open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2023  № 682


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2023 р.
за № 2245/41301

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 736 від 29.12.2023}

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, такі зміни:

у пункті 4:

в абзаці четвертому підпункту 2 цифри і слово «2022 рік» замінити словами «відповідний бюджетний період»;

у підпункті 3:

в абзаці третьому:

після цифр і слова «1 та 2» доповнити словом «цього»;

цифру і слова «1 цього наказу» виключити;

в абзаці четвертому слова і цифри «графи 5-7 та графа» замінити словами «графи «Затверджено у паспорті бюджетної програми» та»;

після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5. Установити, що у 2024 році, як виняток із Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених цим наказом, головні розпорядники, що належать до сектору безпеки і оборони, складають звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2023 рік, видатки за якими спрямовуються на національну безпеку і оборону, з урахуванням підпунктів 1-3 пункту 4 цього наказу.».

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.

2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), що додаються.

3. Внести зміни до форми паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2021 року № 677), виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Внести зміни до форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2021 року № 677), виклавши її в новій редакції, що додається.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 736 від 29.12.2023}

5. Департаменту державного бюджету в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім пункту 4 цього наказу та підпункту 2 пункту 3 Змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2025 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України


Голова Державної казначейської служби України


Голова Державної аудиторської служби УкраїниО. Вискуб


Т. Слюз


А. Басалаєва


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
11 грудня 2023 року № 682


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2023 р.
за № 2245/41301

ЗМІНИ
до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19)

1. У розділі I:

1) у пункті 1:

в абзаці третьому слова «та їх виконання може бути перевірено» замінити словами «, їх виконання має перевірятися»;

абзац четвертий доповнити новим реченням такого змісту: «Напрями використання бюджетних коштів висвітлюють як безпосередньо публічні послуги, так і їх отримувачів та/або надавачів.»;

2) в абзаці першому пункту 2:

після слів «крім бюджетних програм Пенсійного фонду України» доповнити словами «щодо пенсійного забезпечення»;

слова «з відшкодування шкоди» замінити словами «за заходами щодо відшкодування шкоди»;

3) у пункті 3:

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі встановлення бюджетних призначень законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України та/або відкриття в установленому законодавством України порядку нових бюджетних програм після прийняття закону про Державний бюджет України головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проєкти паспортів таких бюджетних програм протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету.».

У зв’язку з цим абзаци другий-дванадцятий вважати абзацами третім-тринадцятим відповідно;

абзаци третій-сьомий виключити;

У зв’язку з цим абзаци восьмий-тринадцятий вважати абзацами третім-восьмим відповідно;

4) в абзаці першому пункту 6 слова та цифру «третім-сьомим пункту 3 цього розділу,- протягом двох тижнів після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету» замінити словами та цифрою «другим і третім пункту 3 цього розділу,- у тижневий строк від дня погодження Мінфіном проєкту паспорта бюджетної програми»;

5) абзац одинадцятий пункту 10 викласти в редакції:

«Якщо під час виконання бюджетної програми зміна обставин зумовлює відхилення (збільшення або зменшення) обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямами використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, але не призводить до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів, зміни до паспорта такої бюджетної програми не вносяться. Пояснення щодо причин таких відхилень надаються головним розпорядником у звіті про виконання паспорта бюджетної програми.».

2. У розділі II:

1) у пункті 1 слова та цифри «, у випадках, передбачених абзацами четвертим-шостим пункту 3 розділу I цих Правил» виключити;

2) у пункті 2 слова та цифри «або виникла у випадках, передбачених абзацами третім-шостим пункту 3 розділу I цих Правил» замінити словами «, закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України або відкрита в установленому законодавством України порядку після прийняття закону про Державний бюджет України»;

3) у пункті 7 слова «за загальним та спеціальним фондами державного бюджету» замінити словами «як результат її виконання за рахунок коштів загального і спеціального фондів разом».

3. У розділі III:

1) у пункті 5:

абзац третій викласти в редакції:

«у графах 6-8 - обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету), визначених з урахуванням даних зведеної річної бюджетної звітності, поданої до Казначейства. При цьому рядок «Усього» має відповідати даним зведеної річної бюджетної звітності за відповідною бюджетною програмою, в тому числі показник у графі 7 має дорівнювати сумі касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за рік, наведених у звітах про надходження і використання коштів спеціального фонду (додатки 2-6 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року № 44));»;

абзац п’ятий доповнити новим реченням такого змісту: «Пояснення щодо причин відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за спеціальним фондом надається із зазначенням джерел надходжень спеціального фонду.»;

2) пункт 7 після слів «виконання бюджетної програми» доповнити словами «і досягнуті за рахунок коштів загального і спеціального фондів разом».

{Зміни до Правил із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 736 від 29.12.2023}

Директор Департаменту
державного бюджетуВ. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2023 року № 682)

ПАСПОРТ
бюджетної програми

{Форма паспорта із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 736 від 29.12.2023}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2023 року № 682)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 736 від 29.12.2023}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: