open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2012  № 522

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу

На виконання підпункту 50.1.1 пункту 50 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу, що додаються.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.):

2.1. Забезпечити розроблення пілотних державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу.

2.2. Здійснити апробацію проектів пілотних державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу у 2012/2013 навчальному році.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Тимчасово виконуючий
обов'язки МіністраЄ.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
26.04.2012  № 522

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу

I. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу (далі - Методичні рекомендації) спрямовані на допомогу фахівцям щодо розроблення освітніх стандартів з урахуванням вимог законодавства.

Створення ДСПТО базується на Конституції України та нормативно-правових актах, а саме: Законах України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про професійний розвиток працівників", Національному плані дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженому Указом Президента України від 12.01.2012 № 187, постановах Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2011 р. № 495 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки", від 23 листопада 2011 р. № 1341 "Про затвердження Національної рамки кваліфікації".

1.2. Сучасне суспільство характеризується активними соціально-економічними перетвореннями. В умовах динамічних ринкових відносин актуалізується потреба в якісному трудовому потенціалі, здатному успішно конкурувати на ринку праці та задовольняти сучасні вимоги роботодавців. Це, в свою чергу, потребує модернізації системи професійно-технічної освіти, перегляду структури й змісту Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій (далі - ДСПТО), оновлення нормативно-правової бази.

1.3. Метою розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій (далі - ДСПТО) є проведення єдиної державної політики у сфері професійно-технічної освіти, тобто:

забезпечення у всіх регіонах і в різних галузях економіки еквівалентності професійно-технічної освіти й визнання кваліфікації та документів про професійно-технічну освіту;

формування єдиного освітнього простору в Україні;

усунення відмінностей у змісті підготовки конкурентоспроможних на ринку праці кваліфікованих робітників та в термінології, що використовується у професійно-технічній освіті;

забезпечення належної підготовки кваліфікованих робітників усіх кваліфікаційних рівнів, формування активної життєвої позиції особистості, здатної орієнтуватися в сучасних соціально-економічних змінах;

створення нормативної бази для функціонування кваліфікаційних рівнів професійно-технічної освіти відповідно до Національної рамки кваліфікації.

1.4. Об'єктами ДСПТО є результати навчання учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ), система формування компетентностей та критерії оцінювання навчальних результатів.

1.5. Розроблення ДСПТО на основі модульно-компетентнісного підходу ґрунтується на принципах: системності, що забезпечує формування змісту професійної підготовки з конкретної професії як системи взаємопов'язаних структурних компонентів ДСПТО; гнучкості, що дозволяє змінювати зміст і строки оволодіння професією відповідно до вимог ринку праці, запитів роботодавців, потреб особистості; прозорості, згідно з яким забезпечується чіткий й зрозумілий опис кінцевих результатів, вимог, понять, термінів; безперервності, згідно з яким забезпечується наступність в оволодінні новими знаннями, вміннями, компетенціями впродовж професійної діяльності; індивідуалізації, що передбачає організацію навчального процесу з урахуванням особистісних (індивідуальних) потреб; орієнтації на кінцевий результат, що визначає відповідність кінцевих навчальних результатів запланованим.

1.6. Наведені в цих Методичних рекомендаціях терміни і поняття вживаються в такому значенні:

стандарт (від англ. standart) означає норму, зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні, для порівняння з ними інших подібних об'єктів;

освітній стандарт - документ, який визначає обсяг знань, умінь і навичок (компетенцій), якими особа має оволодіти для набуття компетентностей, відповідно до вимог професійного стандарту;

державний стандарт професійно-технічної освіти з конкретної професії - це документ, у якому визначені державні вимоги до результатів навчання професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації випускників професійно-технічних навчальних закладів та освітнього рівня вступників до зазначених навчальних закладів;

професійний стандарт - документ, який у межах виду трудової діяльності визначає трудові функції, кваліфікацію робітника відповідно до рівнів Національної та галузевих рамок кваліфікацій, умови праці, особистісні якості, вимоги до професійної освіти і навчання, можливі місця роботи. Професійний стандарт складається з окремих одиниць професійного стандарту, що охоплюють трудові функції та трудові дії;

трудова функція - складова частина виду трудової діяльності, що є інтегрованим (відносно автономним) набором трудових дій, яка визначається технологічним процесом і передбачає наявність здатностей (компетенцій), необхідних для їх виконання;

трудова дія - найпростіша виробнича операція, яка здійснюється для виконання окремої трудової функції;

компетенції - це сукупність знань, умінь і навичок, що визначають здатність робітника виконувати трудові дії в конкретній сфері діяльності;

компетентність/компетентності - здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності та інші особистісні якості;

професійні компетентності - результат набуття робітником компетенцій, які дають йому змогу виконувати трудові функції, швидко адаптовуватися до змін у професійній діяльності;

ключові компетентності - загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистому і професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію;

Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів;

кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання уповноваженим органом компетентностей (результатів навчання), яких особа досягла у відповідності до стандарту;

кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, типових для кваліфікації даного рівня;

результати навчання - компетентності, які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;

навчальний модуль - це логічно завершена складова ДСПТО, що базується на окремій одиниці професійного стандарту, містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення професійних і ключових компетентностей та належить до певного рівня кваліфікації. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат, посвідчення, свідоцтво);

модульно-компетентнісний підхід - це комплексний підхід до модульної побудови змісту навчання з конкретної професії, зорієнтований на результати навчання - набуття особою необхідних компетенцій для виконання трудової діяльності;

кваліфікований робітник - це освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка володіє сукупністю знань, умінь, навичок, компетенцій, особистісних якостей, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі економіки.

1.7. ДСПТО є обов'язковим і єдиним для всіх ПТНЗ, підприємств, установ та організацій, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

1.8. ДСПТО розробляються на професії, зазначені в Державному переліку професій для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, та в національному класифікаторі України "Класифікатор професій" ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327.

Титульна сторінка ДСПТО містить його назву, позначення стандарту, назву професії, код та кваліфікацію, відповідно до ДК 003:2010. Цифрові позначення ДСПТО визначаються згідно з вимогами до норм стандартизації.

ДСПТО затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням Міністерства соціальної політики України.

II. Структура Державного стандарту професійно-технічної освіти з конкретної професії

2. ДСПТО містить:

пояснювальну записку;

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника ПТНЗ, відповідно до Національної та галузевої рамок кваліфікації;

вимоги до результатів навчання і критерії їх оцінювання;

типовий навчальний план професійної підготовки кваліфікованих робітників з конкретної професії відповідно до рівня Національної та галузевої рамок кваліфікації;

типові програми навчальних модулів.

2.1. Розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

2.1.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ, підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників (далі - ОКХ), є складовою ДСПТО, що визначає професійні й ключові компетентності випускника відповідно до рівнів Національної та галузевої рамок кваліфікації.

ОКХ випускника розробляється на основі професійного стандарту (кваліфікаційної характеристики), охоплює сукупність необхідних професійних і ключових компетенцій, що сприятиме забезпеченню формування у кваліфікованих робітників компетентностей, визначених рівнем кваліфікації.

ОКХ випускника розробляється з урахуванням випереджувального підходу до динамічних техніко-технологічних змін у галузях виробництва та сфері послуг.

2.1.2. ОКХ визначає:

сферу професійної діяльності випускника;

рівні кваліфікації випускника;

вимоги до освітнього рівня особи, яка навчатиметься за конкретною професією;

професійні та ключові компетенції випускника у визначеній сфері професійної діяльності за рівнями кваліфікації;

специфічні вимоги.

Сфера професійної діяльності випускника визначається відповідно до Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності" ДК 009:2010.

2.1.3. Рівні кваліфікації випускника визначаються відповідно до рівнів професійного стандарту (або розрядів кваліфікаційної характеристики), а також Національної та галузевої рамок кваліфікацій.

2.1.4. Вимоги до освітнього рівня вступника визначаються відповідно до складності професії, вікового цензу, планового рівня кваліфікації, типу ПТНЗ.

2.1.5. Професійні компетенції описуються на основі трудових дій, визначених професійним стандартом. Професійні компетенції можуть бути узагальнені (або конкретизовані) залежно від специфіки галузі виробництва.

2.1.6. Ключові компетенції описуються як здатність до ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, творчо мислити, планувати, передбачати наслідки професійної діяльності, дотримуватись вимог охорони праці, взаємодіяти в трудовому колективі, працювати в команді, використовувати наявну інформацію для підвищення конкурентоспроможності продукції та надання споживачам якісних послуг.

2.1.7. Професійні й ключові компетентності є основою формування змісту навчальних модулів, що охоплюють загальнопрофесійну, професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовки.

2.1.8. Специфічні вимоги визначаються відповідно до складності професії, медичних протипоказань, статі, віку.

2.2. Результати навчання та критерії їх оцінювання.

2.2.1. Результати навчання за рівнями (модулями) описуються у термінах професійних і ключових компетентностей та оцінюються з урахуванням вимог галузевих стандартів якості.

2.2.2. Оцінювання результатів опанування навчальними модулями здійснюється на основі набутих компетенцій і визначається двома параметрами: "знає - не знає"; "вміє - не вміє". Оцінювання результатів навчання за рівнями ґрунтується на успішному освоєнні навчальних модулів.

2.2.3. Критерії оцінювання результатів навчання визначаються відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу. Інструментом вимірювання результатів навчання є набуті професійні та ключові компетенції.

2.2.4. Поточне оцінювання проводиться відповідно до нормативно-правової бази.

2.3. Розроблення типового навчального плану професійної підготовки кваліфікованих робітників з конкретної професії.

2.3.1. Типовий навчальний план визначає рівневу структуру професійної підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог ОКХ випускника ПТНЗ (робітника), яка включає загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку та навчальні предмети.

2.3.2. Типовий навчальний план містить:

назву професії за Національним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 і Державним переліком професій для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ;

загальний фонд навчального часу та фонд навчального часу за рівнями кваліфікацій, що визначаються як сума навчального часу на загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, варіативний компонент, кваліфікаційні атестації, консультації;

перелік навчальних предметів, видів професійно-практичної підготовки та обсягів навчального часу на них.

2.3.3. Обсяги часу на загальнопрофесійну, професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку можуть змінюватися залежно від складності професії, рівня кваліфікації випускника, виду підготовки, що передбачено варіативним компонентом у межах загального фонду навчального часу.

Загальнопрофесійна підготовка включає перелік навчальних предметів, зміст яких формує ключові компетентності випускника за конкретною професією. До загальнопрофесійної підготовки належать предмети: основи правових знань, основи галузевої економіки і підприємництва, інформаційні технології.

Професійно-теоретична підготовка передбачає вивчення спеціальних предметів, які є основними у формуванні професійної компетентності випускника за конкретною професією. До професійно-теоретичної підготовки належать предмети: спеціальна технологія або профільовані предмети, охорона праці, матеріалознавство, обладнання тощо.

Професійно-практична підготовка передбачає:

виробниче навчання, яке може здійснюватись у навчальних майстернях професійно-технічного навчального закладу або безпосередньо на виробництві;

виробничу практику на робочих місцях підприємств, організацій, установ, а також у навчальних майстернях професійно-технічного навчального закладу.

2.3.4. Типовий навчальний план є основою для розроблення робочого навчального плану, яким не передбачається обов'язкова лінійна побудова засвоєння навчальних модулів для здобуття професії. Робочий навчальний план уможливлює набуття часткових кваліфікацій та реалізацію індивідуальної траєкторії навчання.

Предмет "Фізична культура і здоров'я" викладається у процесі первинної професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

2.4. Розроблення типових програм навчальних модулів.

2.4.1. Типова програма навчального модуля є документом, що визначає складові змісту професійно-технічної освіти, описані у термінах професійних та ключових компетенцій. Структура навчального модуля охоплює теми навчальних предметів та види навчальних робіт, необхідні для формування компетентностей, визначених відповідно до ОКХ.

2.4.2. Навчальний модуль забезпечує оволодіння мінімальним обсягом компетентностей, необхідних для виконання трудових функцій у певній сфері професійної діяльності. Структурно-навчальний модуль складається з тем предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовок та видів професійно-практичної підготовки (виробниче навчання, виробнича практика).

2.4.3. Реалізація ДСПТО передбачає формування робочих навчальних планів і програм навчальних модулів з урахуванням гнучкості у відборі та структуруванні їх змісту. Типова програма навчального модуля описується у формі анотацій навчальних предметів, що розкривають сутність професійних і ключових компетенцій.

2.4.4. Типова програма є основою для розроблення робочої програми навчального модуля, яка охоплює обов'язковий і варіативний компоненти змісту професійно-технічної освіти.

2.4.5. До змісту робочої програми навчального модуля включаються теми, що розкривають техніко-технологічні зміни у виробництві чи сфері послуг, використання новітніх матеріалів, методів організації праці тощо.

2.4.6. Лабораторно-практичні, лабораторні та практичні роботи плануються відповідно до змісту модуля.

Директор департаменту
професійно-технічної освітиВ.В. Супрун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: