open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2023, № 6-7, ст.18)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2811-IX від 01.12.2022}

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) гіг-контракт - цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V цього Закону;

2) гіг-спеціаліст - фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем;

3) загальний дохід юридичної особи - сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), іншого операційного доходу у вигляді роялті, якщо такі роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

4) заявник - юридична особа, яка звернулася до уповноваженого органу із заявою про набуття статусу резидента Дія Сіті;

5) кваліфікований дохід - сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та роялті (якщо такі суми роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції), отриманих у результаті здійснення видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону;

6) компенсація - сума грошових коштів, що підлягає виплаті у випадках, передбачених цим Законом або договором, стороною якого є резидент Дія Сіті;

7) конкурентна дія - будь-яка з дій, зазначених у пунктах 1-4 частини третьої статті 27 цього Закону, або інша дія, визначена договором про утримання від вчинення конкурентних дій між резидентом Дія Сіті та фахівцем як конкурентна;

8) незалежний висновок - звіт з надання впевненості, наданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у звіті про відповідність за певний період;

9) правовий режим Дія Сіті - сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі;

10) реєстр Дія Сіті - реєстр, який ведеться в електронній формі та містить інформацію про юридичних осіб, які перебувають або перебували у статусі резидента Дія Сіті;

11) резидент Дія Сіті - юридична особа, яка відповідно до цього Закону набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі;

12) розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам - сума, що розраховується шляхом ділення суми всіх виплат у вигляді винагороди (заробітної плати) (до утримання податків, зборів та інших обов’язкових платежів), здійснених юридичною особою працівникам та гіг-спеціалістам у відповідному календарному місяці, на загальну кількість працівників та гіг-спеціалістів, яким здійснювалися такі виплати;

13) строк резидентства - період з дня набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті до дня втрати такою юридичною особою статусу резидента Дія Сіті;

14) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки;

15) фахівець - працівник чи гіг-спеціаліст резидента Дія Сіті або фізична особа (фізична особа - підприємець), залучена резидентом Дія Сіті на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового договору про виконання робіт (надання послуг) у межах здійснення видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону.

2. Термін "Єдиний державний реєстр" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", терміни "кінцевий бенефіціарний власник", "постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів" та "структура власності" - у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" - у значенні, наведеному в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", терміни "пов’язані особи", "податковий борг" та "роялті" - у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

Стаття 2. Відносини, які регулюються цим Законом

1. Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій, а також талановитих спеціалістів.

2. Відносини щодо набуття та втрати статусу резидента Дія Сіті, відносини за участю резидента Дія Сіті та щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.

4. Загальними засадами правового режиму Дія Сіті є:

1) свобода діяльності - наявність у всіх резидентів Дія Сіті права самостійно провадити господарську діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з третіми особами з урахуванням положень цього Закону, а також наявність у фахівців права самостійно здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з іншими особами;

2) невтручання - невтручання держави, державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність резидентів Дія Сіті, якщо така діяльність здійснюється в межах цього Закону та іншого законодавства України;

3) презумпція правомірності діяльності резидентів Дія Сіті - прийняття рішення на користь резидентів Дія Сіті або заявників у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов’язків резидентів Дія Сіті або заявників, або держави, або державних органів чи органів місцевого самоврядування, або їх посадових осіб;

4) стабільність - гарантія державою збереження правового режиму Дія Сіті та стабільності його умов, передбачених цим Законом та законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, протягом строку, визначеного цим Законом, включаючи недопустимість обмеження чи звуження змісту прав та гарантій, передбачених правовим режимом Дія Сіті, а також недопустимість збільшення регуляторного навантаження на резидентів Дія Сіті протягом такого строку;

5) формальний характер процедури набуття статусу резидента Дія Сіті - відсутність вимог щодо отримання спеціальних дозволів, ліцензування чи здійснення заходів державного нагляду (контролю) для подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті і внесення інформації про заявника до реєстру Дія Сіті;

6) добровільність резидентства в Дія Сіті - неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія Сіті.

5. Правовий режим Дія Сіті застосовується до відносин за участю резидента Дія Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті протягом строку його резидентства з урахуванням положень частин шостої та сьомої цієї статті.

6. До договірних відносин за участю резидента Дія Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті, які виникли під час строку його резидентства, застосовується правовий режим Дія Сіті незалежно від факту втрати такою юридичною особою статусу резидента Дія Сіті, якщо інше прямо не передбачено договором або цим Законом.

7. Особливості застосування до резидента Дія Сіті спеціальних умов оподаткування, день початку і день припинення застосування таких умов визначаються Податковим кодексом України.

Стаття 3. Строк та гарантії стабільності правового режиму Дія Сіті

1. Правовий режим Дія Сіті відповідно до цього Закону встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті.

2. Протягом 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті держава гарантує резидентам Дія Сіті чинність правового режиму Дія Сіті та стабільність його умов, визначених цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, а також додержання прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців.

3. Якщо протягом визначеного частиною другою цієї статті строку законодавством буде встановлено інші норми, ніж передбачені цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців, які передбачатимуть більш сприятливі умови ведення діяльності та/або зменшуватимуть розмір податків, зборів чи інших обов’язкових платежів, або скасовуватимуть їх, пом’якшуватимуть чи скасовуватимуть відповідальність резидента Дія Сіті та/або залучених ним фахівців, або в інший спосіб покращуватимуть їх становище, до резидента Дія Сіті та залучених ним фахівців мають застосовуватися такі інші норми.

4. Передбачені цією статтею гарантії стабільності правового режиму Дія Сіті не поширюються на зміни до законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища.

5. На всіх резидентів Дія Сіті та їх учасників (акціонерів) поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством про інвестиційну діяльність та режим іноземного інвестування.

Розділ II. РЕЗИДЕНТИ ДІЯ СІТІ

Стаття 4. Статус резидента Дія Сіті

1. Набуття статусу резидента Дія Сіті за цим Законом є добровільним. Для набуття статусу резидента Дія Сіті юридична особа має звернутися до уповноваженого органу із заявою в порядку, визначеному цим Законом.

2. Юридична особа набуває статусу резидента Дія Сіті з дня внесення відповідного запису до реєстру Дія Сіті з урахуванням положень частини сьомої статті 2 цього Закону.

3. Юридична особа втрачає статус резидента Дія Сіті з дня внесення відповідного запису до реєстру Дія Сіті з урахуванням положень частини сьомої статті 2 цього Закону.

4. Для провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів - на підставі гіг-контрактів відповідно до цього Закону, а також підрядників та виконавців, у тому числі фізичних осіб - підприємців, - на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством.

Стаття 5. Вимоги до резидента Дія Сіті

1. Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:

1) здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою цієї статті, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі;

2) розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;

3) середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб;

4) сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);

5) щодо юридичної особи відсутні обставини, передбачені частиною другою цієї статті.

2. Не може бути резидентом Дія Сіті юридична особа:

1) яка зареєстрована на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави;

2) у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать державі Україна або територіальній громаді;

3) яка має статус неприбуткового підприємства, установи, організації;

4) яка порушила вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи;

5) прямим або опосередкованим власником часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі. Це положення не застосовується у разі здійснення володіння часткою (акціями) у статутному (акціонерному) капіталі через юридичну особу, акції якої перебувають в обігу на фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім випадків реєстрації такої юридичної особи відповідно до законодавства держави-агресора);

6) у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

7) стосовно якої застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано такі обмежувальні заходи (санкції);

8) яка визнана банкрутом;

9) яка перебуває у процесі припинення, крім перетворення;

10) яка протягом більш як 30 днів має податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року);

11) яка є постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, та не виконала вимоги законодавства щодо включення до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа (якщо такі вимоги встановлені законодавством як умова надання відповідних послуг);

12) яка здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

3. Юридична особа, яка відповідає не всім вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті, має право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому вона набула статусу резидента Дія Сіті, за умови дотримання таких вимог:

1) відповідає вимогам, передбаченим пунктами 1, 4 і 5 частини першої цієї статті;

2) державну реєстрацію створення юридичної особи здійснено не раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті;

3) розмір доходу юридичної особи, визначений відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України для суб’єктів господарювання третьої групи платників єдиного податку, у кожному з таких років:

у календарному році, що передує календарному року, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;

у календарному році, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;

у календарному році, в якому юридична особа набула статусу резидента Дія Сіті;

у календарному році, наступному за роком, у якому юридична особа набула статусу резидента Дія Сіті;

4) у заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті зазначено про звернення до уповноваженого органу відповідно до частини третьої цієї статті.

Якщо після настання терміну, визначеного абзацом першим частини третьої цієї статті, юридична особа відповідає всім вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті, вона продовжує перебувати у статусі резидента Дія Сіті.

4. Видами діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті, є:

1) комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткованням, які включають:

розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення, включаючи комп’ютерні ігри; інші роботи на усіх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, включаючи бізнес-аналіз предметної області, розробку специфікацій програмного забезпечення, розробку та дизайн користувацьких інтерфейсів, розробку архітектури програмних рішень, програмування, контроль якості, розробку технічної документації, розробку користувацької документації, переклад та адаптацію програмного забезпечення;

розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання програмного забезпечення - системного програмного забезпечення (у тому числі оновленого та актуалізованого), прикладних програм (у тому числі оновлених та актуалізованих), зокрема комп’ютерних ігор, баз даних, веб-сайтів;

налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної (автоматизованої) системи клієнта та пристроях кінцевих користувачів, у тому числі налаштування програмного забезпечення, розробленого третіми особами;

планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, у тому числі консультування та навчання користувачів таких систем, інше консультування з питань впровадження та використання програмного забезпечення, у тому числі розробленого третіми особами;

керування й експлуатацію комп’ютерних систем клієнтів та/або засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної (автоматизованої) системи клієнта;

інші розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку комп’ютерних ігор, що включають створення дизайну та наповнення для комп’ютерних ігор, переклад та адаптацію комп’ютерних ігор, компонування кіно- та відеофільмів як елементів комп’ютерних ігор, спеціалізовану діяльність з дизайну елементів комп’ютерних ігор, діяльність в сфері фотографії для комп’ютерних ігор, індивідуальну мистецьку діяльність із створення елементів комп’ютерних ігор, послуги з художнього оформлення елементів комп’ютерних ігор;

2) видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення, що включає:

видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у тому числі його переклад або адаптацію за власний рахунок: операційних систем, бізнес-, навчальних, розважальних та інших програмних додатків;

видання комп’ютерних ігор для будь-яких платформ, у тому числі їх переклад або адаптацію за власний рахунок;

видання елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерних ігор;

надання та передання майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення, у тому числі комп’ютерні ігри, та його елементи;

3) надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі "онлайн" та надання веб-послуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, у тому числі комп’ютерних ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу;

4) освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерні ігри, навчання бізнес аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробці документації;

5) оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, крім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність веб-порталів, що включають:

автоматизоване оброблення даних, отриманих від клієнта, автоматизоване складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта, у тому числі глибинний аналіз таких даних (процес напівавтоматичного аналізу великих баз даних з метою пошуку корисних фактів);

керування веб-сайтами, які надають можливість пошуку у мережі Інтернет та/або використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі;

керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент, стрімінгові та інші платформи;

6) дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій;

7) проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів;

8) діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань;

9) діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

10) забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється; розроблення та впровадження організаційних заходів, програмних та апаратно-програмних продуктів, призначених для запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від кібератак, ліквідації їх наслідків, відновлення сталості функціонування комунікаційних та технологічних систем (мереж); оброблення та аналіз даних про обставини кіберінциденту та його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних рекомендацій; планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, призначені для захищеної обробки інформації (даних); надання консультацій з питань забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем та програмного забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування IT-систем клієнта; надання послуг з експлуатації та технічного обслуговування комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних та технологічних систем (мереж); проведення досліджень та здійснення експериментальних розробок у сфері забезпечення кібербезпеки;

11) діяльність з проектування (конструювання), дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з використанням комп’ютеризованих систем управління;

12) інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 6. Звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті

1. Заява про набуття статусу резидента Дія Сіті, що подається заявником до уповноваженого органу, має містити:

1) повне найменування заявника, ідентифікаційний код заявника в Єдиному державному реєстрі, адресу електронної пошти та контактний номер телефону для зв’язку із заявником;

2) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серію та номер паспорта посадових осіб заявника, а саме керівника, членів виконавчого органу, членів інших органів (якщо утворені згідно із статутом), та головного бухгалтера або іншої особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (якщо такі функції виконуються іншою особою, а не особисто керівником);

3) перелік видів діяльності згідно із частиною четвертою статті 5 цього Закону, які заявник планує здійснювати як резидент Дія Сіті;

4) запевнення заявника щодо відсутності стосовно нього обставин, передбачених частиною другою статті 5 цього Закону;

5) інформацію про звернення до уповноваженого органу відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону (для заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону);

6) інформацію про розмір доходу заявника, визначений відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, за календарний рік, що передує року, в якому подається заява (для заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону);

7) запевнення заявника щодо його відповідності вимогам, визначеним пунктами 2-4 частини першої статті 5, у строки, передбачені цим Законом.

2. До заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті додається довіреність або її копія, засвідчена нотаріально або уповноваженою особою заявника, якщо звернення здійснюється від імені заявника представником за довіреністю.

До заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті заявник може додати заяву про обрання оподаткування як платника податку на прибуток - резидента Дія Сіті відповідно до Податкового кодексу України.

3. Уповноваженому органу забороняється вимагати від заявника:

1) подання оригіналів документів, крім заяви;

2) подання копій документів, засвідчених нотаріально або іншими особами, якщо подання такої копії прямо не передбачено цим Законом;

3) подання документів, що підтверджують або спростовують інформацію про заявника, які видаються іншими державними органами, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами;

4) подання документів, не передбачених цим Законом.

4. Заява про набуття статусу резидента Дія Сіті та документи, що додаються до неї, можуть бути подані заявником до уповноваженого органу в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" відповідно до порядку подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Розгляд заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті

1. Уповноважений орган розглядає заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті протягом 10 робочих днів з дня надходження до уповноваженого органу такої заяви.

2. Уповноважений орган може повернути заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду з таких підстав:

1) заява про набуття статусу резидента Дія Сіті не відповідає вимогам частини першої статті 6 цього Закону;

2) неможливо підтвердити повноваження представника заявника, якщо звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті здійснюється представником заявника;

3) в Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про заявника або наявні відомості про державну реєстрацію його припинення;

4) заявник звернувся з проханням про повернення раніше поданої заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду.

3. У разі виявлення підстав для повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня надходження такої заяви надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену у заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті (за наявності), разом з обґрунтованим поясненням підстав повернення заяви без розгляду, що має містити конкретні факти на підтвердження наявності таких підстав. Зазначене обґрунтоване пояснення також має містити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

4. Якщо уповноважений орган не надіслав заявнику рішення про повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду у строк, передбачений частиною третьою цієї статті, вважається, що уповноважений орган прийняв заяву і відсутні підстави для її повернення без розгляду.

5. Забороняється повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду з підстав, не передбачених частиною другою цієї статті.

6. Уповноважений орган відмовляє заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті з таких підстав:

1) невідповідність заявника щонайменше одній з вимог, визначених пунктами 1 і 5 частини першої статті 5 цього Закону;

2) невідповідність заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону, щонайменше одній з вимог, визначених пунктами 2 і 3 частини третьої статті 5 цього Закону;

3) інформація, надана в заяві, є недостовірною;

4) упродовж 12 календарних місяців, що передували місяцю, в якому заявником подано до уповноваженого органу заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті, такий заявник втратив статус резидента Дія Сіті з однієї з підстав, передбачених пунктами 1, 2 та 4-6 частини першої статті 9 цього Закону, і відповідне рішення уповноваженого органу про втрату заявником статусу резидента Дія Сіті не скасовано у встановленому законом порядку.

7. Уповноважений орган для цілей, передбачених частиною шостою цієї статті, встановлює наявність підстав для відмови в набутті статусу резидента Дія Сіті виключно на підставі поданої заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті та інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, встановленому законодавством.

8. У разі прийняття рішення про відмову в набутті заявником статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення, надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті, разом з обґрунтованим поясненням, що має містити повний перелік підстав для прийняття відповідного рішення, конкретні факти та відомості на підтвердження наявності таких підстав, посилання на відповідні державні реєстри, бази даних, інформаційні системи, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або документи від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством. Зазначене обґрунтоване пояснення також має містити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

9. Рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті приймається уповноваженим органом протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, якщо під час її розгляду не виявлено передбачених цим Законом підстав для повернення заяви без розгляду та/або для відмови в набутті заявником статусу резидента Дія Сіті. Рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті вважається прийнятим після спливу 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви, якщо така заява не повернута без розгляду та протягом цього часу уповноважений орган не надіслав заявнику рішення про відмову заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті.

У разі прийняття рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган в день опублікування такого рішення надсилає до інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відомості про відповідне рішення та, за наявності, відомості, що містяться у заяві про обрання заявником оподаткування як платника податку на прибуток - резидента Дія Сіті.

10. Уповноважений орган забезпечує внесення відомостей про заявника до реєстру Дія Сіті одночасно з прийняттям рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті, але не пізніше одинадцятого робочого дня з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, що була прийнята до розгляду та щодо якої уповноваженим органом не прийнято рішення про відмову в набутті статусу резидента Дія Сіті. У день прийняття рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті.

11. Рішення уповноваженого органу про повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про набуття статусу резидента Дія Сіті, про відмову заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті публікуються на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет не пізніше дня надсилання відповідного рішення заявнику, набирають чинності з дня їх опублікування уповноваженим органом і можуть бути оскаржені в судовому порядку згідно з правилами адміністративного судочинства.

12. Рішення уповноваженого органу про повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про набуття та про відмову заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті та обґрунтовані пояснення до них надсилаються заявнику в електронній формі з електронним підписом, накладеним відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Стаття 8. Реєстр Дія Сіті

1. Реєстр Дія Сіті є відкритим і оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет, крім відомостей, передбачених пунктами 2 і 3 частини третьої цієї статті.

Ведення реєстру Дія Сіті здійснюється державною мовою з використанням програмного забезпечення, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

Реєстр Дія Сіті та його програмне забезпечення є об’єктом права державної власності.

Порядок формування та ведення реєстру Дія Сіті встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Доступ до реєстру Дія Сіті є безкоштовним.

3. До реєстру Дія Сіті вносяться такі відомості:

1) найменування резидента Дія Сіті та його ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі;

2) інформація про посадових осіб резидента Дія Сіті, а саме керівника, членів виконавчого органу, членів інших органів (якщо утворені згідно із статутом), та про головного бухгалтера або іншу особу, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку резидента Дія Сіті (якщо такі функції виконуються іншою особою, а не особисто керівником);

3) адреса електронної пошти та контактний номер телефону резидента Дія Сіті;

4) дата набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті;

5) відомості про всі рішення уповноваженого органу, прийняті стосовно резидента Дія Сіті (номер, дата, назва рішення, посилання на рішення, розміщені на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет);

6) відомості про дату та підставу втрати юридичною особою статусу резидента Дія Сіті;

7) інформація щодо набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону;

8) відомості про відповідність резидента Дія Сіті вимозі, встановленій пунктом 3 частини третьої статті 5 цього Закону у календарному році, в якому юридична особа набула статус резидента Дія Сіті, та у календарному році, який слідує за таким роком (у разі набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону).

4. Резидент Дія Сіті зобов’язаний повідомити уповноважений орган про зміни у відомостях, передбачених пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін.

5. Уповноважений орган забезпечує внесення відомостей до реєстру Дія Сіті протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення або надходження нових відомостей про резидента Дія Сіті, якщо інше не передбачено цим Законом.

6. Уповноважений орган є відповідальним за збереження, коректне внесення та оброблення даних, внесених до реєстру Дія Сіті.

Стаття 9. Втрата статусу резидента Дія Сіті

1. Уповноважений орган приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті виключно з таких підстав:

1) отримання від резидента Дія Сіті заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті;

2) невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, про що уповноважений орган повідомлено шляхом подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та/або незалежного висновку;

3) невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статті 5 цього Закону, яку виявлено уповноваженим органом на підставі інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством;

4) порушення строку подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку більш як на 20 робочих днів з дня спливу граничного строку, встановленого для подання відповідних документів;

5) повторне послідовне порушення строків подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку;

6) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону.

2. Уповноважений орган приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті протягом:

1) п’яти робочих днів з дня отримання заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті або звіту про відповідність, або незалежного висновку, що свідчать про невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону (у разі прийняття рішення з підстав, передбачених пунктом 1 або 2 частини першої цієї статті);

2) 20 робочих днів з дня отримання уповноваженим органом інформації про ознаки невідповідності вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статті 5 цього Закону, але не раніше ніж на десятий робочий день з дня надсилання резиденту Дія Сіті електронного повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті (у разі прийняття рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті);

3) 20 робочих днів з дня виявлення ознак наявності однієї з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, але не раніше ніж на десятий робочий день з дня надсилання резиденту Дія Сіті електронного повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті (у разі прийняття рішення з однієї з таких підстав);

4) п’яти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону (у разі прийняття рішення з підстави, передбаченої пунктом 6 частини першої цієї статті).

3. Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня виявлення фактів або отримання інформації про ознаки наявності у резидента Дія Сіті однієї або кількох підстав, передбачених пунктами 3-5 частини першої цієї статті, зобов’язаний надіслати електронне повідомлення на адресу електронної пошти такого резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, в якому, у тому числі, має бути зазначено:

1) ознаки наявності підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, а також посилання на факти, що свідчать про наявність таких ознак;

2) дату (дати) отримання уповноваженим органом інформації про ознаки наявності підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті;

3) пропозицію щодо надання резидентом Дія Сіті необхідних пояснень.

Резидент Дія Сіті, який отримав від уповноваженого органу електронне повідомлення, має право надати пояснення протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого повідомлення. Ненадання резидентом Дія Сіті уповноваженому органу пояснень у зазначений строк не є підставою для неприйняття уповноваженим органом рішення стосовно такого резидента Дія Сіті.

4. У разі якщо за результатами розгляду інформації про ознаки наявності у резидента Дія Сіті однієї або кількох підстав, передбачених пунктами 3-5 частини першої цієї статті, уповноважений орган не прийняв рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, така інформація в подальшому не може бути використана уповноваженим органом як єдині відомості, що підтверджують наявність підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті.

5. Якщо до прийняття уповноваженим органом рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, а в разі оскарження такого рішення в адміністративному порядку - до прийняття апеляційною комісією відповідного рішення буде усунута підстава, передбачена пунктом 3 частини першої цієї статті, про що резидентом Дія Сіті буде повідомлено уповноважений орган (апеляційну комісію) та що підтверджуватиметься інформацією, отриманою уповноваженим органом (апеляційною комісією) з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, вважатиметься, що така підстава не виникала.

6. У рішенні про втрату статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган зобов’язаний зазначити підставу (підстави) для прийняття такого рішення, а також факти, що підтверджують наявність такої підстави (таких підстав).

7. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті має бути опубліковане на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття та одночасно надіслане в електронній формі з електронним підписом, накладеним відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, разом з обґрунтованим поясненням, що має містити повний перелік конкретних фактів та відомості на підтвердження наявності відповідної підстави для втрати статусу резидента Дія Сіті, посилання на заяву резидента Дія Сіті, звіт про відповідність, незалежний висновок, рішення суду, відповідні державні реєстри, бази даних, інформаційні системи, держателями яких є державні органи чи міжнародні міжурядові організації, або документи, отримані від державних органів, компетентних органів іноземних держав чи міжнародних міжурядових організацій.

8. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті набирає чинності в день його опублікування. Уповноважений орган забезпечує внесення запису про втрату статусу резидента Дія Сіті до реєстру Дія Сіті на одинадцятий робочий день з дня набрання чинності відповідним рішенням уповноваженого органу, крім випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 10. Оскарження рішення уповноваженого органу про втрату статусу резидента Дія Сіті в адміністративному порядку

1. Резидент Дія Сіті має право оскаржити в адміністративному порядку рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, прийняте стосовно нього уповноваженим органом з підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 9 цього Закону, протягом 10 робочих днів з дня опублікування такого рішення.

2. Для розгляду скарг на рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган утворює апеляційну комісію. Персональний склад апеляційної комісії затверджується уповноваженим органом з урахуванням вимог цього Закону. У розгляді скарги на рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті не може брати участь особа, яка від імені уповноваженого органу прийняла оскаржуване рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті. Половину складу апеляційної комісії мають становити представники громадськості, які обираються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Порядок подання та розгляду скарг на рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, прийняття рішення апеляційною комісією затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.

4. Під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення наявності підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті покладається на уповноважений орган.

5. Апеляційна комісія зобов’язана розглянути скаргу на рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті та прийняти вмотивоване рішення про скасування, зміну або залишення такого рішення без змін протягом 20 робочих днів з дня подання скарги, а у разі подовження апеляційною комісією строку розгляду - протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги. Якщо протягом передбаченого цією частиною строку апеляційна комісія не прийняла рішення про скасування чи зміну рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, вважається, що апеляційна комісія прийняла рішення про залишення рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті без змін.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття апеляційною комісією рішення про скасування, зміну або залишення рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті без змін таке рішення публікується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет та одночасно надсилається в електронній формі з електронним підписом, накладеним відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті.

6. У разі оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті з підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 9 цього Закону, в адміністративному порядку запис про втрату статусу резидента Дія Сіті не вноситься до реєстру Дія Сіті до завершення процедури адміністративного оскарження з урахуванням положень частин сьомої та восьмої цієї статті.

7. Рішення апеляційної комісії набирає чинності в день його опублікування на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет. Уповноважений орган забезпечує внесення запису про втрату статусу резидента Дія Сіті до реєстру Дія Сіті на п’ятий робочий день, наступний за днем опублікування рішення апеляційної комісії про залишення рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті з підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 9 цього Закону, без змін, або про зміну такого рішення (якщо відповідна зміна не вплинула на резолютивну частину рішення).

8. Резидент Дія Сіті втрачає право на оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті в адміністративному порядку, а розпочаті процедури адміністративного оскарження підлягають припиненню, якщо резидент Дія Сіті оскаржив таке рішення до суду. У такому разі уповноважений орган забезпечує внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату статусу резидента Дія Сіті на наступний робочий день за днем припинення процедури адміністративного оскарження, крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 11 цього Закону.

Стаття 11. Оскарження рішення уповноваженого органу про втрату статусу резидента Дія Сіті в судовому порядку

1. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті може бути оскаржене в судовому порядку згідно з правилами адміністративного судочинства. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, залишене без змін або змінене апеляційною комісією, може бути оскаржене в судовому порядку лише разом з відповідним рішенням апеляційної комісії.

2. Уповноважений орган забезпечує внесення запису до реєстру Дія Сіті про рішення суду про визнання протиправним та скасування рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті протягом п’яти робочих днів з дня набрання законної сили таким рішенням суду. У такому разі вважається, що юридична особа не втрачала статусу резидента Дія Сіті.

3. У разі оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, прийнятого з підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 9 цього Закону, в судовому порядку протягом 10 робочих днів з дня опублікування на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет такого рішення (або протягом чотирьох робочих днів з дня опублікування на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет рішення апеляційної комісії у разі оскарження такого рішення в адміністративному порядку) запис про втрату статусу резидента Дія Сіті не вноситься до реєстру Дія Сіті до набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо таке рішення уповноваженого органу прийняте стосовно резидента Дія Сіті, який одночасно відповідає всім таким критеріям:

1) безперервно перебуває у статусі резидента Дія Сіті щонайменше протягом трьох повних календарних років до дня прийняття уповноваженим органом рішення про втрату ним такого статусу;

2) подав у передбачені цим Законом строки до уповноваженого органу річні звіти про відповідність, що містять запевнення та твердження про відповідність усім вимогам, передбаченим частиною першою статті 5 цього Закону, у кожному з трьох календарних років, що передують року, в якому прийнято рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті (якщо на момент прийняття рішення не сплив строк для надання звіту про відповідність за рік, що передує року, в якому прийнято рішення, - у кожному з двох попередніх років);

3) подав у передбачені цим Законом строки до уповноваженого органу незалежні висновки, що підтверджують усі твердження резидента Дія Сіті, викладені у кожному з річних звітів про відповідність за три календарних роки, що передують року, в якому прийнято рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті (якщо на момент прийняття рішення не сплив строк для надання незалежного висновку за рік, що передує року, в якому прийнято рішення, - за два попередніх роки);

4) протягом трьох років до дня прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті:

не змінювалися кінцеві бенефіціарні власники такого резидента Дія Сіті; або

змінилися лише кінцеві бенефіціарні власники такого резидента Дія Сіті, яким належало прямо або опосередковано менш як 50 відсотків у статутному капіталі або 50 відсотків прав голосу резидента Дія Сіті як юридичної особи.

Якщо за результатами судового оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті не скасовано, внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату юридичною особою статусу резидента Дія Сіті здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Розділ III. ЗВІТНІСТЬ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ НИМИ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 12. Повноваження органів державної влади щодо розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті

1. На виконання цього Закону Кабінет Міністрів України:

1) встановлює форму, порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті;

2) визначає порядок формування та ведення реєстру Дія Сіті;

3) встановлює форму, порядок подання та розгляду звіту про відповідність резидента Дія Сіті та порядок подання і розгляду незалежного висновку;

4) здійснює інші повноваження, прямо передбачені цим Законом.

2. На виконання цього Закону уповноважений орган:

1) забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті;

2) приймає рішення про набуття статусу резидента Дія Сіті, про залишення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про відмову в набутті статусу резидента Дія Сіті, про втрату статусу резидента Дія Сіті в порядку, передбаченому цим Законом, а також вживає заходів із забезпечення внесення відповідних записів до реєстру Дія Сіті;

3) вживає організаційних заходів щодо забезпечення функціонування реєстру Дія Сіті, та є його держателем;

4) здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення реєстру Дія Сіті, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист інформації, що міститься в реєстрі Дія Сіті, або делегує передбачені цим пунктом повноваження державному унітарному підприємству, що належить до сфери його управління;

5) здійснює в порядку та межах, визначених цим Законом, контроль за відповідністю заявників та резидентів Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;

6) здійснює розгляд звітів про відповідність, незалежних висновків та іншої інформації стосовно резидентів Дія Сіті на предмет наявності ознак, що можуть бути підставою для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті;

7) отримує від інших державних органів, компетентних органів іноземних держав та міжнародних міжурядових організацій інформацію з метою накопичення відомостей про відповідність чи невідповідність заявників та резидентів Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;

8) здійснює інші повноваження, прямо передбачені цим Законом.

3. Під час здійснення уповноваженим органом повноважень, передбачених цим Законом, не допускається його втручання у діяльність резидентів Дія Сіті, а також порушення режиму інформації з обмеженим доступом, отриманої від заявників та резидентів Дія Сіті під час здійснення таких повноважень.

Стаття 13. Контроль за дотриманням резидентами Дія Сіті вимог цього Закону

1. Резидент Дія Сіті зобов’язаний забезпечити безперервну та повну відповідність усім вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, протягом усього строку резидентства.

2. Резидент Дія Сіті зобов’язаний подати до уповноваженого органу не пізніш як в останній день шостого календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому набуто статусу резидента Дія Сіті:

1) звіт про відповідність усім вимогам, визначеним частиною першою статті 5 цього Закону (у разі набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону - вимогам, визначеним пунктами 1, 4 і 5 частини першої та пунктом 3 частини третьої статті 5 цього Закону), за підсумками трьох повних календарних місяців, наступних за місяцем, у якому набуто статус резидента Дія Сіті (початковий звіт про відповідність);

2) незалежний висновок, наданий суб’єктом аудиторської діяльності за підсумками перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його початковому звіті про відповідність (не застосовується до резидентів Дія Сіті, які набули такий статус відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону).

У разі виявлення уповноваженим органом розбіжностей між інформацією, зазначеною в початковому звіті про відповідність резидента Дія Сіті, який набув такий статус відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону, та даними фінансової звітності резидента Дія Сіті, поданої у встановленому законом порядку, уповноважений орган подає до такого резидента Дія Сіті запит щодо надання незалежного висновку суб’єкта аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень, викладених у початковому звіті про відповідність резидента Дія Сіті.

Запит щодо надання незалежного висновку надсилається уповноваженим органом в електронній формі на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, протягом 15 робочих днів з дня отримання від резидента Дія Сіті початкового звіту про відповідність або протягом 15 робочих днів з дня подання відповідної фінансової звітності у встановленому законом порядку.

Резидент Дія Сіті зобов’язаний подати незалежний висновок на запит уповноваженого органу протягом 60 днів з дня отримання такого запиту.

3. Резидент Дія Сіті зобов’язаний щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, за період з 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року (річний звіт про відповідність).

Перший річний звіт про відповідність подається за період з дня набуття статусу резидента Дія Сіті до 31 грудня відповідного календарного року.

До річного звіту про відповідність додається незалежний висновок, поданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його річному звіті про відповідність.

4. Звіт про відповідність має включати:

1) запевнення про відповідність резидента Дія Сіті всім вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;

2) твердження про розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам (у разі залучення) за кожен календарний місяць звітного періоду;

3) твердження про середньооблікову кількість працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення) резидента Дія Сіті за підсумками кожного календарного місяця звітного періоду;

4) твердження про розмір частки кваліфікованого доходу резидента Дія Сіті, отриманого за звітний період, у загальному доході резидента Дія Сіті, отриманому за звітний період;

5) твердження про розмір доходу резидента Дія Сіті, що набув статусу відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону, визначеного відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, за кожен з таких періодів:

звітний період (для початкового, першого річного та другого річного звітів про відповідність);

календарний рік, що передує року, в якому подається звіт про відповідність, та календарний рік, що передує року, в якому подано заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті (для початкового звіту про відповідність).

5. Незалежний висновок має бути поданий суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

Розділ IV. САМОВРЯДУВАННЯ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ

Стаття 14. Засади самоврядування резидентів Дія Сіті

1. Самоврядування резидентів Дія Сіті є правом резидентів Дія Сіті самостійно вирішувати питання їх участі у розвитку цифрової економіки в Україні та підвищенні її інвестиційної привабливості.

2. Метою самоврядування резидентів Дія Сіті є стимулювання ділової взаємодії між ними, об’єднання зусиль резидентів Дія Сіті та ресурсів задля розвитку цифрової економіки в Україні та підвищення її інвестиційної привабливості.

3. Самоврядування резидентів Дія Сіті ґрунтується на принципах рівноправності, прозорості, демократичності та самофінансування.

4. Втручання держави у здійснення самоврядування резидентів Дія Сіті забороняється, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 15. Форми та завдання самоврядування резидентів Дія Сіті

1. З метою здійснення самоврядування резиденти Дія Сіті можуть утворювати об’єднання у формі непідприємницьких (неприбуткових) організацій.

2. На об’єднання резидентів Дія Сіті, зокрема, можуть бути покладені такі завдання:

1) популяризація правового режиму Дія Сіті в Україні та за її межами;

2) підвищення якості освіти, розвиток талантів та сприяння розвитку професій у цифровій галузі України;

3) сприяння формуванню та реалізації державної політики щодо розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті;

4) участь у проведенні відповідно до законодавства публічних консультацій та експертизі проектів законів, інших нормативно-правових актів, що стосуються прав та інтересів резидентів Дія Сіті, представництво та захист інтересів резидентів Дія Сіті у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами та міжнародними організаціями;

5) виконання інших завдань відповідно до статуту об’єднання.

3. Фінансування об’єднання резидентів Дія Сіті може здійснюватися за рахунок внесків резидентів Дія Сіті, а також з інших джерел, не заборонених законом.

Розділ V. ПРАЦІВНИКИ ТА ГІГ-СПЕЦІАЛІСТИ РЕЗИДЕНТА ДІЯ СІТІ

Стаття 16. Трудовий контракт

1. При наймі працівника резидент Дія Сіті може укладати з ним контракт як особливу форму трудового договору, спрямовану на забезпечення умов для ініціативності та самостійності працівника з урахуванням його індивідуальних здібностей і професійних навичок, підвищення взаємної відповідальності сторін.

2. Строк дії трудового контракту, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання трудового контракту (в тому числі дострокового) та інші умови можуть встановлюватися угодою сторін.

3. Втрата роботодавцем статусу резидента Дія Сіті не призводить до припинення трудових відносин за трудовим контрактом та не впливає на чинність трудового контракту, у тому числі окремих його положень.

Стаття 17. Гіг-контракт

1. Гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі.

2. Резиденту Дія Сіті забороняється вимагати у гіг-спеціаліста відомості про його расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, відомості, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричні або генетичні дані, а також документи, що містять такі відомості, крім випадків, передбачених Законом України "Про захист персональних даних".

Не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні гіг-контракту залежно від расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, статі, сімейного життя.

3. Цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту.

4. Строк дії гіг-контракту, права, обов’язки та відповідальність сторін гіг-контракту, винагорода гіг-спеціаліста, умови припинення гіг-контракту та інші умови визначаються у гіг-контракті за домовленістю сторін з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

5. Внутрішні документи резидента Дія Сіті можуть бути включені до гіг-контракту шляхом посилання на них у гіг-контракті. Резидент Дія Сіті зобов’язаний повідомляти гіг-спеціаліста про внесення змін до таких внутрішніх документів не пізніш як за 30 днів до набрання ними чинності, якщо гіг-контрактом не визначено інший строк.

6. Послуги (роботи), що надаються (виконуються) за гіг-контрактом, можуть полягати у виконанні функцій певної посади, зокрема функцій головного інженера, відповідальної особи, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних під час їх оброблення.

7. Укладення та виконання гіг-контракту не є здійсненням підприємницької чи іншої господарської діяльності гіг-спеціаліста.

8. За відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи вчиненого правочину, укладення та/або виконання гіг-контракту не може вважатися вступом у трудові відносини.

9. Спори між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Стаття 18. Строк дії та припинення гіг-контракту

1. Гіг-контракт укладається на невизначений строк, якщо інший строк не встановлений сторонами гіг-контракту чи законом.

2. У разі продовження виконання гіг-контракту обома його сторонами після закінчення строку його дії гіг-контракт вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах, якщо інше не передбачено гіг-контрактом чи законом.

3. Гіг-контракт припиняється за однієї з таких підстав:

1) угода сторін;

2) закінчення строку дії гіг-контракту;

3) одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту;

4) одностороння відмова гіг-спеціаліста від гіг-контракту;

5) втрата статусу резидента Дія Сіті;

6) підстави, передбачені гіг-контрактом.

4. У разі прийняття будь-якою стороною гіг-контракту рішення про односторонню відмову від гіг-контракту сторона, що припиняє гіг-контракт, повідомляє про це іншу сторону в письмовій (електронній) формі не пізніш як за 30 календарних днів до запланованої дати припинення, якщо інший порядок та строк повідомлення не встановлені гіг-контрактом.

5. Протягом перших трьох місяців строку дії гіг-контракту будь-яка його сторона має право повідомити іншу сторону про односторонню відмову від гіг-контракту в письмовій (електронній) формі не пізніш як за три календарні дні до запланованої дати припинення, якщо більший строк повідомлення не встановлений гіг-контрактом.

6. Резидент Дія Сіті має право на власний розсуд зменшити строк повідомлення гіг-спеціаліста про односторонню відмову від гіг-контракту, замінивши його компенсаційною виплатою у розмірі, визначеному гіг-контрактом, але не меншому за поденну винагороду гіг-спеціаліста за кожен робочий день зменшення строку повідомлення.

7. Одночасно з врученням або надсиланням в електронній формі повідомлення про односторонню відмову від гіг-контракту резидент Дія Сіті має право негайно припинити гіг-контракт в односторонньому порядку із здійсненням компенсаційної виплати в розмірі, не меншому за поденну винагороду гіг-спеціаліста за кожен робочий день з наступних 30 календарних днів, а якщо припинення відбулося протягом перших трьох місяців строку дії гіг-контракту - з наступних трьох календарних днів.

8. У разі втрати особою статусу резидента Дія Сіті гіг-контракт вважається припиненим в останній день третього календарного місяця, що слідує за календарним місяцем, в якому внесено запис про втрату статусу резидента Дія Сіті до реєстру Дія Сіті, якщо гіг-контрактом не встановлено менший строк та якщо гіг-контракт не припинено раніше з іншої підстави.

Стаття 19. Винагорода гіг-спеціаліста

1. За виконані протягом місяця роботи (надані послуги) гіг-спеціалісту виплачується винагорода у розмірі, порядку та строки, визначені сторонами в гіг-контракті з урахуванням положень цього Закону. Розмір винагороди за гіг-контрактом може встановлюватися за період або розраховуватися залежно від обсягу виконаних робіт (наданих послуг) чи кількості часу, витраченого на їх виконання (надання).

2. Гіг-контракт може передбачати збільшення розміру винагороди за гіг-контрактом, за умови досягнення певних показників якості та інших характеристик виконаних робіт (наданих послуг), їх дострокового виконання (надання) тощо.

Гіг-контрактом може бути обумовлено збільшення розміру винагороди обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).

3. Розмір винагороди в гіг-контракті може визначатися в іноземній валюті.

4. За відсутності домовленості сторін гіг-контракту щодо розміру поденної винагороди гіг-спеціаліста вважається, що сторони погодили мінімальний розмір такої винагороди, який обчислюється шляхом ділення щомісячної винагороди, визначеної гіг-контрактом, на 21.

Значення поденної винагороди використовуються виключно для цілей розрахунку компенсаційних та інших виплат, якщо інше не передбачено гіг-контрактом.

5. Резидент Дія Сіті не може встановлювати відповідальність гіг-спеціаліста у вигляді відрахувань чи зменшення розміру винагороди, визначеної гіг-контрактом, крім компенсації та випадків покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду, завдану майну резидента Дія Сіті з вини гіг-спеціаліста. У разі покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду сума щомісячних відрахувань не може перевищувати 20 відсотків місячної винагороди гіг-спеціаліста.

Стаття 20. Порядок виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом

1. Гіг-контрактом або внутрішніми документами резидента Дія Сіті можуть визначатися такі умови виконання робіт (надання послуг) з урахуванням положень цього Закону:

1) час виконання робіт (надання послуг);

2) час відпочинку;

3) умови перебування гіг-спеціалістів за визначеним місцем виконання робіт (надання послуг) та за місцем здійснення діяльності резидентом Дія Сіті;

4) правила резидента Дія Сіті, зокрема щодо охорони праці у місцях виконання робіт (надання послуг) та місцях здійснення діяльності резидентом Дія Сіті, та відповідальність за їх порушення;

5) порядок оброблення персональних даних;

6) надання додаткових компенсаційних виплат чи гарантій;

7) інші умови виконання робіт (надання послуг).

2. За відсутності домовленості сторін гіг-контракту щодо форми надання гіг-спеціалісту завдань належною формою є електронні повідомлення, надані резидентом Дія Сіті та його представниками з використанням інформаційно-комунікаційних систем, що забезпечують збереження інформації про факт їх відправлення та отримання, зокрема, електронна пошта, комп’ютерні програми, онлайн-сервіси.

3. Резидент Дія Сіті та його представники можуть контролювати виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом за допомогою засобів моніторингу використання інформаційно-комунікаційних систем та обладнання резидента Дія Сіті, засобів відеоспостереження у місцях загального користування та інших засобів, передбачених гіг-контрактом.

Використання засобів контролю, передбачених абзацом першим цієї частини, дозволяється лише за відсутності втручання в особисте та сімейне життя гіг-спеціаліста. Не вважається таким втручанням моніторинг використання гіг-спеціалістом інформаційно-комунікаційних систем та обладнання, власником чи користувачем якого є резидент Дія Сіті, а також відкрите відеоспостереження у місцях загального користування.

4. Гіг-спеціаліст зобов’язаний виконувати роботи (надавати послуги) в місці, визначеному гіг-контрактом. Якщо інше не встановлено гіг-контрактом, резидент Дія Сіті має право в односторонньому порядку змінювати таке місце в межах одного населеного пункту та обирати тимчасове місце виконання робіт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами місце виконання робіт (надання послуг).

5. Якщо резидент Дія Сіті в односторонньому порядку обрав тимчасове місце виконання робіт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами місце виконання робіт (надання послуг), резидент Дія Сіті має компенсувати гіг-спеціалісту витрати, пов’язані з переїздами та проживанням, а також сплатити додаткову винагороду, передбачену гіг-контрактом. Гіг-контрактом не може встановлюватися обмеження щодо максимальної тривалості строку тимчасового виконання робіт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами місце виконання робіт (надання послуг).

6. Резидент Дія Сіті забезпечує гіг-спеціаліста обладнанням та іншими засобами, необхідними для виконання робіт (надання послуг), якщо інше не передбачено гіг-контрактом. У разі використання гіг-спеціалістом особистого обладнання для виконання робіт (надання послуг) гіг-контрактом можуть передбачатися відповідні компенсаційні виплати.

7. Гіг-контракт може передбачати обов’язок відшкодування резидентом Дія Сіті гіг-спеціалісту повністю або частково фактичних витрат, понесених у процесі виконання робіт та/або надання послуг, та порядок такого відшкодування.

Стаття 21. Час виконання завдань та відпочинку гіг-спеціаліста

1. Сторони гіг-контракту можуть погодити кількість годин на день та/або на тиждень для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг), загальна кількість яких не може перевищувати 8 та 40 годин відповідно. За відсутності домовленості сторін щодо визначеної кількості годин вважається, що гіг-спеціаліст виконує роботи (надає послуги) протягом 40 годин на тиждень.

2. Сторони гіг-контракту можуть погодити умову щодо ненормованого часу для виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом за однієї з таких умов:

1) точний час для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг) визначити неможливо;

2) гіг-контракт надає гіг-спеціалісту право самостійно планувати свій час для виконання робіт (надання послуг);

3) виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактом вимагає підвищеного рівня ініціативності гіг-спеціаліста, що передбачає періодичне виконання робіт (надання послуг) надурочно без окремих вказівок резидента Дія Сіті про це.

У таких випадках до робіт (послуг) гіг-спеціаліста не застосовується визначена частиною першою цієї статті норма щодо обмеження тривалості часу виконання робіт (надання послуг).

3. Тривалість перерви протягом дня, тривалість щотижневого відпочинку, оплачуваної та неоплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг) гіг-спеціаліста в робочі дні, порядок оплати днів таких перерв у виконанні робіт (наданні послуг) встановлюються за домовленістю сторін у гіг-контракті з урахуванням вимог цього Закону.

4. Гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг) тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не визначено більшу тривалість такої перерви.

5. Гіг-спеціаліст може реалізувати своє право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг) лише після спливу шести безперервних місяців виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактом, якщо гіг-контрактом не визначено коротший строк.

6. Щорічна оплачувана перерва у виконанні робіт (наданні послуг) на розсуд гіг-спеціаліста може бути поділена на частини будь-якої тривалості.

7. Витрати, пов’язані з оплатою щорічної оплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг), здійснюються за рахунок коштів резидента Дія Сіті у порядку, визначеному гіг-контрактом.

Стаття 22. Тимчасова непрацездатність та соціальні гарантії гіг-спеціалістів

1. Гіг-спеціалісти підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, що надається в порядку та розмірах, передбачених Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

2. На підставі медичного висновку, виданого у встановленому законодавством порядку, гіг-спеціалісти мають право на перерву у виконанні робіт (наданні послуг) у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю не менш як 70 календарних днів до передбачуваної дати пологів, зазначеної в медичному висновку, і не менш як 56 (у разі ускладнення пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів, починаючи з фактичного дня пологів.

Гіг-спеціалісти, віднесені до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на допомогу по вагітності та пологах за 180 календарних днів зазначеної перерви у виконанні робіт (наданні послуг) (90 - до пологів та 90 - після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається гіг-спеціалісту як застрахованій особі в повному обсязі незалежно від фактичної кількості днів перерви у виконанні робіт (наданні послуг).

Допомога по вагітності та пологах виплачується гіг-спеціалісту, який усиновив дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для гіг-спеціалістів, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

3. Виплата допомоги по вагітності та пологах здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

4. Для цілей призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах повноваження комісії (уповноваженого) із соціального страхування покладаються на виконавчий орган резидента Дія Сіті.

5. Розрахунок розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах для гіг-спеціалістів здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

6. Забороняється одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту у період вагітності гіг-спеціаліста та протягом перерви у виконанні робіт (наданні послуг) у зв’язку з вагітністю та пологами. Забороняється одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту у період тимчасової непрацездатності гіг-спеціаліста, крім випадку тимчасової непрацездатності, що безперервно триває більше одного місяця.

7. Резидент Дія Сіті може оплачувати матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги чи інші додаткові блага для гіг-спеціаліста на власний розсуд або якщо це передбачено гіг-контрактом.

Стаття 23. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування гіг-спеціаліста

1. До початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидент Дія Сіті повідомляє про укладення гіг-контракту центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Відомості про страховий стаж гіг-спеціалістів та інша інформація, необхідна для обчислення, призначення та здійснення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, ведуться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3. Резидент Дія Сіті зобов’язаний нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за гіг-спеціаліста у розмірі, визначеному відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Стаття 24. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать гіг-спеціалісту, який створив такий об’єкт.

2. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений гіг-спеціалістом у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать резиденту Дія Сіті, який є замовником за таким гіг-контрактом, якщо інше не передбачено гіг-контрактом.

3. Резидент Дія Сіті, який є замовником за гіг-контрактом, набуває майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, в момент, наступний за створенням такого твору, якщо інше не встановлено гіг-контрактом.

Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЧИНІВ ЗА УЧАСТЮ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ

Стаття 25. Компенсація

1. Резиденти Дія Сіті при укладенні договорів з іншими резидентами Дія Сіті або третіми особами мають право передбачити виплату компенсації у випадках, визначених статтями 26, 27 та 32 цього Закону, а також в інших випадках, визначених договором.

2. До компенсації не застосовуються положення Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України про неустойку, збитки та санкції.

3. Розмір компенсації, умови її застосування та порядок виплати визначаються договором. Погодження в договорі розміру компенсації не позбавляє кредитора права вимагати відшкодування завданих збитків, якщо інше не передбачено таким договором.

4. Якщо інше прямо не передбачено цим Законом, суд у виключних випадках має право зменшити розмір компенсації, у разі якщо особа, для якої встановлено зобов’язання щодо виплати компенсації, доведе, що сума компенсації перевищує суму збитків, завданих іншій стороні договору.

Стаття 26. Договір про нерозголошення

1. За договором про нерозголошення фахівець або інша особа зобов’язується не розголошувати комерційну таємницю та/або іншу конфіденційну інформацію резидента Дія Сіті або стосовно резидента Дія Сіті.

2. Договір про нерозголошення укладається у письмовій формі, може бути безвідплатним та передбачати виплату компенсації у разі його порушення.

3. Істотними умовами договору про нерозголошення є:

1) строк, протягом якого фахівець або інша особа зобов’язується не розголошувати інформацію з обмеженим доступом резидента Дія Сіті або стосовно резидента Дія Сіті;

2) визначення інформації, на яку поширюється зобов’язання про нерозголошення.

4. Положення законодавства про працю не поширюються на договір про нерозголошення, укладений із працівником резидента Дія Сіті.

Стаття 27. Договір про утримання від вчинення конкурентних дій

1. Договір, за яким фахівець зобов’язується утримуватися від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті, є відплатним та вчиняється в письмовій формі.

2. Істотними умовами договору про утримання фахівцем від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті є:

1) строк зобов’язання, що припиняється не пізніше спливу 12 місяців з дня припинення трудових, цивільно-правових чи господарсько-правових відносин між фахівцем та резидентом Дія Сіті;

2) територія, на яку поширюється дія зобов’язання;

3) вичерпний перелік видів діяльності, що вважаються конкуруючою діяльністю, та/або осіб, які здійснюють конкуруючу діяльність;

4) матеріальні блага, які фахівець отримує у відплату за зобов’язання утримуватися від вчинення конкурентних дій.

3. Договір про утримання фахівцем від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті може передбачати, що такий фахівець протягом строку, визначеного договором, зобов’язаний утримуватися від усіх або частини таких конкурентних дій:

1) укладення трудових договорів (контрактів), гіг-контрактів або інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів з іншими особами, які здійснюють діяльність, аналогічну діяльності такого резидента Дія Сіті (конкуруюча діяльність);

2) здійснення конкуруючої діяльності як фізичної особи - підприємця;

3) володіння прямо чи опосередковано часткою в іншій юридичній особі, яка здійснює конкуруючу діяльність;

4) обіймання посади члена органу управління іншої юридичної особи, яка здійснює конкуруючу діяльність;

5) вчинення інших конкурентних дій, передбачених договором.

4. Договір про утримання від вчинення конкурентних дій, що не відповідає вимогам частини першої цієї статті, є нікчемним.

Стаття 28. Гарантії вільного волевиявлення при укладенні договору про утримання від вчинення конкурентних дій

1. Відмова від укладення договору про утримання від вчинення конкурентних дій не може бути підставою для припинення трудового договору (контракту) чи гіг-контракту.

2. Спори, що виникають з договорів резидентів Дія Сіті про утримання від вчинення конкурентних дій працівниками та гіг-спеціалістами, розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Стаття 29. Договір позики з альтернативним зобов’язанням

1. Договором позики, укладеним між кредитором та резидентом Дія Сіті (товариством) як боржником, може бути передбачено, що на вимогу кредитора в якості виконання альтернативного зобов’язання боржник зобов’язаний прийняти кредитора до складу учасників боржника або збільшити розмір його частки у статутному капіталі (якщо кредитор є учасником боржника) та вважати відповідну суму позики додатковим вкладом кредитора для оплати частки у статутному капіталі боржника.

2. Розмір частки у статутному капіталі боржника, що має належати кредитору, визначається як коефіцієнт відношення розміру непогашеної частини позики до суми розміру непогашеної частини позики і розміру статутного капіталу товариства (боржника) станом на момент пред’явлення вимоги кредитора боржнику про виконання альтернативного зобов’язання, якщо договором не встановлено інші правила визначення грошової оцінки додаткового вкладу та розміру частки у статутному капіталі боржника, що має належати кредитору.

3. Рішення загальних зборів учасників резидента Дія Сіті (товариства) про надання згоди на укладення ним як боржником договору позики, що встановлює обов’язок боржника в якості виконання альтернативного зобов’язання на вимогу кредитора прийняти останнього до складу учасників боржника або збільшити розмір його частки у статутному капіталі (якщо кредитор є учасником боржника) приймається одностайно всіма учасниками резидента Дія Сіті, які мають право голосу. Статутом резидента Дія Сіті (товариства) може бути визначено інший порядок надання згоди на укладення такого договору. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього лише одностайним рішенням загальних зборів учасників резидента Дія Сіті, в яких взяли участь усі його учасники.

4. Виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків кредитора і боржника за договором позики щодо виконання альтернативного зобов’язання прийняти кредитора до складу учасників резидента Дія Сіті (боржника) або збільшити розмір його частки у статутному капіталі може бути обумовлено відкладальними чи скасувальними обставинами.

Стаття 30. Придбання частки у статутному капіталі з відкладальною або скасувальною обставиною (опціон)

1. Особливості укладення правочину щодо придбання частки у статутному капіталі резидента Дія Сіті (товариства), що обумовлені настанням відкладальної або скасувальної обставини, визначаються законом.

Стаття 31. Переважне право при розподілі майна та в інших випадках

1. Розподіл майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів у випадку припинення резидента Дія Сіті (товариства), між його учасниками здійснюється пропорційно до розміру їхніх часток у статутному капіталі резидента Дія Сіті. Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників резидента Дія Сіті (товариства), в яких взяли участь усі його учасники, можуть встановлюватися інший розмір або інший порядок розподілу майна резидента Дія Сіті у випадку його припинення (переважне право учасника щодо розподілу майна).

2. Вчинення правочину, за яким резидент Дія Сіті як боржник зобов’язується сплатити на користь кредитора компенсацію у разі настання обставин, що містять ознаки неплатоспроможності такого резидента Дія Сіті, можливе лише за згодою, наданою загальними зборами учасників такого резидента Дія Сіті. Правочин, за яким резидент Дія Сіті як боржник зобов’язується сплатити на користь кредитора компенсацію у разі настання обставин, що містять ознаки неплатоспроможності такого резидента Дія Сіті, який укладено після появи ознак неплатоспроможності резидента Дія Сіті або без належної згоди загальних зборів учасників такого резидента Дія Сіті, є нікчемним.

3. У разі визнання резидента Дія Сіті банкрутом порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. У разі недостатності ліквідаційної маси для задоволення вимог усіх кредиторів однієї черги у повному обсязі спочатку задовольняють вимоги тих кредиторів зазначеної черги, які мають відповідні переважні права щодо таких вимог, пропорційно до суми відповідних вимог.

4. Вчинення правочину, за яким кредитору надається переважне право щодо виконання зобов’язань резидентом Дія Сіті перед таким кредитором, можливе лише за згодою, наданою загальними зборами учасників такого резидента Дія Сіті. Правочин, за яким кредитору надається переважне право щодо зобов’язань резидента Дія Сіті, укладений без належної згоди загальних зборів учасників такого резидента Дія Сіті, є нікчемним.

Стаття 32. Запевнення та компенсація

1. Договір, стороною якого є резидент Дія Сіті, чи договір щодо частки у статутному капіталі резидента Дія Сіті може передбачати перелік запевнень, що надаються стороною або сторонами, щодо обставин, які мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору.

2. Договором може бути передбачений обов’язок сторони, яка умисно або з необережності надала іншій стороні неправдиві запевнення про обставини, що мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору, сплатити стороні, яка покладалася на такі запевнення, компенсацію або неустойку незалежно від обов’язку відшкодувати збитки, завдані їй або передбаченим договором третім особам у зв’язку з неправдивістю таких запевнень.

3. Договір, стороною якого є резидент Дія Сіті, чи договір щодо частки у статутному капіталі резидента Дія Сіті може передбачати обов’язок однієї сторони виплатити іншій стороні компенсацію у сумі витрат, які така сторона або третя особа зазнали у зв’язку з настанням або ненастанням передбачених цим договором обставин, що не пов’язані з порушенням зобов’язань стороною, яка бере на себе такі зобов’язання, у тому числі витрат, понесених у зв’язку з неможливістю виконання зобов’язання чи вчинення певних дій, пред’явленням вимог третіми особами або органами державної влади до сторони договору чи третьої особи, визначеної договором. Така компенсація сплачується незалежно від наявності умислу та вини особи, яка бере на себе зобов’язання щодо виплати компенсації.

4. Суд має право зменшити розмір компенсації, передбаченої частиною третьою цієї статті, але лише за умови, що особа, яка понесла витрати, умисно або з необережності сприяла значному збільшенню розміру таких витрат або не вжила заходів для його зменшення.

Стаття 33. Виконавчий орган резидента Дія Сіті

1. Статутом резидента Дія Сіті - товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю може бути встановлено, що повноваження виконавчого органу такого резидента Дія Сіті виконує юридична особа, зареєстрована за законодавством України (особа, яка здійснює функції управління). Статут такого резидента Дія Сіті може містити вимоги, що застосовуються до особи, яка здійснює функції управління ним.

2. Прийняття рішення про передачу за договором повноважень виконавчого органу резидента Дія Сіті юридичній особі та затвердження умов договору з такою юридичною особою належать до компетенції загальних зборів учасників резидента Дія Сіті.

3. Представник особи, яка здійснює функції управління, може діяти від імені резидента Дія Сіті без довіреності. Статут резидента Дія Сіті може передбачати можливість кількох представників особи, яка здійснює функції управління, діяти від імені резидента Дія Сіті без довіреності (кожного окремо або усіх представників виключно разом).

4. Представник та члени органів особи, яка здійснює функції управління, повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах резидента Дія Сіті під час виконання такою особою повноважень виконавчого органу відповідного резидента Дія Сіті.

5. Особа, яка здійснює функції управління, несе відповідальність перед резидентом Дія Сіті за збитки, завдані резиденту Дія Сіті її протиправними діями (бездіяльністю), згідно із законом.

6. Загальні збори учасників товариства мають припинити повноваження особи, яка здійснює функції управління, не пізніш як через три місяці з дня втрати таким товариством статусу резидента Дія Сіті.

7. У разі передачі резидентом Дія Сіті повноважень виконавчого органу резидента Дія Сіті особі, яка здійснює функції управління, положення Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" щодо одноосібного виконавчого органу застосовуються до такої особи з урахуванням положень цієї статті.

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом України, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

статтю 3 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Дія цього Кодексу та законодавства про працю не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті, визначені Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

пункт 6 частини першої статті 232 доповнити словами "(крім випадків виконання робіт чи надання послуг за гіг-контрактом у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні")";

у статті 235:

частину шосту після слів "установлений на підприємстві, в установі, організації" доповнити словами "(крім випадків виконання робіт чи надання послуг за гіг-контрактом у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні")";

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"За відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи гіг-контракту, вчиненого з нею згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", його укладення та/або виконання не може вважатися вступом у трудові відносини та/або виконанням роботи без укладення трудового договору (контракту)".

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;

статтю 265 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"Не вважається фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та не тягне відповідальність у вигляді штрафу, передбачену цим Кодексом, укладення гіг-контракту у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

2) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

частину третю статті 64 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Організаційна структура підприємства, яке є резидентом Дія Сіті, визначається ним самостійно з урахуванням положень Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

частину сьому статті 65 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Соціальні та інші відносини гіг-спеціалістів та підприємств, що є резидентами Дія Сіті, пов’язані з виконанням робіт (наданням послуг) за гіг-контрактами, регулюються гіг-контрактами, укладеними згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

статтю 69 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"9. Соціальна діяльність підприємств, що є резидентами Дія Сіті, щодо гіг-спеціалістів визначається підприємствами самостійно з урахуванням положень Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та укладених з такими гіг-спеціалістами гіг-контрактів";

3) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

статтю 212 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Законом можуть встановлюватися особливості вчинення та виконання окремих правочинів, за якими настання, зміна або припинення прав та обов’язків обумовлені настанням відкладальних чи скасувальних обставин";

в абзаці другому частини першої статті 229 слово "речі" замінити словом "майна", а слово "її" - словом "його";

у статті 429:

назву доповнити словом "(контракту)";

частину другу після слів "у зв’язку з виконанням трудового договору" доповнити словом "(контракту)", а після слів "якщо інше не встановлено" - словами "цим Кодексом або";

частину другу статті 430 доповнити словами "або законом";

у частині першій статті 437 слова "з моменту" замінити словами "у його автора в момент";

статтю 440 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"3. Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), належать працівникові, який створив цей твір, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором або законом.

Майнові права на комп’ютерні програми та (або) бази даних, створені у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), належать юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник, який створив ці комп’ютерні програми та (або) бази даних, якщо інше не встановлено договором.

Юридична або фізична особа, де або у якої працює працівник, який створив твір у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), набуває майнові права інтелектуальної власності на такий твір відповідно до цього Кодексу або договору в момент, наступний за створенням такого твору, якщо інше не встановлено договором.

4. Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений за замовленням, належать замовникові, якщо інше не встановлено договором або законом.

Майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створений за замовленням (крім твору, спеціально створеного як елемент програмного забезпечення), належать його автору, якщо інше не встановлено договором або законом.

Замовник набуває майнові права інтелектуальної власності на твір, створений за замовленням, відповідно до закону або договору в момент, наступний за створенням такого твору, якщо інше не встановлено договором";

частину першу статті 641 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Пропозицією укласти договір є, зокрема, документи (інформація), розміщені у відкритому доступі в мережі Інтернет, які містять істотні умови договору і пропозицію укласти договір на зазначених умовах з кожним, хто звернеться, незалежно від наявності в таких документах (інформації) електронного підпису";

доповнити статтею 6501 такого змісту:

"Стаття 6501. Запевнення щодо договору

1. Сторони договору можуть погодити перелік запевнень, що надаються стороною або сторонами щодо обставин, які мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору.

2. Сторона, яка умисно або з необережності надала іншій стороні неправдиві запевнення про обставини, що мають значення для укладення, виконання або припинення договору, зобов’язана відшкодувати стороні, яка покладалася на такі запевнення, збитки, завдані у зв’язку з неправдивістю таких запевнень, якщо інше не передбачено договором";

частину третю статті 1112 викласти в такій редакції:

"3. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на такий твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором або законом";

4) у Кодексі України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 19, ст. 74):

пункт 1 частини першої статті 64 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вимоги щодо виплати заборгованості з оплати за виконані роботи та/або надані послуги, а також інші кошти, належні гіг-спеціалістам за гіг-контрактами, укладеними згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі".

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

розділ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15. На період дії Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" у разі недостатності для задоволення вимог усіх кредиторів однієї черги коштів, одержаних від продажу майна резидента Дія Сіті - банкрута, спочатку задовольняються вимоги кредиторів, які мають щодо таких вимог переважні права, передбачені Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", пропорційно до суми таких вимог";

5) пункт "а" статті 3 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 1993 р., № 29, ст. 303) після слів "та інших кооперативів*" доповнити словами "гіг-спеціалісти, які залучені резидентами Дія Сіті за гіг-контрактами відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

6) преамбулу до Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4 із наступними змінами) після слів "Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки" доповнити словом "працівників";

7) пункт 2 частини першої статті 7 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121) доповнити словами "гіг-спеціалісти, залучені резидентами Дія Сіті за гіг-контрактами відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

8) частину другу статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2013 р., № 24, ст. 243; 2015 р., № 21, ст. 140; 2016 р., № 4, ст. 43; 2021 р., № 5, ст. 37) після слів "Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" доповнити словами "працівники та гіг-спеціалісти юридичних осіб, що перебувають у статусі резидента Дія Сіті згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", після звільнення чи припинення гіг-контракту";

{Підпункт 9 пункту 2 розділу VII втратив чинність на підставі Закону № 2811-IX від 01.12.2022}

10) статтю 2 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10) доповнити частиною другою такого змісту:

"Охорона праці гіг-спеціалістів, які уклали гіг-контракти з резидентом Дія Сіті, регулюється Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", затвердженими з урахуванням його положень внутрішніми документами резидента Дія Сіті та укладеними з гіг-спеціалістами гіг-контрактами";

11) статтю 2 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2016 р., № 26, ст. 517; 2017 р., № 40-41, ст. 383) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Підтримка купівельної спроможності винагород, компенсаційних та інших виплат, що сплачуються резидентами Дія Сіті працівникам та гіг-спеціалістам, забезпечується встановленою Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" вимогою до резидентів Дія Сіті щодо забезпечення визначеного таким законом розміру середньої місячної винагороди працівників та гіг-спеціалістів, а також періодичними переглядами розміру винагороди, що здійснюються резидентами Дія Сіті в межах їх компетенції";

12) у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

пункт 1 статті 11 після слів "виду діяльності та господарювання" доповнити словами "у тому числі які є резидентами Дія Сіті", а після слів "чи у фізичних осіб за" - словами "гіг-контрактами, іншими";

абзац шістнадцятий частини другої статті 40 доповнити третім реченням такого змісту: "У разі якщо сума страхових внесків визначена платником та/або застрахованою особою, яка є працівником та гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", і сплачена виходячи з суми, що є більшою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), але меншою за фактичну суму заробітної плати (доходу) застрахованої особи, для обчислення пенсії враховується лише та частина суми заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу)";

13) у статті 46 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422):

у назві слова "засновницького договору юридичної особи з іноземною участю" замінити словами "договорів щодо юридичної особи з іноземною участю";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Сторони договору, за яким учасники (засновники, акціонери, члени) юридичної особи з іноземною участю зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження щодо такої юридичної особи певним чином або утримуватися від їх реалізації (корпоративний договір), можуть обрати право, що застосовується до такого корпоративного договору";

14) абзац перший частини другої статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами) після слів "Закону України "Про ринок електричної енергії" доповнити словами "відносини щодо набуття статусу резидента Дія Сіті та внесення відомостей до реєстру Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

15) статтю 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Позаплановий захід із здійснення державного нагляду (контролю) щодо суб’єкта господарювання, який перебуває у статусі резидента Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", здійснюється лише з підстав, прямо передбачених законами України, та виключно за наявності письмового погодження керівника (його заступника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки.

Копія погодження, передбаченого абзацом першим цієї частини, разом з іншими документами, передбаченими цим Законом, надається керівнику або уповноваженій особі суб’єкта господарювання, який перебуває у статусі резидента Дія Сіті, перед початком перевірки";

16) статтю 10 Закону України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715; 2014 р., № 22, ст. 816) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Якщо особа, яка є резидентом Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", виступає суб’єктом відносин, пов’язаних з персональними даними, використання таких персональних даних гіг-спеціалістами резидента Дія Сіті має здійснюватися лише відповідно до їхніх обов’язків за гіг-контрактами. Ці гіг-спеціалісти зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за гіг-контрактом, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов’язання є чинним після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом";

17) у Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179; 2014 р., № 34, ст. 1168; 2020 р., № 44, ст. 382):

у статті 1:

пункт 5 частини першої доповнити словами "або добровільно отриманий резидентом Дія Сіті для укладення гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства";

частину другу доповнити словами "а терміни "резидент Дія Сіті" та "гіг-контракт" - у значеннях, наведених у Законі України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

частину четверту статті 4 після слів "прибули в Україну для працевлаштування" доповнити словами "або укладення гіг-контракту";

у частині четвертій статті 5:

абзац перший після слів "та зобов’язання роботодавця" доповнити словами "або резидента Дія Сіті", а після слів "дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту)" - словом "гіг-контракту";

абзац другий після слів "трудовий договір (контракт)" доповнити словом "гіг-контракт";

18) у Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2017 р., № 30, ст. 323; 2020 р., № 44, ст. 382; із змінами, внесеними Законом України від 27 квітня 2021 року № 1414-IX):

частину другу статті 1 після слів "неформальне професійне навчання працівників" доповнити словами "резидент Дія Сіті", "гіг-контракт" та "гіг-спеціаліст", а після слів "Про професійний розвиток працівників" - словами "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

частину другу статті 42 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Резидент Дія Сіті може отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) іноземцями та особами без громадянства за гіг-контрактами, без отримання дозволу. Резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на гіг-спеціаліста у порядку, визначеному цим Законом. У разі добровільного звернення щодо отримання дозволу на гіг-спеціаліста резидент Дія Сіті має права та обов’язки роботодавця, передбачені цим розділом".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

частину другу статті 421 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) гіг-спеціалісти";

у статті 422:

у частині першій:

пункт 1 після слів "або особи без громадянства" доповнити словами "чи роботи (послуги), які виконуватиме (надаватиме) гіг-спеціаліст";

пункт 4 після слів "трудового договору (контракту)" доповнити словами "або гіг-контракту";

частину другу доповнити абзацом десятим такого змісту:

"Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця статусу резидента Дія Сіті";

пункт 1 частини першої статті 423 після слів "трудового договору (контракту)" доповнити словами "або гіг-контракту";

пункт 1 частини першої статті 4210 після слів "трудовий договір (контракт)" доповнити словами "або гіг-контракт";

19) частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409 із наступними змінами) доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18) набуття статусу резидента Дія Сіті та внесення відомостей до реєстру Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

20) у Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75 із наступними змінами):

частину другу статті 1 доповнити словами "терміни "гіг-спеціаліст", "гіг-контракт" та "резидент Дія Сіті" - у значеннях, наведених у Законі України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

пункт 3 частини другої статті 16 доповнити словами "гіг-контрактом та внутрішніми документами резидента Дія Сіті";

частину першу статті 18 після слів "на умовах трудового договору (контракту)" доповнити словами "гіг-контракту, іншого", а після слів "незалежно від форми власності та господарювання" - словами "зокрема які є резидентами Дія Сіті";

у статті 24:

частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, з якої фактично сплачено страхові внески до Фонду, незалежно від страхового стажу";

частину другу доповнити словами "та працівників і гіг-спеціалістів резидентів Дія Сіті, яким допомога по тимчасовій непрацездатності у таких випадках виплачується в розмірі заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачувалися страхові внески до Фонду, незалежно від страхового стажу";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не має перевищувати розміру заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачувалися страхові внески до Фонду";

у частині першій статті 26:

абзац перший після слів "застрахованій особі" доповнити словами "(крім працівників та гіг-спеціалістів резидентів Дія Сіті)";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, у розмірі заробітної плати (доходу) такої особи, з якого фактично сплачувалися страхові внески до Фонду, незалежно від страхового стажу";

абзац перший частини першої статті 30 після слів "на умовах трудового договору (контракту)" доповнити словами "гіг-контракту, іншого";

пункт 1 частини першої статті 35 після слів "на умовах трудового договору (контракту)" доповнити словами "гіг-контракту, іншого", а після слів "незалежно від форми власності та господарювання" - словами "зокрема які є резидентами Дія Сіті";

21) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):

частину другу статті 9 доповнити пунктом 131 такого змісту:

"131) відомості про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код; про представників юридичної особи, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства, уповноважених діяти від імені товариства - для товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, що перебуває (перебувало) у статусі резидента Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичній особі";

пункт 4 частини четвертої статті 17 включити в такій редакції:

"4) рішення уповноваженого органу юридичної особи про передачу за договором повноважень виконавчого органу юридичній особі - у разі внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, що перебуває у статусі резидента Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичній особі";

22) у Законі України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 13, ст. 69; 2020 р., № 12, ст. 66):

частину першу статті 7 доповнити реченням такого змісту: "Стороною корпоративного договору також може бути саме товариство та треті особи";

у статті 18:

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством та учасником та/або третьою особою".

У зв’язку з цим частини п’яту - десяту вважати відповідно частинами шостою - одинадцятою;

частину восьму після слів "або право лише певних учасників" доповнити словами "чи лише третіх осіб";

статтю 21 доповнити частинами п’ятою - сьомою такого змісту:

"5. Договір, за яким виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків щодо відчуження частки у статутному капіталі товариства обумовлені обставинами, вчиняється у письмовій формі. Істотними умовами такого договору є розмір частки у статутному капіталі товариства, що відчужується, ціна договору, обставини, що обумовлюють настання, зміну або припинення прав та обов’язків сторін щодо відчуження частки у статутному капіталі товариства, строк дії договору.

6. Товариство може укласти договір, за яким виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків щодо відчуження частки у власному статутному капіталі обумовлені обставинами, лише якщо така частка належить товариству.

7. Статутом товариства може встановлюватися обмеження щодо відчуження або обтяження товариством частки (частини частки) у власному статутному капіталі. Відповідне положення може бути внесене до статуту товариства, змінене або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства";

у частині четвертій статті 25:

доповнити словами "якщо інший строк не встановлено статутом товариства";

доповнити другим реченням такого змісту: "Відповідне положення може бути внесене до статуту товариства, змінене або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства";

пункт 14 частини другої статті 30 викласти в такій редакції:

"14) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників";

у статті 39:

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"12. З одноосібним виконавчим органом та кожним членом колегіального виконавчого органу укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Договір (контракт), що укладається з одноосібним виконавчим органом та членом колегіального виконавчого органу, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників";

доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

"14. У випадках і на умовах, передбачених законом, повноваження виконавчого органу товариства може виконувати юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України (особа, яка здійснює функції управління)";

частину першу статті 45 доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) особою, яка здійснює функції управління таким товариством (у разі передання їй повноважень виконавчого органу товариства у випадках, передбачених законом)".

3. Юридичні особи, які мають намір набути статусу резидента Дія Сіті, мають право подати до уповноваженого органу заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до статті 6 цього Закону після набрання чинності нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, якими визначатимуться форма, порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, а також встановлюватиметься порядок формування та ведення реєстру Дія Сіті, та після завершення здійснення організаційних заходів, пов’язаних із запровадженням реєстру Дія Сіті, введенням його в експлуатацію, що підтверджується листом уповноваженого органу, опублікованим на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет.

4. Юридичні особи, у тому числі юридичні особи, які здійснюють діяльність, передбачену частиною четвертою статті 5 цього Закону, чи подібну їй, не можуть бути прямо або опосередковано примушені до зміни форми організації своєї діяльності та/або форми співпраці з IT-спеціалістами, а також до звернення щодо набуття та набуття статусу резидента Дія Сіті.

5. Загальні засади правового режиму Дія Сіті, передбачені пунктами 1-3 частини четвертої статті 2 цього Закону, поширюються на суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність, передбачену частиною четвертою статті 5 цього Закону, чи подібну їй, які не є резидентами Дія Сіті та не виконують роботи (не надають послуги) на користь резидентів Дія Сіті.

6. Кабінету Міністрів України підготувати план заходів щодо підвищення якості освіти, стимулювання розвитку талантів та сприяння розвитку професій у цифровій галузі України, зокрема шляхом спрощення умов ведення освітньої діяльності в галузі інформаційних технологій у правовому режимі Дія Сіті.

7. До встановлення Кабінетом Міністрів України порядку повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про укладення гіг-контракту відповідні повідомлення мають подаватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для повідомлення про прийняття працівників на роботу.

8. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

9. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 липня 2021 року
№ 1667-IX


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: