open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) частину шосту статті 136 викласти в такій редакції:

"6. Уповноважений суб’єкт управління об’єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та/або зберігання природного газу, а також суб’єкт управління системи передачі електричної енергії не можуть відмовити у фінансуванні відповідно оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи, або іншою заінтересованою особою інвестицій, погоджених з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При погодженні таких інвестицій Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керується, зокрема, необхідністю забезпечення безпеки постачання природного газу, передачі електричної енергії, операційної безпеки Об’єднаної енергетичної системи України";

2) частину восьму статті 141 викласти в такій редакції:

"8. Об’єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії і транспортування та/або зберігання природного газу, на підставі рішення суб’єкта управління та відповідного договору закріплюються на праві господарського відання за суб’єктами господарювання, у статутному капіталі яких 100 відсотків корпоративних прав належать державі, чи суб’єктом господарювання, у статутному капіталі якого 100 відсотків корпоративних прав належать державі, або виключно з метою відокремлення діяльності з транспортування природного газу за суб’єктом господарювання, у статутному капіталі якого 100 відсотків належать зазначеним у цій частині суб’єктам".

2. Абзац дванадцятий частини першої статті 4 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Суб’єктом управління об’єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та/або зберігання природного газу, передачі електричної енергії може бути лише уповноважене Кабінетом Міністрів України міністерство. Умови управління об’єктами державної власності визначаються у відповідному договорі згідно із законом. Інші суб’єкти управління об’єктами державної власності не можуть мати повноважень щодо об’єктів державної власності, переданих на таких умовах, якщо такі повноваження суперечать встановленим законом вимогам про відокремлення та незалежність".

3. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2020 р., № 2, ст. 6):

1) абзац другий частини шостої статті 21 викласти в такій редакції:

"Зазначені повноваження Кабінету Міністрів України не поширюються на рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що видаються ними у процесі здійснення повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу, передачі електричної енергії, а також юридичних осіб, що володіють корпоративними правами в таких суб’єктах господарювання";

2) абзац четвертий частини третьої статті 44 викласти в такій редакції:

"правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу або передачі електричної енергії, таких суб’єктів господарювання або господарських організацій".

4. У Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

доповнити пунктами 31, 161, 201, 361, 951, 961 і 962 такого змісту:

"31) аукціонний офіс - оператор системи передачі або інша юридична особа, визначена відповідно до цього Закону, що забезпечує розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів";

"161) гарантованість - гарантія того, що надане фізичне право на використання міждержавного перетину залишиться доступним для використання і що відшкодування буде виплачено відповідно до порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, якщо таке право буде зменшено";

"201) договір про участь у розподілі пропускної спроможності - договір, який врегульовує відносини в процесі набуття, використання, продажу, оплати та припинення фізичного права на використання міждержавного перетину";

"361) зменшення фізичного права на передачу - зменшення обсягу набутого фізичного права на передачу у разі перевантаження такого міждержавного перетину, дії обставин непереборної сили або через неможливість забезпечення дотримання стандартів операційної безпеки";

"951) система накопичення енергії - електроустановка, що включає обладнання для зберігання енергії, інженерні споруди, обладнання для перетворення енергії та пов’язане з ними допоміжне обладнання, яка приєднана до системи передачі або системи розподілу електричної енергії або мереж електростанції, або мереж споживача з метою відбору електричної енергії, накопичення, перетворення та зберігання енергії, а також подальшого відпуску електричної енергії в систему передачі або розподілу електричної енергії або в мережі електростанції, або в мережі споживача";

"961) третя держава - держава, що не є членом (стороною) Європейського Союзу чи Енергетичного Співтовариства;

962) зареєстрований учасник - суб’єкт господарювання, в тому числі нерезидент, який відповідає вимогам, визначеним порядком розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, та уклав договір про участь у розподілі пропускної спроможності з аукціонним офісом";

пункти 23, 48, 53, 57, 69, 97 викласти в такій редакції:

"23) фізичне право на передачу - набуте право на використання пропускної спроможності міждержавних перетинів між двома енергетичними системами суміжних держав (торговими зонами) у визначеному напрямку та протягом визначеного періоду часу";

"48) неявний аукціон - механізм міждержавної купівлі-продажу електричної енергії, що передбачає одночасний розподіл фізичного права на передачу і купівлю-продаж електричної енергії та визначення відповідної сукупної ціни";

"53) перевантаження - ситуація, за якої міждержавний перетин через недостатність його пропускної спроможності та/або система передачі електроенергії не може прийняти всі фізичні потоки електричної енергії";

"57) операційна безпека - спроможність електричних станцій, системи передачі та системи розподілу функціонувати в нормальному режимі або якнайшвидше повертатися до нормального режиму роботи, що характеризується гранично допустимими показниками температури, рівнів напруги, струмів короткого замикання, частоти і стійкості";

"69) поточний рахунок із спеціальним режимом використання - рахунок, відкритий в уповноваженому банку і призначений для забезпечення проведення розрахунків відповідно до цього Закону";

"97) явний аукціон - механізм розподілу пропускної спроможності, за яким набувається фізичне право на передачу та визначається ціна за таке право, крім купівлі-продажу електричної енергії";

2) пункт 13 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

"13) про участь у розподілі пропускної спроможності";

3) пункт 7 частини четвертої статті 5 виключити;

4) у статті 6:

у частині другій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) усунення перешкод та обмежень для торгівлі електричною енергією між учасниками ринків держав - сторін Енергетичного Співтовариства";

доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) моніторинг технічної співпраці між оператором системи передачі та операторами систем передачі третіх країн";

у частині третій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) затвердження правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, який включає в тому числі положення щодо особливостей розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів з третіми державами, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії";

абзац п’ятий пункту 10 викласти в такій редакції:

"системних обмежень, впровадження правил управління перевантаженнями та дій оператора системи передачі щодо управління перевантаженнями";

доповнити пунктом 111 такого змісту:

"111) у разі обрання моделі відокремлення ISO Регулятор:

здійснює нагляд за дотриманням власником системи передачі та оператором системи передачі обов’язків, установлених цим Законом, в установленому законодавством порядку проводить перевірки та накладає штрафи за їх недотримання на власника системи передачі або оператора системи передачі;

здійснює моніторинг відносин між власником системи передачі та оператором системи передачі з метою забезпечення дотримання ними своїх обов’язків, а також затверджує договори і вирішує спори між власником системи передачі і оператором системи передачі за запитом щонайменше одного із цих суб’єктів;

забезпечує, щоб рівень тарифу на послуги з передачі електричної енергії та інших платежів, пов’язаних з доступом або приєднанням до системи передачі, для такого оператора враховував винагороду власнику системи передачі за право користування системою передачі, у тому числі складовими системи передачі, які були реконструйовані або поліпшені за рахунок власника системи передачі, за умови, що такі роботи здійснені в економічно обґрунтований спосіб;

встановлює тарифи на послуги з передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та інші платежі, пов’язані з доступом або приєднанням до системи передачі, з урахуванням забезпечення покриття витрат на погоджені Регулятором інвестиції та узгодженої норми прибутку";

у пункті 7 частини четвертої слова "правил управління обмеженнями та" виключити;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Регулятор здійснює повноваження, визначені цією статтею, також щодо суб’єкта управління об’єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії";

5) у частині четвертій статті 9:

у пункті 4 слова "висновку щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі та систем розподілу, передбачених проектами інвестиційних програм оператора системи передачі та операторів систем розподілу, а також" виключити;

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) надання Регулятору висновку щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку систем розподілу, передбачених проектами інвестиційних програм операторів систем розподілу";

6) пункт 7 частини другої статті 20 викласти в такій редакції:

"7) принципи управління перевантаженнями";

7) частину третю статті 32 викласти в такій редакції:

"3. Оператором системи передачі може бути виключно власник системи передачі або суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі чи суб’єкту господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі, якому на підставі рішення суб’єкта управління та відповідної угоди передано на праві господарського відання об’єкти державної власності, що використовуються для провадження діяльності з передачі електричної енергії, крім випадку, визначеного частиною першою статті 361 цього Закону";

8) у статті 33:

у частині першій:

у пункті 12 слово "обмежень" замінити словом "перевантажень";

у пункті 15 слово "проводить" замінити словом "забезпечує";

у пункті 17 слова "правила управління обмеженнями" виключити;

пункт 11 частини третьої викласти в такій редакції:

"11) відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до цього Закону";

9) доповнити статтями 361-364 такого змісту:

"Стаття 361. Особливі вимоги про відокремлення і незалежність оператора системи передачі (модель відокремлення ISO)

1. Вимога частини третьої статті 32 цього Закону не застосовується, якщо власник системи передачі визначив суб’єкта господарювання, який має право подати запит на сертифікацію.

2. Сертифікація оператора системи передачі (модель відокремлення ISO) на умовах, визначених цим Законом, здійснюється Регулятором згідно з процедурою, передбаченою статтями 34 і 36 цього Закону.

3. У разі обрання моделі відокремлення ISO оператор системи передачі (модель відокремлення ISO) зобов’язаний:

1) відповідати вимогам, встановленим статтею 32 цього Закону;

2) мати у своєму розпорядженні фінансові, технічні, матеріальні та людські ресурси, необхідні для виконання покладених на нього статтею 33 цього Закону функцій, зокрема взаємодії з операторами систем передачі суміжних держав;

3) здійснювати розробку та подання на схвалення/затвердження Регулятору плану розвитку системи передачі на наступні 10 років, звіту з оцінки достатності генеруючих потужностей відповідно до вимог цього Закону.

4. У разі обрання моделі відокремлення ISO власник системи передачі зобов’язаний відповідати вимогам, встановленим частиною другою статті 363 цього Закону.

Під час процедури сертифікації власник системи передачі надає Регулятору проекти всіх договорів із суб’єктом господарювання, що подав запит на сертифікацію, та з будь-якими іншими відповідними особами.

Стаття 362. Обов’язки оператора системи передачі та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO

1. У разі обрання моделі відокремлення ISO до функцій оператора системи передачі належать:

1) надання доступу та управління доступом до системи передачі, включаючи отримання плати за послуги з передачі електричної енергії, а також інших платежів за доступ або приєднання до системи передачі, плати за перевантаження системи передачі, платежів за механізмом компенсації системних операторів внутрішніх передач електроенергії;

2) експлуатація, підтримання у належному стані і розвиток системи передачі, а також забезпечення довгострокової здатності системи передачі задовольняти обґрунтований попит шляхом інвестиційного планування відповідно до статті 37 цього Закону. У процесі розвитку системи передачі незалежний оператор системи передачі є відповідальним за планування (включаючи отримання необхідних документів дозвільного характеру), будівництво і введення в експлуатацію нових об’єктів інфраструктури системи передачі або їх складових. З цією метою до незалежного оператора системи передачі застосовуються положення статей 31 і 33 цього Закону;

3) розробка та подання на схвалення/затвердження Регулятору плану розвитку системи передачі на наступні 10 років, звіту з оцінки достатності генеруючих потужностей відповідно до вимог цього Закону.

2. Власник системи передачі, де призначено незалежного оператора системи передачі, зобов’язаний:

1) забезпечувати необхідну співпрацю і підтримку незалежному оператору системи передачі для виконання його функцій, включно з усією необхідною інформацією;

2) фінансувати інвестиції, передбачені планом розвитку системи передачі на наступні 10 років та затверджені Регулятором, або надавати згоду на фінансування такої інвестиції будь-якою зацікавленою стороною, у тому числі незалежним оператором системи передачі;

3) забезпечувати виконання фінансових зобов’язань оператором системи передачі, пов’язаних з активами мережі, крім зобов’язань, пов’язаних з функціями незалежного оператора системи передачі;

4) надавати гарантії для сприяння фінансування розвитку системи передачі, крім інвестицій, коли відповідно до пункту 2 цієї частини власник надав згоду на її фінансування за рахунок кредитних коштів або коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Регулятор здійснює моніторинг виконання вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі та власника системи передачі.

Стаття 363. Незалежність власника системи передачі

1. У разі відокремлення оператора системи передачі за моделлю відокремлення ISO власник системи передачі не повинен мати права здійснювати управління (включаючи управління корпоративними правами) або безпосередній контроль за суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та/або трейдерську діяльність.

2. З метою забезпечення незалежності власника системи передачі відповідно до частини першої цієї статті:

1) керівник та заступники керівника власника системи передачі, особи, що здійснюють функції управління від імені власника системи передачі, не можуть брати участі в діяльності органів (у тому числі здійснювати повноваження одноосібного органу) суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та належить до сфери управління власника системи передачі або в якому йому належать корпоративні права;

2) власник системи передачі зобов’язаний розробити і запровадити програму відповідності, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність оператора системи передачі та забезпечення моніторингу виконання таких заходів. Програма відповідності має визначати функціональні обов’язки працівників власника системи передачі для досягнення цих цілей. Річний звіт, у якому викладаються вжиті заходи, має бути представлений Регулятору уповноваженою особою з питань відповідності і опублікований на веб-сайті Регулятора.

Стаття 364. Програма відповідності та уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі

1. Оператор системи передачі має розробити і запровадити програму відповідності, в якій визначаються заходи для забезпечення унеможливлення дискримінаційних дій та забезпечення моніторингу виконання таких заходів. Програма відповідності повинна визначати чіткі обов’язки працівників оператора системи передачі для досягнення цих цілей та затверджується Регулятором. Моніторинг виконання програми відповідності здійснюється уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи передачі в порядку, визначеному Регулятором.

2. Уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі призначається:

1) наглядовою радою оператора системи передачі;

2) у разі відсутності наглядової ради - виконавчим органом оператора системи передачі.

Уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи передачі може бути фізична особа, яка має вищу освіту (технічну, юридичну або економічну) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, високі професійні та моральні якості, досвід роботи у сфері електроенергетики не менше п’яти років, володіє державною мовою, має освітній і професійний рівні, необхідні для виконання своїх обов’язків. Не може бути уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи передачі фізична особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Особа, яка претендує на посаду уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі, протягом останніх трьох років до дня призначення не може обіймати посади у вертикально інтегрованому суб’єкті господарювання та/або суб’єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та/або суб’єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання.

Кандидатура уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі підлягає попередньому погодженню з Регулятором.

Регулятор має право відмовити в погодженні кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі тільки з причин недостатнього рівня її незалежності або професійних якостей.

3. Уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи передачі може бути юридична особа за умови, що в її штаті є працівники, які відповідають вимогам, визначеним цією статтею. Не може бути уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи передачі юридична особа, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

4. З метою забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі така особа не може:

1) під час виконання своїх обов’язків займати посади або мати повноваження, мати економічний інтерес (отримувати фінансову винагороду тощо) чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб’єктом господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такого суб’єкта господарювання, або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, який провадить господарську діяльність на ринку природного газу або електричної енергії, крім передачі електричної енергії;

2) займати посади, мати повноваження, економічний інтерес (отримувати фінансову винагороду тощо) чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб’єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або електричної енергії, або будь-якою його частиною (крім оператора системи передачі), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такого суб’єкта господарювання протягом трьох років до дня його призначення;

3) після припинення договірних відносин з оператором системи передачі уповноважена особа з питань відповідності не повина займати посади або мати повноваження, мати економічний інтерес чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб’єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або електричної енергії (крім оператора системи передачі), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такої організації, або з будь-яким суб’єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або електричної енергії, не пов’язану з передачею електричної енергії, протягом не менше чотирьох років;

4) мати жодного економічного інтересу в діяльності або, безпосередньо або опосередковано, отримувати будь-яку фінансову вигоду від будь-якого суб’єкта господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або електричної енергії (крім оператора системи передачі), або від будь-якого суб’єкта господарювання, який провадить діяльність на ринку електричної енергії, не пов’язану з передачею електричної енергії.

5. Оператор системи передачі повідомляє Регулятору кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності та запропоновані умови договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі, у тому числі умови про початок, строки та підстави припинення виконання обов’язків уповноваженої особи з питань відповідності, умови оплати її послуг, матеріальні та інші її права.

6. Протягом трьох тижнів з дня одержання інформації, зазначеної у частині п’ятій цієї статті, Регулятор може висловити свої заперечення проти запропонованої кандидатури або умов договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі, якщо не виконуються вимоги частини четвертої цієї статті або в разі дострокового припинення договірних відносин з уповноваженою особою з питань відповідності, якщо існують підстави вважати, що таке дострокове припинення було здійснено з порушенням вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі, передбачених цим Законом.

Якщо в зазначений строк оператор системи передачі не отримає від Регулятора заперечень, вважається, що кандидатура уповноваженої особи з питань відповідності та/або умови договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі погоджено.

7. Уповноважена особа з питань відповідності відповідає за:

1) моніторинг виконання програми відповідності оператора системи передачі;

2) розроблення щорічного звіту, в якому викладаються заходи, вжиті з метою виконання програми відповідності, та надання його Регулятору;

3) звітування перед відповідними органами управління оператора системи передачі та надання рекомендацій з виконання програми відповідності та дотримання вимог щодо незалежності і відокремлення;

4) повідомлення Регулятора про будь-які істотні порушення у зв’язку з виконанням програми відповідності.

8. Умови договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі, що регулюють повноваження уповноваженої особи з питань відповідності, у тому числі строки виконання нею своїх обов’язків, підлягають затвердженню Регулятором. Ці умови повинні забезпечувати незалежність уповноваженої особи з питань відповідності, зокрема надання їй всіх ресурсів, необхідних для виконання нею своїх обов’язків.

9. Уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі щоквартально звітує перед Регулятором у письмовій формі та має право регулярно звітувати в усній або письмовій формі перед органами оператора системи передачі, зокрема загальними зборами учасників/акціонерів, наглядовими органами, виконавчим органом.

10. Уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі має право:

1) доступу до приміщень оператора системи передачі без попереднього повідомлення;

2) доступу до даних та інформації оператора системи передачі, необхідних для виконання її завдань виключно з питань виконання програми відповідності;

3) відвідувати всі наради керівництва оператора системи передачі, зокрема з питань доступу до системи передачі, її експлуатації, обслуговування та розвитку, умов розподілу пропускної спроможності та методів управління обмеженнями, купівлі-продажу електричної енергії та послуг, необхідних для забезпечення функціонування системи передачі, у тому числі щодо допоміжних послуг, балансування та резервів потужності;

4) відвідувати всі засідання органів управління оператора системи передачі, зокрема виконавчого органу, наглядової ради, та загальні збори акціонерів оператора системи передачі;

5) звертатися до Регулятора із скаргою на дії оператора системи передачі щодо дострокового розірвання договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі;

6) регулярно надавати виконавчому органу оператора системи передачі інформацію щодо виконання програми відповідності.

11. Уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі здійснює моніторинг виконання оператором системи передачі положень цього Закону щодо конфіденційності у діяльності оператора системи передачі.

12. За погодженням із Регулятором уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі може бути звільнена (припинено дію договору):

1) наглядовою радою оператора системи передачі;

2) у разі відсутності наглядової ради - виконавчим органом оператора системи передачі.

13. Оператор системи передачі за поданням Регулятора звільняє (припиняє дію договору) уповноважену особу з питань відповідності у разі порушення нею умов договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі та/або вимог цього Закону";

10) назву, частини першу - дванадцяту статті 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Загальні принципи управління перевантаженнями

1. За наявності перевантажень розподіл пропускної спроможності здійснюється за принципом першочергового задоволення заявок зареєстрованих учасників, які пропонують найвищу ціну. У разі відсутності перевантажень розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів здійснюється на безоплатній основі.

2. Якщо заплановані комерційні обміни не відповідають безпечному функціонуванню об’єднаної енергетичної системи України, оператор системи передачі має врегулювати перевантаження відповідно до вимог операційної безпеки у найбільш економічно ефективний спосіб. Коригуюча передиспетчеризація або зустрічна торгівля застосовується в останню чергу, якщо дешевші заходи не можуть бути застосовані.

3. У разі довготривалих, частих перевантажень оператором системи передачі застосовуються заздалегідь визначені та узгоджені із операторами системи передачі суміжних держав методи (принципи) управління перевантаженнями, включаючи координацію розрахунку пропускної спроможності міждержавних перетинів.

4. Управління перевантаженнями має здійснюватися із застосуванням недискримінаційних ринкових механізмів, що забезпечують ефективні економічні сигнали учасникам ринку, зареєстрованим учасникам і оператору системи передачі та сприяють міждержавній торгівлі електричною енергією.

5. Оператор системи передачі розробляє, погоджує із відповідним оператором системи передачі суміжної держави - сторони Енергетичного Співтовариства та подає на затвердження Регулятору порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що може містити спеціальні регіональні умови. Такі умови, що застосовуються у відповідному регіоні або на відповідному перетині, є невід’ємними додатками до порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

6. Методи управління перевантаженнями мають забезпечити відповідність перетоків електричної енергії, що виникають внаслідок розподілу пропускної спроможності, стандартам операційної безпеки.

7. При управлінні перевантаженнями не допускається дискримінація учасників комерційних обмінів.

8. Оператор системи передачі може відмовити зареєстрованому учаснику у фізичному праві на передачу в разі одночасного виникнення таких умов:

1) збільшення перетоків електричної енергії в результаті задоволення заявки зареєстрованого учасника призведе до порушення операційної безпеки;

2) ціна заявки зареєстрованого учасника в процесі управління перевантаженням є нижчою за вартість усіх інших заявок, що будуть задоволені, на ту саму послугу та за тих самих умов.

9. Зменшення фізичного права на передачу може застосовуватися оператором системи передачі як захід забезпечення стандартів операційної безпеки в ситуаціях, коли неможлива передиспетчеризація або зустрічна торгівля. Такі зменшення фізичного права на передачу повинні мати недискримінаційний характер.

10. Власники фізичного права на передачу отримують від оператора системи передачі відшкодування за будь-які зменшення фізичного права на передачу відповідно до порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, крім зменшень, спричинених внаслідок дії обставин непереборної сили.

11. Вся доступна пропускна спроможність міждержавного перетину має бути запропонована для розподілу з урахуванням дотримання стандартів операційної безпеки. Оператор системи передачі визначає доступну пропускну спроможність відповідно до методики, що затверджується Регулятором після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та оприлюднюється на офіційному веб-сайті оператора системи передачі.

12. Оператор системи передачі не може здійснювати зменшення пропускної спроможності міждержавних перетинів з метою врегулювання перевантажень в ОЕС України, крім випадків порушення операційної безпеки. Оператор системи передачі повинен інформувати зареєстрованих учасників про зменшення пропускної спроможності міждержавних перетинів та про причини такого зменшення та здійснити відшкодування відповідно до порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів";

11) частини другу, третю, шосту - восьму і десяту статті 39 викласти в такій редакції:

"2. Механізми управління перевантаженнями застосовуються для короткострокового, середньострокового та довгострокового періодів розподілу пропускної спроможності.

3. Під час розподілу пропускної спроможності не допускається дискримінація зареєстрованих учасників, які бажають отримати фізичне право на передачу";

"6. Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів здійснюється відповідно до порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетенів.

Пропускна спроможність міждержавних перетинів, що розподілена, є гарантованою.

7. Пропускна спроможність міждержавних перетинів на короткостроковий період, що пропонується у процесі розподілу на аукціоні, може визначатися як негарантована, про що має бути повідомлено до проведення аукціону.

Власники фізичного права на передачу на довгостроковий або середньостроковий період мають право передати або продати іншим зареєстрованим учасникам таке фізичне право на передачу, повідомивши про це аукціонний офіс у встановленому порядку. У разі відмови у передачі або у продажу фізичного права на передачу аукціонний офіс повинен пояснити причини такої відмови відповідним власникам фізичного права на передачу та Регулятору. Перелік підстав, з яких аукціонний офіс може відмовити у передачі або у продажу фізичного права на передачу, визначається порядком розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

На фізичне право на передачу на довгостроковий або середньостроковий період поширюється принцип "використовуй або продай", що застосовується з урахуванням вимог порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Перед кожним розподілом фізичного права на передачу аукціонний офіс має оприлюднити обсяг пропускної спроможності, що розподілятиметься, а також періоди часу, протягом яких пропускна спроможність буде скорочена або недоступна.

8. Учасники ринку у встановлені строки подають оператору системи передачі повідомлення про використання придбаної ними пропускної спроможності відповідно до правил ринку.

Аукціонний офіс розподіляє невикористану пропускну спроможність на аукціонах на наступні періоди розподілу відповідно до порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів";

"10. Оператор системи передачі визначає структуру розподілу пропускної спроможності для різних часових періодів, що може включати резервування частки пропускної спроможності для розподілу на добу наперед та внутрішньодобового розподілу. Структура розподілу погоджується:

оператором системи передачі суміжної держави - у разі впровадження спільної скоординованої процедури розподілу пропускної спроможності;

Регулятором - у разі відсутності спільної скоординованої процедури розподілу пропускної спроможності.

При складанні структури розподілу пропускної спроможності оператор системи передачі має враховувати:

характеристики ринків;

операційні умови;

рівень узгодженості часток пропускної спроможності та часових періодів, визначених для різних механізмів розподілу пропускної спроможності";

12) у частині першій статті 40:

абзац перший та пункти 1-3 викласти в такій редакції:

"1. Оператор системи передачі електроенергії має публікувати:

1) вимоги до безпеки, технічної експлуатації та планування режимів роботи міждержавних перетинів. Така інформація має включати методологію розрахунку пропускної спроможності міждержавних перетинів та запасу надійності системи передачі відповідно до електричних та фізичних показників мережі;

2) дані щодо спроможності мережі, доступу до мережі та використання мережі з урахуванням інформації про наявність перевантажень пропускної спроможності, методи управління перевантаженнями та плани щодо їх усунення в майбутньому;

3) дані щодо обсягів міждержавної торгівлі, включаючи експорт та імпорт, на основі прогнозних даних. Порядок оприлюднення такої інформації затверджується Регулятором.

Оператор системи передачі повинен оприлюднювати, зокрема:

а) інформацію про довгострокові перспективи розвитку інфраструктури системи передачі та про вплив такого розвитку на пропускну спроможність міждержавних перетинів - щороку;

б) прогноз доступної пропускної спроможності на ринку електричної енергії на наступний місяць та на наступні 12 місяців з урахуванням всієї відповідної інформації, наявної в оператора системи передачі, - щомісяця;

в) прогноз доступної пропускної спроможності на ринку електричної енергії на наступний тиждень з урахуванням усієї відповідної інформації, наявної в оператора системи передачі, - щотижня;

г) інформацію про доступну пропускну спроможність на добу наперед та упродовж доби, що доступна для ринку електричної енергії упродовж кожного розрахункового періоду з урахуванням поданих повідомлень на добу наперед та графіків виробництва на добу наперед - щодня;

ґ) інформацію про розподілену пропускну спроможність на кожен розрахунковий період на ринку електричної енергії та про відповідні умови використання пропускної спроможності з метою визначення обсягів вільної пропускної спроможності;

д) інформацію про розподілену пропускну спроможність після кожного розподілу та її ціну;

е) інформацію про всю використану пропускну спроможність для кожного розрахункового періоду на ринку електричної енергії - невідкладно після отримання повідомлень про її використання;

є) інформацію про узагальнені комерційні та фізичні перетоки електричної енергії для кожного розрахункового періоду на ринку електричної енергії, включаючи опис дій щодо управління перевантаженнями пропускної спроможності, здійснених оператором системи передачі з метою вирішення проблемних питань під час експлуатації мережі та/або системи, - якомога ближче до реального часу;

ж) інформацію про планові та фактичні відключення;

з) кількісні показники надійності доступної пропускної спроможності;

и) інформацію про позапланові та/або аварійні відключення енергоблоків, встановлена потужність яких перевищує 100 МВт";

у пункті 7 слово "обмеженнями" замінити словом "перевантаженнями";

13) у статті 42:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів може здійснюватися скоординовано з відповідним оператором системи передачі суміжної держави із застосуванням спільних скоординованих процедур розподілу, у тому числі з можливістю застосування єдиної валюти. У разі якщо комерційні обміни між двома державами (енергосистемами) можуть впливати на фізичні перетоки інших держав (енергосистем), механізм управління обмеженнями має координуватися з усіма заінтересованими операторами системи передачі.

2. Спільний скоординований механізм управління обмеженнями та процедури розподілу пропускної спроможності мають застосовуватися до міждержавних перетинів із державами - сторонами Енергетичного Співтовариства.

Проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності здійснюється оператором системи передачі або надається ним оператору системи передачі суміжної держави чи іншій юридичній особі, узгодженій оператором системи передачі та оператором системи передачі суміжної держави";

у частині третій:

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) розподіл та повідомлення зареєстрованими учасниками про використання пропускної спроможності;

3) процес розрахунку пропускної спроможності";

доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) будь-які міждержавні коригувальні дії для забезпечення стандартів операційної безпеки";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) погоджені умови договорів для розподілу пропускної спроможності";

14) у статті 43:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. У разі якщо доходи не можуть бути ефективно використані для цілей, визначених частиною першою цієї статті, частина цих коштів, що належить оператору системи передачі, може враховуватися Регулятором під час затвердження тарифу на передачу електричної енергії та/чи його зміни. Про таке врахування Регулятор інформує Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Решта коштів, що надійшли до оператора системи передачі від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину, перераховуються на окремий рахунок оператора системи передачі з метою ефективного використання для цілей, визначених частиною першою цієї статті";

доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:

"6. Податкові зобов’язання, що виникають внаслідок отримання доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину, сплачуються за рахунок таких доходів.

7. Частина чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів відповідно до статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності", зменшується на суму доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину";

15) пункт 6 частини другої статті 66 викласти в такій редакції:

"6) виробники електричної енергії - державні підприємства, а також господарські товариства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, комунальні унітарні підприємства, юридичні особи, у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше акцій (часток) належить комунальному підприємству або територіальній громаді, а також дочірні підприємства таких підприємств або юридичних осіб здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України";

16) в абзаці першому частини п’ятої статті 68 слово "обмежень" замінити словом "перевантажень";

17) частину четверту статті 75 викласти в такій редакції:

"4. Постачальники послуг з балансування та сторони, відповідальні за баланс, в яких виникли зобов’язання перед оператором системи передачі в результаті діяльності на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання оператора системи передачі в уповноважених банках.

Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оператора системи передачі перераховуються відповідно до правил ринку на:

1) поточні рахунки постачальників послуг з балансування та сторін, відповідальних за баланс, крім електропостачальників;

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників;

3) поточний рахунок оператора системи передачі.

З метою здійснення розрахунків з постачальниками послуг з балансування під час врегулювання системних обмежень оператор системи передачі може вносити на свій поточний рахунок із спеціальним режимом використання кошти з власного поточного рахунка";

18) частину четверту статті 77 доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) до 10 відсотків від річного доходу (виручки) власника системи передачі - на власника системи передачі за порушення вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі, передбачених цим Законом";

19) у розділі XVII "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 1:

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

"Тимчасово, до 31 грудня 2021 року, Регулятор має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства";

в абзаці двадцять шостому слова і цифри "на 2020 рік" замінити словами і цифрами "на 2020 та 2021 роки";

в абзаці четвертому пункту 13 слова "упродовж трьох років" замінити словами "упродовж чотирьох років";

у пункті 16:

в абзаці шостому слова і цифри "до 31 грудня 2021 року" замінити словами і цифрами "до 31 грудня 2022 року";

в абзаці сьомому слова і цифри "до 1 липня 2021 року" замінити словами і цифрами "до 1 липня 2022 року";

в абзаці третьому пункту 17 слова "правила управління обмеженнями та" виключити;

в абзаці другому пункту 20 слова "правил управління обмеженнями та" виключити.

5. У Законі України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 30, ст. 239):

1) частину першу статті 12 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"Обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті не застосовується до надходжень, що надійшли за договорами про участь у розподілі пропускної спроможності до моменту повного виконання оператором системи передачі зобов’язань у частині розрахунків за кожним із договорів про розподіл пропускної спроможності та кожним із відповідних договорів про спільний розподіл пропускної спроможності, а також до надходжень у вигляді грошового забезпечення (кредитних лімітів) з метою участі в аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів";

2) частину першу статті 13 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів не застосовуються щодо розрахунків, пов’язаних з договорами про участь у розподілі пропускної спроможності, а також щодо грошового забезпечення (кредитних лімітів) з метою участі в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

6. Пункт 1 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407) викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 5 і 6, які набирають чинності з 1 січня 2024 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

3. Національному банку України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом передбачити:

для нерезидентів - можливість відкриття валютних рахунків умовного зберігання (ескроу) для участі в аукціонах та для розрахунків щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

для оператора системи передачі - вимогу обов’язкового продажу частини іноземної валюти, що надходить від нерезидентів на поточні рахунки як розрахунки за доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, з відтермінуванням - до моменту повного виконання оператором системи передачі зобов’язань у частині розрахунків з такими нерезидентами за кожним із договорів про розподіл пропускної спроможності та кожним із відповідних договорів про спільний розподіл пропускної спроможності.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 квітня 2021 року
№ 1396-IX


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: