open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
25.11.2010 N 542

Про взяття за основу проекту

Стандарту надання адміністративних послуг

з видачі та переоформлення дозволів

на використання номерного ресурсу

Відповідно до статей 18, 69, 70 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15.02.2006 N 90 ( 90-2006-р ) Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Взяти за основу проект Стандарту надання адміністративних
послуг з видачі та переоформлення дозволів на використання
номерного ресурсу, що додається.
2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення
на веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення.
Голова В.Олійник

Додаток

до рішення НКРЗ

25.11.2010 N 542

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

з видачі та переоформлення дозволів

на використання номерного ресурсу

1. Загальні положення.
1.1. Стандарт надання адміністративної послуги з видачі та
переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу (далі -
Стандарт) розроблений відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 15.02.2006 N 90 ( 90-2006-р ) "Про схвалення
Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади" та наказу Міністерства економіки
України від 12.07.2007 N 219 ( v0219665-07 ) "Про затвердження
Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних
послуг" з метою забезпечення розвитку системи надання
адміністративних послуг та належної якості їх надання при видачі
дозволів на використання номерного ресурсу, відповідно до
повноважень Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України (далі - НКРЗ).
1.2. Забезпечення реалізації цього Стандарту здійснюється із
застосуванням таких законодавчих актів: Закону України "Про телекомунікації" від 18 листопада 2003 р.
N 1280-IV ( 1280-15 ) (далі - Закон); Положення про Національну комісію з питань регулювання
зв'язку України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 25.07.2007 N 971 ( 971-2007-п ); наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від
23.11.2006 N 1105 ( z1284-06 ) "Про затвердження Національного
плану нумерації України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07.12.2006 за N 1284/13158 із змінами (далі - Національний
план нумерації); Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1147
( 1147-2008-п ) "Про затвердження розміру плати за виділення
номерного ресурсу і порядок її внесення"; рішення НКРЗ від 01.06.2007 N 769 ( z0679-07 ) "Про
затвердження Положення про державне регулювання номерного ресурсу
телекомунікаційної мережі загального користування України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за
N 679/13946 із змінами (далі - Положення).
1.3. Наведені в Стандарті терміни вживаються в такому
значенні: адміністративна послуга - результат здійснення владних
повноважень НКРЗ, з питань розподілу, присвоєння та обліку
номерного ресурсу відповідно до Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) та Положення ( z0679-07 ); дозвіл на використання номерного ресурсу (далі - дозвіл) -
документ, оформлений на бланку з використанням елементів захисту
його від підробки, виданий НКРЗ, що засвідчує право оператора
використовувати виділений рішенням НКРЗ номерний ресурс за
призначенням у визначеній телекомунікаційній мережі та/або
території; одержувач адміністративної послуги (далі - одержувач) -
оператор телекомунікацій, що звернувся за адміністративною
послугою безпосередньо або через уповноважений ним орган чи особу
до НКРЗ з відповідною заявою про видачу дозволу на використання
номерного ресурсу; інші терміни які вживаються в цьому Стандарті визначаються
згідно чинного законодавства України.
1.4. Недотримання або неналежне дотримання працівником НКРЗ
Стандарту, встановлення непередбачених Стандартом обов'язків
одержувача щодо здійснення дій та надання документів у зв'язку з
одержанням адміністративної послуги, порушення встановлених
строків надання адміністративної послуги тягне за собою
відповідальність, передбачену законодавством.
1.5. Контроль за повнотою та ефективністю застосування
Стандарту здійснюється НКРЗ.
2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.
Вимоги до категорій одержувачів адміністративної послуги не
встановлюються.
3. Перелік документів, необхідних для надання
адміністративної послуги.
Адміністративна послуга надається в результаті здійснення
владних повноважень НКРЗ при виділенні номерного ресурсу та
переоформленні відповідних дозволів за заявами операторів. Перелік
документів, необхідних для надання адміністративної послуги
наведений в пунктах 2.1-2.4, 5.3, 5.4, 6.3, 7.1 та 7.3 Положення
( z0679-07 ).
3.1. Для отримання дозволу на використання номерного ресурсу
оператор подає до НКРЗ із супровідним листом заяву про виділення
номерного ресурсу, до якої додаються: 3.1.1. Завірена копія ліцензії на відповідний вид діяльності
з надання послуг у сфері телекомунікацій. 3.1.2. Пояснювальна записка з обґрунтуванням потреби у
виділенні заявленого обсягу номерного ресурсу (до заяви на
виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 не додається). 3.1.3. Оригінал чинного висновку спеціалізованої установи
щодо виділення номерного ресурсу. При зверненні оператора із
заявою на виділення номерного ресурсу, вилученого в нього рішенням
НКРЗ відповідно до підстав, викладених у підпунктах 11.1.1, 11.1.4
Положення ( z0679-07 ), висновок до комплекту документів не
додається. При цьому строк подання заяви з відповідним комплектом
документів не може перевищувати 30 днів з дати прийняття рішення. 3.1.4. Звіт про використання виділеного номерного ресурсу
(додаток 6) на тій території, де заявник планує отримати номерний
ресурс, станом на перше число місяця, у якому подається заява. При
первинному зверненні заявника на отримання номерного ресурсу та до
заяви про виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 звіт
не додається. 3.1.5. Для отримання дозволу на використання кодів мереж
сигналізації у складі нумерації мережі СКС-7 чи кодів пунктів
сигналізації мережі СКС-7 додається завірена копія схеми
приєднання до мережі СКС-7, погоджена з оператором, до якого
запроектоване приєднання. 3.1.6. Для отримання дозволу на використання національного
ідентифікаційного коду мережі призначення фіксованого зв'язку
(КІД), оператор подає до НКРЗ із супровідним листом заяву про
виділення коду КІД, до якої додаються документи, зазначені в
пунктах 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 з урахуванням вимог пункту 6.2
Положення ( z0679-07 ). 3.1.7. Заявник може додати до заяви про виділення номерного
ресурсу інші інформаційні матеріали, що містять додаткові
пояснення щодо мети звернення. 3.1.8. Заява і комплект документів, які заявник подає НКРЗ,
повинні містити повну та достовірну інформацію і складаються
українською мовою. 3.1.9. Не допускається надання одного комплекту документів по
різних типах заяв та видах номерного ресурсу.
3.2. Для отримання дозволу на використання скорочених номерів
оператор, до телекомунікаційної мережі якого приєднаний, або має
намір приєднатися, замовник інформаційно-довідкової служби або
замовної послуги, подає до НКРЗ із супровідним листом заяву про
виділення скороченого номера, до якої додаються документи,
зазначені в підпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 цього Стандарту (2.1.1,
2.1.2, 2.1.3 Положення) ( z0679-07 ). Разом із заявою оператора
надається звернення замовника інформаційно-довідкової служби або
замовної послуги з обґрунтуванням необхідності створення такої
служби або надання послуги.
3.3. Для переоформлення дозволу на використання номерного
ресурсу оператор подає до НКРЗ із супровідним листом заяву про
переоформлення номерного ресурсу, до якої додаються документи,
зазначені в підпунктах 7.3.1-7.3.7 Положення ( z0679-07 ): 3.3.1. Завірена копія ліцензії на відповідний вид діяльності
з надання послуг у сфері телекомунікацій. У разі подання заяви на
переоформлення за підпунктом 7.2.2 Положення ( z0679-07 ) завірена
копія ліцензії додається оператором після її отримання у разі
прийняття рішення НКРЗ про переоформлення, продовження строку дії
або видачі нової ліцензії. При цьому дія вимог пункту 7.6
Положення не припиняється. 3.3.2. Пояснювальна записка з обґрунтуванням підстави
переоформлення дозволу. 3.3.3. Оригінал чинного висновку спеціалізованої установи
щодо переоформлення номерного ресурсу при переході з аналогового
фрагменту нумерації в цифровий. 3.3.4. Звіт про використання виділеного оператору номерного
ресурсу на території, де заявлене переоформлення, станом на перше
число місяця, у якому подається заява. 3.3.5. Оригінали документів, які надають право на
використання номерного ресурсу, заявленого до переоформлення. Якщо
переоформленню відповідно до підстав, зазначених у пункті 7.2
Положення ( z0679-07 ), підлягає частина номерного ресурсу із
зазначеного в дозволі, то переоформлюється дозвіл на весь номерний
ресурс. 3.3.6. Нотаріально завірені копії документів, що засвідчують
наявність підстав для переоформлення дозволу у зв'язку з
реорганізацією юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом
перетворення, злиття, приєднання, виділення, поділу. 3.3.7. Заявник може подати інші інформаційні матеріали, що
містять додаткові пояснення щодо мети звернення.
4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, опис етапів надання адміністративної послуги.
4.1. У разі звернення одержувача послуги до НКРЗ з усним або
письмовим запитом стосовно видачі дозволу, відповідний структурний
підрозділ НКРЗ забезпечує надання вичерпної усної або письмової
відповіді на поставлені питання з посиланням на норми діючого
законодавства.
4.2. У разі подання одержувачем особисто або через
уповноважений ним орган чи особу заяви про видачу дозволу та
доданими до неї документами, заява та відповідні документи
приймаються відділом документального забезпечення та контролю
НКРЗ. Відповідний структурний підрозділ НКРЗ перевіряє повноту
наданого комплекту документів та правильність їх оформлення і в
разі виконання вимог пунктів 3.1-3.3 Стандарту формує окрему
справу заявника.
4.3. У разі подачі неповного комплекту документів або
неправильного оформлення документів відповідний структурний
підрозділ НКРЗ у 10-денний строк інформує одержувача послуги про
виявлені порушення та пропонує їх усунути. При цьому відлік
строку, який передбачений частиною другою статті 70 Закону
( 1280-15 ), починається з моменту подання документів після
усунення виявлених порушень.
4.4. Відповідний структурний підрозділ НКРЗ не пізніше ніж за
два дні до засідання надає до відділу забезпечення засідань НКРЗ
матеріали з питань видачі дозволів: інформаційну довідку та проект
рішення НКРЗ.
4.5. Відповідно до Регламенту Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України, затвердженого рішенням НКРЗ від
17.05.2005 N 1 ( v0001634-05 ) із змінами, рішення про видачу
дозволу приймаються виключно на засіданнях НКРЗ.
5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також
до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання
адміністративної послуги.
5.1. Рішення за результатами розгляду заяви одержувача
послуги приймається НКРЗ протягом 30 днів з моменту її реєстрації.
5.2. Прийняте рішення НКРЗ щодо результатів розгляду заяви
доводиться до операторів протягом трьох робочих днів відповідним
структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте рішення
надсилається (видається) одержувачу адміністративної послуги
керівником відповідного структурного підрозділу НКРЗ протягом
трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗ.
5.3. Дозвіл на використання номерного ресурсу, у разі
прийняття позитивного рішення, видається уповноваженому
представнику оператора, відповідно до вимог пунктів 4.3 та 8.9
Положення ( z0679-07 ).
6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги.
6.1. Підставами для відмови у видачі дозволів на використання
номерного ресурсу є прийняття рішення НКРЗ про відмову у виділенні
номерного ресурсу, відповідно до пункту 3.4 Положення ( z0679-07 )
та прийняття рішення НКРЗ про відмову у переоформленні дозволу на
використання номерного ресурсу, відповідно до пункту 8.3
Положення. 6.1.1. При зверненні одержувача послуги із заявою на
виділення номерного ресурсу: недостовірність даних у заяві оператора та доданих до неї
документах; невідповідність заявленого номерного ресурсу положенням
ліцензії заявника на провадження певного виду діяльності; неефективність використання раніше виділеного номерного
ресурсу на території, на якій заявлене виділення. Неефективним
використанням раніше виділеного номерного ресурсу вважається
надання оператором споживачам менше 75% раніше виділених обсягів
номерного ресурсу; порушення ліцензійних умов та/або особливих умов, що
зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу; ненадходження від заявника доопрацьованих документів протягом
30 робочих днів з дати відправлення повідомлення згідно з пунктом
2.6 Положення ( z0679-07 ); відсутність вільного номерного ресурсу на заявленій
території; відсутність заявленого на виділення номерного ресурсу в
Національному плані нумерації ( z1284-06 ); відсутність у одержувача послуги ліцензій, що відповідають
вимогам підпунктів 6.2.1, 6.2.2 та планів, передбачених
підпунктом 6.2.3 пункту 6.2 Положення ( z0679-07 ). 6.1.2. При зверненні одержувача послуги із заявою на
переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу: недостовірність даних у заяві одержувача послуги та доданих
до неї документах; бездіяльність одержувача послуги щодо вирішення питань з
будівництва власної мережі та її підключення до телекомунікаційної
мережі загального користування (далі - ТМЗК); подання заяви на переоформлення номерного ресурсу з
порушенням строків, зазначених у пункті 7.4 Положення
( z0679-07 ); використання виділеного номерного ресурсу не за призначенням; порушення ліцензійних умов та/або особливих умов, що
зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу; порушення строку задіяння номерного ресурсу, визначеного в
дозволі; застосування для задіяння номерного ресурсу обладнання, яке
не внесене до переліку технічних засобів, що можуть
використовуватись на телекомунікаційних мережах; невідповідність номерного ресурсу структурі та простору
нумерації ТМЗК.
7. Опис результату, який повинен отримати одержувач.
7.1. У разі виділення номерного ресурсу дозвіл оформлюється і
видається одержувачу послуги протягом трьох днів після надання ним
оригіналів документів, що підтверджують внесення відповідної плати
до Державного бюджету України згідно чинного законодавства
(пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р.
N 1147 ( 1147-2008-п ), пункт 4.3 Положення) ( z0679-07 ).
7.2. У разі прийняття рішення про переоформлення дозволу на
використання номерного ресурсу, новий дозвіл оформлюється в
порядку, згідно з главою 4 Положення ( z0679-07 ).
8. Розмір плати за надання послуги.
За надання адміністративної послуги плата з одержувача
послуги не стягується.
9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги.
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання
адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста.
10. Місце надання адміністративної послуги, порядок прийому
одержувачів.
Надання адміністративної послуги здійснюється НКРЗ за
адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 3, кімната 516/3 щовівторка
з 9-00 до 13-00 та щочетверга з 14-00 до 18-00.
11. Режим роботи, порядок прийому одержувачів.
Надання адміністративної послуги з видачі дозволів на
використання номерного ресурсу, здійснюється відповідним
структурним підрозділом щовівторка з 9-00 до 13-00 та щочетверга
з 14-00 до 18-00.
12. Черговість надання адміністративної послуги.
Послуга надається по мірі надходження документів у терміни,
визначені законодавством.
13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при
зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної
послуги.
13.1. Форма заяви та перелік документів, що додаються до цієї
заяви, розміщено на офіційному веб-сайті НКРЗ у розділі "Номерний
ресурс". На вимогу одержувача, можуть надаватись у паперовій
та/або в електронній формах.
13.2. Одержувач адміністративної послуги може отримати
вичерпну інформацію письмово у разі звернення із відповідним
запитом, або безпосередньо у працівників відповідного структурного
підрозділу НКРЗ під час консультацій та по телефону
(044) 569-71-24.
14. Особливості надання адміністративної послуги особам
похилого віку та інвалідам.
Особи похилого віку та інваліди приймаються відповідним
структурним підрозділом позачергово. Крім того, на прохання особи
похилого віку або інваліда прийняття заяв, розгляд матеріалів на
видачу дозволів або надання консультацій з питань отримання
дозволів можуть проводитися на першому поверсі.
15. Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг на
недотримання Стандарту.
У разі звернення одержувача з письмовою заявою (скаргою) на
дії працівників НКРЗ щодо недотримання Стандарту, НКРЗ розглядає
заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку.
16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої
адміністративної послуги.
У разі виявлення недоліків у наданні адміністративної
послуги, НКРЗ повинна протягом одного місяця виправити виявлені
недоліки.
Директор Департаменту
телекомунікацій П.Гресько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: