open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.07.2003 N 500
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 536 ( v0536342-11 ) від 22.06.2011 }
Про затвердження примірних положень
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 665 ( v0665342-04 ) від 13.09.2004

N 636 ( v0636342-06 ) від 27.07.2006

N 445 ( v0445342-11 ) від 31.05.2011 }
Відповідно до статей 14 та 15 Митного кодексу України від
11.07.02 N 92-IV ( 92-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірне положення про регіональну митницю та
Примірне положення про митницю (додаються) і ввести їх у дію з
01.10.03.
2. Начальникам регіональних митниць, митниць привести
положення про регіональні митниці, митниці у відповідність до
цього наказу й подати їх на затвердження до Державної митної
служби України до 01.11.03.
3. Типове положення про регіональну митницю, затверджене
наказом Державної митної служби України від 28.01.97 N 27
( v0027342-97 ), та Типове положення про митницю, затверджене
наказом Державної митної служби України від 26.03.98 N 169
( v0169342-98 ), вважати такими, що втратили чинність.
4. Начальнику Управління справами Карпенку В.П. забезпечити
тиражування й розсилку цього наказу до регіональних митниць,
митниць.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Служби М.М.Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

25.07.03 N 500

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про митницю

1. Загальні положення
1.1. Митниця є спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади в галузі митної справи, який безпосередньо забезпечує
дотримання законодавства України з питань митної справи,
справляння податків і зборів та виконання інших завдань,
покладених на митну службу України.
1.2. Митниця підпорядковується регіональній митниці, у зоні
діяльності якої вона розташована, та/або Державній митній службі
України.
1.3. Митниця у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Митним кодексом України ( 92-15 ), іншими
законами України, міжнародними договорами України, укладеними в
установленому законом порядку, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної
служби України, наказами відповідної регіональної митниці.
1.4. Положення про митницю розробляється на підставі Митного
кодексу України ( 92-15 ), Положення про Державну митну службу
України ( 582/2011 ), цього Примірного положення, погоджується
начальником регіональної митниці, якій вона підпорядкована,
начальниками відповідних управлінь Державної митної служби України
й затверджується наказом Державної митної служби України. Положення про структурні підрозділи митниці, а також посадові
інструкції їх працівників затверджуються начальником митниці на
підставі типових положень та інструкцій, розроблених Державною
митною службою України.
1.5. Створення, реорганізація та ліквідація митниці
здійснюються згідно з чинним законодавством.
1.6. Структура, гранична чисельність, штатний розпис та
кошторис митниці погоджуються керівником відповідної регіональної
митниці й затверджуються Головою Державної митної служби України.
1.7. Місце розташування та зона діяльності митниці
визначаються Державною митною службою України.
1.8. Митниця є юридичною особою, має самостійний баланс,
печатку із зображенням Державного Герба України й своїм
найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки
в територіальному відділенні Державного казначейства та банку.
2. Основні завдання митниці
2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за
додержанням юридичними та фізичними особами законодавства України
з питань митної справи.
2.2. Захист економічних інтересів України.
2.3. Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених
міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними
в установленому законом порядку.
2.4. Застосування відповідно до закону заходів тарифного й
нетарифного регулювання при переміщенні товарів, предметів і
транспортних засобів через митний кордон України.
2.5. Здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, удосконалення форм і методів здійснення
митного контролю й митного оформлення.
2.6. Здійснення спільно з іншими уповноваженими органами
державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів,
забезпечення додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків
державних інтересів на зовнішньому ринку.
2.7. Створення в зоні своєї діяльності сприятливих умов для
прискорення товарообігу та збільшення обсягів пасажиропотоку через
митний кордон України.
2.8. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.
2.9. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної
справи.
2.10. Ведення митної статистики.
2.11. Здійснення верифікації (підтвердження достовірності)
сертифікатів про походження товару з України.
2.12. Контроль за дотриманням правил переміщення валютних
цінностей через митний кордон України.
2.13. Контроль за раціональним використанням матеріальних і
фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів,
збереженням державної власності.
2.14. Своєчасне й повне перерахування податків, зборів та
інших платежів, справляння яких відповідно до законодавства
України покладено на митні органи, на рахунки відповідних бюджетів
згідно з чинним порядком розрахунків з урахуванням положень Закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік. Виконання
прогнозних показників надходжень до Державного бюджету України.
2.15. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності в
процесі зовнішньоекономічної діяльності.
3. Основні повноваження митниці
Митниця відповідно до покладених на неї завдань:
3.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та
митне оформлення товарів, предметів і транспортних засобів
юридичних та фізичних осіб відповідно до всіх митних режимів. У
межах компетенції, визначеної Держмитслужбою України, приймає
рішення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення)
товарів і транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну
територію України (тимчасово вивезених з митної території України)
під зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення).
3.2. Видає в межах своєї компетенції накази. Подає на
державну реєстрацію до відповідного управління юстиції
нормативно-правові акти, що мають міжвідомчий характер або
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян і суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
3.3. Стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких
відповідно до законодавства України покладено на митні органи, і
своєчасно перераховує отримані кошти до Державного бюджету
України.
3.4. Розробляє та реалізує плани заходів щодо запобігання
контрабанді й порушенням митних правил; заводить справи про
порушення митних правил, здійснює провадження в них; порушує
кримінальні справи про контрабанду та проводить дізнання в них. Вживає спільно з правоохоронними органами заходів,
спрямованих на відвернення незаконного вивезення за кордон
предметів, що становлять національне, історичне чи культурне
надбання держави. Проводить силами підрозділів митної варти (у тому числі
спільно з правоохоронними та іншими державними органами поза зоною
митного контролю) оперативні заходи щодо виявлення, попередження
та припинення контрабанди, порушень митних правил, забезпечує
контроль за проходженням, охороною й супроводженням підакцизних
товарів, у тому числі тих, що переміщуються через територію
України транзитом. Здійснює охорону територій, будівель, споруд і
приміщень митних органів, забезпечує охорону зон митного контролю
від будь-яких протиправних посягань.
3.5. Здійснює контроль за доставленням товарів, предметів і
транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у
митниці призначення. У разі недоставки товарів, предметів і
транспортних засобів у митницю призначення вживає спільно з
правоохоронними органами заходів для їх розшуку та притягнення до
відповідальності винних осіб.
3.6. Веде облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
розташованих у зоні її діяльності. Контролює дотримання юридичними
особами та громадянами встановленого законодавством України
порядку переміщення товарів, предметів і транспортних засобів
через митний кордон України. Регулярно інформує відповідну
регіональну митницю, Державну митну службу України про
зовнішньоекономічні операції суб'єктів господарювання,
розташованих у зоні її діяльності.
3.7. Здійснює контроль за переміщенням валютних цінностей
через митний кордон України, а також контроль за строками ввезення
в Україну товарів при проведенні бартерних (товарообмінних)
зовнішньоекономічних операцій та порядком здійснення операцій з
давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах. Здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти
права інтелектуальної власності, внесені до реєстру Державної
митної служби України.
3.8. Проводить відповідно до законодавства України
документальні перевірки та вибіркові обстеження зразків продукції
до моменту її випуску у вільний обіг на митній території України.
{ Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.8 згідно з Наказом Державної
митної служби N 445 ( v0445342-11 ) від 31.05.2011 }
3.9. Приймає у випадках та порядку, визначених законодавством
України, рішення про призупинення митного оформлення продукції,
пред'явленої до митного контролю та митного оформлення. Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.9 згідно з Наказом Державної
митної служби N 445 ( v0445342-11 ) від 31.05.2011 }
3.10. Надає дозволи у випадках та порядку, визначених
законодавством України, на поміщення продукції у митний режим
знищення або руйнування. Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.10 згідно з Наказом Державної
митної служби N 445 ( v0445342-11 ) від 31.05.2011 }
3.11. Інформує органи державної влади, органи місцевого
самоврядування та громадськість про результати здійснення контролю
продукції. Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.11 згідно з Наказом Державної
митної служби N 445 ( v0445342-11 ) від 31.05.2011 }
3.12. У межах своєї компетенції представляє інтереси держави
в судах під час розгляду справ за позовами юридичних осіб та
громадян.
3.13. Забезпечує виконання норм законодавства України з
питань митної справи й нормативно-правових актів Державної митної
служби України, узагальнює практику їх застосування в зоні своєї
діяльності, розробляє та вносить на розгляд регіональної митниці й
Державної митної служби України пропозиції щодо їх удосконалення.
3.14. Безоплатно інформує заінтересованих осіб за їх
зверненнями про нормативно-правові акти України з питань митної
справи, надає їм стислі довідки щодо основних положень цих актів. Надає заінтересованим особам, у тому числі на платній основі,
консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих
нормативно-правових актів з цих питань.
3.15. Організує зберігання прийнятих митницею на зберігання
товарів, що перебувають під митним контролем і за якими власник не
звернувся до закінчення передбачених законодавством України
строків зберігання; товарів і транспортних засобів, вилучених по
справах про порушення митних правил, у тому числі майна, щодо
якого судом винесено рішення про конфіскацію - до передачі такого
майна органам державної виконавчої служби згідно з чинним
законодавством; товарів, від яких власник відмовився на користь
держави; товарів, власник яких невідомий, а також розпорядження
ними.
3.16. Контролює діяльність розташованих у зоні її діяльності
митних брокерів, митних перевізників, складів тимчасового
зберігання, митних ліцензійних складів, магазинів безмитної
торгівлі; у передбачених законодавством України випадках видає та
скасовує відповідні дозвільні документи або направляє до Державної
митної служби України пропозиції щодо їх видачі або скасування.
3.17. За дорученням Держмитслужби України або регіональної
митниці здійснює роботу зі збирання, аналізу та перевірки даних
торгово-промислових палат і виробників товарів, потрібних для
перевірки сертифікатів про походження товару з України.
3.18. Веде роботу з перевірки правильності визначення країни
походження товарів для цілей митного контролю й митного
оформлення.
3.19. У зоні своєї діяльності використовує для оформлення
результатів митного контролю митні забезпечення: одноразові
номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи,
голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, передбачені
Митним кодексом України ( 92-15 ).
3.20. Вимагає від юридичних та фізичних осіб подання
відповідних дозволів державних органів, а також інших документів,
необхідних для цілей митного контролю та митного оформлення
товарів, предметів і транспортних засобів.
3.21. Здійснює перевірку відомостей, заявлених юридичними й
фізичними особами під час декларування товарів, предметів і
транспортних засобів.
3.22. Використовує в процесі здійснення митного контролю
технічні й спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я
людини, тварин і рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів
відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження,
обслуговування, ремонт і списання.
3.23. Збирає, обробляє та подає регіональній митниці,
Державній митній службі України дані митної статистики зовнішньої
торгівлі, спеціальної митної статистики.
3.24. Веде роботу зі збирання, аналізу, систематизації
цінової інформації та з формування бази даних про ціни на товари
для використання її при визначенні митної вартості й митній оцінці
ідентичних і аналогічних товарів, що переміщуються через митний
кордон України.
3.25. Забезпечує ефективне застосування передбачених Митним
кодексом України ( 92-15 ) методів визначення митної вартості
товарів, що переміщуються через митний кордон України, з метою
забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів,
справляння яких віднесено відповідно до законодавства України до
компетенції митних органів.
3.26. Веде роботу з класифікації та кодування товарів у
митних цілях відповідно до Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності.
3.27. За погодженням з Інформаційно-аналітичним митним
управлінням Державної митної служби України здійснює впровадження
й експлуатацію автоматизованих програм, програмного забезпечення. Забезпечує використання програмно-апаратних засобів захисту
інформації, митного контролю, а також зв'язку, цілодобове
функціонування електронної пошти й транспортної мережі
супутникового зв'язку.
3.28. Забезпечує в зоні своєї діяльності ритмічну та
безперебійну роботу пунктів пропуску через державний кордон
України.
3.29. На підставі типових технологічних схем, затверджених
Кабінетом Міністрів України, в установленому Митним кодексом
України ( 92-15 ) порядку впроваджує технологічні схеми митного
контролю й митного оформлення товарів, предметів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України, у
розташованих в зоні її діяльності пунктах пропуску через державний
кордон України для автомобільного, залізничного, повітряного та
водного сполучення з урахуванням місцевих особливостей їх
функціонування.
3.30. Забезпечує розвиток митної інфраструктури в зоні своєї
діяльності. Здійснює капітальне будівництво й капітальний ремонт
приміщень. Забезпечує утримання у відповідному стані територій,
споруд і облаштування пунктів пропуску.
3.31. У порядку й обсязі, визначених Митним кодексом України
( 92-15 ), іншими актами законодавства України, взаємодіє з
правоохоронними органами, іншими органами державної влади, що
здійснюють контроль за переміщенням товарів, предметів і
транспортних засобів через митний кордон України, місцевими
органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування,
митними органами суміжних держав. Підтримує зв'язки із засобами
масової інформації.
3.32. У порядку, установленому законодавством України,
взаємодіє з органами державного нагляду за станом охорони праці.
Забезпечує подання регіональній митниці та Державній митній службі
України в установлені ними строки звітів з питань охорони праці та
надзвичайних ситуацій.
3.33. Веде згідно із законодавством бухгалтерський облік і
фінансово-господарську діяльність. Забезпечує раціональне
використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до
нормативів та кошторисів, збереження державної власності.
Забезпечує подання до Державної митної служби України та інших
уповноважених органів фінансових і статистичних звітів у строки,
установлені чинним законодавством. Бере участь у проведенні
ревізій фінансово-господарської та перевірок оперативно-службової
діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ і
організацій згідно з планами Державної митної служби України.
3.34. Щоденно подає до відповідної регіональної митниці та
Державної митної служби України інформацію про оперативну
обстановку в пунктах пропуску через державний кордон України. У
межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації
оперативної обстановки в разі її ускладнення.
3.35. Веде складське господарство відповідно до умов і
порядку зберігання, передбачених чинним законодавством. Залучає в установленому законодавством України порядку кошти
вітчизняних і зарубіжних інвесторів, а також субвенції для
будівництва та облаштування об'єктів митної інфраструктури в зоні
своєї діяльності.
3.36. Веде військовий облік військовозобов'язаних працівників
митниці та їх бронювання на період мобілізації та воєнного часу.
3.37. Надає дозвіл на ввезення й переробку на митній
території України товарів, що походять з інших країн, і на
вивезення товарів для переробки за межами митної території
України.
3.38. Виконує рішення колегії та завдання Державної митної
служби України. Розробляє плани роботи митниці.
3.39. Здійснює заходи щодо виявлення, попередження й
припинення корупції та інших протиправних дій з боку працівників
митниці.
3.40. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та
скарги юридичних осіб і громадян з питань своєї діяльності, вживає
заходів для усунення причин, що призвели до порушення законних
прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності і громадян.
3.41. Для забезпечення здійснення митного контролю за
товарами, предметами і транспортними засобами, що переміщуються
через митний кордон України, проведення заходів пов'язаних з
виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень
митних правил, створює зони митного контролю в пунктах пропуску на
митному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах,
на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних
митних зон, а також в інших місцях.
3.42. Розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства з
питань митної справи і в установленому порядку подає їх до
регіональної митниці, Держмитслужби України. Бере участь в опрацюванні проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів.
3.43. Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених
на митницю завдань, у тому числі й ті, які делеговані їй Державною
митною службою України.
4. Керівництво митницею
4.1. Керівництво митницею здійснює начальник, що
призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної
митної служби України. Накази митниці, рішення, доручення, усні розпорядження її
начальника, що відповідають законодавству, є обов'язковими для
виконання всіма працівниками митниці.
4.2. Начальник митниці має заступників за напрямами
діяльності. Кількість заступників та їх повноваження визначаються
Державною митною службою України за поданням начальника митниці й
погодженням з регіональною митницею.
4.3. Начальник митниці є розпорядником фінансових та
матеріальних ресурсів митниці.
4.4. Начальник митниці при виконанні покладених на митницю
завдань представляє інтереси митниці в інших органах виконавчої
влади, органах місцевого самоврядування, в установах і
організаціях, укладає господарські та інші угоди з питань, що
належать до його компетенції.
4.5. Начальник митниці відповідає за: - якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митницю
завдань; - організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та
порушень митних правил і за результати цієї роботи; - розбудову та розвиток митної інфраструктури в зоні
діяльності митниці; - дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни,
організацію бухгалтерського обліку в митниці; забезпечення
відображення всіх господарських операцій у первинних документах;
збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом
строків, установлених законодавством України; - повне та своєчасне справляння податків та зборів у зоні
діяльності митниці; { Пункт 4.5 глави 4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної митної служби N 665 ( v0665342-04 ) від
13.09.2004 } - добір і розстановку кадрів; виховну роботу з кадрами;
професійну підготовку особового складу митниці; - організацію в митниці роботи з охорони праці; створення
безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших
нормативних актів з охорони праці.
4.6. Начальник митниці відповідно до покладених на нього
обов'язків: - забезпечує дотримання працівниками митниці вимог
законодавства України; - організує в зоні діяльності митниці взаємодію з органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; - здійснює експертизу проектів наказів, що подаються йому на
підпис, і підписує їх; видає розпорядження; контролює виконання
працівниками митниці наказів митниці та своїх розпоряджень, якість
і своєчасність виконання ними доручень керівництва регіональної
митниці та керівництва Державної митної служби України; підписує
фінансові й інші службові документи; { Абзац пункту 4.6 в редакції
Наказу Державної митної служби N 636 ( v0636342-06 ) від
27.07.2006 } - затверджує наказами положення про митні пости, інші
структурні підрозділи митниці, а також затверджує посадові
інструкції працівників митниці; - веде роботу з добору й розстановки кадрів; вносить подання
та порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з
посад працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад
регіональної митниці та Державної митної служби України; - забезпечує своєчасне направлення працівників митниці до
закладів освіти для їх підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації; організує навчання працівників без відриву від
служби; забезпечує працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, що навчалися за направленнями митних органів за
державним замовленням, а також проходження студентами виробничої
практики на робочих місцях; - організує та веде виховну й профілактично-попереджувальну
роботу серед особового складу митниці; у порядку, установленому
законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні
стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників митниці
згідно з номенклатурою посад, а також порушує клопотання про
застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів
дисциплінарного впливу до працівників, посади яких віднесено до
номенклатури посад регіональної митниці та Державної митної служби
України; приймає рішення про проведення в митниці службових
розслідувань у порядку, установленому законодавством України; - організує проведення атестації посадових осіб митниці
згідно з номенклатурою посад; - у разі потреби здійснює за погодженням з регіональною
митницею, Державною митною службою України оперативний
перерозподіл штатної чисельності підрозділів митниці; - організує постачання особовому складу речового й іншого
матеріального забезпечення, контролює дотримання особовим складом
правил носіння форменого одягу; - забезпечує зберігання й застосування посадовими особами
митниці вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів і
військово-технічного майна в порядку, установленому законодавством
України; організує проведення розслідування випадків їх
неправомірного застосування або втрати; - забезпечує належні умови праці працівників митниці; - здійснює заходи щодо виявлення, попередження та припинення
корупції, інших протиправних дій з боку працівників митниці; - спільно з правоохоронними органами організує здійснення
спеціальних заходів щодо забезпечення захисту працівників митниці,
членів їх сімей; - забезпечує захист державної таємниці під час проведення
всіх видів таємних робіт з використанням документів та виробів, що
містять державну таємницю; контролює виконання працівниками
митниці вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 )
та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці; - здійснює контроль за виконанням вимог нормативно-правових
актів з питань збереження природних ресурсів та навколишнього
середовища в зоні діяльності митниці; вживає заходів захисту
працівників, майна, будівель, споруд митниці від можливих
наслідків надзвичайних ситуацій, а також своєчасної ліквідації цих
наслідків; - розглядає скарги, заяви та клопотання юридичних і фізичних
осіб, вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення
законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й
громадян; проводить особистий прийом громадян; Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України. За невиконання завдань, покладених на митницю, і своїх
обов'язків начальник митниці несе відповідальність згідно із
законодавством України.
Начальник Управління
правової роботи М.В.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

25.07.03 N 500

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про регіональну митницю

1. Загальні положення
1.1. Регіональна митниця є спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади в галузі митної справи, який на території
закріпленого за ним регіону здійснює в межах своєї компетенції
митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням
законодавства України з питань митної справи, координацію
діяльності підпорядкованих йому митниць, спеціалізованих митних
установ і організацій.
1.2. Регіональна митниця у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Митним кодексом України
( 92-15 ), іншими законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами
Державної митної служби України.
1.3. Регіональна митниця підпорядковується Державній митній
службі України.
1.4. Положення про регіональну митницю розробляється на
підставі Митного кодексу України ( 92-15 ), Положення про Державну
митну службу України ( 582/2011 ), цього Примірного положення,
погоджується начальниками відповідних управлінь Державної митної
служби України й затверджується наказом Державної митної служби
України. Положення про структурні підрозділи регіональної митниці, а
також посадові інструкції їх працівників затверджуються
начальником регіональної митниці на підставі типових положень та
інструкцій, розроблених Державною митною службою України.
1.5. Створення, реорганізація та ліквідація регіональної
митниці здійснюються згідно з чинним законодавством.
1.6. Структура, штатний розпис та кошторис регіональної
митниці затверджуються Головою Державної митної служби України. Гранична чисельність працівників регіональної митниці
затверджується наказом Державної митної служби України.
1.7. Місце розташування та зона діяльності регіональної
митниці визначаються Державною митною службою України.
1.8. Регіональній митниці підпорядковуються розташовані на
території закріпленого за нею регіону митниці та спеціалізовані
митні установи й організації, за винятком митниць та
спеціалізованих митних установ і організацій, підпорядкованих
безпосередньо Державній митній службі України. Регіональна митниця
координує та контролює їх діяльність у межах повноважень,
визначених Положенням про регіональну митницю.
1.9. Регіональна митниця є юридичною особою, має самостійний
баланс, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм
найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки
в територіальному відділенні Державного казначейства та банку.
2. Основні завдання регіональної митниці
2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за
додержанням підпорядкованими митницями, спеціалізованими митними
установами й організаціями, а також іншими юридичними особами та
громадянами вимог законодавства України з питань митної справи, у
частині, що стосується здійснення митної справи в регіоні.
2.2. Захист економічних інтересів України.
2.3. Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених
міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними
в установленому законом порядку.
2.4. Застосування відповідно до закону заходів тарифного й
нетарифного регулювання при переміщенні товарів, предметів і
транспортних засобів через митний кордон України.
2.5. Здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, удосконалення форм і методів здійснення
митного контролю й митного оформлення.
2.6. Контроль за дотриманням правил переміщення валютних
цінностей через митний кордон України.
2.7. Здійснення спільно з іншими уповноваженими органами
державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів,
забезпечення додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків
державних інтересів на зовнішньому ринку.
2.8. Створення в зоні своєї діяльності сприятливих умов для
прискорення товарообігу та збільшення обсягів пасажиропотоку через
митний кордон України.
2.9. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.
2.10. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної
справи.
2.11. Ведення митної статистики.
2.12. Здійснення верифікації (підтвердження достовірності)
сертифікатів про походження товару з України.
2.13. Контроль за раціональним використанням матеріальних і
фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів,
збереженням державної власності.
2.14. Своєчасне й повне перерахування податків, зборів та
інших платежів, справляння яких відповідно до законодавства
України покладено на митні органи, на рахунки відповідних бюджетів
згідно з чинним порядком розрахунків з урахуванням положень Закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік. Виконання
прогнозних показників надходжень до Державного бюджету України.
2.15. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності в
процесі зовнішньоекономічної діяльності.
3. Основні повноваження регіональної митниці
Регіональна митниця відповідно до покладених на неї завдань:
3.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та
митне оформлення товарів, предметів і транспортних засобів
юридичних та фізичних осіб відповідно до всіх митних режимів у
межах зовнішньоекономічних операцій. У межах компетенції,
визначеної Держмитслужбою України, приймає рішення щодо
продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів і
транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію
України (тимчасово вивезених з митної території України) під
зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення). Розробляє та вносить до Державної митної служби України
пропозиції щодо перегляду зони її діяльності та зон діяльності
підпорядкованих митниць, створення, реорганізації та ліквідації
митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій та їх
структурних підрозділів.
3.2. Видає в межах своєї компетенції накази. Подає на
державну реєстрацію до відповідного управління юстиції
нормативно-правові акти, що мають міжвідомчий характер або
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян і суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
3.3. Стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких
відповідно до законодавства України покладено на митні органи, і
своєчасно перераховує отримані кошти до Державного бюджету
України.
3.4. Розробляє та реалізує плани заходів щодо запобігання
контрабанді й порушенням митних правил; заводить справи про
порушення митних правил, здійснює провадження в них; порушує
кримінальні справи про контрабанду та проводить дізнання в них. Вживає спільно з правоохоронними органами заходів,
спрямованих на відвернення незаконного вивезення за кордон
предметів, що становлять національне, історичне чи культурне
надбання держави. Проводить силами підрозділів митної варти (у тому числі
спільно з правоохоронними та іншими державними органами поза
зоною митного контролю) оперативні заходи щодо виявлення,
попередження та припинення контрабанди, порушень митних правил,
забезпечує контроль за походженням, охороною й супроводженням
підакцизних товарів, у тому числі тих, що переміщуються через
територію України транзитом. Здійснює охорону територій, будівель,
споруд і приміщень митних органів, забезпечує охорону зон митного
контролю від будь-яких протиправних посягань. Здійснює кінологічне забезпечення в регіоні.
3.5. Здійснює контроль за доставленням товарів, предметів і
транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у
митниці призначення. У разі недоставки товарів, предметів і
транспортних засобів у митницю призначення вживає спільно з
правоохоронними органами заходів для їх розшуку та притягнення до
відповідальності винних осіб.
3.6. Веде облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
розташованих у зоні її діяльності. Контролює дотримання юридичними
особами та громадянами встановленого законодавством України
порядку переміщення товарів, предметів і транспортних засобів
через митний кордон України. Регулярно інформує Державну митну
службу України про зовнішньоекономічні операції суб'єктів
господарювання, розташованих у зоні її діяльності.
3.7. Здійснює контроль за переміщенням валютних цінностей
через митний кордон України, а також контроль за строками ввезення
в Україну товарів при проведенні бартерних (товарообмінних)
зовнішньоекономічних операцій та порядком здійснення операцій з
давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах. Здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти
права інтелектуальної власності, внесені до реєстру Державної
митної служби України.
3.8. Проводить відповідно до законодавства України
документальні перевірки та вибіркові обстеження зразків продукції
до моменту її випуску у вільний обіг на митній території України.
{ Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.8 згідно з Наказом Державної
митної служби N 445 ( v0445342-11 ) від 31.05.2011 }
3.9. Приймає у випадках та порядку, визначених законодавством
України, рішення про призупинення митного оформлення продукції,
пред'явленої до митного контролю та митного оформлення. Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.9 згідно з Наказом Державної
митної служби N 445 ( v0445342-11 ) від 31.05.2011 }
3.10. Надає дозволи у випадках та порядку, визначених
законодавством України, на поміщення продукції у митний режим
знищення або руйнування. Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.10 згідно з Наказом Державної
митної служби N 445 ( v0445342-11 ) від 31.05.2011 }
3.11. Інформує органи державної влади, органи місцевого
самоврядування та громадськість про результати здійснення контролю
продукції. Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.11 згідно з Наказом Державної
митної служби N 445 ( v0445342-11 ) від 31.05.2011 }
3.12. У межах своєї компетенції представляє інтереси держави
в судах під час розгляду справ за позовами юридичних осіб та
громадян.
3.13. Подає до Асоціації міжнародних автомобільних
перевізників України матеріали про внесення передбачених
законодавством обов'язкових платежів за порушення процедури
міжнародних автомобільних перевезень та контролює задовільнення
фінансових претензій.
3.14. Безоплатно інформує заінтересованих осіб за їх
зверненнями про нормативно-правові акти України з питань митної
справи, надає їм стислі довідки щодо основних положень цих актів. Надає заінтересованим особам, у тому числі на платній основі,
консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих
нормативно-правових актів з цих питань.
3.15. Організує зберігання прийнятих регіональною митницею на
зберігання товарів, що перебувають під митним контролем і за якими
власник не звернувся до закінчення передбачених законодавством
України строків зберігання; товарів і транспортних засобів,
вилучених по справах про порушення митних правил, у тому числі
майна, щодо якого судом винесено рішення про конфіскацію - до
передачі такого майна органам державної виконавчої служби згідно з
чинним законодавством; товарів, від яких власник відмовився на
користь держави; товарів, власник яких невідомий, а також
розпорядження ними.
3.16. Контролює діяльність розташованих у зоні її діяльності
митних брокерів, митних перевізників, складів тимчасового
зберігання, митних ліцензійних складів, магазинів безмитної
торгівлі; у передбачених законодавством України випадках видає та
скасовує відповідні дозвільні документи або направляє до Державної
митної служби України пропозиції щодо їх видачі або скасування.
3.17. За дорученням Держмитслужби України здійснює роботу зі
збирання, аналізу та перевірки даних торгово-промислових палат і
виробників товарів, потрібних для перевірки сертифікатів про
походження товару з України, та організує таку роботу в
підпорядкованих митницях.
3.18. Веде роботу з перевірки правильності визначення країни
походження товарів для цілей митного контролю та митного
оформлення. Підтверджує, змінює або скасовує рішення про
визначення країни походження товарів, винесені підпорядкованими
митницями.
3.19. У зоні своєї діяльності використовує для оформлення
результатів митного контролю митні забезпечення: одноразові
номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи,
голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, передбачені
Митним кодексом України ( 92-15 ). При проведенні перевірок оперативно-службової діяльності
підпорядкованих митниць особисті митні забезпечення регіональної
митниці за рішенням її начальника можуть використовуватись в зонах
діяльності цих митниць.
3.20. Вимагає від юридичних та фізичних осіб подання
відповідних дозволів державних органів, а також інших документів,
необхідних для цілей митного контролю та митного оформлення
товарів, предметів і транспортних засобів.
3.21. Здійснює перевірку відомостей, заявлених юридичними й
фізичними особами під час декларування товарів, предметів і
транспортних засобів.
3.22. Використовує в процесі здійснення митного контролю
технічні й спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я
людини, тварин і рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів
відповідно до вимог технічної документації, а також їх
збереження, обслуговування, ремонт і списання.
3.23. Збирає, обробляє, узагальнює та подає Державній митній
службі України дані митної статистики зовнішньої торгівлі в зоні
своєї діяльності, дані спеціальної митної статистики, інформацію
про економічні й інші показники своєї діяльності та діяльності
підпорядкованих митниць, спеціалізованих митних установ і
організацій.
3.24. Веде роботу зі збирання, аналізу, систематизації
цінової інформації та з формування бази даних про ціни на товари
для використання її при визначенні митної вартості й митній оцінці
ідентичних і аналогічних товарів, що переміщуються через митний
кордон України. Підтверджує, змінює або скасовує рішення про
визначення митної вартості, винесені підпорядкованими митницями.
3.25. Забезпечує ефективне застосування передбачених Митним
кодексом України ( 92-15 ) методів визначення митної вартості
товарів, що переміщуються через митний кордон України, з метою
забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів,
справляння яких віднесено відповідно до законодавства України до
компетенції митних органів.
3.26. Веде роботу з класифікації та кодування товарів у
митних цілях відповідно до Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності. Підтверджує, змінює або скасовує
класифікаційні рішення, винесені підпорядкованими митницями.
3.27. За погодженням з інформаційно-аналітичним митним
управлінням Державної митної служби України здійснює розробку,
впровадження й експлуатацію автоматизованих програм, програмного
забезпечення. Забезпечує використання програмно-апаратних засобів захисту
інформації, митного контролю, а також зв'язку, цілодобове
функціонування електронної пошти й транспортної мережі
супутникового зв'язку.
3.28. Забезпечує в зоні своєї діяльності ритмічну та
безперебійну роботу пунктів пропуску через державний кордон
України.
3.29. На підставі типових технологічних схем, затверджених
Кабінетом Міністрів України, в установленому Митним кодексом
України ( 92-15 ) порядку впроваджує технологічні схеми митного
контролю й митного оформлення товарів, предметів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України, у
розташованих на території закріпленого за нею регіону пунктах
пропуску через державний кордон України для автомобільного,
залізничного, повітряного та водного сполучення з урахуванням
місцевих особливостей їх функціонування.
3.30. Забезпечує розвиток митної інфраструктури в зоні своєї
діяльності. Здійснює капітальне будівництво й капітальний ремонт
приміщень. Забезпечує утримання у відповідному стані територій,
споруд і облаштування пунктів пропуску.
3.31. У порядку й обсязі, визначених Митним кодексом України
( 92-15 ), іншими актами законодавства України, взаємодіє з
правоохоронними органами, іншими органами державної влади, що
здійснюють контроль за переміщенням товарів, предметів і
транспортних засобів через митний кордон України, місцевими
органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування,
митними органами суміжних держав. Підтримує зв'язки із засобами
масової інформації.
3.32. У порядку, установленому законодавством України,
взаємодіє з органами державного нагляду за станом охорони праці.
Забезпечує подання Державній митній службі України звітів з питань
охорони праці та надзвичайних ситуацій. Проводить перевірки стану
охорони праці в підпорядкованих митницях, спеціалізованих митних
установах і організаціях, а також бере участь у проведенні таких
перевірок в інших митних органах, спеціалізованих митних установах
і організаціях згідно з планами Державної митної служби України чи
відповідних органів державного нагляду. У межах своєї компетенції
вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень.
3.33. Веде згідно із законодавством бухгалтерський облік і
фінансово-господарську діяльність. Забезпечує подання до Державної
митної служби України та інших уповноважених органів фінансових і
статистичних звітів у строки, установлені чинним законодавством.
Проводить ревізії фінансово-господарської та перевірки
оперативно-службової діяльності підпорядкованих митниць,
спеціалізованих митних установ та організацій, а також бере участь
у проведенні таких ревізій та перевірок в інших митних органах,
спеціалізованих митних установах та організаціях згідно з планами
Державної митної служби України. У межах своєї компетенції вживає
заходів до усунення виявлених недоліків і порушень.
3.34. Одержує від підпорядкованих митниць, спеціалізованих
митних установ і організацій та щоденно подає Державній митній
службі України інформацію про оперативну обстановку в пунктах
пропуску через державний кордон України. У межах своєї компетенції
вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її
ускладнення.
3.35. Веде складське господарство відповідно до умов і
порядку зберігання, передбачених чинним законодавством. Залучає в установленому законодавством України порядку кошти
вітчизняних і зарубіжних інвесторів, а також субвенції для
будівництва та облаштування об'єктів митної інфраструктури в зоні
своєї діяльності.
3.36. Здійснює військовий облік військовозобов'язаних
працівників регіональної митниці та їх бронювання на період
мобілізації та воєнного часу.
3.37. Надає дозвіл на ввезення й переробку на митній
території України товарів, що походять з інших країн, і на
вивезення товарів для переробки за межами митної території
України.
3.38. Виконує рішення колегії та завдання Державної митної
служби України, контролює їх виконання підпорядкованими митними
органами.
3.39. Розробляє плани роботи регіональної митниці та плани
регіональних заходів, контролює їх виконання підпорядкованими
митними органами в частині, що їх стосується.
3.40. Проводить підведення підсумків діяльності митниць
регіону. Протокольні рішення підсумкових нарад є обов'язковими для
виконання підпорядкованими митницями.
3.41. Здійснює заходи щодо виявлення, попередження й
припинення корупції та інших протиправних дій з боку працівників
регіональної митниці та митниць регіону.
3.42. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та
скарги юридичних осіб і громадян з питань своєї діяльності,
діяльності підпорядкованих митних органів, вживає заходів для
усунення причин, що призвели до порушення законних прав та
інтересів суб'єктів підприємницької діяльності і громадян.
3.43. Для забезпечення здійснення митного контролю за
товарами, предметами і транспортними засобами, що переміщуються
через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з
виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень
митних правил, створює зони митного контролю в пунктах пропуску на
митному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах,
на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних
митних зон, а також в інших місцях.
3.44. Розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства з
питань митної справи і в установленому порядку подає їх до
Держмитслужби України. Бере участь в опрацюванні проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів.
3.45. Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених
на регіональну митницю завдань, у тому числі й ті, які делеговані
їй Державною митною службою України.
4. Повноваження регіональної митниці

на здійснення контролю за діяльністю

підпорядкованих митниць, спеціалізованих

митних установ і організацій
Регіональна митниця:
4.1. Здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими
митницями, спеціалізованими митними установами й організаціями
вимог законодавства України з питань митної справи; скасовує
видані ними накази, що не відповідають законодавству України та
наказам регіональної митниці.
4.2. Контролює роботу підпорядкованих митниць з виявлення й
припинення контрабанди та порушень митних правил; у встановленому
Митним кодексом України ( 92-15 ) порядку перевіряє законність та
обгрунтованість винесених ними постанов по справах про порушення
митних правил; координує взаємодію з цих питань підпорядкованих
митниць з правоохоронними органами, митними органами інших
регіонів України, а також з митними органами суміжних країн.
4.3. Забезпечує ефективне застосування підпорядкованими
митницями митно-тарифного механізму регулювання
зовнішньоекономічної діяльності; координує їх діяльність з
класифікації товарів, визначення їх митної вартості, перевірки
правильності визначення країни походження товарів, нарахування та
справляння податків і зборів, справляння яких відповідно до
законів України покладено на митні органи.
4.4. Здійснює в підпорядкованих митницях, спеціалізованих
митних установах і організаціях контроль за їх службовою
діяльністю, за раціональним використанням матеріальних і
фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів; за
збереженням державної власності; за дотриманням фінансової та
штатно-кошторисної дисципліни, організацією бухгалтерського
обліку; вживає заходів для усунення недоліків і порушень,
виявлених при проведенні перевірок оперативно-службової та ревізій
фінансово-господарської діяльності підпорядкованих митних органів,
спеціалізованих митних установ і організацій.
4.5. Координує та контролює діяльність підпорядкованих
митниць з питань зберігання товарів, які відповідно до Митного
кодексу України ( 92-15 ) зберігаються на складах митних органів,
товарів, власник яких невідомий, а також розпорядження цими
товарами.
4.6. Координує діяльність підпорядкованих митниць,
спеціалізованих митних установ і організацій з питань розбудови та
облаштування об'єктів митної інфраструктури, забезпечує їх
необхідними матеріально-технічними засобами.
4.7. Здійснює контроль за використанням підпорядкованими
митницями, спеціалізованими митними установами й організаціями
технічних засобів, комп'ютерної та іншої оргтехніки, забезпечення
її своєчасного ремонту та обслуговування, постачання витратних
матеріалів до неї.
4.8. Здійснює контроль за організацією в підпорядкованих
митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях роботи з
підбору та розподілу кадрів; виховної та
профілактично-попереджувальної роботи з працівниками; професійної
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників;
здійснює контроль за проведенням атестації посадових осіб. Залучає
в разі необхідності членів атестаційної комісії регіональної
митниці до проведення атестації керівників структурних підрозділів
підпорядкованих митниць.
4.9. Здійснює контроль за організацією в підпорядкованих
митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях роботи з
охорони праці, створення безпечних умов праці, виконання вимог
законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці; розробку
та контроль за реалізацією підпорядкованими митницями,
спеціалізованими митними установами й організаціями заходів щодо
поліпшення умов праці, житлових, культурно-побутових умов,
медичного обслуговування працівників.
4.10. Здійснює контроль за організацією в підпорядкованих
митницях зберігання та застосування посадовими особами
вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів і
військово-технічного майна.
4.11. Забезпечує й контролює здійснення в підпорядкованих
митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях заходів
щодо виявлення, попередження та припинення корупції, інших
протиправних дій з боку працівників.
4.12. Контролює виконання працівниками підпорядкованих
митниць, спеціалізованих митних установ і організацій Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших нормативних
актів з питань охорони державної таємниці.
4.13. Контролює в підпорядкованих митницях, спеціалізованих
митних установах і організаціях роботу з розгляду скарг, заяв та
клопотань юридичних і фізичних осіб, організацію особистого
прийому громадян, вживає заходів до усунення причин, що призвели
до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької
діяльності й громадян.
5. Керівництво регіональною митницею
5.1. Керівництво регіональною митницею здійснює начальник, що
призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної
митної служби України. Накази регіональної митниці, рішення, доручення, усні
розпорядження її начальника, що відповідають законодавству, є
обов'язковими для виконання всіма працівниками регіональної
митниці й підпорядкованих їй митниць, спеціалізованих митних
установ і організацій.
5.2. Начальник регіональної митниці має заступників за
напрямами діяльності. Кількість заступників та їх повноваження
визначаються Державною митною службою України за поданням
начальника регіональної митниці.
5.3. Працівники, посади яких віднесено до номенклатури посад
Голови Служби, призначаються на посади й звільняються з посад
наказом Державної митної служби України.
5.4. Начальник регіональної митниці є розпорядником
фінансових та матеріальних ресурсів регіональної митниці.
5.5. Начальник регіональної митниці при виконанні покладених
на регіональну митницю завдань представляє інтереси регіональної
митниці в інших органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування, в установах і організаціях, укладає господарські
та інші угоди з питань, що належать до його компетенції.
5.6. Начальник регіональної митниці відповідає за: - якісне, повне та своєчасне виконання завдань, покладених на
регіональну митницю й підпорядковані їй митниці, спеціалізовані
митні установи й організації; - дотримання працівниками регіональної митниці вимог
законодавства України; - організацію в зоні діяльності регіональної митниці роботи з
виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил і за
результати цієї роботи; - розбудову митної інфраструктури в зоні діяльності
регіональної митниці; - дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни;
організацію бухгалтерського обліку в регіональній митниці;
забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних
документах; збереження оброблених документів, реєстрів і звітів
протягом строків, установлених законодавством України; - повне та своєчасне справляння податків та зборів у зоні
діяльності регіональної митниці й підпорядкованих їй митниць; Пункт 5.6 глави 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 665 ( v0665342-04 ) від 13.09.2004 } - добір і розстановку кадрів; виховну роботу з кадрами;
професійну підготовку особового складу регіональної митниці; - організацію в регіональній митниці роботи з охорони праці;
створення безпечних умов праці; дотримання вимог законодавчих та
інших нормативних актів з охорони праці.
5.7. Начальник регіональної митниці відповідно до покладених
на нього обов'язків: - контролює дотримання працівниками регіональної митниці
вимог законодавства України; - забезпечує належну організацію роботи підпорядкованих
регіональній митниці митниць, спеціалізованих митних установ і
організацій; - організує взаємодію регіональної митниці з органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; - здійснює експертизу проектів наказів, що подаються йому на
підпис, і підписує їх; видає розпорядження; контролює виконання
працівниками регіональної митниці та підпорядкованих їй митниць
наказів регіональної митниці та своїх розпоряджень, якість і
своєчасність виконання ними доручень керівництва Державної митної
служби України; підписує фінансові й інші службові документи;
{ Абзац п'ятий пункту 5.7 в редакції Наказу Державної митної
служби N 636 ( v0636342-06 ) від 27.07.2006 } - затверджує наказами положення про митні пости, інші
структурні підрозділи регіональної митниці, а також затверджує
посадові інструкції працівників регіональної митниці; - погоджує структуру, граничну чисельність, штатні розписи та
кошториси підпорядкованих митниць, спеціалізованих митних установ
і організацій; - веде роботу з добору й розподілу кадрів; вносить подання та
порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з посад
працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Державної
митної служби України; - забезпечує своєчасне направлення працівників регіональної
митниці до навчальних закладів для їх підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації; організує навчання працівників без
відриву від служби; забезпечує працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, що навчалися за направленнями митних органів
за державним замовленням, а також проходження студентами
виробничої практики на робочих місцях; - організує та веде виховну й профілактично-попереджувальну
роботу серед особового складу регіональної митниці; у порядку,
установленому законодавством України, застосовує заохочення,
дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до
працівників митниці згідно з номенклатурою посад, а також порушує
клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та
заходів дисциплінарного впливу до працівників, посади яких
віднесено до номенклатури посад Державної митної служби України;
приймає рішення про проведення в регіональній митниці службових
розслідувань у порядку, установленому законодавством України; - організує проведення атестації посадових осіб згідно з
номенклатурою посад; - у разі потреби здійснює за погодженням з Державною митною
службою країни оперативний перерозподіл штатної чисельності
підрозділів регіональної митниці; - організує постачання особовому складу речового й іншого
матеріального забезпечення, контролює дотримання особовим складом
правил носіння форменого одягу; - забезпечує зберігання й застосування посадовими особами
регіональної митниці вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних
засобів і військово-технічного майна в порядку, установленому
законодавством України; організує проведення розслідування
випадків їх неправомірного застосування або втрати; - забезпечує належні умови праці працівників регіональної
митниці; - здійснює заходи щодо виявлення, попередження та припинення
корупції, інших протиправних дій з боку працівників регіональної
митниці; - спільно з правоохоронними органами організує здійснення
спеціальних заходів щодо забезпечення захисту працівників
регіональної митниці, членів їх сімей; - забезпечує захист державної таємниці під час проведення
всіх видів таємних робіт з використанням документів та виробів, що
містять державну таємницю; контролює виконання працівниками
регіональної митниці вимог Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) та інших нормативних актів з питань охорони державної
таємниці; - здійснює контроль за виконанням вимог нормативно-правових
актів з питань збереження природних ресурсів і навколишнього
середовища в зоні діяльності регіональної митниці; вживає заходів
захисту працівників, майна, будівель, споруд регіональної митниці
від можливих наслідків надзвичайних ситуацій, а також своєчасної
ліквідації цих наслідків; - розглядає скарги, заяви й клопотання юридичних і фізичних
осіб, вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення
законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й
громадян; проводить особистий прийом громадян. Здійснює інші
повноваження відповідно до законодавства України. За невиконання завдань, покладених на регіональну митницю, і
своїх обов'язків начальник регіональної митниці несе
відповідальність згідно із законодавством України.
Начальник Управління
правової роботи М.В.Мельник
WWW MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: