open Про систему
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2022 р. № 332
Київ

Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 363 від 25.03.2022
№ 418 від 09.04.2022
№ 457 від 16.04.2022
№ 507 від 29.04.2022
№ 562 від 07.05.2022
№ 602 від 17.05.2022
№ 740 від 28.06.2022
№ 755 від 01.07.2022
№ 784 від 07.07.2022
№ 923 від 19.08.2022
№ 1168 від 14.10.2022
№ 1364 від 06.12.2022 -  з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 1481 від 30.12.2022
№ 1475 від 30.12.2022}

{Установити, що з 1 серпня 2023 р. виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, а також особам, у яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, зруйноване або непридатне для проживання житлове приміщення та яким допомогу було призначено відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, продовжується автоматично на один шестимісячний період згідно з Постановою КМ № 709 від 11.07.2023. Виплата допомоги не продовжується особам, що зазначені в абзацах другому-п'ятому пункту 1 Постанови КМ № 709 від 11.07.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

{Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1475 від 30.12.2022}

2. З метою забезпечення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам виділити Міністерству соціальної політики 10000 млн. гривень на програму в загальному фонді державного бюджету 2501480 “Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам може здійснюватися також за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав і міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших, не заборонених законодавством джерел.

3. Внести до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2016 р., № 46, ст. 1669; 2020 р., № 81, ст. 2609; 2021 р., № 98, ст. 6387), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 269, зміни, що додаються.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2022 р. № 332

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

1. У пункті 2:

1) в абзаці першому слова “, форму якої затверджує Мінсоцполітики,” замінити словами і цифрою “за формою згідно додатком 1”;

2) абзац вісімнадцятий доповнити словами “(далі - територія адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії)”;

3) абзац дев’ятнадцятий замінити абзацами такого змісту:

“На отримання довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;

сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.”.

2. Доповнити Порядок пунктом 21 такого змісту:

“21. Заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія) повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі наявності в такої особи дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку (далі - е-свідоцтво про народження).

Для подання заяви особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, із увімкненою функцією геолокації, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Заява про взяття на облік в електронній формі формується засобами мобільного додатка Порталу Дія у формі, придатній для сприйняття її змісту відповідно до відомостей, зазначених у пункті 3 цього Порядку, заповнення форм (полів) заяви здійснюється автоматично, зокрема з урахуванням відомостей, отриманих у порядку електронної інформаційної взаємодії.

Під час формування заяви в мобільному додатку Порталу Дія отримуються/підтверджуються такі відомості:

із Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС (щодо осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру) - відомості про стать особи, дату та місце народження, серію та/або номер, дату видачі, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт, строк дії (за наявності), адресу та дату поточного задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

із відомчої інформаційної системи ДМС через єдину інформаційну систему МВС - відомості про адресу та дату поточного задекларованого/зареєстрованого місця проживання, відомості про особу (за наявності): стать, дата та місце народження, серія та номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт;

із електронного пристрою, за допомогою якого особа подає заяву, - відомості про геолокацію особи на момент подання такої заяви;

із е-свідоцтва про народження (за наявності) - відомості про серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Для визначення застрахованих осіб, зазначених в абзацах дванадцятому - чотирнадцятому пункту 2 цього Порядку, використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України.

Протягом одного робочого дня з дня визначення території адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії, ДПС передає Пенсійному фонду України відомості про страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сформовані ДПС станом на 1 число місяця.

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до 10 числа, формує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, зазначених у абзацах дванадцятому - чотирнадцятому пункту 2 цього Порядку, що містить актуальні відомості на дату та час її формування.

Порядок інформаційної взаємодії між ДПС, Пенсійним фондом України та Мінцифри, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.

Формування заяви про взяття на облік в електронній формі припиняється за допомогою засобів мобільного додатка Порталу Дія, якщо зазначені в заяві відомості:

надані не в повному обсязі;

не відповідають відомостям інформаційно-комунікаційних систем, зазначених у цьому пункті;

не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про взяття на облік, несе заявник.

У разі подання заяви в електронній формі через Портал Дія, у тому числі мобільний додаток Порталу Дія, складення та/або подання будь-яких інших заяв, документів чи відомостей для отримання довідки не вимагається.

Обробка персональних даних осіб здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Заява про взяття на облік в електронній формі, сформована засобами мобільного додатка Порталу Дія та накладеним віддаленим кваліфікованим електронним підписом “Дія.Підпис” (“Дія ID”) особи, передається засобами Порталу Дія до інформаційної системи Мінсоцполітики для включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Після включення відомостей про особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб така особа може сформувати засобами Порталу Дія електронну довідку, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення та взяття на облік такої особи відповідно до пункту 61 цього Порядку.”

3. В абзаці першому пункту 6 слова “за формою згідно з додатком” замінити словами і цифрою “за формою згідно з додатком 2”.

4. У пункті 61:

1) в абзаці першому слова “отримала довідку, може замовити відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в довідці” замінити словами “включена до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб може замовити електронну довідку”;

2) в абзаці третьому слова “ Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія)” замінити словами “Порталу Дія”.

5. У додатку до Порядку слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 2”.

6. Доповнити Порядок додатком 1 такого змісту:


“Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2022 р. № 332

ПОРЯДОК
надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

1. Цей Порядок визначає механізм надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі - допомога).

2. Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії та що визначені в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

Облік внутрішньо переміщених осіб ведеться відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).

3. Допомога надається щомісячно з місяця звернення до квітня 2022 р. включно на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 16.04.2022}

для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень;

для інших осіб - 2000 гривень.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 16.04.2022}

Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 р. включно, надається починаючи з березня 2022 року.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 363 від 25.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 09.04.2022}

Допомога на проживання призначається автоматично без подання додаткового звернення внутрішньо переміщеним особам, які станом на 1 березня 2022 р. отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271). Виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам за місяці, у яких вони отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, не здійснюється.

Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р., крім осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, після 24 лютого 2022 року.

{Абзац сьомий пункту 3 в редакції Постанов КМ № 923 від 19.08.2022, № 1364 від 06.12.2022 - зміни набирають чинності з дня опублікування Постанови КМ № 1364 від 06.12.2022 та застосовуються з 1 лютого 2023 року, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 1481 від 30.12.2022}

Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 16.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 507 від 29.04.2022 - застосовується з 1 травня 2022 року, № 602 від 17.05.2022, № 740 від 28.06.2022, № 1168 від 14.10.2022; в редакції Постанови КМ № 1364 від 06.12.2022 - зміни набирають чинності з дня опублікування Постанови КМ № 1364 від 06.12.2022 та застосовуються з 1 лютого 2023 року, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 1481 від 30.12.2022}

Інформація про території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (далі - перелік).

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 16.04.2022; в редакції Постанов КМ № 562 від 07.05.2022, № 1364 від 06.12.2022 - зміни набирають чинності з дня опублікування Постанови КМ № 1364 від 06.12.2022 та застосовуються з 1 лютого 2023 року, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 1481 від 30.12.2022}

У разі віднесення територій до таких, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідна інформація внесена до переліку.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 923 від 19.08.2022; в редакції Постанови КМ № 1364 від 06.12.2022 - зміни набирають чинності з дня опублікування Постанови КМ № 1364 від 06.12.2022 та застосовуються з 1 лютого 2023 року, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 1481 від 30.12.2022}

4. Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Розмір отриманої допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

5. Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги.

Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби шляхом проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається відповідний акт за формою, встановленою Нацсоцслужбою.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

Вибіркова перевірка проводиться за рішенням керівника (заступника керівника) територіального органу Нацсоцслужби відповідно до сформованих з використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб списків, наданих Нацсоцслужбою її територіальним органам.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

Під час проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи за відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом десяти календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

Посадова особа територіального органу Нацсоцслужби протягом одного робочого дня передає акт органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

У разі коли внутрішньо переміщена особа протягом десяти календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

6. Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву, яка формується засобами Порталу Дія.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

У заяві зазначається:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

наявність статусу особи з інвалідністю;

відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.

Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми. У разі відсутності у заяві інформації про наявність статусу особи з інвалідністю відповідні дані можуть бути отримані з інформаційних ресурсів Мінсоцполітики.

{Абзац дванадцятий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1168 від 14.10.2022}

Обробка персональних даних внутрішньо переміщених осіб, які подають заяву, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Заява про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за формою згідно з додатком 1 може бути також подана до органу соціального захисту населення, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

{Абзац чотирнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 602 від 17.05.2022, № 1168 від 14.10.2022}

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника, може подавати від її імені до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг:

{Абзац шістнадцятий пункту 6 в редакції Постанов КМ № 507 від 29.04.2022 - застосовується з 1 травня 2022 року, № 784 від 07.07.2022}

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки), за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 507 від 29.04.2022 - застосовується з 1 травня 2022 року}

особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 507 від 29.04.2022 - застосовується з 1 травня 2022 року}

особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилися без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 507 від 29.04.2022 - застосовується з 1 травня 2022 року}

Виплата допомоги такій дитині здійснюється починаючи з березня 2022 р. у разі звернення за її наданням до 15 травня 2022 р. включно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або на номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 507 від 29.04.2022 - застосовується з 1 травня 2022 року}

Заяву про виплату допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подавати її законний представник (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна), уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким опікуна не призначено або втрачено з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях) до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022; в редакції Постанови КМ № 784 від 07.07.2022}

Виплата допомоги такій недієздатній особі здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 784 від 07.07.2022}

Допомога призначається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 923 від 19.08.2022}

У разі коли внутрішньо переміщена особа змінювала своє місце обліку та не отримала допомогу, на яку вона мала право, допомога призначається за останнім місцем обліку.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 923 від 19.08.2022}

У разі коли внутрішньо переміщена особа подала заяву відповідно до абзацу першого цього пункту до 30 квітня 2022 р. та не отримала допомогу, допомога надається за період, коли така особа мала право на допомогу на підставі сформованого Мінцифри відповідного переліку внутрішньо переміщених осіб, що подається Мінсоцполітики.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 923 від 19.08.2022; в редакції Постанови КМ № 1168 від 14.10.2022}

Перелік, сформований Мінцифри, повинен містити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); серію та/або номер паспорта громадянина України; відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа; реквізити свідоцтва про народження (за наявності); відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою (за наявності); номер телефону (за наявності) та адресу електронної пошти (за наявності).

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 923 від 19.08.2022; в редакції Постанови КМ № 1168 від 14.10.2022}

Мінсоцполітики через державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” передає отримані від Мінцифри зазначені переліки внутрішньо переміщених осіб органам соціального захисту населення для опрацювання.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 923 від 19.08.2022; в редакції Постанови КМ № 1168 від 14.10.2022}

За наявності у сформованих Мінцифри переліках внутрішньо переміщених осіб всієї необхідної інформації для призначення і виплати допомоги орган соціального захисту населення забезпечує призначення такої допомоги за відповідний період.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

У разі відсутності у зазначених переліках необхідної інформації або некоректності її викладення орган соціального захисту населення за наявності засобів зв’язку інформує внутрішньо переміщену особу, включену до сформованого Мінцифри переліку, про надання такою особою необхідної інформації для призначення допомоги за відповідні періоди, а у разі невключення інформації про особу до переліку така особа додатково подає інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви засобами Порталу Дія.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву відповідно до абзацу першого цього пункту до 30 квітня 2022 р. та не отримала допомогу, звертається до 1 грудня 2022 р. до органу соціального захисту населення особисто чи засобами поштового зв’язку із заявою за формою згідно з додатком 1.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

7. Для подання заяви з використанням мобільного додатку Порталу Дія внутрішньо переміщеній особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

8. Перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною особою в заяві, проводиться органами соціального захисту населення, уповноваженою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг під час формування та подання заяви засобами Порталу Дія.

У разі виявлення помилки у персональних даних одержувача, даних номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) або категорії одержувача (працездатна особа, дитина, особа з інвалідністю) орган соціального захисту населення проводить коригування відповідної інформації та здійснює перерахунок розміру допомоги (з урахуванням раніше виплачених сум допомоги).

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 602 від 17.05.2022}

9. Список внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, за формою згідно з додатком 2 формується органами соціального захисту населення на підставі поданих заяв після проведення перевірки інформації та подається державному підприємству “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики”.

За технічної можливості централізоване нарахування допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюється на підставі сформованого Мінцифри переліку, сформованого органами соціального захисту населення списку внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, та заяв, поданих засобами Порталу Дія.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 923 від 19.08.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1168 від 14.10.2022}

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 602 від 17.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 923 від 19.08.2022}

10. Державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” на підставі списків, отриманих від органів соціального захисту населення або централізованого нарахування допомоги внутрішньо переміщеним особам відповідно до абзацу другого пункту 9 цього Порядку, щомісяця до 2, 12 і 22 числа формує Реєстри внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку через АТ “Ощадбанк” на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок одержувача.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 923 від 19.08.2022}

Реєстр внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, подається Мінсоцполітики з накладеною кваліфікованою електронною печаткою за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої передачі АТ “Ощадбанк”.

Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України, державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” та Мінсоцполітики здійснюється внутрішніми захищеними каналами зв’язку.

Інформаційна взаємодія Пенсійного фонду України і АТ “Ощадбанк” здійснюється за форматами та механізмом, визначеними договорами про інформаційну взаємодію для Програми “єПідтримка”.

Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів у системі електронних платежів Національного банку не справляється.

11. У разі неправомірного або повторного отримання внутрішньо переміщеною особою допомоги на проживання за певний період суми виплаченої допомоги повертаються особою добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення.

Повернення одержувачами коштів виплаченої їм допомоги проводиться на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства.

У разі повернення коштів одержувачем допомоги на рахунок Мінсоцполітики заява про повторне її перерахування одержувачу не розглядається.

Повернуті кошти Мінсоцполітики використовує з дотриманням вимог бюджетного законодавства.

{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 602 від 17.05.2022}Додаток 1
до Порядку надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2022 р. № 755)

ЗАЯВА
про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 755 від 01.07.2022}Додаток 2
до Порядку надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам

СПИСОК
внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання

Порядковий номер

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги

Реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги

Номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання (за стандартом IBAN) отримувача допомоги

Наявність у внутрішньо переміщеної особи статусу особи з інвалідністю

Кількість неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою

Сума надання отримувачу допомоги, гривень


Додаток 3
до Порядку надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам

РЕЄСТР
внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання

Порядковий номер

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги

Реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги

Номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання (за стандартом IBAN) отримувача допомоги

Сума допомоги, гривень

{Порядок використання коштів державного бюджету для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1475 від 30.12.2022}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2022 р. № 332

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 554 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2411).

3. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 та від 1 жовтня 2014 р. № 509, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 34 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 11, ст. 280).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 95 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 583).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 212 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 32, ст. 920).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 257 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1069).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2015 р. № 427 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 52, ст. 1670).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 636 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, ст. 2312).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 810 “Про внесення зміни до пункту 5 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2716).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1014 “Про внесення зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3437).

11. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 964 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 101, ст. 3312).

12. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і від 22 вересня 2016 р. № 646, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 370 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1455).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 453 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1683).

14. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 689 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2329).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1044 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 122).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 15 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 10, ст. 359).

17. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 548 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 57, ст. 1992).

18. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 713 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2436).

19. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і 509, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 68, ст. 2361).

20. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 32, ст. 1095).

21. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 386 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1389).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 491 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1591).

23. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1035 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 89, ст. 2888).

24. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 402 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 35, ст. 2098).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1134 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 88, ст. 5658).

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: