів
державного бюджету

9. Рубки головного 25303 1832 1702,1 1702,1 1702,1 9125,1 5239,6
користування,
тис. куб. метрів

У тому числі:

вибіркові рубки 52,4 3,1 3,1 3,1 3,1 20 20
поступові рубки 9757,9 685 690,7 691,1 691,1 3500 3500

Середньозважена 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2
вартість заготівлі
деревини, гривень
за 1 куб. метр

Загальні витрати, 1395966,6 101071,4 93904,9 93904,9 93904,9 503431,8 509748,7
тис. гривень

10. Захисне 13,85 0,29 0,9 0,9 0,9 5,34 5,57
лісорозведення,
тис. гектарів

Середньозважена 3200 3200 3200 3200 3200 3200
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати, 44320 928 2784 2816 2880 17088 17824
тис. гривень

У тому числі за 44320 928 2784 2816 2880 17088 17824
рахунок коштів
державного бюджету

11. Створення
захисних
лісонасаджень у
високогір'ї,
тис. гектарів

Закарпатська 2,6 0,08 0,1 0,1 0,1 0,7 1,5
область

Львівська 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
область

Івано- 0,18 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,07
Франківська
область

Разом 2,81 0,1 0,12 0,12 0,12 0,78 1,57

Середньозважена 7348 7348 7348 7348 7348 7348
вартість одиниці
робіт, гривень

Загальні витрати, 22406 739 844 915 966 6395 12547
тис. гривень

У тому числі за 22157 490 844 915 966 6395 12547
рахунок коштів
державного бюджету

12. Утримання 286,3 286,3 286,3 286,3 286,3 301
природно-заповідного
фонду, що перебував
у користуванні
підприємств та
організацій, які
належать до сфери
управління
Держкомлісгоспу,
тис. гектарів

Загальні витрати, 35970 1780 2630 2630 2630 13150 13150
тис. гривень

У тому числі за 27990,4 1132,4 2630 2630 2630 13150 13150
рахунок коштів
державного бюджету

13. Утримання 331656 23686 23690 23690 23690 118450 118450
працівників лісового
господарства,
тис. гривень

У тому числі за 214493 10068 13582 16796 16797 78625 78625
рахунок коштів
державного бюджету

14. Керівництво та 68 80 80 80 400 400
управління у сфері
лісового
господарства,
чоловік

Загальні витрати, 14241,7 676,2 1043,5 1043,5 1043,5 5217,5 5217,5
тис. гривень

У тому числі за 13561,7 646,2 993,5 993,5 993,5 4967,5 4967,5
рахунок коштів
державного бюджету

15. Наукове 9647,5 625,5 694 694 694 3470 3470
забезпечення
виконання Програми,
тис. гривень

У тому числі за 5587,5 335,5 404 404 404 2020 2020
рахунок коштів
державного бюджету

16. Ведення 5441,1 381,1 385 385 390 1950 1950
мисливського
господарства,
тис. гривень

У тому числі за 334 14,6 22,2 22,2 25 125 125
рахунок коштів
державного бюджету

17. Капітальні
вкладення

Будівництво лісових 8 1 1 5 1
пожежних станцій,
кількість

Середньозважена
вартість одиниці
робіт, тис. гривень

Загальні витрати, 800 100 100 500 100
тис. гривень

У тому числі за 800 100 100 500 100
рахунок державних
централізованих
капітальних вкладень

Будівництво 4 1 2 1
пожежно-спостережних
веж, щогл та
пунктів, кількість

Середньозважена 60 60 60
вартість одиниці
робіт, тис. гривень

Загальні витрати, 240 60 120 60
тис. гривень

У тому числі за 240 60 120 60
рахунок державних
централізованих
капітальних вкладень

Капітальне 6885 850 830 845 2010 2350
будівництво,
тис. гривень

У тому числі за 6885 850 830 845 2010 2350
рахунок державних
централізованих
капітальних вкладень

Відновлення лісової
дорожньої мережі в
Карпатському регіоні

Відновлення
дорожнього полотна,
кілометрів

Закарпатська 309,9 154,9 155
область

Львівська область 645 43,2 66,5 53 47,5 204 230,8

Івано- 597,7 258,1 15,5 14 15,5 65 229,6
Франківська
область

Чернівецька 60 15 15 15 15
область

Разом 1612,6 456,2 252 82 78 284 460,4

Витрати на
відновлення
дорожнього полотна,
тис. гривень

Закарпатська 3663,8 1813,8 1850
область

Львівська область 7552,6 505,8 778,7 620,6 556,2 2388,7 2702,6

Івано- 6998,7 3022,2 181,5 163,9 181,5 761,1 2688,5
Франківська
область

Чернівецька 702,4 175,6 175,6 175,6 175,6
область

Разом 18917,5 5341,8 2985,8 960,1 913,3 3325,4 5391,1

Відновлення мостів,
погонних метрів

Закарпатська 2156 1056 1100
область

Львівська область 12370 576 890 980 1080 4230 4614

Івано- 2067 923 40 40 40 241 783
Франківська
область

Чернівецька 2000 500 500 500 500
область

Разом 18593 2555 2530 1520 1620 4971 5397

Витрати на
відновлення мостів,
тис. гривень

Закарпатська 1679,2 839,2 840
область

Львівська область 9830,4 457,7 707,3 778,8 858,3 3361,6 3666,7

Івано- 1642,6 733,5 31,8 31,8 31,8 191,5 622,2
Франківська
область

Чернівецька 1589,2 397,3 397,3 397,3 397,3
область

Разом 14741,4 2030,4 1976,4 1207,9 1287,4 3950,4 4288,9

Відновлення
підпірних стінок,
погонних метрів

Закарпатська 12657,7 6357,7 6300
область

Львівська область 12000 540 900 900 900 4200 4560

Івано- 7889 3895 100 130 130 550 3084
Франківська
область

Чернівецька 4400 0 1100 1100 1100 1100
область

Разом 36946,7 10792,7 8400 2130 2130 5850 7644

Витрати на
відновлення
підпірних стінок,
тис. гривень

Закарпатська 1518,9 758,9 760
область

Львівська область 1432,3 64,5 107,4 107,4 107,4 501,3 544,3

Івано- 941,6 464,9 11,9 15,5 15,5 65,7 368,1
Франківська
область

Чернівецька 525,2 131,3 131,3 131,3 131,3
область

Разом 4418 1288,3 1010,6 254,2 254,2 698,3 912,4

Загальні витрати на
відновлення лісової
дорожньої мережі,
тис. гривень

Закарпатська 6861,9 3411,9 3450
область

Львівська область 18815,3 1028 1593,4 1506,8 1521,9 6251,6 6913,6

Івано- 9582,9 4220,6 225,2 211,2 228,8 1018,3 3678,8
Франківська
область

Чернівецька 2816,8 704,2 704,2 704,2 704,2
область

Разом 38076,9 8660,5 5972,8 2422,2 2454,9 7974,1 10592,4

У тому числі за
рахунок державних
централізованих
капітальних вкладень

Закарпатська 4250 800 3450
область

Львівська область 8501 736,4 704,3 725,9 2855 3479,4

Івано- 4147,2 137,9 134,9 148,9 549,6 3175,9
Франківська
область

Чернівецька 2816,8 704,2 704,2 704,2 704,2
область

Разом 19715 800* 5028,5 1543,4 1579 4108,8 6655,3
---------------

* У розрахунках на 2002 рік видатки враховано у коштах
державного бюджету, що виділяються Держкомлісгоспу на ведення
лісового господарства

Ремонт і
реконструкція
лісових доріг,
кілометрів

Закарпатська 915,8 65 65 65 65 327,8 328
область

Львівська область 431 24 38 32 34 143 160

Івано- 734,4 11 78 77 78 373,4 117
Франківська
область

Чернівецька 1510 60 120 120 120 500 590
область

Разом 3591,2 160 301 294 297 1344,2 1195

Витрати на ремонт і
реконструкцію
лісових доріг,
тис. гривень

Закарпатська 7501,5 531 531 531 531 2677,5 2700
область

Львівська область 3521 196,1 310,4 261,4 277,8 1168,2 1307,1

Івано- 5999,5 89,9 637,2 629 637,2 3050,4 955,8
Франківська
область

Чернівецька 12335,5 490,2 980,3 980,3 980,3 4084,6 4819,8
область

Разом 29357,5 1307,2 2458,9 2401,7 2426,3 10980,7 9782,7

Будівництво лісових
доріг, кілометрів

Закарпатська 1749,2 53,1 122,8 122,8 122,8 628 699,7
область

Львівська область 196 3,5 15 16,5 19 66 76

Івано- 2847 123,6 307,5 356,5 356,5 1598,5 104,4
Франківська
область

Чернівецька 295 12 20 20 20 100 123
область

Разом 5087,2 192,2 465,3 515,8 518,3 2392,5 1003,1

Витрати на
будівництво лісових
доріг, тис. гривень

Закарпатська 221948 6734,7 15574,7 15574,7 15574,7 79649,2 88840
область

Львівська область 24858,7 443,9 1902,4 2092,7 2409,8 8370,8 9639,1

Івано- 361084,4 15676,2 39000,2 45214,8 45214,8 202737,4 13241
Франківська
область

Чернівецька 37414,9 1522 2536,6 2536,6 2536,6 12683 15600,1
область

Разом 645306 24376,8 59013,9 65418,8 65735,9 303440,4 127320,2

У тому числі за
рахунок державних
централізованих
капітальних вкладень

Закарпатська 88779,5 6229,9 6229,9 6229,9 31859,8 38230
область

Львівська область 9943,5 761 837,1 963,9 3348,3 4033,2

Івано- 144433,8 15600,1 18085,9 18085,9 81095 11566,9
Франківська
область

Чернівецька 14965,8 1014,6 1014,6 1014,6 5073,2 6848,8
область

Разом 258122,6 23605,6 26167,5 26294,3 121376,3 60678,9

Впровадження 43348 3613 5120 5360 4738 13231 11286
екологобезпечних
технологій (канатні
установки),
тис. гривень

У тому числі за 20665 800 2560 2680 2370 6615 5640
рахунок державних
централізованих
капітальних вкладень

Придбання 69881 3826 7053 7263 7918 23089 20732
дорожньо-будівельної
техніки для
забезпечення
будівництва лісових
доріг, тис. гривень

У тому числі за 32846 3526 3630 3960 11540 10190
рахунок державних
централізованих
капітальних
вкладень,
тис. гривень

Загальний обсяг 833894,4 41783,5 80528,6 83795,7 84218,1 361345,2 182223,3
капітальних вкладень
для виконання
Програми в розрізі
регіону,
тис. гривень

У тому числі 338473,6 800 35630,1 34950,9 35148,3 146270,1 85674,2
державні
централізовані
капітальні
вкладення

Витрати на 2401348 169860,1 166186,4 166484,2 167838,2 857523,8 873455,3
забезпечення
виконання Програми в
розрізі регіону,
тис. гривень

У тому числі за 380220 15972,9 24434,7 27633,2 28383,2 138341,1 145454,9
рахунок коштів
державного бюджету

Загальні витрати на 3235242,4 211643,6 246715 250279,9 252056,3 1218869 1056678,6
виконання Програми в
розрізі регіону
разом з капітальними
вкладеннями,
тис. гривень

У тому числі за 718693,6 16772,9 60064,8 62584,1 63531,5 284611,2 231129,1
рахунок коштів
державного бюджету

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу