open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2013  № 495

Про затвердження примірних форм договору про проведення розрахунків між підприємствами, які надають послуги з теплопостачання, та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за використаний природний газ із застосуванням фінансових казначейських векселів та форми довіреності

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 720 "Про встановлення граничного обсягу видачі фінансових казначейських векселів для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити примірні форму договору про проведення розрахунків між підприємствами, які надають послуги з теплопостачання, та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за використаний природний газ із застосуванням фінансових казначейських векселів та форму довіреності, що додаються.

2. Управлінню економіки систем життєзабезпечення (Хоцянівська Н.В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті Мінрегіону.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Семчука Г.М.

Міністр

Г.П. ТемникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
14.10.2013 № 495

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ___
про проведення розрахунків між підприємствами, які надають послуги з теплопостачання, та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за використаний природний газ із застосуванням фінансових казначейських векселів

________________________________
(місце укладення договору)

___ ____________ 20__ р.

____________________________________________________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів, який отримуватиме фінансові казначейські векселі в органі Казначейства)

в особі _____________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - перший векселедержатель), що діє на підставі
____________________________________________________________________________;

підприємство, установа, організація
_____________________________________________________________________________
(повне найменування)

в особі _________________________________________________________________ (далі -
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

другий векселедержатель), що діє на підставі
____________________________________________________________________________;

підприємство, установа, організація
_____________________________________________________________________________
(повне найменування)

в особі _________________________________________________________________ (далі -
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

третій векселедержатель), що діє на підставі
____________________________________________________________________________;

підприємство, установа, організація
_____________________________________________________________________________
(повне найменування)

в особі _________________________________________________________________ (далі -
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

останній векселедержатель), що діє на підставі
_____________________________________________________________________________,

(разом далі - сторони), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є проведення розрахунків між підприємствами, які надають послуги з теплопостачання, та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за використаний природний газ із застосуванням фінансових казначейських векселів відповідно до Порядку видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 683.

2. Порядок проведення взаєморозрахунків

2.1. Перший векселедержатель отримує від органу Казначейства фінансові казначейські векселі на загальну суму _______________ гривень.

2.2. Перший векселедержатель здійснює індосацію фінансового казначейського векселя другому векселедержателю для погашення заборгованості в сумі _____________ гривень з різниці в тарифах на теплову енергію.

2.3. Другий векселедержатель здійснює індосацію фінансового казначейського векселя третьому векселедержателю для погашення кредиторської заборгованості у сумі ________ гривень за спожиті енергоносії згідно з договором від ________ № ___________.

2.4. Третій векселедержатель здійснює індосацію фінансового казначейського векселя останньому векселедержателю для погашення кредиторської заборгованості у сумі __________ гривень за спожиті енергоносії згідно з договором від ________ № ___________.

2.5. Індосамент у межах цього договору вчинюється векселедержателем (крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України") на підставі виданої ним довіреності, через оператора - орган Казначейства з урахуванням вимог Порядку видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 683.

2.6. Права сторін за фінансовими казначейськими векселями у встановленому законодавством порядку підтверджуються оператором.

3. Зобов'язання сторін

3.1. З метою виконання цього договору сторони зобов'язуються:

3.1.1. забезпечити подання до органу Казначейства та Мінфіну цього договору;

3.1.2. здійснювати погашення заборгованості фінансовими казначейськими векселями;

3.1.3. обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання цього договору;

3.1.4. забезпечити вжиття всіх дій, необхідних для реалізації цього договору.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за цим договором відповідно до законодавства.

5. Строк дії договору

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами, скріплення печатками і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

6. Інші умови

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Договір є дійсним лише у разі проведення розрахунків із застосуванням фінансових казначейських векселів.

6.3. Сторони засвідчують, що після виконання цього договору вони не мають одна до одної жодної претензії стосовно предмета договору.

6.4. Внесення змін до цього договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів.

6.5. Договір укладається в кількості примірників, що відповідає кількості сторін. Додатково складаються два примірники для органу Казначейства та Мінфіну. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

6.6. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Сума договору ______________________________ гривень (сума прописом).

7. Реквізити сторін

ПЕРШИЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
____________________________________
(розпорядник бюджетних коштів, який отримуватиме фінансові казначейські векселі в органах Казначейства)

ДРУГИЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
_____________________________________
(теплопостачальна організація)

р/р
Код банку
ЄДРПОУ

Керівник ______________
Головний бухгалтер ______________

р/р
Код банку
ЄДРПОУ

Керівник ______________
Головний бухгалтер ______________

ТРЕТІЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
___________________________________
(газопостачальна організація)

ОСТАННІЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

р/р
Код банку
ЄДРПОУ

Керівник __________________
Головний бухгалтер ______________

р/р
Код банку
ЄДРПОУ

Керівник ______________
Головний бухгалтер ______________ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
14.10.2013 № 495

Вих. № ___

м. ____________

Дата прописом

Примірна форма

ДОВІРЕНІСТЬ

Повне найменування юридичної особи (далі - Векселедержатель), в особі
________________________________________________________________________,
(посада та повністю П.І.Б. керівника)

який діє на підставі Положення (Статуту), доручає

_______________________________
(назва відповідного органу Казначейства)

(далі - Оператор) вчиняти індосамент векселя(ів), виконаний(их) на ім'я
___________________________________________________________________________,
(назва юридичної особи)

(іменний індосамент) в кількості _____________ шт. на загальну суму ______________ грн.

Довіреність видана без права передоручення іншим особам строком на _____ днів та дійсна до повного виконання Оператором дій, передбачених цією довіреністю.

Керівник

________________________
(найменування юридичної особи)

_______________
(підпис)

___________________
(П.І.Б. керівника)

М.П.

{Текст взято з сайту Мінрегіону України http://www.minregion.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: