open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА

СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
N 552 від 19.11.2001

м.Київ
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держстандарту

України

19.11.2001 N 552
{ Державний класифікатор втратив чинність на підставі Наказу

Державного комітету України з питань технічного

регулювання та споживчої політики

N 457 ( v0457609-10 ) від 11.10.2010 }
N 457 ( v0457609-10 ) від 11.10.2010 }
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій

ДК 019-2001

Чинний від 01.03.2002 р.
1 ВСТУП
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій (далі - ДКНС) є
складовою частиною Державної системи класифікації і кодування
техніко-економічної та соціальної інформації в Україні. ДКНС
розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про
порядок класифікації надзвичайних ситуацій" від 15 липня 1998 р.
N 1099 ( 1099-98-п ) за результатами практики застосування
галузевого "Класифікатора надзвичайних ситуацій", затвердженого
Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 24.12.98. ДКНС призначений для ведення державної статистики і
організації взаємодії міністерств і відомств при вирішенні питань,
пов'язаних з надзвичайними ситуаціями. ДКНС може використовуватися для машинного оброблення
інформації в автоматизованих системах управління економікою
держави, забезпечення інформаційної сумісності задач органів
різних рівнів управління. Об'єктами класифікації у ДКНС є надзвичайні ситуації, які
визначаються як порушення нормальних умов життя і діяльності людей
на об'єкті або території, спричинені аварією, катастрофою,
стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою
пожежею, застосуванням засобів ураження чи іншою небезпечною
подією, що призвели до загибелі людей та значних матеріальних
втрат. Ознакою надзвичайної ситуації (далі - НС) є наявність або
загроза загибелі людей та тварин, або значне погіршення умов їх
життєдіяльності; заподіяння великих економічних збитків, істотне
погіршення стану навколишнього природного середовища. ДКНС включає перелік всіх НС, визначених у відповідних
законодавчих актах Верховною Радою України, згрупованих за
ознаками належності до відповідних типів НС. Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити
виникнення НС на території України, розрізняються: НС техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи),
пожежі, вибухи, аварії з викиданням (загрозою викидання)
небезпечних та шкідливих хімічних та радіоактивних речовин,
раптове руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах,
системах життєзабезпечення, системах зв'язку та телекомунікацій,
на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового
комплексу, гідродинамічні аварії та ін.; НС природного характеру - небезпечні геологічні,
метеорологічні, гідрологічні явища, деградація грунтів чи надр,
пожежі у природних екологічних системах, зміни стану повітряного
басейну, інфекційна захворюваність та масове отруєння людей,
інфекційні захворювання свійських тварин, а саме
сільськогосподарських, масова загибель диких тварин, ураження
сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками і т. ін.; НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними
діями терористичного і антиконституційного спрямування: збройні
напади, захоплення і силове утримання важливих об'єктів або
реальна загроза здійснення таких акцій; збройні напади, захоплення
і силове утримання атомних електростанцій або інших об'єктів
атомної енергетики або реальна загроза здійснення таких акцій;
замах на життя керівників держави та народних депутатів України;
напад, замах на життя членів екіпажу повітряного або морського
(річкового) судна, викрадення (спроба викрадення), знищення
(спроба знищення) таких суден; захоплення заручників з числа
членів екіпажу чи пасажирів, установлення вибухового пристрою у
багатолюдних місцях, установі, організації, на підприємстві, у
житловому секторі, на транспорті; зникнення або викрадення зброї
та небезпечних речовин з об'єктів їх зберігання, використання,
перероблення та під час транспортування; виявлення застарілих
боєприпасів, аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших
об'єктах військового призначення з викиданням уламків, реактивних
та звичайних снарядів, нещасні випадки з людьми та ін. НС воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування
звичайної зброї або зброї масового ураження, під час яких
виникають вторинні чинники ураження населення, що визначаються
окремими нормативними документами і тому в цьому Класифікаторі не
деталізовані, а зазначені на найвищому рівні деталізації в
угрупованні з кодом 40000 "НС воєнного характеру". За формою викладу ДКНС складається з блоку ідентифікації і
блоку назв класифікаційних угруповань. Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації з
трьома рівнями класифікації: клас, підклас, група та цифровим
кодом завдовжки 5 розрядів. У ДКНС прийнято метод послідовного
кодування. Загальна структура кодового позначення ДКНС відповідає такій
схемі:
Х ХХ ХХ

- --- --- | | | | | -------------- група | ---------------- підклас ----------------- клас

Кодування НС на нижчому класифікаційному рівні - група -
здійснюється за фасетною схемою, у якій фасети також
структуровані. Це забезпечує стійкість структури ДКНС у процесі
його ведення, оскільки оперативні зміни об'єктів класифікації
відбуваються на цьому рівні. Приклад:
10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
10100 Аварії (катастрофи) на транспорті
10110 Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання)

небезпечних та шкідливих речовин 10111 Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР
10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
10100 Аварії (катастрофи) на транспорті
10110 Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання)

небезпечних та шкідливих речовин 10111 Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР
Класифікатор має абетковий покажчик, наведений у додатку А.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому Класифікаторі використано нормативні посилання на
такі стандарти: ДСТУ 2272-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежна
безпека. Терміни та визначення ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони
навколишнього середовища та раціонального використовування
ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Пожежна
безпека. Терміни та визначення ДСТУ 3513-97 Метеорологія. Терміни та визначення основних
понять ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних
понять ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та
визначення основних понять ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Чинники
фізичного походження. Терміни та визначення.
3 ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
3.1 У цьому Класифікаторі застосовують терміни та визначення,
наведені в ДСТУ 2272, ДСТУ 3041, ДСТУ 3513, ДСТУ 3517, ДСТУ 3891,
ДСТУ 3994. 3.2 У блоці назв класифікаційних угруповань застосовано такі
скорочення: БНР - біологічно небезпечна речовина, ГДК - гранична допустима концентрація, НХР - небезпечна хімічна речовина, РР - радіоактивна речовина.
4 КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-------+--------------------------------------------------------| | 10000 |НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ | |-------+--------------------------------------------------------| | 10100 |Аварії (катастрофи) на транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| | 10110 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) | | |небезпечних та шкідливих речовин | |-------+--------------------------------------------------------| | 10111 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) | | |БНР | |-------+--------------------------------------------------------| | 10112 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) | | |РР | |-------+--------------------------------------------------------| | 10113 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) | | |НХР | |-------+--------------------------------------------------------| | 10114 |Аварії на транспорті з загрозою розливання | | |пально-мастильних матеріалів | |-------+--------------------------------------------------------| | 10120 |Аварії на транспорті, в які потрапили керівники держави | | |та народні депутати України | |-------+--------------------------------------------------------| | 10130 |Аварії на залізницях, у тому числі в метрополітені, | | |з тяжкими наслідками (катастрофи) | |-------+--------------------------------------------------------| | 10140 |Аварії на водному транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| | 10141 |Аварії риболовецьких і рибопромислових суден | |-------+--------------------------------------------------------| | 10142 |Аварії нафтоналивних суден з загрозою розливання | | |пально-мастильних матеріалів | |-------+--------------------------------------------------------| | 10143 |Аварії на суднах для перевезення хімічних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| | 10144 |Аварії пасажирських суден | |-------+--------------------------------------------------------| | 10150 |Авіаційні катастрофи | |-------+--------------------------------------------------------| | 10151 |Авіаційні катастрофи в аеропортах та населених пунктах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10152 |Авіаційні катастрофи поза аеропортами та населеними | | |пунктами | |-------+--------------------------------------------------------| | 10160 |Аварії на автодорожньому транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| | 10161 |Аварії автодорожнього транспорту на шляхах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10162 |Аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, | | |на залізничних переїздах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10170 |Аварії на трубопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10171 |Аварії на магістральних газопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10172 |Аварії на нафтопроводах та продуктопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10180 |Аварії на міському транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| | 10181 |Аварії на міському електротранспорті | |-------+--------------------------------------------------------| | 10182 |Аварії на міському пасажирському транспорті, іншому | |-------+--------------------------------------------------------| | 10200 |Пожежі, вибухи | |-------+--------------------------------------------------------| | 12010 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10211 |Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та | | |технологічному обладнанні промислових об'єктів | |-------+--------------------------------------------------------| | 10212 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах нежитлового | | |призначення | |-------+--------------------------------------------------------| | 10213 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах житлового | | |призначення | |-------+--------------------------------------------------------| | 10220 |Пожежі, вибухи на об'єктах розвідування, видобування, | | |перероблення, транспортування та зберігання | | |легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин | |-------+--------------------------------------------------------| | 10230 |Пожежі, вибухи на транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| | 10231 |Пожежі, вибухи на залізницях | |-------+--------------------------------------------------------| | 10232 |Пожежі, вибухи на водному транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| | 10233 |Пожежі, вибухи на повітряному транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| | 10234 |Пожежі, вибухи на інших видах транспорту | |-------+--------------------------------------------------------| | 10240 |Пожежі, вибухи у шахтах, підземних та гірничих | | |виробітках | |-------+--------------------------------------------------------| | 10250 |Пожежі на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних | | |об'єктах без викидання (виливання) небезпечних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| | 10260 |Лісові пожежі техногенного характеру | |-------+--------------------------------------------------------| | 10300 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) НХР на інших | | |об'єктах (крім аварій на транспорті) | |-------+--------------------------------------------------------| | 10310 |Аварії з викиданням (загрозою викидання), утворення та | | |розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення | | |або зберігання (захоронення) | |-------+--------------------------------------------------------| | 10320 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на | | |підприємствах промисловості і в науково-дослідних | | |установах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10400 |Наявність у навколишньому середовищі шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10410 |Наявність у грунті шкідливих (забруднювальних) | | |речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10420 |Наявність у повітрі шкідливих (забруднювальних) | | |речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10421 |Наявність в атмосферному повітрі шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10422 |Наявність у повітрі підземних та гірничих виробіток | | |шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10423 |Наявність у повітрі підземних та гірничих | | |виробіток РР понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10430 |Наявність у воді шкідливих (забруднювальних) | | |речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10431 |Наявність у поверхневих водах шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10432 |Наявність у питній воді шкідливих (забруднювальних) | | |речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10433 |Наявність у підземних водах шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10434 |Наявність у підземних водах радіоактивних речовин | | |понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| | 10500 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР (крім | | |аварій на транспорті) | |-------+--------------------------------------------------------| | 10510 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на | | |атомних станціях, атомних енергетичних установках | | |виробничого або дослідного призначення | |-------+--------------------------------------------------------| | 10520 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на | | |підприємствах ядерно-паливного циклу (крім атомних | | |електростанцій) | |-------+--------------------------------------------------------| | 10530 |Аварії джерел іонізуючого випромінення | | |(включаючи ядерно-паливний цикл) | |-------+--------------------------------------------------------| | 10540 |Аварії з радіоактивними відходами, які не | | |виробляються атомними станціями | |-------+--------------------------------------------------------| | 10550 |Аварії з радіоактивними джерелами іонізуючого | | |випромінення та РР (на підприємствах) | |-------+--------------------------------------------------------| | 10560 |Ядерні та радіологічні аварії за межами України із | | |загрозою забруднення її території | |-------+--------------------------------------------------------| | 10600 |Раптове руйнування будівель та споруд | |-------+--------------------------------------------------------| | 10610 |Руйнування елементів транспортних комунікацій | |-------+--------------------------------------------------------| | 10620 |Руйнування будівель та споруд виробничого призначення | |-------+--------------------------------------------------------| | 10630 |Руйнування будівель та споруд нежитлового призначення | |-------+--------------------------------------------------------| | 10640 |Руйнування будівель та споруд житлового призначення | |-------+--------------------------------------------------------| | 10650 |Руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення | |-------+--------------------------------------------------------| | 10660 |Руйнування підземних споруд шахт, підземних та | | |гірничих виробіток | |-------+--------------------------------------------------------| | 10700 |Аварії в електроенергетичних системах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10710 |Аварії на атомних електростанціях | |-------+--------------------------------------------------------| | 10720 |Аварії на гідроелектростанціях | |-------+--------------------------------------------------------| | 10730 |Аварії на теплоелектростанціях | |-------+--------------------------------------------------------| | 10740 |Аварії на автономних електроенергетичних станціях | |-------+--------------------------------------------------------| | 10750 |Аварії на інших електроенергетичних станціях | |-------+--------------------------------------------------------| | 10760 |Аварії в електричних мережах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10770 |Порушення стійкості або поділу об'єднаної | | |енергосистеми України на складові частини | |-------+--------------------------------------------------------| | 10800 |Аварії в системах життєзабезпечення | |-------+--------------------------------------------------------| | 10810 |Аварії у каналізаційних системах із скиданням і | | |викиданням забруднювальних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| | 10820 |Аварії у теплових мережах (системах гарячого | | |водопостачання) холодної пори року | |-------+--------------------------------------------------------| | 10830 |Аварії у системах забезпечення населення питною | | |водою | |-------+--------------------------------------------------------| | 10840 |Аварії на комунальних газопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| | 10900 |Аварії систем зв'язку та телекомунікацій | |-------+--------------------------------------------------------| | 11000 |Аварії на очисних спорудах | |-------+--------------------------------------------------------| | 11010 |Аварії на очисних спорудах стічних вод з викиданням | | |і скиданням забруднювальних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| | 11020 |Аварії на установках газоочищення джерел забруднення | | |атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в | | |атмосферу | |-------+--------------------------------------------------------| | 11100 |Гідродинамічні аварії | |-------+--------------------------------------------------------| | 11110 |Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням | | |хвиль прориву та катастрофічних затоплень | |-------+--------------------------------------------------------| | 11120 |Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням | | |проривної повені | |-------+--------------------------------------------------------| | 11130 |Аварійне спрацювання водосховищ гідроелектростанцій | | |у зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди | |-------+--------------------------------------------------------| | 11200 |Аварії у системах нафтогазового промислового комплексу | |-------+--------------------------------------------------------| | 11210 |Аварії на бурових установках з виникненням відкритих | | |нафтових і газових фонтанів | |-------+--------------------------------------------------------| | 11220 |Аварії на свердловинах із виникненням | | |газонафтоводовиявлень | |-------+--------------------------------------------------------| | 11230 |Аварії на діючих свердловинах з виникненням відкритих | | |нафтових і газових фонтанів | |-------+--------------------------------------------------------| | 11240 |Аварії на законсервованих свердловинах з виникненням | | |відкритих нафтових і газових фонтанів | |-------+--------------------------------------------------------| | 11250 |Аварії на нафтобазах та нафтосховищах | |-------+--------------------------------------------------------| | 20000 |НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ | |-------+--------------------------------------------------------| | 20100 |Геологічні НС | |-------+--------------------------------------------------------| | 20110 |Землетруси | |-------+--------------------------------------------------------| | 20120 |Виверження грязьових вулканів | |-------+--------------------------------------------------------| | 20130 |Зсуви | |-------+--------------------------------------------------------| | 20140 |Обвали, осипи | |-------+--------------------------------------------------------| | 20150 |Осідання (провалля) земної поверхні | |-------+--------------------------------------------------------| | 20160 |Карстові провалля | |-------+--------------------------------------------------------| | 20200 |Метеорологічні НС | |-------+--------------------------------------------------------| | 20210 |Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами | |-------+--------------------------------------------------------| | 20211 |Сильний дощ (злива) (кількість опадів за | | |1 годину 30 мм і більше) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20212 |Великий град (діаметр градин більше 20 мм) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20213 |Дуже сильний снігопад (випадіння снігу за | | |12 годин 20 мм і більше) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20220 |Метеорологічні НС температурні | |-------+--------------------------------------------------------| | 20221 |Дуже сильний мороз (температура повітря | | |мінус 30-35 град.C і нижче) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20222 |Дуже сильна спека (температура повітря | | |35-40 град.C і вище) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20223 |Засуха, з наслідками масового засихання та | | |загибелі посівів | |-------+--------------------------------------------------------| | 20224 |Заморозки, з наслідками масового пошкодження та | | |загибелі посівів, незібраного врожаю | |-------+--------------------------------------------------------| | 20230 |Метеорологічні НС інші | |-------+--------------------------------------------------------| | 20231 |Сильний вітер (швидкість вітру 25 км/с і більше), | | |включаючи шквали і смерчі | |-------+--------------------------------------------------------| | 20232 |Сильні пилові бурі (видимість менше 100 м) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20233 |Сильне налипання снігу (шар мокрого замерзлого снігу | | |на деревах, стовбурах, проводах електромережі і т.ін. | | |завтовшки 35 мм і більше) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20234 |Сильна ожеледь (шар льоду на шляхах більше 20 мм) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20235 |Снігові замети (повне припинення руху транспорту | | |на шляхах) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20236 |Схід снігових лавин | |-------+--------------------------------------------------------| | 20237 |Сильна хуртовина (повне припинення руху транспорту | | |на шляхах) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20238 |Сильний туман (видимість менше 100 м тривалістю | | |більше 12 годин) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20239 |Вітрогони, вітроломи | |-------+--------------------------------------------------------| | 20300 |Гідрологічні морські НС | |-------+--------------------------------------------------------| | 20310 |Сильне (високе) хвилювання моря та на водосховищах | |-------+--------------------------------------------------------| | 20320 |Високі або низькі рівні моря | |-------+--------------------------------------------------------| | 20330 |Ранній льодостав або припай | |-------+--------------------------------------------------------| | 20340 |Загрозливе обледеніння суден | |-------+--------------------------------------------------------| | 20400 |Гідрологічні прісноводні НС | |-------+--------------------------------------------------------| | 20410 |Високі рівні води (водопілля, паводі) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20420 |Маловіддя | |-------+--------------------------------------------------------| | 20430 |Затори | |-------+--------------------------------------------------------| | 20440 |Селі | |-------+--------------------------------------------------------| | 20450 |Низькі рівні води | |-------+--------------------------------------------------------| | 20460 |Ранній льодостав та поява льоду на судноплавних | | |водоймах і річках | |-------+--------------------------------------------------------| | 20470 |Інтенсивний льодохід | |-------+--------------------------------------------------------| | 20480 |Підвищення рівня грунтових вод (підтоплення) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20500 |Пожежі в природних екологічних системах | |-------+--------------------------------------------------------| | 20510 |Пожежі лісові (за винятком НС з кодом 10250) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20520 |Пожежі степових та хлібних масивів | |-------+--------------------------------------------------------| | 20530 |Пожежі на торфовищах | |-------+--------------------------------------------------------| | 20600 |Інфекційні захворювання людей | |-------+--------------------------------------------------------| | 20610 |Екзотичні та особливо небезпечні інфекційні | | |захворювання людей (окремі випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20620 |Небезпечні інфекційні хвороби (групові випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20630 |Епідемічний спалах небезпечних інфекційних хвороб | |-------+--------------------------------------------------------| | 20640 |Епідемія | |-------+--------------------------------------------------------| | 20650 |Пандемія | |-------+--------------------------------------------------------| | 20660 |Інфекційні захворювання людей невизначеної етіології | |-------+--------------------------------------------------------| | 20700 |Масове отруєння людей | |-------+--------------------------------------------------------| | 20710 |Отруєння людей у результаті споживання неякісних | | |продуктів харчування | |-------+--------------------------------------------------------| | 20720 |Отруєння людей у результаті споживання неякісної | | |питної води | |-------+--------------------------------------------------------| | 20730 |Отруєння людей токсичними та іншими речовинами | | |(окремі випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20740 |Отруєння людей токсичними та іншими речовинами | | |(групові випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20750 |Отруєння людей токсичними або іншими небезпечними | | |речовинами (масові випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20800 |Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин | |-------+--------------------------------------------------------| | 20810 |Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних | | |інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин | |-------+--------------------------------------------------------| | 20820 |Ензоотії | |-------+--------------------------------------------------------| | 20830 |Епізоотії | |-------+--------------------------------------------------------| | 20840 |Панзоотії | |-------+--------------------------------------------------------| | 20850 |Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин | | |невизначеної етіології | |-------+--------------------------------------------------------| | 20860 |Інфекційні захворювання риб невизначеної етіології | |-------+--------------------------------------------------------| | 20900 |Масові отруєння сільськогосподарських тварин | |-------+--------------------------------------------------------| | 21000 |Масова загибель диких тварин | |-------+--------------------------------------------------------| | 21100 |Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та | | |шкідниками | |-------+--------------------------------------------------------| | 21110 |Панфітотія | |-------+--------------------------------------------------------| | 21120 |Прогресуюча епіфітотія | |-------+--------------------------------------------------------| | 21130 |Хвороби сільськогосподарських рослин невизначеної | | |етіології | |-------+--------------------------------------------------------| | 21140 |Масове розповсюдження шкідників сільськогосподарських | | |рослин | |-------+--------------------------------------------------------| | 30000 |НС СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ | |-------+--------------------------------------------------------| | 30100 |Збройні напади, захоплення й утримування важливих | | |об'єктів або реальна загроза здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| | 30110 |Збройні напади, захоплення й утримування органів | | |державної влади або реальна загроза здійснення таких | | |акцій | |-------+--------------------------------------------------------| | 30120 |Збройні напади, захоплення й утримування дипломатичних | | |та консульських установ або реальна загроза здійснення | | |таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| | 30130 |Збройні напади, захоплення й утримування установ | | |правоохоронних органів або реальна загроза здійснення | | |таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| | 30140 |Збройні напади, захоплення й утримування | | |телерадіоцентрів та вузлів зв'язку або реальна загроза | | |здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| | 30150 |Збройні напади, захоплення й утримування військових | | |гарнізонів або реальна загроза здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| | 30160 |Збройні напади, захоплення й утримування державних | | |закладів або реальна загроза здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| | 30170 |Збройні напади, захоплення й утримування атомних | | |електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики | | |або реальна загроза здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| | 30200 |Замах на життя керівників держави та народних | | |депутатів ВР України | |-------+--------------------------------------------------------| | 30210 |Замах на життя керівників держави | |-------+--------------------------------------------------------| | 30220 |Замах на життя народних депутатів ВР України | |-------+--------------------------------------------------------| | 30300 |Напад, замах на життя членів екіпажу повітряного або | | |швидкісного морського (річкового) судна, викрадення | | |(спроба викрадення), знищення (спроба знищення) таких | | |суден, захоплення заручників з числа членів екіпажу | | |чи пасажирів | |-------+--------------------------------------------------------| | 30400 |Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному | | |місці, установі (організації, підприємстві), | | |житловому секторі, транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| | 30500 |Зникнення або викрадення зброї та небезпечних речовин | | |з об'єктів їх зберігання, використання, перероблення | | |та під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| | 30510 |Зникнення або викрадення технічних одиниць | | |вогнепальної зброї з об'єктів зберігання, | | |використання, перероблення та під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| | 30520 |Зникнення або викрадення боєприпасів з об'єктів | | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| | 30530 |Зникнення або викрадення бронетехніки з об'єктів | | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| | 30540 |Зникнення або викрадення артозброєння з об'єктів | | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| | 30550 |Зникнення або викрадення вибухових матеріалів з об'єктів| | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| | 30560 |Зникнення або викрадення РР (приладів або устаткування, | | |з використанням РР) з об'єктів зберігання, використання,| | |перероблення та під час транспортування | | | | |-------+--------------------------------------------------------| | 30570 |Зникнення або викрадення сильнодіючих отруйних | | |речовин (приладів або устаткування, де вони | | |використовуються) з об'єктів зберігання, | | |використання, перероблення та під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| | 30580 |Зникнення або викрадення наркотичних речовин, | | |препаратів і наркотичної сировини з об'єктів | | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| | 30600 |Виявлення застарілих боєприпасів | |-------+--------------------------------------------------------| | 30700 |Аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших | | |об'єктах військового призначення з викиданням | | |уламків, реактивних та звичайних снарядів | |-------+--------------------------------------------------------| | 30800 |Нещасні випадки | |-------+--------------------------------------------------------| | 30810 |Нещасні випадки під час виконання трудових обов'язків | |-------+--------------------------------------------------------| | 30820 |Нещасні випадки в лісних, гірських масивах, печерах | | |та інших рекреаційних зонах або інших важкодоступних | | |місцях | |-------+--------------------------------------------------------| | 30830 |Нещасні випадки з людьми на воді | |-------+--------------------------------------------------------| | 30840 |Відрив прибережного льоду з людьми | |-------+--------------------------------------------------------| | 30850 |Викрадення людей | |-------+--------------------------------------------------------| | 30860 |Захоплення заручників | |-------+--------------------------------------------------------| | 30870 |Зникнення людей | |-------+--------------------------------------------------------| | 30880 |Нещасні випадки, інші | |-------+--------------------------------------------------------| | 40000 |НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ | ------------------------------------------------------------------
Додаток А

(довідковий)
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-------+--------------------------------------------------------| |10100 |Аварії (катастрофи) на транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10161 |Аварії автодорожнього транспорту на дорогах | |-------+--------------------------------------------------------| |10162 |Аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, | | |на залізничних переїздах | |-------+--------------------------------------------------------| |10760 |Аварії в електричних мережах | |-------+--------------------------------------------------------| |10700 |Аварії в електроенергетичних системах | |-------+--------------------------------------------------------| |10800 |Аварії в системах життєзабезпечення | |-------+--------------------------------------------------------| |10530 |Аварії джерел іонізуючого випромінення (включаючи | | |ядерно-паливний цикл) | |-------+--------------------------------------------------------| |10320 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на | | |підприємствах промисловості і в науково-дослідних | | |установах | |-------+--------------------------------------------------------| |10300 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) НХР на інших | | |об'єктах (крім аварій на транспорті) | |-------+--------------------------------------------------------| |10500 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР (крім аварій| | |на транспорті) | |-------+--------------------------------------------------------| |10510 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомних | | |станціях, атомних енергетичних установках виробничого | | |або дослідного призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10520 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на | | |підприємствах ядерно-паливного циклу (крім атомних | | |електростанцій) | |-------+--------------------------------------------------------| |10310 |Аварії з викиданням (загрозою викидання), утворення та | | |розповсюдження НХР під час їх виробництва, переробки або| | |зберігання (захоронення) | |-------+--------------------------------------------------------| |10540 |Аварії з радіоактивними відходами, які не виробляються | | |атомними станціями | |-------+--------------------------------------------------------| |10550 |Аварії з радіоактивними джерелами іонізуючого | | |випромінення та РР (на підприємствах) | |-------+--------------------------------------------------------| |10160 |Аварії на автодорожньому транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10740 |Аварії на автономних електроенергетичних станціях | |-------+--------------------------------------------------------| |30700 |Аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших | | |об'єктах військового призначення з викиданням уламків, | | |реактивних та звичайних снарядів | |-------+--------------------------------------------------------| |10710 |Аварії на атомних електростанціях | |-------+--------------------------------------------------------| |11210 |Аварії на бурових установках з виникненням відкритих | | |нафтових і газових фонтанів | |-------+--------------------------------------------------------| |10140 |Аварії на водному транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10720 |Аварії на гідроелектростанціях | |-------+--------------------------------------------------------| |11230 |Аварії на діючих свердловинах з виникненням відкритих | | |нафтових і газових фонтанів | |-------+--------------------------------------------------------| |11240 |Аварії на законсервованих свердловинах з виникненням | | |відкритих нафтових і газових фонтанів | |-------+--------------------------------------------------------| |10130 |Аварії на залізницях, в тому числі в метрополітені, з | | |тяжкими наслідками (катастрофи) | |-------+--------------------------------------------------------| |10750 |Аварії на інших електроенергетичних станціях | |-------+--------------------------------------------------------| |10840 |Аварії на комунальних газопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| |10171 |Аварії на магістральних газопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| |10181 |Аварії на міському електротранспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10182 |Аварії на міському пасажирському транспорті іншому | |-------+--------------------------------------------------------| |10180 |Аварії на міському транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |11250 |Аварії на нафтобазах та нафтосховищах | |-------+--------------------------------------------------------| |10172 |Аварії на нафтопроводах та продуктопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| |11000 |Аварії на очисних спорудах | |-------+--------------------------------------------------------| |11010 |Аварії на очисних спорудах стічних вод з викидом і | | |скидом забруднювальних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |11220 |Аварії на свердловинах із виникненням | | |газонафтоводовиявлень | |-------+--------------------------------------------------------| |10730 |Аварії на теплоелектростанціях | |-------+--------------------------------------------------------| |10111 |Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) БНР | |-------+--------------------------------------------------------| |10110 |Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) | | |небезпечних та шкідливих речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |10113 |Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) НХР | |-------+--------------------------------------------------------| |10112 |Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) РР | |-------+--------------------------------------------------------| |10114 |Аварії на транспорті з загрозою розливу | | |паливо-мастильних матеріалів | |-------+--------------------------------------------------------| |10120 |Аварії на транспорті, у які потрапили керівники держави | | |та народні депутати України | |-------+--------------------------------------------------------| |10170 |Аварії на трубопроводах | |-------+--------------------------------------------------------| |11020 |Аварії на установках газоочищення джерел забруднення | | |атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в | | |атмосферу | |-------+--------------------------------------------------------| |10142 |Аварії нафтоналивних суден з загрозою розливу | | |паливно-мастильних матеріалів | |-------+--------------------------------------------------------| |10144 |Аварії пасажирських суден | |-------+--------------------------------------------------------| |10141 |Аварії риболовецьких і рибопромислових суден | |-------+--------------------------------------------------------| |10900 |Аварії систем зв'язку та телекомунікацій | |-------+--------------------------------------------------------| |10810 |Аварії у каналізаційних системах із скиданням і | | |викиданням забруднювальних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |10830 |Аварії у системах забезпечення населення питною водою | |-------+--------------------------------------------------------| |11200 |Аварії у системах нафтогазового промислового комплексу | |-------+--------------------------------------------------------| |10820 |Аварії у теплових мережах (системах гарячого | | |водопостачання) холодної пори року | |-------+--------------------------------------------------------| |10143 |Аварії на суднах для перевезення хімічних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |11130 |Аварійне спрацювання водосховищ гідроелектростанцій у | | |зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди | |-------+--------------------------------------------------------| |10150 |Авіаційні катастрофи | |-------+--------------------------------------------------------| |10151 |Авіаційні катастрофи в аеропортах та населених пунктах | |-------+--------------------------------------------------------| |10152 |Авіаційні катастрофи поза аеропортами та населеними | | |пунктами | |-------+--------------------------------------------------------| |20212 |Великий град (діаметр градин більше 20 мм) | |-------+--------------------------------------------------------| |20120 |Виверження грязьових вулканів | |-------+--------------------------------------------------------| |30850 |Викрадення людей | |-------+--------------------------------------------------------| |20320 |Високі або низькі рівні моря | |-------+--------------------------------------------------------| |20410 |Високі рівні води (водопілля, паводі) | |-------+--------------------------------------------------------| |30600 |Виявлення застарілих боєприпасів | |-------+--------------------------------------------------------| |30840 |Відрив прибережного льоду з людьми | |-------+--------------------------------------------------------| |20239 |Вітрогони, вітроломи | |-------+--------------------------------------------------------| |30400 |Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, | | |установі (організації, підприємстві), житловому секторі,| | |транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |20100 |Геологічні НС | |-------+--------------------------------------------------------| |11100 |Гідродинамічні аварії | |-------+--------------------------------------------------------| |20300 |Гідрологічні морські НС | |-------+--------------------------------------------------------| |20400 |Гідрологічні прісноводні НС | |-------+--------------------------------------------------------| |20222 |Дуже сильна спека (температура повітря 35-40 град.C і | | |вище) | |-------+--------------------------------------------------------| |20221 |Дуже сильний мороз (температура повітря мінус | | |30-35 град.C і нижче) | |-------+--------------------------------------------------------| |20213 |Дуже сильний снігопад (випадіння снігу за 12 годин 20 мм| | |і більше) | |-------+--------------------------------------------------------| |20610 |Екзотичні та особливо небезпечні інфекційні захворювання| | |людей (окремі випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20820 |Ензоотії | |-------+--------------------------------------------------------| |20630 |Епідемічний спалах небезпечних інфекційних хвороб | |-------+--------------------------------------------------------| |20640 |Епідемія | |-------+--------------------------------------------------------| |20830 |Епізоотії | |-------+--------------------------------------------------------| |20340 |Загрозливе обледеніння суден | |-------+--------------------------------------------------------| |30210 |Замах на життя керівників держави | |-------+--------------------------------------------------------| |30200 |Замах на життя керівників держави та народних депутатів | | |ВР України | |-------+--------------------------------------------------------| |30220 |Замах на життя народних депутатів ВР України | |-------+--------------------------------------------------------| |20224 |Заморозки, з наслідками масового пошкодження та загибелі| | |посівів, незібраного врожаю | |-------+--------------------------------------------------------| |20223 |Засуха, з наслідками масового засихання та загибелі | | |посівів | |-------+--------------------------------------------------------| |20430 |Затори | |-------+--------------------------------------------------------| |30860 |Захоплення заручників | |-------+--------------------------------------------------------| |30170 |Збройні напади, захоплення й утримування атомних | | |електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики або| | |реальна загроза здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| |30100 |Збройні напади, захоплення й утримування важливих | | |об'єктів або реальна загроза здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| |30150 |Збройні напади, захоплення й утримування військових | | |гарнізонів або реальна загроза здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| |30160 |Збройні напади, захоплення й утримування державних | | |закладів або реальна загроза здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| |30120 |Збройні напади, захоплення й утримування дипломатичних | | |та консульських установ або реальна загроза здійснення | | |таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| |30110 |Збройні напади, захоплення й утримування органів | | |державної влади або реальна загроза здійснення таких | | |акцій | |-------+--------------------------------------------------------| |30140 |Збройні напади, захоплення й утримування | | |телерадіоцентрів та вузлів зв'язку або реальна загроза | | |здійснення таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| |30130 |Збройні напади, захоплення й утримування установ | | |правоохоронних органів або реальна загроза здійснення | | |таких акцій | |-------+--------------------------------------------------------| |20110 |Землетруси | |-------+--------------------------------------------------------| |30540 |Зникнення або викрадення артозброєння з об'єктів | | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30520 |Зникнення або викрадення боєприпасів з об'єктів | | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30530 |Зникнення або викрадення бронетехніки з об'єктів | | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30550 |Зникнення або викрадення вибухових матеріалів з об'єктів| | |зберігання, використання, перероблення та під час | | |транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30500 |Зникнення або викрадення зброї та небезпечних речовин з | | |об'єктів їх зберігання, використання, перероблення та | | |під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30580 |Зникнення або викрадення наркотичних речовин, препаратів| | |і наркотичної сировини з об'єктів зберігання, | | |використання, перероблення та під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30560 |Зникнення або викрадення РР (приладів або устаткування, | | |з використанням РР) з об'єктів зберігання, використання,| | |перероблення та під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30570 |Зникнення або викрадення сильнодіючих отруйних речовин | | |(приладів або устаткування, де вони використовуються) з | | |об'єктів зберігання, використання, перероблення та під | | |час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30510 |Зникнення або викрадення технічних одиниць вогнепальної | | |зброї з об'єктів зберігання, використання, перероблення | | |та під час транспортування | |-------+--------------------------------------------------------| |30870 |Зникнення людей | |-------+--------------------------------------------------------| |20130 |Зсуви | |-------+--------------------------------------------------------| |20470 |Інтенсивний льодохід | |-------+--------------------------------------------------------| |20600 |Інфекційні захворювання людей | |-------+--------------------------------------------------------| |20660 |Інфекційні захворювання людей невизначеної етіології | |-------+--------------------------------------------------------| |20860 |Інфекційні захворювання риб невизначеної етіології | |-------+--------------------------------------------------------| |20800 |Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин | |-------+--------------------------------------------------------| |20850 |Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин | | |невизначеної етіології | |-------+--------------------------------------------------------| |20160 |Карстові провалля | |-------+--------------------------------------------------------| |10260 |Лісові пожежі техногенного характеру | |-------+--------------------------------------------------------| |20420 |Маловіддя | |-------+--------------------------------------------------------| |21000 |Масова загибель диких тварин | |-------+--------------------------------------------------------| |20700 |Масове отруєння людей | |-------+--------------------------------------------------------| |21140 |Масове розповсюдження шкідників сільськогосподарських | | |рослин | |-------+--------------------------------------------------------| |20900 |Масові отруєння сільськогосподарських тварин | |-------+--------------------------------------------------------| |20200 |Метеорологічні НС | |-------+--------------------------------------------------------| |20230 |Метеорологічні НС інші | |-------+--------------------------------------------------------| |20220 |Метеорологічні НС температурні | |-------+--------------------------------------------------------| |20210 |Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами | |-------+--------------------------------------------------------| |30300 |Напад, замах на життя членів екіпажу повітряного або | | |швидкісного морського (річкового) судна, викрадення | | |(спроба викрадення), знищення (спроба знищення) таких | | |суден, захоплення заручників з числа членів екіпажу чи | | |пасажирів | |-------+--------------------------------------------------------| |10421 |Наявність в атмосферному повітрі шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10430 |Наявність у воді шкідливих (забруднювальних) речовин | | |понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10410 |Наявність у грунті шкідливих (забруднювальних) речовин | | |понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10400 |Наявність у навколишньому середовищі шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10432 |Наявність у питній воді шкідливих (забруднювальних) | | |речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10434 |Наявність у підземних водах радіоактивних речовин понад | | |ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10433 |Наявність у підземних водах шкідливих (забруднювальних) | | |речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10431 |Наявність у поверхневих водах шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10423 |Наявність у повітрі підземних та гірничих виробіток РР | | |понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10422 |Наявність у повітрі підземних та гірничих виробіток | | |шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |10420 |Наявність у повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин | | |понад ГДК | |-------+--------------------------------------------------------| |20620 |Небезпечні інфекційні хвороби (групові випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |30800 |Нещасні випадки | |-------+--------------------------------------------------------| |30820 |Нещасні випадки в лісних, гірських масивах, печерах та | | |інших рекреаційних зонах або інших важкодоступних | | |місцях | |-------+--------------------------------------------------------| |30830 |Нещасні випадки з людьми на воді | |-------+--------------------------------------------------------| |30810 |Нещасні випадки під час виконання трудових обов'язків | |-------+--------------------------------------------------------| |30880 |Нещасні випадки, інші | |-------+--------------------------------------------------------| |20450 |Низькі рівні води | |-------+--------------------------------------------------------| |40000 |НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ | |-------+--------------------------------------------------------| |20000 |НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ | |-------+--------------------------------------------------------| |30000 |НС СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ | |-------+--------------------------------------------------------| |10000 |НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ | |-------+--------------------------------------------------------| |20140 |Обвали, осипи | |-------+--------------------------------------------------------| |20810 |Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних | | |інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин | |-------+--------------------------------------------------------| |20150 |Осідання (провалля) земної поверхні | |-------+--------------------------------------------------------| |20750 |Отруєння людей токсичними або іншими небезпечними | | |речовинами (масові випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20740 |Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (групові | | |випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20730 |Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (окремі | | |випадки) | |-------+--------------------------------------------------------| |20710 |Отруєння людей у результаті споживання неякісних | | |продуктів харчування | |-------+--------------------------------------------------------| |20720 |Отруєння людей у результаті споживання неякісної питної | | |води | |-------+--------------------------------------------------------| |20650 |Пандемія | |-------+--------------------------------------------------------| |20840 |Панзоотії | |-------+--------------------------------------------------------| |21110 |Панфітотія | |-------+--------------------------------------------------------| |20480 |Підвищення рівня грунтових вод (підтоплення) | |-------+--------------------------------------------------------| |20500 |Пожежі в природних екологічних системах | |-------+--------------------------------------------------------| |20510 |Пожежі лісові (за винятком НС з кодом 10250) | |-------+--------------------------------------------------------| |10250 |Пожежі на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних | | |об'єктах без викидання (виливання) небезпечних речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |20530 |Пожежі на торфовищах | |-------+--------------------------------------------------------| |20520 |Пожежі степових та хлібних масивів | |-------+--------------------------------------------------------| |10200 |Пожежі, вибухи | |-------+--------------------------------------------------------| |10232 |Пожежі, вибухи на водному транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10231 |Пожежі, вибухи на залізницях | |-------+--------------------------------------------------------| |10234 |Пожежі, вибухи на інших видах транспорту | |-------+--------------------------------------------------------| |10220 |Пожежі, вибухи на об'єктах розвідки, видобування, | | |переробки, транспортування та зберігання легкозаймистих,| | |горючих, а також вибухових речовин | |-------+--------------------------------------------------------| |10233 |Пожежі, вибухи на повітряному транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |10230 |Пожежі, вибухи на транспорті | |-------+--------------------------------------------------------| |12010 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах | |-------+--------------------------------------------------------| |10212 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах громадського | | |призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10213 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах житлового | | |призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10211 |Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та | | |технологічному обладнанні промислових об'єктів | |-------+--------------------------------------------------------| |10240 |Пожежі, вибухи у шахтах, підземних та гірничих виробках | |-------+--------------------------------------------------------| |10770 |Порушення стійкості або поділу об'єднаної енергосистеми | | |України на складові частини | |-------+--------------------------------------------------------| |21120 |Прогресуюча епіфітотія | |-------+--------------------------------------------------------| |11120 |Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням | | |проривної повені | |-------+--------------------------------------------------------| |11110 |Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням хвиль | | |прориву та катастрофічних затоплень | |-------+--------------------------------------------------------| |20330 |Ранній льодостав або припай | |-------+--------------------------------------------------------| |20460 |Ранній льодостав та поява льоду на судноплавних водоймах| | |і річках | |-------+--------------------------------------------------------| |10600 |Раптове руйнування будівель та споруд | |-------+--------------------------------------------------------| |10620 |Руйнування будівель та споруд виробничого призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10640 |Руйнування будівель та споруд житлового призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10630 |Руйнування будівель та споруд нежитлового призначення | |-------+--------------------------------------------------------| |10610 |Руйнування елементів транспортних комунікацій | |-------+--------------------------------------------------------| |10650 |Руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення | |-------+--------------------------------------------------------| |10660 |Руйнування підземних споруд шахт, підземних та гірничих | | |виробіток | |-------+--------------------------------------------------------| |20440 |Селі | |-------+--------------------------------------------------------| |20234 |Сильна ожеледь (шар льоду на шляхах більше 20 мм) | |-------+--------------------------------------------------------| |20237 |Сильна хуртовина (повне припинення руху транспорту на | | |шляхах) | |-------+--------------------------------------------------------| |20310 |Сильне (високе) хвилювання моря та на водосховищах | |-------+--------------------------------------------------------| |20233 |Сильне налипання снігу (шар мокрого замерзлого снігу на | | |деревах, стовбурах, проводах електромережі і т. ін. | | |завтовшки 35 мм і більше) | |-------+--------------------------------------------------------| |20231 |Сильний вітер (швидкість вітру 25 км/с і більше), | | |включаючи шквали і смерчі | |-------+--------------------------------------------------------| |20211 |Сильний дощ (злива) (кількість опадів за 1 годину 30 мм | | |і більше) | |-------+--------------------------------------------------------| |20238 |Сильний туман (видимість менше 100 м тривалістю більше | | |12 годин) | |-------+--------------------------------------------------------| |20232 |Сильні пилові бурі (видимість менше 100 м) | |-------+--------------------------------------------------------| |20235 |Снігові замети (повне припинення руху транспорту на | | |шляхах) | |-------+--------------------------------------------------------| |20236 |Схід снігових лавин | |-------+--------------------------------------------------------| |21100 |Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та | | |шкідниками | |-------+--------------------------------------------------------| |21130 |Хвороби сільськогосподарських рослин невизначеної | | |етіології | |-------+--------------------------------------------------------| |10560 |Ядерні та радіологічні аварії за межами України із | | |загрозою забруднення її території | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: