open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.08.2008 N 534

Про затвердження

Методичних рекомендацій щодо оформлення

матеріалів перевірок за дотриманням

суб'єктами господарювання порядку

проведення розрахунків за товари

(послуги), вимог з регулювання обігу

готівки, наявності торгових

патентів і ліцензій

З метою поліпшення якості оформлення посадовими особами
органів державної податкової служби матеріалів планових та
позапланових перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання
порядку проведення розрахунків за товари (послуги), норм з
регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів та ліцензій
та керуючись статтею 8 Закону України від 4 грудня 1990 року
N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо оформлення
матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання
порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з
регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій
(додаток 1).
2. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити
контроль за дотриманням вимог цього наказу.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України від 04.04.2002 N 155/ДСК "Про
затвердження Порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок
щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері
готівкового та безготівкового обігу суб'єктами підприємницької
діяльності та Інструкції податковому інспектору щодо перевірки
засобів контролю".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Рубан Н.І.
Голова С.В.Буряк

Додаток 1

до наказу ДПА України

12.08.2008 N 534

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо оформлення матеріалів перевірок

за дотриманням суб'єктами

господарювання порядку проведення

розрахунків за товари (послуги),

вимог з регулювання обігу готівки,

наявності торгових патентів і ліцензій

1. Загальні положення
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок
за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення
розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу
готівки, наявності торгових патентів і ліцензій (далі - Методичні
рекомендації) розроблено з метою використання їх посадовими
особами органів державної податкової служби (далі - органи ДПС)
при оформленні актів (довідок) перевірок за дотриманням суб'єктами
господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги),
вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і
ліцензій (далі - акт перевірки). Форма акта перевірки наведена у
додатку 1 до Методичних рекомендацій. Методичні рекомендації можуть використовуватися посадовими
особами органів ДПС при оформленні матеріалів документальних
перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, їх філій,
відділень та інших відокремлених підрозділів, а також фізичних
осіб - підприємців, з урахуванням нормативно-правових актів, які
регулюють їх господарську діяльність.
2. Рекомендації щодо складання

акта перевірки
За результатами перевірки складається акт, а у разі
відсутності порушення суб'єктами господарювання вимог чинного
законодавства - довідка. Акт перевірки - це службовий документ, який підтверджує факт
проведення перевірки і є носієм доказової інформації про виявлені
порушення (або їх відсутність) вимог чинного законодавства
зазначеними суб'єктами. Акт перевірки складається у двох примірниках. Перший
примірник акта перевірки залишається у посадових осіб органу ДПС,
другий - у керівника суб'єкта господарювання або особи, що його
заміщає, а у разі їх відсутності - у особи, уповноваженої
здійснювати розрахункові операції. В акті перевірки має бути чітко викладений зміст порушення з
посиланням на законодавчі та нормативно-правові акти, вимоги яких
порушено. У разі необхідності використання у змісті акта скорочених
назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні
відповідне словосполучення наводиться повністю з одночасною
вказівкою у дужках його скороченої назви або абревіатури, які
будуть використовуватись далі у тексті. Акт перевірки повинен бути складений на паперовому носії
державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. Титульний
(перший) аркуш акта виготовляється друкарським способом у двох
примірниках на бланках, які мають однакові номери, що складаються
з шести цифр. До акта перевірки можуть додаватися інформативні додатки у
вигляді відомостей або таблиць, в яких згруповані факти однотипних
порушень та порушень, що повторюються, пояснень, зауважень або
заперечень посадових осіб суб'єкта господарювання щодо виявлених
порушень та/або причини ненадання документів, що підтверджують
встановлені у ході перевірки порушення. До інформативного належить
додаток, що містить дані про попередню перевірку суб'єкта
господарювання і є підставою для повторного притягнення до
адміністративної відповідальності особи, щодо якої протягом року
застосовувались адміністративні стягнення за такі ж порушення. В акті перевірки (інформативних додатках до нього) не
допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та
інших даних.
3. Рекомендації

щодо розділу 1 "Вступна частина"
У вступній частині акта перевірки в обов'язковому порядку
зазначаються дата та час (години, хвилини) початку проведення
перевірки, назва та адреса господарської одиниці, що
перевіряється, назва суб'єкта господарювання, якому належить
вказана господарська одиниця, код за ЄДРПОУ суб'єкта
господарювання (ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО),
юридична адреса суб'єкта, номер телефону та назва органу ДПС, в
якому зареєстрований зазначений суб'єкт. Окремо зазначаються прізвища, імена та по батькові посадових
осіб органу ДПС, їх посади, звання, номери та дати направлень на
перевірку, термін дії направлень на перевірку. Зазначається також
інформація про наявність в господарській одиниці журналу
реєстрації перевірок контролюючих органів та про вчинення запису в
цьому журналі. В акті перевірки має бути відображений перелік законодавчих
та нормативно-правових актів, на підставі яких проводиться
перевірка. На підставі наданих документів зазначаються прізвища, імена
та по батькові, посади, місця проживання осіб, у присутності яких
проводиться перевірка. Вказані записи здійснюються з посиланням на
документи, що їх підтверджують. За згодою таких осіб до акта
перевірки можуть додаватись копії цих документів.
4. Рекомендації

щодо розділу 2 "Описова частина"
В описовій частині зазначається детальна інформація про
реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО), який
застосовується в господарській одиниці: номер реєстраційного посвідчення на РРО, дата його виписки,
назва органу ДПС, який видав реєстраційне посвідчення; назва РРО, заводський та фіскальний номери, найменування
версії внутрішнього програмного забезпечення; назва органу ДПС, який поставив на облік РРО; дата видачі довідки про опломбування РРО, назва центру
сервісного обслуговування, який видав таку довідку; номер книги обліку розрахункових операцій на РРО, назва
органу ДПС, який здійснив її реєстрацію, дата реєстрації. У разі проведення суб'єктом господарювання операцій з
купівлі-продажу іноземної валюти, в описовій частині зазначається
номер журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти,
назва органу ДПС, який здійснив його реєстрацію, та дата
реєстрації. Якщо суб'єкт господарювання звільнений від обов'язкового
застосування РРО, в описовій частині зазначається номер книги
обліку розрахункових операцій на господарську одиницю, назва
органу ДПС, який здійснив реєстрацію книги, дата реєстрації, назва
та адреса господарської одиниці, номер розрахункової книжки, дата
реєстрації, номери використаних та невикористаних розрахункових
квитанцій, а також наявність останньої використаної розрахункової
книжки. В описовій частині також зазначається інформація про
наявність останньої використаної книги обліку розрахункових
операцій, використаних контрольних стрічок РРО (за виключенням
РРО, які працюють у режимі формування електронної контрольної
стрічки), касової книги та інших документів, наданих до перевірки. В описовій частині зазначаються дані про отримані суб'єктом
господарювання дозвільні документи: торгові патенти (номери, дати
видачі, назви органів ДПС, які здійснили їх видачу, сфери
діяльності, на право здійснення яких отримано торгові патенти,
термін дії таких патентів) і ліцензії (на право торгівлі
алкогольними напоями, тютюновими виробами, провадження інших видів
господарської діяльності, їх номери, дати видачі, термін дії таких
ліцензій). Якщо суб'єкт господарювання є платником єдиного податку, в
описовій частині зазначаються дані про наявність свідоцтва про
сплату єдиного податку юридичною особою (номер, дата видачі,
ставка оподаткування, назва органу ДПС, який видав свідоцтво,
період застосування спрощеної системи оподаткування такою особою)
або свідоцтва про сплату єдиного податку фізичною особою (номер,
дата видачі, назва органу ДПС, який здійснив видачу свідоцтва,
термін дії такого свідоцтва). Описова частина має містити інформацію про проведену
розрахункову операцію, а саме: факт проведення розрахункової операції за товари (послуги) із
застосуванням (без застосування) РРО (розрахункової книжки) при
продажу товарів (послуг), назви товарів (послуг), суму такої
операції в гривнях; факт роздрукування відповідного розрахункового документа, що
підтверджує виконання розрахункової операції; факт застосування РРО у фіскальному режимі роботи; факт використання режиму попереднього програмування
найменування та цін товарів (послуг), а також обліку їх кількості. В описовій частині зазначається також інформація про
наявність та цілісність пломб РРО, друкування на РРО фіскальних
звітних чеків та їх зберігання в книгах обліку розрахункових
операцій. Окремо в описовій частині зазначаються суми готівки, яка
зберігається на місці проведення розрахунків та зазначена в
денному звіті РРО (у гривнях з копійками, у випадку проведення
розрахунків в іноземній валюті - в одиницях іноземної валюти), а
також відповідність (невідповідність) таких сум готівки. Додаткова
інформація про інші факти, встановлені у ході перевірки, також
відображається в описовій частині. Якщо при здійсненні перевірки дотримання суб'єктом
господарювання порядку ведення касових операцій встановлені
порушення, в описовій частині відображається інформація щодо
порушення суб'єктом господарювання порядку оприбуткування
надходження готівки.
5. Рекомендації

щодо розділу 3 "Висновок перевірки"
У цьому розділі акта перевірки відображається узагальнений
перелік виявлених перевіркою порушень законодавства з посиланням
на пункти, частини та статті законодавчих та нормативно-правових
актів, порушення вимог яких встановлено під час перевірки. У висновку перевірки в обов'язковому порядку зазначаються
дата та час (години, хвилини) закінчення перевірки.
6. Рекомендації

щодо розділу 4 "Прикінцеві положення"
У разі надання керівником суб'єкта господарювання або особою,
що його заміщає, а у випадку їх відсутності - особою,
уповноваженою здійснювати розрахункові операції, зауважень до акта
перевірки, такі зауваження, а також висновки посадових осіб органу
ДПС на зауваження, відображаються у цьому розділі акта перевірки. Посадові особи органу ДПС в прикінцевих положеннях зазначають
час та місце розгляду матеріалів перевірки в органі ДПС, а також
перелік документів, які можуть бути надані для розгляду у вказаний
термін. Крім того, у цьому ж розділі зазначається перелік
інформативних додатків до акта перевірки. Акт перевірки та інформативні додатки до акта перевірки (у
разі їх складання) повинні містити підписи посадових осіб
органу ДПС, які проводили перевірку, і підпис керівника суб'єкта
господарювання або його представника, а у випадку їх відсутності -
особи, що уповноважена здійснювати розрахункові операції. Після
підписів проставляється відмітка керівника суб'єкта господарювання
або особи, що його заміщає, а у випадку їх відсутності - особи, що
уповноважена здійснювати розрахункові операції, про ознайомлення
та отримання одного примірника акта перевірки, дату ознайомлення,
прізвище, ім'я та по батькові особи, її посаду та підпис. Факт
відмови представника суб'єкта господарювання від підписання акта
перевірки (ознайомлення з актом, отримання примірника акта)
відображається посадовою особою органу ДПС у прикінцевих
положеннях акта перевірки.
7. Рекомендації

щодо оформлення акта перевірки
Датою акта перевірки є дата підписання акта посадовими
особами органу ДПС, що проводили перевірку, та посадовими особами
(особами) суб'єкта господарювання. Датою реєстрації акта перевірки в органі ДПС за місцем
здійснення діяльності суб'єкта господарювання є дата його
реєстрації (не пізніше наступного робочого дня після його
складання) у журналі реєстрації матеріалів перевірки підрозділу
контролю за розрахунковими операціями органу ДПС (додаток 2 до
Методичних рекомендацій), посадові особи якого здійснювали
перевірку такого суб'єкта. Датою реєстрації акта перевірки в органі ДПС за місцем
державної реєстрації суб'єкта господарювання є дата його
реєстрації (у день отримання такого акта) у журналі реєстрації
матеріалів перевірки підрозділу контролю за розрахунковими
операціями органу ДПС за місцем державної реєстрації такого
суб'єкта господарювання. Реєстраційний номер акта перевірки складається із порядкового
номера в журналі реєстрації перевірок (чотири розряди), коду
області (два розряди), коду органу ДПС (два розряди), коду
структурного підрозділу органу ДПС, відповідального за проведення
перевірки (два розряди), коду за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання
(вісім розрядів) або ідентифікаційного номера фізичної особи за
ДРФО (десять розрядів). Загальна структура реєстраційного номера
акта перевірки суб'єкта господарювання - юридичної особи
оооо/оо/оо/оо/оооооооо, суб'єкта господарювання - фізичної особи -
оооо/оо/оо/оо/оооооооооо. У разі якщо суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність
не за місцем, яке зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію
такого суб'єкта, акт перевірки, складений посадовими особами
органу ДПС, реєструється у журналі реєстрації актів перевірок і
протягом трьох робочих днів після його реєстрації направляється до
органу ДПС за місцем державної реєстрації вказаного суб'єкта.
Копія акта перевірки з відміткою про реєстрацію у журналі
реєстрації актів перевірки зберігається в органі ДПС за
місцезнаходженням суб'єкта господарювання. Рішення про застосування сум штрафних (фінансових) санкцій за
наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає керівник органу
ДПС (або його заступник) за місцем реєстрації суб'єкта
господарювання протягом десяти робочих днів від дня реєстрації
акта перевірки. Рішення про застосування сум штрафних (фінансових)
санкцій вручається керівнику суб'єкта господарювання (або особі,
що його заміщає) або надсилається рекомендованим листом з
повідомленням про вручення в установленому порядку та визначені
терміни.
Заступник директора
Департаменту податкового
контролю юридичних осіб Л.М.Слаутіна

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

щодо оформлення матеріалів

перевірок за дотриманням

суб'єктами господарювання

порядку проведення

розрахунків за товари

(послуги), вимог

з регулювання обігу готівки,

наявності торгових патентів

і ліцензій
_________________________________________________________________

(назва органу ДПС)
Дата реєстрації акта в органі ДПС за місцем здійснення діяльності
суб'єкта господарювання _________________________________________
Реєстраційний N ____________________________________
Дата реєстації акта в органі ДПС за місцем державної реєстрації
суб'єкта господарювання __________________________
Реєстраційний N ______________________________________
Дата: _____________

АКТ (ДОВІДКА)

перевірки за дотриманням суб'єктами

господарювання порядку проведення

розрахунків за товари (послуги),

вимог з регулювання обігу готівки,

наявності торгових патентів і ліцензій

1. Вступна частина
1.1. Початок перевірки: число __________, місяць _______________,
рік _______, год. ________, хв. _______.
1.2. Проведено перевірку господарської одиниці _________________,
що розташована за адресою ______________________________________,
суб'єкта господарської діяльності ____________________________,
код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО) ________________________, юридична адреса _______________________ __________________, тел. _______________________, зареєстрованого
в органі ДПС ____________________________________.
1.3. Перевірку здійснили: ___________________________________________, _________________________________________,
(П.І.Б. посадової особи органу ДПС) (посада, звання)
направлення від _______________ N _____________________ дійсне до _________________________, ___________________________________________, _________________________________________,
(П.І.Б. посадової особи органу ДПС) (посада, звання)
направлення від _______________ N _____________________ дійсне до _________________________.
1.4. Журнал реєстрації перевірок контролюючих органів ________________________________________________________________.
1.5. Перевірка проведена на підставі Законів України від 4 грудня
1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні",
від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг", від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності", від 1 червня 2000 року
N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності", від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", Указу
Президента України від 12 червня 1995 року N 436/95 "Про
застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання
обігу готівки", Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637.
1.6. Перевірка проведена в присутності: __________________________________, ______________, __________________________________,

(П.І.Б. особи) (посада) (місце проживання)
документ, що посвідчує особу ___________________________________________________________, __________________________________, ______________, __________________________________,

(П.І.Б. особи) (посада) (місце проживання)
документ, що посвідчує особу ___________________________________________________________.
2. Описова частина
2.1. До перевірки надано:
2.1.1. Реєстраційне посвідчення N ___________ від ______________,
видане ______________________________ на реєстратор розрахункових
операцій _________, заводський N _________, фіскальний N _______,
версія внутрішнього програмного забезпечення ____________________ ____________________________________________, поставлено на облік ________________________________________________________________.
2.1.2. Довідка про опломбування реєстратора розрахункових
операцій від _____________ видана ______________________________.
2.1.3. Книга обліку розрахункових операцій на реєстратор
розрахункових операцій N _________ від ________________________,
зареєстрована __________________________________________________.
2.1.4. Книга обліку розрахункових операцій на господарську
одиницю N ______________________ від _____________ зареєстрована ________________________________________, для використання за
адресою ________________________________________________________.
2.1.5. Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з
купівлі-продажу іноземної валюти N ___________ від ______________
зареєстрований _________________________________.
2.1.6. Остання використана книга обліку розрахункових
операцій ___________________________.
2.1.7. Розрахункова книжка N ________________ від ______________,
розрахункові квитанції:
використані з N __________________ по N ________________________;
невикористані з N ___________________ по N _____________________.
2.1.8. Остання використана розрахункова книжка __________________ _______________________.
2.1.9. Використані контрольні стрічки (за виключенням
реєстраторів, що працюють у режимі формування електронної
контрольної стрічки) ___________________________________________.
2.1.10. Касова книга ___________________________________________.
2.1.11. Інші документи __________________________________________ ________________________________________________________________.
2.2. Перевіркою встановлено:
2.2.1. Торгові патенти:
N ___________ від _____________ виданий ________________________,
вартість торгового патенту _______________________ грн., на право
здійснення підприємницької діяльності у сфері __________________,
термін дії _________________, N _______________ від _____________
виданий _____________________________________, вартість торгового
патенту _______________ грн., на право здійснення підприємницької
діяльності у сфері _____________________, термін дії ___________,
N ___________ від _____________ виданий ________________________,
вартість торгового патенту _______________________ грн., на право
здійснення підприємницької діяльності у сфері ___________________ ______________________________, термін дії _____________,
2.2.2. Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
N _______________________ від _______________________, термін дії
з _________________________ по __________________________.
2.2.3. Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами
N _______________________ від _______________________, термін дії
з _________________________ по __________________________.
2.2.4. Ліцензія ________________________________ N ______________
від ___________________, термін дії з ___________________________
по __________________________.
2.2.5. Свідоцтво про право сплати єдиного податку юридичною
особою N ____________ від __________, за ставкою _______________,
видане ______________________________, про застосування спрощеної
системи оподаткування у ____________________ році.
2.2.6. Свідоцтво про сплату єдиного податку фізичною особою
N ______________ від ___________, видане _______________________,
термін до ____________________________.
2.2.7. Проведення розрахункової операції ________________________

(із застосуванням,

без застосування)
реєстратора розрахункових операцій (розрахункової книжки) при
продажу товарів (наданні послуг) _______________________________
на суму ______________________.
2.2.8. Роздрукування відповідного розрахункового документа, що
підтверджує виконання розрахункової операції ____________________ _____________________________________________.
2.2.9. Фіскальний режим роботи реєстратора розрахункових операцій ________________________.
2.2.10. Використання режиму попереднього програмування
найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості ________________________________________________________________.
2.2.11. Наявність та цілісність пломб реєстратора розрахункових
операцій ______________________, пломби серії __________________
N _________________________, N _________________________.
2.2.12. Друкування на реєстраторі розрахункових операцій
фіскальних звітних чеків та їх зберігання в книзі обліку
розрахункових операцій _________________________________________.
2.2.13. Сума готівкових коштів:
на місці проведення розрахунків ________________________________,
яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій
(у загальній сумі за розрахунковими квитанціями) ________________ _____________,
відповідність (невідповідність) сум готівкових коштів ___________ ____________________________.
2.2.14. Додаткова інформація про факти, встановлені в ході
перевірки: ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Висновок перевірки
3.1. Під час перевірки встановлено порушення: ___________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.2. Закінчення перевірки: число ________, місяць ______________,
рік _______, год. _______ хв. _______.
4. Прикінцеві положення
4.1. Зауваження до акта перевірки _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.2. Висновки щодо зауважень до акта перевірки __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.3. Для ознайомлення з матеріалами перевірки, надання
вмотивованих пояснень та документів щодо фактів, викладених в
акті, керівнику пропонується прибути до органу ДПС ______________ _______________________________ у термін _______________________.
4.4. Перелік документів, які необхідно надати для розгляду у
вказаний термін: __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
4.5. Додатки до акта перевірки:
1. _____________________ на __________ арк.
2. _____________________ на __________ арк.
3. _____________________ на __________ арк.
4. _____________________ на __________ арк.
Від органу державної податкової Від суб'єкта господарювання:
служби: _______________________________ ______________________________
(П.І.Б. посадової особи, (П.І.Б. особи, дата, підпис)

дата, підпис)
_______________________________ ______________________________
(П.І.Б. посадової особи, (П.І.Б. особи, дата, підпис)

дата, підпис)
З актом перевірки ознайомлений, один примірник акта перевірки
отримав: _________________________________________________________________

(П.І.Б. особи, посада, дата, підпис)
Відмітка про ознайомлення з актом перевірки керівника (заступника
керівника) суб'єкта господарювання ________________________________________________________________.

(П.І.Б. особи, посада, дата, підпис)

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

щодо оформлення матеріалів

перевірок за дотриманням

суб'єктами господарювання

порядку проведення

розрахунків за товари

(послуги), вимог

з регулювання обігу готівки,

наявності торгових патентів

і ліцензій

ЖУРНАЛ

реєстрації матеріалів перевірки

підрозділу контролю

за розрахунковими операціями

______________________________________________

(назва органу ДПС)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Номер|Реєстра- | Найме- | Назва | П.І.Б. |Дата |Номер | Суть | Назва | Дата | Дата | Номер |Загальна| в т.ч. за порушення |Загальна| Номер | судове провадження |Примітка| | з/п | ційний | нування | госпо- | пере- |пере-|бланка| пору- |органу ДПС| та |отримання | рішення | сума |--------------------------------------------------------| сума | прото- |-----------------------| | | | номер |суб'єкта |дарської|віряючих|вірки| акта | шення |за місцем |номер |відповіді |органу ДПС| засто- | Закону | Закону | Закону | Указу |Інших| спла- |колу про | Дата | Номер | Сума | | | | акта | госпо- |одиниці | | |пере- |(пункти,|реєстрації|листа,|від органу|за місцем |сованих | України | України | України |Президента |актів| чених | адміні- |передачі|та дата|адмін-| | | |(довідки)|дарювання|(тип, | | |вірки | статті |суб'єкта | яким | ДПС за |реєстрації|штрафних| N 265/95-ВР | N 98/96-ВР |N 1775-III |України N |(тис.| фінан- |стративне| мате- | прий- |штрафу| | | |перевірки| (код за |адреса) | | | |законів | госпо- |напра-| місцем |суб'єкта |(фінан- |( 265/95-ВР )|( 98/96-ВР )|( 1775-14 )| 436/95 |грн.)| сових | право- | ріалів | няття |(грн.)| | | | | ЄДРПОУ, | | | | |України,|дарювання |влено |реєстрації| госпо- | сових) | (тис. грн.) | (тис. грн.)|(тис. грн.)|( 436/95 ) | |(штра- | пору- |до суду |поста- | | | | | |номер за | | | | | інших | | акт | суб'єкта |дарювання |санкцій | | | |(тис. грн.)| | фних) |шення та | | нови, | | | | | | ДРФО, | | | | | норма- | |пере- | госпо- | | (тис. | | | | | |санкцій | дата | |рішення| | | | | |юридична | | | | | тивно- | |вірки |дарювання | | грн.) | | | | | | (тис. | скла- | | | | | | | | адреса) | | | | |правових| | | | | | | | | | | грн.) | дання | | | | | | | | | | | | | актів) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+---------+--------+--------+-----+------+--------+----------+------+----------+----------+--------+-------------+------------+-----------+-----------+-----+--------+---------+--------+-------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |-----+---------+---------+--------+--------+-----+------+--------+----------+------+----------+----------+--------+-------------+------------+-----------+-----------+-----+--------+---------+--------+-------+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+---------+--------+--------+-----+------+--------+----------+------+----------+----------+--------+-------------+------------+-----------+-----------+-----+--------+---------+--------+-------+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: