open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
20.10.2008 N 514
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету

України із земельних ресурсів

N 441 ( v0441675-10 ) від 04.06.2010 }
Про затвердження Положення

про проведення конкурсного відбору

Державним комітетом України із земельних

ресурсів наукових проектів, які виконуються

за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про наукову і науково-технічну
експертизу" ( 51/95-ВР ) і постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 року N 1084 ( 1084-2004-п ) "Про затвердження
Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових
досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за
рахунок коштів державного бюджету" та з метою підвищення рівня
науково-технічних розробок у сфері регулювання земельних відносин,
а також ефективного використання коштів державного бюджету
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору
Державним комітетом України із земельних ресурсів наукових
проектів, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету, що
додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови А.М.Третяка.
Голова В.В.Воєводін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзему

20.10.2008 N 514

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсного відбору

Державним комітетом України із земельних

ресурсів наукових проектів, які виконуються

за рахунок коштів державного бюджету

1. Загальні положення
1.1. Положення про проведення конкурсного відбору Державним
комітетом України із земельних ресурсів наукових проектів, які
виконуються за рахунок коштів державного бюджету (далі -
Положення) визначає порядок проведення конкурсного відбору
наукових проектів у сфері регулювання земельних відносин, які
виконуються за рахунок коштів державного бюджету.
1.2. Метою проведення Конкурсу є відбір наукових проектів
(наукових досліджень та прикладних наукових розробок) (далі -
НДР), що мають високий науковий та науково-технічний рівень, кращі
показники реалізації наукових і науково-практичних результатів,
забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету та
відповідають пріоритетним напрямам діяльності Державного комітету
України із земельних ресурсів.
1.3. Критеріями проведення Конкурсу є: - актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики
проекту; - наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів
досліджень; - наявність попереднього доробку щодо даної тематики; - перспективність подальшого використання результатів
досліджень; - перспективність тиражування за допомогою інноваційних
структур; - наявність публікацій.
1.4. Організаційно-технічне та експертне забезпечення
проведення Конкурсу здійснює Сектор координації науково-дослідних
робіт, стандартизації та інноваційної діяльності у галузі
земельних відносин (далі - Сектор), на який покладено функції
координації наукових досліджень і розробок.
1.5. Експертне забезпечення проведення Конкурсу здійснює
Науково-технічна рада Держкомзему (далі - НТР) та секції НТР за
фаховими напрямами (далі - секції).
1.6. Учасниками Конкурсу є наукові установи, наукові
організації, вищі навчальні заклади, які мають відповідний
кадровий, науковий і науково-технічний потенціал,
матеріально-технічну базу відповідно до напрямів досліджень та
розробок.
1.7. Конкурс проводиться щорічно.
2. Порядок організації і проведення Конкурсу
2.1. Рішення про проведення Конкурсу затверджується наказом
Держкомзему, у якому зазначається дата проведення Конкурсу.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до дати проведення Конкурсу на
сайті Держкомзему оприлюднюється оголошення про проведення
Конкурсу, що містить: - інформацію про умови і місце проведення Конкурсу; - інформацію про граничний строк подання запиту на виконання
НДР.
2.3. Граничний строк подання запиту на виконання НДР
встановлюється протягом десяти робочих днів з дати оприлюднення
оголошення про проведення Конкурсу.
2.4. Заявник подає до Сектору заяву довільної форми про намір
взяти участь у Конкурсі, запит на виконання НДР встановленої форми
(додаток 1) у двох примірниках та завірену нотаріально копію
Статуту. Документи, подані до участі у Конкурсі, повинні бути
підписані керівником установи (організації) та мати відбитки
оригіналу печатки юридичної особи. Відповідальність за достовірність наведеної у запиті на
виконання науково-технічної роботи інформації покладається на
заявника.
2.5. Термін виконання НДР, що запропонована заявником, не
повинен перевищувати одного року.
2.6. Реєстрація запитів на виконання НДР здійснюється
Сектором у Журналі реєстрації запитів (додаток 2). Один примірник
запиту на виконання НДР з реєстраційним номером повертається
учаснику.
2.7. Сектор відмовляє у реєстрації запиту на виконання НДР та
повертає документи заявнику у день їх надходження у разі
невідповідності оформлення запиту встановленій формі та цьому
Положенню.
2.8. Зареєстрований запит на виконання НДР передаються
Сектором до секцій НТР відповідного фахового напряму для
здійснення експертизи запиту.
2.9. Секції здійснюють експертизу запитів на виконання НДР
відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
експертизу" ( 51/95-ВР ).
2.10. Голова (заступник голови) секції призначає експерта
(члена секції чи запрошеного фахівця із відповідного питання -
доктора або кандидата наук), який у строк не більше п'яти робочих
днів готує письмовий експертний висновок, у якому висвітлює
відповідність запиту на виконання науково-технічної роботи
критеріям проведення Конкурсу, що зазначені у пункті 1.3 цього
Положення, а також рекомендує прийняти або відхилити запит.
2.11. Запити на виконання НДР, що надійшли на Конкурс, та
відповідні експертні висновки розглядаються на засідання секції,
на якому присутні більше 50 відсотків членів від загального складу
секції.
2.12. За результатами розгляду запитів на виконання НДР, а
також експертних висновків, складається протокол засідання секції
із переліком запитів, рекомендацією секції щодо їх прийняття або
відхилення запитів, а також коментарями членів секції. Протокол
секції підписується головою (заступником голови) секції,
секретарем секції експерти, що брали участь у розгляді проектів.
2.13. Науково-технічна рада Держкомзему на своєму засіданні
розглядає протоколи секцій та проводить конкурсний відбір НДР
керуючись такими критеріями: - запропонована заявником загальна вартість НДР; - запропонований заявником термін виконання НДР; - готовність заявника виконати НДР у визначений термін; - наявність у заявника відповідного науково-технічного
потенціалу для виконання НДР; - наявність у заявника відповідної матеріально-технічної бази
щодо можливості виготовлення технічної документації, проведення
наукових досліджень; - наявність у заявника результатів попередніх досліджень,
патентів, напрацювань, що безпосередньо пов'язані з виконанням
НДР; - наявність запитів споживачів на НДР. Вартість НДР та наявність відповідного науково-технічного
потенціалу є вирішальними критеріями при визначенні переможця
конкурсу.
2.14. НТР може прийняти рішення щодо повторної експертизи
запиту на виконання науково-технічних робіт секцією із залученням
інших експертів.
2.15. Загальний строк проведення експертизи не повинен
перевищувати 30 календарних днів.
2.16. НТР більшістю голосів своїх членів приймає рішення щодо
результатів Конкурсу, у якому визначаються запити на виконання
науково-технічних робіт. У разі рівної кількості голосів ухвальним
є голос голови НТР. Рішення НТР оформляється протоколом.
2.17. Рішення НТР про результати Конкурсу враховуються при
підготовці відповідного наказу Держкомзему щодо плану НДР на
наступний рік.
3. Фінансування робіт, які пройшли конкурсний відбір
3.1. Фінансування проектів, що пройшли Конкурс,
розпочинається після прийняття закону України про Державний бюджет
України та затвердження паспорту бюджетної програми "Проведення
земельної реформи" наступного після проведення Конкурсу року.
3.2. Обсяг видатків із загального фонду державного бюджету за
вказаною програмою визначається Законом України про Державний
бюджет на відповідний фінансовий рік.
4. Функції Науково-технічної ради, Сектору координації
науково-дослідних робіт, стандартизації та інноваційної діяльності
у галузі земельних відносин та секцій НТР із забезпечення Конкурсу
4.1. Науково-технічна рада: 4.1.1. Приймає рішення щодо регламенту роботи секцій. 4.1.2. Опрацьовує документи, підготовлені секціями. 4.1.3. Подає керівництву Держкомзему рішення щодо результатів
Конкурсу. 4.1.4. Надає консультативну та організаційну підтримку
секціям. 4.1.5. Здійснює моніторинг реалізації проектів. 4.1.6. Уносить, у разі потреби, пропозиції щодо змін до
персонального складу Науково-технічної ради та секцій, умов або
строків проведення Конкурсу.
4.2. Сектор координації науково-дослідних робіт,
стандартизації та інноваційної діяльності у галузі земельних
відносин: 4.2.1. Забезпечує підготовку та проведення Конкурсу. 4.2.2. Здійснює необхідні заходи та розробляє методичні
рекомендації щодо організації, умов та порядку проведення
Конкурсу. 4.2.3. Проводить реєстрацію поданих на Конкурс проектів та
інших необхідних документів, розглядає подані проекти на предмет
їх відповідності встановленій формі та наведеним у цьому Положенні
умовам конкурсного відбору і передає на розгляд секціям.
4.3. Секції: 4.3.1. Беруть участь у розробленні необхідних для оголошення
Конкурсу документів. 4.3.2. Проводять наукову і науково-технічну експертизу
проектів. 4.3.3. Готують висновки за результатами експертних оцінок.
Завідувач Сектором
координації науково-дослідних
робіт, стандартизації
та інноваційної діяльності
у галузі земельних відносин С.П.Погурельський

Додаток 1

до пункту 2.4 Положення

ЗАПИТ

на виконання науково-дослідної роботи

для проведення конкурсного відбору

Державним комітетом України із земельних

ресурсів наукових проектів, які виконуються

за рахунок коштів державного бюджету

1 Назва НТР
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
2 Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки
------------------------------------------------------------------ |Земельні ресурси, економіка, екологія | ------------------------------------------------------------------
3 Бюджетна програма (КПКВК)
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
4 Повна та скорочена назва головного виконавця і його
підпорядкованість
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
5 Співвиконавці
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
6 Виконавці складових частин НТР
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
7 Мета виконання НТР (до 15 рядків)
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
8 Назва кінцевої науково-технічної продукції
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
9 Споживачі науково-технічної продукції та сфери її
застосування
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
10 Основні проблеми, які вирішує НТР (до 10 рядків)
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
11 Обґрунтування можливості досягнення мети і завдань НТР
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
12 Результати попередніх досліджень, патенти:
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
13 Термін виконання НДР 200__ - 200__ рр. __________________

(початок - кінець)
-------------------- 14 Загальна вартість НДР, запропонована | | автором запиту (тис.грн.): --------------------
15 Відомості про попереднє фінансування НДР, її аналога або
окремої стадії (етапу) виконання
------------------------------------------------------------------ | Назва НТР, її аналога | Термін |Загальна | Назва | | або окремої стадії |фінансування| сума | міністерства, | | (етапу) виконання | (початок, | (тис. | відомства, | | | кінець) | грн.) |організації, що | | | | |фінансувала НТР,| | | | | її аналог або | | | | | окрему стадію | | | | | (етап) | |------------------------+------------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------+------------+---------+----------------| | | | | | |------------------------+------------+---------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
16 Спосіб реалізації та назва підприємств або організацій, де
передбачається використання результатів досліджень
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
17 Прізвище, ім'я та по батькові автора запиту, його посада,
науковий ступінь
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
18 Установи, організації України та відомі науковці, що
працюють у цьому напрямі
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
19 Висновки заявника про соціально-економічну доцільність
виконання НТР
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
Керівник проекту ____________ Керівник заявника ___________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

(підпис) (підпис)
М.П.
"___" ____________ 200_ р. "___" ____________ 200_ р.

Додаток 2

до пункту 2.6 Положення

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ

ЗАПИТІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

для проведення конкурсного відбору Державним

комітетом України із земельних ресурсів

наукових проектів, які виконуються за рахунок

коштів державного бюджету, на 200_ рік

------------------------------------------------------------------ |Реєстраційний| Дата |Найменування|Прізвище,| Відмітка | |номер запиту |реєстрації| та місце |ім'я та | про | | |документів|знаходження | по | результати | | | | заявника |батькові | експертизи | | | | | особи, | запиту | | | | | яка | | | | | | подала | | | | | |документи| | |-------------+----------+------------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------+----------+------------+---------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Завідувач Сектору
координації науково-дослідних
робіт стандартизації
та інноваційної діяльності _____________________________
у галузі земельних відносин (прізвище, ім'я, по батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: