open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2008 N 546

Щодо внесення змін до наказів Державного

казначейства України від 28.11.2000 N 119

та від 11.08.2008 N 327

З метою удосконалення Інструкції про відкриття аналітичних
рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі
Державного казначейства, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( vb119506-00 ), та
Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по
виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 11.08.2008 N 327 ( v0327506-08 ), і
приведення їх у відповідність до нормативно-правової бази
Державного казначейства України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про відкриття аналітичних
рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі
Державного казначейства, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( vb119506-00 )
(Додаток 1), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському
обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 11.08.2008 N 327
( v0327506-08 ) (Додаток 2), що додаються.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) у термін до
26 грудня 2008 року внести зміни до Довідника відповідності
символу звітності коду класифікації доходів бюджету
( v0005506-07 ) в частині визначення символів за власними
надходженнями розпорядників бюджетних коштів та субвенціями,
отриманими розпорядниками коштів державного бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
4. Відділу мережі та зведених показників бюджету
(Клименко О.М.) у термін до 31 грудня 2008 року розробити Довідник
технічних символів, що відповідає порядковому номеру коду
класифікації доходів бюджету (з урахуванням узагальнених кодів) та
подати на затвердження. Подальше супроводження даного Довідника
покладається на Відділ мережі та зведених показників бюджету.
5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома та керівництва в роботі самостійних структурних
підрозділів Державного казначейства України та Головних управлінь
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
Голова Т.Я.Слюз

Додаток 1

до наказу Державного

казначейства України

23.12.2008 N 546

ЗМІНИ

до Інструкції про відкриття аналітичних

рахунків для обліку операцій по виконанню

бюджетів в системі Державного казначейства

( vb119506-00 )
1. У пункті 1.2 Інструкції про відкриття аналітичних рахунків
для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного
казначейства (далі - Інструкція) після слова "виконання" доповнити
словами "державного та місцевих", після слова "бюджетів" доповнити
словами "(далі - План рахунків)".
2. Пункти 1.3 та 1.4 Інструкції викласти у такій редакції:
"1.3. Правила відкриття аналітичних рахунків по виконанню
бюджетів ґрунтуються на Законі України "Про Державний бюджет
України" на відповідний рік, Плані рахунків та нормативно-правових
актах, що регулюють бюджетні відносини в Україні. Кодування
аналітичних параметрів здійснюється на підставі Довідника
адміністративно-територіальних одиниць (поле "id_key"), Єдиного
Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),
Бюджетної класифікації ( v0604201-01 ), довідників Національного
банку України та довідників Державного казначейства України
1.4. Відкриття і використання рахунків у національній валюті
в органах Державного казначейства України та взаємовідносини
Державного казначейства України з Головними управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління),
управліннями (відділеннями) у районах, містах та в районах у
містах Державного казначейства України (далі - управління),
місцевими фінансовими органами, розпорядниками коштів бюджетів,
одержувачами та іншими клієнтами регламентується окремими
порядками."
3. Назву глави 2 Інструкції викласти у такій редакції:
"Відкриття рахунків для зарахування доходів державного та місцевих
бюджетів".
4. Пункт 2.1 Інструкції доповнити третім реченням наступного
змісту:
"Рахунки для зарахування до спеціального фонду державного
бюджету власних надходжень бюджетних установ та коштів субвенції,
отриманих розпорядниками бюджетних коштів на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів,
відкриваються за балансовим рахунком 3125."
5. У пункті 2.1 Інструкції вилучити слова "для зарахування
коштів, які надходять від реалізації податкової застави".
6. Главу 2 Інструкції доповнити пунктом 2.2 наступного
змісту:
"2.2. Рахунки з обліку надходжень до загального фонду
місцевих бюджетів відкриваються за балансовим рахунком 3141.
Рахунки з обліку надходжень коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки, відкриваються
за балансовим рахунком 3151. Рахунки для зарахування коштів, які
розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих
бюджетів, відкриваються за балансовим рахунком 3161. Рахунки для
зарахування коштів, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів,
відкриваються за балансовим рахунком 3321. Рахунки для зарахування
коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, що
підлягають розподілу, відкриваються за балансовим рахунком 3421.
Рахунки для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених на
доходи місцевого бюджету, відкриваються за балансовим рахунком
3422." У зв'язку з цим пункт 2.2 вважати пунктом 2.3.
7. У пункті 2.3 Інструкції після слів "на відповідний рік"
доповнити словами "та прийняття рішення ради про відповідний
місцевий бюджет", слова "після прийняття згаданого Закону України
або зміни нормативно-правової бази бюджетного процесу" вилучити.
8. Пункт 3.1. Інструкції викласти у такій редакції:
"3.1. Рахунки для зарахування повернення бюджетних кредитів
до загального фонду державного або місцевого бюджету відкриваються
відповідно за балансовими рахунками 3113 та 3143."
9. Главу 3 Інструкції доповнити пунктом 3.2 наступного
змісту:
"3.2. Рахунки для зарахування повернення бюджетних кредитів
до спеціального фонду державного або місцевого бюджету
відкриваються відповідно за балансовими рахунками 3123 та 3153."
10. Главу 4 Інструкції викласти у новій редакції:
"4. Відкриття рахунків для акумулювання коштів загального та
спеціального фондів (крім власних коштів розпорядників коштів
бюджету) державного бюджету
4.1. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету, відкриті за балансовими рахунками 3111 та 3113
відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного
бюджету за доходами та іншими надходженнями в Головних управліннях
передбачається відкриття аналітичних рахунків за балансовим
рахунком 3112: - для акумулювання коштів, за рахунок яких здійснюється
відрахування дотацій місцевим бюджетам; - для акумулювання коштів, за рахунок яких не здійснюється
відрахування дотацій місцевим бюджетам, у тому числі коштів від
повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на
поворотній основі, та кредитів. Для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в
Державному казначействі України (центральний апарат) відкриваються
відповідні рахунки за балансовим рахунком 3112, а саме: - рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що
перераховуються з обласного рівня на центральний; - рахунки для подальшого акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету. Кількість рахунків, які відкриваються в органах Державного
казначейства України для акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення
виконання закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік.
4.2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду
державного бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті
за балансовими рахунками 3121 та 3123, відповідно до Порядку
казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та
іншими надходженнями в Головних управліннях відкриваються
аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122 окремо за кожним
видом надходжень. Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету
в Державному казначействі України (центральний апарат), що
надійшли від територіальних органів, відкриваються рахунки за
балансовим рахунком 3122 у розрізі Головних управлінь та видів
надходжень. Для подальшого перерахування цих коштів за відомчою
ознакою відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком
3124."
11. Інструкцію доповнити главою 5 наступного змісту:
"5. Відкриття рахунків для акумулювання коштів загального та
спеціального фондів (крім власних коштів розпорядників коштів
бюджету) місцевого бюджету
5.1. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду
місцевих бюджетів, відкриті за балансовими рахунками 3141 та 3143
відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих
бюджетів в Головних управліннях відкриваються аналітичні рахунки
за балансовим рахунком 3142 для кожного місцевого бюджету, а саме: - для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів; - для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) не враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів. Кількість інших рахунків, які відкриваються в Головних
управліннях для акумулювання коштів загального фонду місцевих
бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий
бюджет та має забезпечити процес його виконання.
5.2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за
балансовими рахунками 3151 та 3153 відповідно до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів ( z0919-02 ) в
Головних управліннях відкриваються аналітичні рахунки за
балансовим рахунком 3152 (кількість рахунків для акумулювання
залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити
процес його виконання) окремо для кожного місцевого бюджету в
розрізі видів надходжень." У зв'язку з цим глави 5-12 вважати відповідно главами 6-13.
12. Главу 6 та главу 7 Інструкції викласти у новій редакції:
"6. Відкриття рахунків розпорядникам коштів державного та
місцевих бюджетів
6.1. Відповідно до призначення коштів рахунки розпорядників
коштів бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства
України, поділяються на такі види: 1) особові рахунки: - особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
загального фонду місцевого бюджету; - особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
спеціального фонду місцевого бюджету; 2) реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду державного та місцевих бюджетів; 3) реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду державного та місцевих бюджетів: - для обліку коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами; - для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ; - для обліку інших надходжень спеціального фонду; - для обліку коштів субвенцій, одержаних з місцевих бюджетів
на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку; 4) рахунки для обліку загальнодержавних видатків; 5) рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих
бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального
фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами; 6) небюджетні рахунки розпорядників коштів державного та
місцевих бюджетів, які відкриваються органами Державного
казначейства України за операціями, що не відносяться до операцій
по виконанню бюджетів.
6.2. Рахунки розпорядників коштів державного бюджету в
органах Державного казначейства України мають закриватись в кінці
бюджетного року і відкриватись з початком нового бюджетного року
за умов визначення відповідних бюджетних установ розпорядниками
коштів бюджету в установленому порядку.
6.3. Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
загального фонду місцевого бюджету, відкриваються за балансовим
рахунком 3531 на ім'я головних розпорядників та розпорядників
нижчого ступеня.
6.4. Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду державного та місцевих бюджетів відкриваються відповідно за
балансовими рахунками 3521 та 3541.
6.5. Особові рахунки розпорядників коштів за коштами,
отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету відкриваються
за балансовим рахунком 3532.
6.6. Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного та місцевих бюджетів відкриваються
відповідно за балансовими рахунками 3522 та 3542, окремо за кожним
з видів коштів: отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами, за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду, як
субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку.
6.7. Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами державного бюджету відкриваються відповідно за
балансовими рахунками 3525 (загальний фонд) та 3526 (спеціальний
фонд).
6.8. Рахунки для обліку руху операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами місцевих бюджетів відкриваються відповідно
за балансовими рахунками 3545 (загальний фонд) та 3546
(спеціальний фонд).
6.9. Небюджетні рахунки розпорядників коштів державного та
місцевих бюджетів за операціями, що не відносяться до операцій по
виконанню бюджетів, відкриваються за балансовими рахунком 3711.
6.10. Депозитні рахунки розпорядників коштів державного та
місцевих бюджетів відкриваються за балансовими рахунками 373
групи."
7. Відкриття рахунків одержувачам та іншим клієнтам
Державного казначейства
7.1. Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють
бюджетні відносини в Україні, в тому числі окремих рішень Кабінету
Міністрів України, в органах Державного казначейства України
відкриваються рахунки одержувачам бюджетних коштів - підприємствам
і госпрозрахунковим організаціям, громадським та іншим
організаціям, що не мають статусу бюджетної установи, які
одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як
фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на
виконання державних цільових програм та надання послуг.
7.2. Рахунки одержувачів коштів за коштами загального та
спеціального фондів державного бюджету відкриваються відповідно за
балансовими рахунками 3523 і 3524.
7.3. Рахунки одержувачів коштів за коштами загального і
спеціального фондів місцевих бюджетів відкриваються відповідно за
балансовими рахунками 3543 і 3544.
7.4. Рахунки іншим клієнтам відкриваються на підставі окремих
рішень Уряду за балансовим рахунком 3712."
13. У назві глави 8 вилучити слово "бюджетів".
14. Пункти 8.1 та 8.2 Інструкції викласти у новій редакції:
"8.1. Державне казначейство України для обліку коштів та
здійснення розрахунків у системі електронних платежів відкриває у
Національному банку України рахунок 3240 "Єдиний казначейський
рахунок". На власному балансі Державне казначейство України
відкриває рахунок за балансовим рахунком 1111.
8.2. Головні управління на власному балансі за балансовим
рахунком 1711 відкривають субрахунки єдиного казначейського
рахунку. Відповідно, Державне казначейство України для роботи з
єдиним казначейським рахунком в системі електронних платежів на
власному балансі відкриває Головним управлінням технічні рахунки
за балансовим рахунком 3911. При цьому рахунки 3911, відкриті на балансі Державного
казначейства України, дзеркально відображають рух коштів на
рахунках 1711 Головних управлінь та несуть аналогічний
інформаційний зміст."
15. У пункті 8.3 Інструкції слова "дебіторської
заборгованості" замінити на "сум кредитів, наданих з", слова "за
наданими бюджетними кредитами" вилучити.
16. Главу 8 Інструкції доповнити пунктами 8.4, 8.5 та 8.6
наступного змісту:
"8.4. Для забезпечення обліку сум кредитів, наданих з
місцевого бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками
1521 та 1522 - окремо за короткостроковими та довгостроковими
кредитами.
8.5. Для забезпечення обліку короткострокових та
довгострокових кредитів, що надавались під гарантійні
зобов'язання, відкриваються відповідно рахунки за балансовими
рахунками 1531 та 1532.
8.6. Для обліку сум позичок, наданих за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку та заборгованості за ними,
відкриваються рахунки за балансовими рахунками 154 групи." У зв'язку з цим пункт 8.4 Інструкції вважати пунктом 8.7.
17. У пункті 8.7 Інструкції слово "дебіторської" замінити на
"сум", цифри "1651 та 1652" замінити на "1621 та 1622".
18. Главу 8 Інструкції доповнити пунктом 8.8 наступного
змісту:
"8.8. Для обліку сум заборгованості, яка складалася за
взаємними розрахунками, в процесі виконання місцевих бюджетів
відкриваються рахунки за балансовими рахунками 1651 та 1653
(загальний фонд) і 1652 та 1654 (спеціальний фонд)."
19. У першому реченні пункту 9.1 Інструкції слова "державного
бюджету" замінити на "бюджетів", слова "про доходи бюджету"
замінити на "про доходи бюджетів".
20. У пункті 9.4 Інструкції слова "бюджету слід одночасно
відкривати" замінити на "місцевих бюджетів одночасно
відкриваються".
21. Пункт 9.5 Інструкції викласти у новій редакції:
"9.5. Для бюджетного обліку кредитування державного та
місцевих бюджетів за вирахуванням погашення відкриваються рахунки
за балансовими рахунками 7131 та 7231(загальний фонд) і 7132 та
7232 (спеціальний фонд)."
22. У тексті пункту 9.7 Інструкції слово "бюджету" замінити
на "бюджетів".
23. Пункти 9.8 та 9.9 Інструкції викласти у новій редакції:
"9.8. Для забезпечення протягом року кореспонденції рахунків
5-го класу відкривається контррахунок 5911 (активно-пасивний). У
кінці бюджетного року цей контррахунок використовується для
заключення контррахунків 6 та 7 класів.
9.9. Рахунки бюджетного обліку закриваються в кінці року
(після підведення результату виконання державного бюджету на
центральному рівні та результатів місцевих бюджетів всіх рівнів в
Головних управліннях) і відкриваються з початком нового бюджетного
року."
24. У пункті 10.1 Інструкції вилучити слова "бухгалтерського
обліку виконання бюджетів".
25. Пункт 10.3 Інструкції викласти у такій редакції:
"10.3. Для накопичення даних про кошти, отримані
розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів на
здійснення видатків відкриваються відповідно рахунки за рахунками
управлінського обліку 8111 і 8141 (загальний фонд) та 8112 і 8142
(спеціальний фонд). При цьому аналітичні параметри цих рахунків
аналогічні параметрам рахунків 3-го класу."
26. Главу 11 Інструкції доповнити пунктом 11.1 наступного
змісту:
"11.1. Аналітичні рахунки позабалансового обліку
відкриваються одночасно з відкриттям відповідних балансових
рахунків 3-го класу (за винятком рахунків, що відкриваються
органами Державного казначейства України для обліку планових
показників за доходами та видатками, відповідно до розпису,
помісячного розпису, розподілів показників зведених кошторисів та
планів асигнувань, рахунків для обліку відкритих асигнувань, на
підставі службової записки відповідного структурного підрозділу
Державного казначейства України). Службові записки на відкриття рахунків позабалансового обліку
зберігаються головним бухгалтером (або іншою уповноваженою особою)
в окремій справі разом з юридичними справами клієнтів." У зв'язку з цим пункти 11.1-11.7 вважати відповідно пунктами
11.2-11.8.
27. У пункті 11.2 Інструкції цифри "90-93" замінити на
"90-92". Доповнити пункт 11.2 реченням наступного змісту:
"Аналітичні рахунки позабалансового обліку за 931 групою (крім
рахунків для обліку планових показників за власними надходженнями)
відкриваються на центральному рівні."
28. Главу 11 Інструкції доповнити пунктом 11.3 наступного
змісту:
"11.3. Для обліку відкритих асигнувань розпорядникам коштів
державного бюджету в органах Державного казначейства України
відкриваються аналітичні рахунки позабалансового обліку за групою
907." У зв'язку з цим пункти 11.3-11.8 вважати відповідно пунктами
11.4-11.9.
29. У пункті 11.4 Інструкції слова "про виділення коштів"
замінити на "щодо відкриття асигнувань".
30. В останньому реченні пункту 11.5 Інструкції слово
"доходами" замінити на "власними надходженнями".
31. Пункт 12.1 Інструкції викласти у такій редакції:
"12.1. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків
наведені в додатку 1."
32. У першому реченні передостаннього абзацу пункту 12.3
Інструкції вилучити слово "реєстрації".
33. В останньому абзаці пункту 12.3 Інструкції слова
"та 1 січня" замінити на "та на 1 січня наступного року".
34. У пункті 12.4 Інструкції слова "клієнтам органів
Державного казначейства" замінити на "у національній валюті в
органах Державного казначейства України".
35. У пункті 12.8 Інструкції останнє речення доповнити
словами "яка разом із заявою клієнта на відкриття рахунку
підшивається в юридичну справу".
36. Пункт 13.1 Інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти
13.2 та 13.3 вважати відповідно пунктами 13.1 та 13.2.
37. Перший абзац Додатку 1 до Інструкції вилучити.
38. Підпункт 1.3 пункту 1 Додатку 1 до Інструкції викласти у
наступній редакції:
"1.3. SSS (3 знаки) - символ звітності, що відповідає коду
класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно із
Довідником відповідності символу звітності коду класифікації
доходів бюджету, який затверджується наказом Державного
казначейства України, та може приймати значення у наступному
діапазоні:
------------------------------------------------------------------ | Символ звітності | Балансовий рахунок | |---------------------------------+------------------------------| | 001-199 | 3111 | |---------------------------------+------------------------------| | 200-299 | 3121, 3125 | |---------------------------------+------------------------------| | 300-399 | 3131, 3311, 3411, 3421 | |---------------------------------+------------------------------| | 400-485 | 3113, 3123 | |---------------------------------+------------------------------| | 500-799 | 3141 | |---------------------------------+------------------------------| | 800-899 | 3321 | |---------------------------------+------------------------------| | 900-995 | 3151 | |---------------------------------+------------------------------| | 999 | 3412, 3422 | ------------------------------------------------------------------
39. Підпункт 1.9 пункту 1 Додатку 1 до Інструкції вилучити. У
зв'язку з цим підпункти 1.10-1.15 вважати відповідно підпунктами
1.9-1.14.
40. В останньому абзаці підпункту 1.9 пункту 1 Додатка 1 до
Інструкції слова "код за мережею" замінити на "код Єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів".
41. Пункт 1 Додатка 1 до Інструкції доповнити підпунктами
1.15 та 1.16 наступного змісту:
"1.15. LLL (3 знаки) - технічний символ, що відповідає
порядковому номеру коду класифікації доходів бюджету (з
урахуванням узагальнених кодів), затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 )
"Про бюджетну класифікацію та її запровадження". Цей параметр
кодується в автоматизованому режимі, згідно з Довідником технічних
символів, який створюється засобами програмного забезпечення при
обробці кодів класифікації доходів бюджету. При цьому сума
показників, що відображаються за відповідними кодами доходів, яким
присвоєні технічні символи, повинна відповідати показникам
доходів, що відображаються за узагальнюючими кодами. Довідник
технічних символів затверджується наказом Державного казначейства
України.
1.16. XXXX (4 знаки) - порядковий номер рахунку, який
відкривається на балансі Головного управління розпоряднику
бюджетних коштів в розрізі бюджетних програм, відповідальним
виконавцем яких є такий розпорядник коштів. Цей порядковий номер
присвоюється засобами програмного забезпечення і є унікальним
номером рахунку в межах Головного управління".
42. Пункт 2 Додатку 1 до Інструкції викласти у такій
редакції:
"2. Рахунки за надходженнями до загального та спеціального
фондів бюджетів (крім власних надходжень) відкриваються засобами
програмного забезпечення за наступною схемою:
BBBB K SSS H RR TTT."
43. Додаток 1 до Інструкції доповнити пунктами 3 та 4
наступного змісту:
"3. Рахунки за власними надходженнями бюджетних установ 3-го
класу (балансовий рахунок 3125), 6-го класу та рахунки
позабалансового обліку 9312 та 9314, які використовуються для
зарахування власних надходжень (доходів та планових показників за
ними), відкриваються за наступною схемою:
BBBB K SSS FF XXXX.
4. Рахунки для обліку планових показників за надходженнями
(рахунки позабалансового обліку 9-го класу), відкриваються
Державним казначейством України за наступною схемою:
BBBB K LLL H RR TTT.
Виключенням є рахунки для обліку планових показників за
власними надходженнями, що відкриваються за рахунками
позабалансового обліку, які кодуються відповідно до пункту 3 цього
Додатку." У зв'язку з цим пункти 3-8 вважати пунктами 5-10 відповідно.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 2

до наказу Державного

казначейства України

23.12.2008 N 546

ЗМІНИ

до Порядку відображення у бухгалтерському обліку

операцій по виконанню державного бюджету

( v0327506-08 )

1. Підпункт 1.1 пункту 1 глави 1 розділу I Порядку
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню
державного бюджету (далі - Порядок) доповнити приміткою (1) такого
змісту:
"Примітка (1): поточні планові показники за доходами
загального фонду державного бюджету не вводяться". У зв'язку з цим примітку (1) та примітку (2) до цієї глави
вважати приміткою (2) та притміткою (3) відповідно.
2. Підпункт 1.1 пункту 1 глави 2 розділу I Порядку доповнити
приміткою (1) такого змісту:
"Примітка (1): поточні планові показники за доходами
спеціального фонду державного бюджету вводяться тільки в частині
власних надходжень бюджетних установ". У зв'язку з цим примітку (1) та примітку (2) до цієї глави
вважати приміткою (2) та приміткою (3) відповідно.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: