open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2008 N 1631/0/16-08

Про затвердження Типових норм

часу на основні процеси

бібліотечної роботи

У межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство
культури і туризму України, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1566 ( 1566-2006-п ), та
відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
( 32/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові норми часу на основні процеси
бібліотечної роботи, що додаються.
2. Рекомендувати Міністерству культури і мистецтв Автономної
Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв
Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і
туризму обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій запровадити Типові норми часу на основні процеси
бібліотечної роботи.
3. Керівникам Національної парламентської бібліотеки України,
Національної бібліотеки України для дітей, Державної історичної
бібліотеки України, Державної бібліотеки України для юнацтва.
Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка,
Одеської державної наукової бібліотеки імені М.Горького
забезпечити виконання вимог Типових норм часу на основні процеси
бібліотечної роботи.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бенч О.Г.
Міністр В.В.Вовкун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства культури

і туризму України

29.12.2008 N 1631/0/16-08

ТИПОВІ НОРМИ

часу на основні процеси бібліотечної роботи

I. Загальна частина
1.1. Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи
(далі - Норми) призначені для визначення штатної кількості
працівників бібліотек, планування роботи, видачі нормованих
завдань національних і державних бібліотек, які відносяться до
сфери управління Міністерства культури і туризму України і
рекомендовані для застосування у публічних бібліотеках сфери
впливу Міністерства культури і туризму України.
1.2. В основу розробки Норм покладено статистичні дані,
результати хронометражних та моментних спостережень, проведених у
ході апробації в національних, державних, обласних універсальних
наукових бібліотеках, в обласних бібліотеках для дітей та в
обласних бібліотеках для юнацтва. Назви процесів, операцій у
Нормах застосовані відповідно до державних стандартів та
міждержавних стандартів, ратифікованих Україною.
1.3. Норми встановлено на такі напрями діяльності бібліотеки: - поповнення бібліотечного фонду; - бібліотечна обробка та каталогізування документів; - організація бібліотечного фонду; - надання послуг користувачам; - надання довідково-бібліографічних послуг; - наукова; - реклама бібліотеки та бібліотечних послуг; - редакційно-видавнича; - робота з організації праці та управління.
1.4. У Нормах враховано час на підготовчо-заключні роботи,
який становить 10% від оперативного часу. В окремих випадках до
Норм застосовуються підвищувальні коефіцієнти та особливості
роботи в автоматизованому режимі.
1.5. На роботи з розробки програм, методик,
методико-бібліографічних посібників за одиницю вимірювання
прийнято один документ або один авторський аркуш. Норми
встановлено у годинах, хвилинах, секундах на одну одиницю
вимірювання.
1.6. Бібліотекам надається право розробляти та впроваджувати
в установленому порядку власні норми часу, якщо вони відповідають
більш високій продуктивності праці, або зміст технологічного
процесу має підвищену складність та більшу деталізацію, визначені
цими Типовими нормами.
II. Норми часу на основні

процеси бібліотечної роботи
1. Поповнення бібліотечного фонду
Таблиця 1 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Поточне комплектування | | | |бібліотечного фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Переглянути книговидавничу та | одна | 1 хв. | |книготорговельну інформацію | позиція | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Встановити галузь знань і вид | одна | 1 хв. | |потрібного бібліотеці документа(1).| позиція | | |Визначити необхідність його | | | |придбання | | | ------+---------------------------------------------------------| |_______________ | | (1) Документ - матеріальний об'єкт із зафіксованою | |на ньому інформацією у вигляді тексту, звукозапису | |або зображення. | ------+---------------------------------------------------------| 3. |Перегляд картотеки незадоволеного | одна | 2 хв. | |попиту. Аналіз відмов для виявлення| відмова | | |документів, потрібних для | | | |докомплектування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Визначити кількість примірників для| одна | 1 хв. | |замовлення | позиція | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Оформити замовлення. Зазначити |одна назва| 3 хв. | |кількість примірників, вартість | | | |замовлення, вказати дату | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Оформити замовлення на придбання | один |1 год. 30 | |зарубіжних документів | документ | хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Ввести замовлення в базу даних |одна назва| 3 хв. | |поточного комплектування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Відредагувати введені у базу даних |одна назва| 2 хв. | |відомості про замовлення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |Роздрукувати дані поточного | одна | 1 хв. | |комплектування | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Створення картотеки поточного | | | |комплектування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Оформити картку-замовлення: | одна | 3 хв. | |зазначити автора, заголовок, | картка | | |вихідні дані, кількість замовлених | | | |примірників, розподіл за | | | |структурними підрозділами, | | | |бібліотеками-філіями | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Розставити картки за абеткою | одна | 50 с. | |прізвищ авторів або заголовків | картка | | |видань у картотеку поточного | | | |комплектування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання оперативного (поточного) | | | |плану комплектування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |Скласти план формування | одна | 1 год. | |бібліотечного фонду на поточний рік| позиція | | |за кількісними показниками. | | | |Підготувати таблиці: обсягу | | | |надходжень та вибуття, джерел | | | |комплектування, галузевого складу, | | | |за видами, мовами, кошторису витрат| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Передплата періодичних видань | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Переглянути каталоги періодичних |одна назва| 1 хв. | |видань, визначити назви Періодичних| | | |видань для передплати | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Узагальнити замовлення від | одне | 2 хв. | |підрозділів бібліотеки |замовлення| | |(бібліотек-філій) на передплату | | | |періодичних видань | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Звірити замовлення на передплату | одне | 14 с. | |періодичних видань поточного року з|замовлення| | |передплатою минулого року для | | | |виявлення змін у назвах та ціні. | | | |Зробити необхідні позначки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |Звірити вихідні дані зарубіжних | одне | 15 хв. | |періодичних видань, які |замовлення| | |замовляються вперше, з | | | |бібліографічними довідниками та | | | |іншими інформаційними джерелами | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |Оформити замовлення на передплату. | одна | 3 хв. | |Підрахувати вартість передплати з | позиція | | |урахуванням доставки, заповнити | | | |квитанцію абонемента на періодичні | | | |видання | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |Оформити реєстраційну картку для | одна | 5 хв. | |картотеки періодичних видань. | картка | | |Проставити на картці індекс, рік, | | | |періодичність, кількість замовлених| | | |комплектів, сигли структурних | | | |підрозділів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 19. |Ввести замовлення на періодичні | одна | 5 хв. | |видання до бази даних | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 20. |Скоригувати замовлення. Вивести на |одна назва| 2 хв. | |екран список періодичних видань. | | | |Внести зміни | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Листування з книготорговельними | | | |організаціями; видавництвами, | | | |бібліотеками тощо | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 21. |Скласти, надрукувати текст листа |один лист | 30 хв. | |(запиту, претензії), зареєструвати | | | |у книзі вихідних документів | | | |(проставити дату, порядковий номер,| | | |зазначити назву організації, | | | |коротко викласти зміст листа) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Докомплектування бібліотечного | | | |фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 22. |Узагальнити запити структурних | один | 1 хв. 10 | |підрозділів, філій ЦБС. Включити | документ | с. | |замовлення до картотеки | | | |докомплектування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 23. |Скласти бібліографічний запис. | одна | 3 хв. | |Зазначити кількість потрібних | картка | | |примірників і сигли структурних | | | |підрозділів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 24. |Розставити картки у картотеку | одна | 5 хв. | |докомплектування | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 25. |Переглянути наповнення | одна | 10 с. | |систематичного каталогу за різними | картка | | |аспектами (галузями знань, видами, | | | |роками та ін.). Зіставити отримані | | | |дані з тематично-типологічним | | | |(перспективним) планом | | | |комплектування. Уточнити, внести | | | |корективи до плану комплектування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Відбір документів з обмінних фондів| | | |бібліотек для докомплектування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 26. |Розглянути пропозиції (переглянути |одна назва| 3 хв. | |списки, картотеки обмінних фондів | | | |бібліотек), звірити з каталогами та| | | |картотекою до комплектування | | | |бібліотеки-отримувача, відібрати | | | |потрібні назви | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 27. |Відібрати документи de-viso з | один | 3 хв. | |обмінного фонду | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Приймання документів, що надійшли | | | |із супровідними документами | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 28. |Прийняти бандеролі, посилки | одна | 1 хв. | | |бандероль,| | | | посилка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 29. |Розкласти бандеролі, посилки за | одна | 30 с. | |експедиційними номерами |бандероль,| | | | посилка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 30. |Розпакувати бандеролі, посилки | одна | 30 с. | | |бандероль,| | | | посилка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 31. |Розкласти документи за алфавітом | одна | 2 хв. | |авторів або назв, звірити із |бандероль,| | |супровідним документом: видатковою | посилка | | |накладною, чеком, актом тощо. | | | |Проставити ціну на виданні, | | | |підрахувати кількість примірників, | | | |загальну вартість документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Приймання документів, що надійшли | | | |без супровідних документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 32. |Підібрати документи за алфавітом | один | 30 сек. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 33. |Визначити ціну за оцінкою комісії |одна назва| 6 хв. | |на основі перегляду прайсів, | | | |аналогічних видань, букіністичного | | | |каталогу тощо, проставити ціну на | | | |документі та підсумувати загальну | | | |вартість документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 34. |Скласти акт приймання документів | один акт | 10 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 35. |Скласти список документів до акта |одна назва| 1 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 36. |Проставити штемпель на титульному | один | 36 с. | |аркуші та на 17 сторінці документа | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Звіряння документів, що надійшли, з| | | |картотекою поточного комплектування| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 37. |Звірити отриманий документ із | одна | 1 хв. | |картотекою поточного | картка | | |комплектування, зробити потрібні | | | |позначки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 38. |Поставити картку у картотеку | одна | 25 с. | |поточного комплектування за | картка | | |роздільником "Виконані замовлення" | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Приймання та облік періодичних | | | |видань | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 39. |Підібрати отримані журнали та | один | 2 хв. | |газети, відмітити номер, дату | документ | | |видання в реєстраційній картці | | | |картотеки обліку періодичних видань| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 40. |Проставити штемпель на періодичному| один | 18 с. | |виданні | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Сумарний облік документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 41. |Документи, отримані за одним | один | 1 хв. | |супровідним документом, розкласти | документ | | |за видами, галузями знань, мовами, | | | |перевірити кількість та | | | |відповідність документів. Визначити| | | |кількість назв. Підрахувати | | | |вартість партії | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 42. |Зробити відповідні записи у Книзі | одна | 6 хв. | |сумарного обліку (Частина I) | партія | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 43. |Підрахувати посторінкове за | одна | 5 хв. | |позиціями (по колонках) дані Книги | колонка | | |сумарного обліку, перенести | | | |результати на наступну сторінку | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 44. |Оформити супровідний документ | одна | 15 хв. | |(видаткова накладна, акт тощо) для | колонка | | |передачі в бухгалтерію | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 45. |Звірити фінансові документи відділу| один | 2 хв. | |комплектування з відповідними | документ | | |фінансовими документами бухгалтерії| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Індивідуальний облік документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 46. |Оформити нову інвентарну книгу: |одна книга| 1 год. | |пронумерувати сторінки, прошити, | | | |скріпити печаткою | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 47. |Проставити інвентарні номери в | одна | 5 хв. | |інвентарній книзі | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 48. |Записати документи за встановленою | один | 3 хв. | |формою до інвентарної книги | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 49. |Проставити інвентарний номер на | один | 1 хв. | |документі (титульна сторінка та 17)| документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 50. |Оформити картку індивідуального | одна | 5 хв. | |обліку документу для облікового | картка | | |каталогу (за умовою ведення | | | |облікового каталогу): | | | |бібліографічний опис документа, | | | |ціна, інвентарний номер, рік | | | |надходження, номер запису в Книзі | | | |сумарного обліку, кількість | | | |примірників, що надійшли, їх | | | |розподіл за структурними | | | |підрозділами бібліотеки або ЦБС | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 51. |Записати до журналу реєстрації |один запис| 21 с. | |карток облікового каталогу ЦРБ | | | |інвентарний номер, перше слово | | | |заголовка (в умовах ЦБС) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 52. |Перевірити на дублетність | один | 2 хв. | |документи, що надійшли, в базі | документ | | |даних електронного каталогу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 53. |Дописати відомості, потрібні для | один | 3 хв. | |обліку та заповнення облікових форм| документ | | |у знайдені записи на документи, | | | |перевірені на дублетність | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 54. |Створити бібліографічний запис на | один | 10 хв. | |документи, що надійшли вперше, із | документ | | |внесенням відомостей, потрібних для| | | |обліку та заповнення облікових форм| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 55. |Оформити страхову копію інвентарної|одна книга|1 год. 30 | |книги, що ведеться в електронному | | хв. | |варіанті: аркуші роздрукувати, | | | |пронумерувати, прошити, скріпити | | | |печаткою, здати в оправу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Вилучення документів з облікових | | | |форм | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 56. |Прийняти акти від структурних | один акт | 10 хв. | |підрозділів бібліотеки (ЦБС) на | | | |документи, що вибули, зробити запис| | | |у Книзі сумарного обліку (2-га | | | |частина), проставити номер акта | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 57. |Підшити акти | один акт | 1 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виключити документ (за списком до | | | |акта) з облікових форм: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 58. |інвентарної книги | один | 2 хв. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 59. |облікового каталогу | один | 1 хв. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 60. |опису інвентарних номерів | один | 1 хв. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 61. |Виключити документи, що вибули, із | один | 1 хв. | |форми обліку електронного каталогу | документ | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. При роботі з документом, написаним іноземною мовою,
до норми часу додається підвищувальний коефіцієнт 1,15.
2. Бібліотечна обробка

та каталогізування документів
Таблиця 2 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Робота з друкованими картками | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Розібрати комплект друкованих | одна | 30 с. | |карток Книжкової палати України | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Підібрати друковані картки за | одна | 25 с. | |алфавітом прізвищ авторів чи | картка | | |заголовків для розміщення у | | | |службовій картотеці | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Розставити картки в службовій | одна | 30 с. | |картотеці | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Підібрати друковані картки до | одна | 1 хв. | |документів, що надійшли | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Звірення документів, що надійшли, з| | | |каталогами | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Перевірити за службовим каталогом |одна назва| 3 хв. | |наявність документа у фонді. У | | | |випадку повної ідентичності | | | |проставити на каталожній картці | | | |інвентарний номер отриманого | | | |документа, перенести з каталожної | | | |картки на документ бібліотечний | | | |шифр | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Перевірити за службовим каталогом | один | 4 хв. | |наявність багаторівневого | документ | | |бібліографічного запису на видання,| | | |що продовжується, або серіальне | | | |видання. У випадку відповідності | | | |позначити надходження певного тому,| | | |частини випуску. Проставити | | | |інвентарний номер, зробити інші | | | |бібліотечні позначки. Перенести з | | | |каталожної картки на документ | | | |бібліотечний шифр | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Оформити друковану картку, написати| одна | 2 хв. | |інвентарний номер, шифр | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Формування бібліографічного запису | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Скласти основний бібліографічний |один запис| 5-11 хв.| |запис за відсутності друкованої | | | |картки на документ: (ознайомитися з| | | |документом, скласти запис, зробити | | | |бібліотечні позначки) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |Скласти основний бібліографічний |один запис| 6 хв. | |запис за допомогою макета картки, | | | |надрукованого у документі | | | |(переглянути документ, звірити з | | | |макетом картки, у разі потреби | | | |внести зміни і доповнення, зробити | | | |бібліотечні позначки) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Скласти додатковий опис до | одна | 4 хв. | |основного бібліографічного запису | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Ознайомитися з документом. Скласти | одна | 4 хв. | |аналітичний запис | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |Скласти картку посилань до | одна | 2 хв. | |основного бібліографічного запису | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Редагування бібліографічного запису| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Перевірити правильність оформлення | одна | 4 хв. | |бібліографічного запису на картці: | картка | | |подання елементів бібліографічного | | | |запису, шифрів, бібліотечних | | | |позначок. Визначити тираж | | | |бібліографічних карток для | | | |розміщення у бібліотечних каталогах| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Групова обробка документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Відібрати однотипні документи, що | | | |підлягають груповій обробці. | | | |Скласти загальну характеристику на | | | |комплект документів. | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Кількість документів у групі: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |до 9 |одна група| 45 хв. | | |документів| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |10-15 |одна група| 1 год. | | |документів| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |16-30 |одна група| 2 год. | | |документів| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |Перевірити правильність складання | одна | 15 хв. | |характеристики на комплект |характери-| | |документів | стика | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка до індексування | | | |документів для каталогів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |Підібрати картку з бібліографічним |один запис| 40 с. | |описом до документа, звірити і | | | |вкласти в документ | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 19. |Розподілити документи за галузями |одна назва| 1 хв. | |знань (за тематикою) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 20. |Переглянути зарубіжні видання, |одна назва| 26 хв. | |перекласти потрібні дані | | | |українською мовою | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Систематизація документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 21. |Ознайомитися з документом, |одна назва| 5 хв. | |перевірити відповідність індексу, | | | |надрукованого у виданні, таблицям | | | |класифікації, прийнятим у | | | |бібліотеці, проставити потрібний | | | |індекс на документі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 22. |Ознайомитися з документом, |одна назва| 15 хв. | |визначити індекс за таблицями | | | |класифікації, прийнятими в | | | |бібліотеці, за відсутності | | | |друкованої картки або макету картки| | | |на видання. Проставити індекс на | | | |документі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 23. |Визначити авторський знак документа|одна назва| 1 хв. | |за авторськими таблицями | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 24. |Зашифрувати документ при |одна назва| 30 с. | |форматно-інвентарній розстановці: | | | |визначити формат документа, | | | |написати шифр | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 25. |Відредагувати шифр: перевірити |одна назва| 2 хв. | |правильність індексу, авторського | | | |знаку | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 26. |Скласти картку абетково-предметного| одна | 8 хв. | |покажчика, звірити поняття з | картка | | |довідковими виданнями. Написати на | | | |картці каталожний індекс, зазначити| | | |посилання та зв'язки між окремими | | | |рубриками | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Предметизація документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 27. |Перевірити відповідність рубрик | одна | 3 хв. | |друкованої картки на видання | рубрика | | |відповідно до методики | | | |предметизації, прийнятій у | | | |бібліотеці | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 28. |Ознайомитися з документом, | одна | 5 хв. | |визначити предметні рубрики за | рубрика | | |допомогою тезауруса (рубрикатора), | | | |що застосовується в бібліотеці | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 29. |Введення нового поняття до | одна | 2 хв. | |тезауруса (рубрикатора) | рубрика | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 30. |Редагування предметної рубрики. | одна | 1 хв. | |Перевірити правильність предметної | рубрика | | |рубрики, точність написання | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація та ведення абеткових | | | |каталогів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 31. |Підібрати картки за алфавітом | одна | 30 с. | |заголовків або назв | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 32. |Розставити в каталозі попередньо | одна | 1 хв. | |підібрані картки | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 33. |Редагування каталогу: перевірити | одна | 1 хв. | |правильність розстановки карток, | картка | 20 с. | |написання додаткових карток та | | | |карток із посиланнями, виправити | | | |помилки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 34. |Написати роздільник; Зазначити | один | 1 хв. | |літеру, склад, назву організації |роздільник| 30 с. | |або установи, прізвище, ім'я, по | | | |батькові автора | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 35. |Розміщення роздільників: підібрати | один | 2 хв. | |за алфавітом, поставити, закріпити |роздільник| | |стержень | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 36. |Написати етикетку та нумераційні | одна | 2 хв. | |позначення, розмістити на | етикетка | | |каталожній шухляді | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація та ведення | | | |систематичних каталогів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 37. |Підібрати картки за | одна | 1 хв. | |класифікаційними індексами, | картка | | |усередині розділу - за алфавітом | | | |заголовків або назв | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 38. |Розставити в каталозі попередньо | одна | 1 хв. | |підібрані картки | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 39. |Редагування каталогу: перевірити | одна | 1 хв. | |правильність наповнення розділів за| картка | 20 с. | |змістом, індексами і розстановкою, | | | |виправити помилки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 40. |Підготувати роздільник: підібрати | один | 3 хв. | |роздільники за кольоровою гамою, |роздільник| | |вирізати згідно потрібної форми за | | | |певним розміром. Написати | | | |(надрукувати) роздільник: зазначити| | | |класифікаційний індекс, назву | | | |розділу або підрозділу, посилання, | | | |відсилання | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 41. |Розміщення роздільника: підібрати | один | 1 хв. | |за індексами, поставити, закріпити |роздільник| | |стержень | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 42. |Написати етикетку та нумераційні | одна | 2 хв. | |позначення, розмістити на | етикетка | | |каталожній шухляді | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація предметного каталогу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 43. |Підібрати картки за предметними | одна | 1 хв. | |рубриками, усередині рубрик - за | картка | | |алфавітом заголовків або назв | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 44. |Розставити в каталозі попередньо | одна | 1 хв. | |підібрані картки | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 45. |Редагування предметного каталогу: | одна | 1 хв. | |перевірити правильність посилань, | картка | | |рубрик | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 46. |Написати роздільник. Зазначити | один | 3 хв. | |рубрику, посилання |роздільник| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 47. |Розміщення роздільника: визначити | один | 2 хв. | |місце, поставити, закріпити |роздільник| | |стержень | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 48. |Написати етикетку та нумераційні | одна | 2 хв. | |позначення, розмістити на | етикетка | | |каталожній шухляді | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація та ведення | | | |нумераційного каталогу | | | |нормативно-технічної документації | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 49. |Підібрати картки за видами | одна | 5 хв. | |документів, умовними цифровими | картка | | |позначками, алфавітом скорочених | | | |назв країн, латинським алфавітом | | | |(зарубіжних стандартів), номерами | | | |документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 50. |Розставити в каталозі попередньо | одна | 30 с. | |підібрані картки | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 51. |Редагування каталогу: перевірити | одна | 3 хв. | |правильність розстановки карток, | картка | | |виправити помилки. Внести в каталог| | | |доповнення і зміни (відміна, | | | |заміна, зміна, продовження терміну | | | |дії із зазначенням джерела) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 52. |Написати і поставити роздільник, | один | 3 хв. | |закріпити стержень |роздільник| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 53. |Написати етикетку та нумераційні | одна | 2 хв. | |позначення, розмістити на | етикетка | | |каталожній шухляді | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація та ведення | | | |топографічного каталогу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 54. |Підібрати картки за шифрами | одна | 30 с. | |зберігання документа | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 55. |Розставити в каталозі попередньо | одна | 30 с. | |підібрані картки | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 56. |Редагування каталогу: перевірити | одна | 3 хв. | |правильність розстановки карток, | картка | | |виправити помилки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 57. |Написати роздільник. Зазначити | один | 2 хв. | |шифри зберігання |роздільник| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 58. |Розміщення роздільників: підібрати | один | 2 хв. | |за шифрами зберігання, поставити, |роздільник| | |закріпити стержень | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 59. |Написати етикетку та нумераційні | одна | 2 хв. | |позначення, розмістити на | етикетка | | |каталожній шухляді | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація і ведення електронного | | | |каталогу (ЕК) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 60. |Звірити документи, що надійшли, на | один | 2 хв. | |наявність запису в ЕК | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 61. |Приписати дублети у каталог: | один | 2 хв. | |проставити інвентарні номери та | документ | | |інші елементи форми вводу | | | |(відповідно до АІБС, що діє у | | | |бібліотеці) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Формування каталогового запису для | | | |ЕК. Заповнення відповідних полів: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 62. |до 10 елементів |один запис| 5 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 63. |10-20 елементів |один запис| 10 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 64. |21-50 елементів |один запис| 30 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 65. |більше 50 елементів |один запис| 60 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 66. |Введення (сканування) переліку | одна | 10-15 хв.| |творів (статей), що ввійшли до | сторінка | | |збірки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 67. |Формування та редагування | одна | 30 хв. | |авторитетних файлів/контрольованих | сторінка | | |словників | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 68. |Редагування бібліографічного запису| одна | 3 хв. | |ЕК. Внесення змін | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Вилучення карток або зняття | | | |інвентарних номерів з каталогів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 69. |Звірити каталожну картку на | одна | 4 хв. | |ідентичність з талоном-індикатором | картка | | |(списком) на документ, що | | | |вилучається. Вилучити каталожну | | | |картку на останній примірник | | | |документа. Викреслити інвентарний | | | |номер списаного дублетного | | | |примірника, вказати дату та номер | | | |акта | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 70. |Вилучити з ЕК бібліографічний запис|один запис| 1 хв. | |або інвентарний номер на документ, | | 25 с. | |що вилучається з фонду бібліотеки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Рекаталогізація | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 71. |Звірити документ de-vizo з |один запис| 20 хв. | |каталожним записом бібліотечного | | | |каталогу. Внести потрібні зміни та | | | |доповнення: проставити шифри, | | | |інвентарний номер, інші бібліотечні| | | |позначки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Технічна обробка документа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Наклеїти на документі: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 72. |кишеньку | один | 30 с. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 73. |ярлик | один | 30 с. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 74. |аркуш терміну повернення | один | 20 с. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 75. |штрих-кодову етикетку | один | 30 с. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Написати шифр: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 76. |на документі | один | 30 с. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 77. |на ярлику | один | 35 с. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 78. |Заповнити (роздрукувати) книжковий | один | 1 хв. | |формуляр: зазначити шифр, |книжковий | | |інвентарний номер, заголовок, | формуляр | | |назву, ціну, рік видання документа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 79. |Заповнити (роздрукувати) | один | 1 хв. | |картку-індикатор: зазначити |індикатора| | |інвентарний номер, заголовок, | | | |назву, шифр розстановки документа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 80. |Роздрукувати штрих-кодову етикетку | одна | 30 с. | |на документ | етикетка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 81. |Роздрукувати каталожну картку на | одна | 2 хв. | |документ | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 82. |Продублювати картки з | одна | 1 хв. | |бібліографічним записом згідно з | картка | | |визначеним тиражем | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 83. |Розподілити каталожні картки на | одна | 30 с. | |нові надходження для розміщення у | картка | | |відповідних бібліотечних каталогах | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 84. |Заповнити (роздрукувати) відомість | одна | 3-5 хв. | |на передачу партії нових надходжень|відомість | | -----------------------------------------------------------------
Примітки. До норм часу застосовуються підвищувальні
коефіцієнти: 1. При складанні бібліографічного запису документа,
на титульному аркуші якого частково відсутні необхідні дані -
1,13. 2. При бібліотечній обробці: аудіовізуальних документів -
1,21; нотних, картографічних, художніх видань - 1,15, спеціальних
видів науково-технічної літератури і документації - 1,10. 3. При
роботі з документами іноземними мовами, при організації та веденні
краєзнавчого каталогу (картотеки) та бібліотечного каталогу
іноземною мовою - 1,15.
3. Організація бібліотечного фонду
Таблиця 3 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Інвентаризація бібліотечного фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Написати контрольний талон на |один талон| 2 хв. | |документ, наявний у фонді. | | | |Зазначити на ньому інвентарний | | | |номер, шифр, прізвище та ініціали | | | |автора, заголовок, рік, місце | | | |видання, ціну, місце збереження. | | | |Зробити позначку на документі, | | | |відповідно до прийнятого | | | |методичного рішення, щодо | | | |організації та проведення | | | |інвентаризації | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Опрацювати читацькі формуляри та |один талон| 1 хв. | |абонентів МБА, ВСО: написати | | | |контрольні талони | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Звірити контрольні талони з |один талон| 5 хв. | |обліковими формами, внести | | | |необхідні дані згідно п. 1 | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Розкласти контрольні талони за |один талон| 30 с. | |формами облікових документів: | | | |інвентарна книга, обліковий | | | |каталог, описи. Проставити | | | |розпізнавальний знак | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Розставити контрольні талони: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |за інвентарними номерами |один талон| 15 с. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |за алфавітом прізвищ авторів або |один талон| 25 с. | |заголовків | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Звірити контрольні талони з формами|один талон| 30 с. | |облікових документів: інвентарна | | | |книга, обліковий каталог, описи. | | | |Зробити відповідну позначку на | | | |талоні та у формі облікового | | | |документа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Переглянути форми індивідуального | один |1 хв. 5 с.| |обліку бібліотечного фонду. На | документ | | |документ, що не пройшов | | | |інвентаризацію, виписати | | | |контрольний талон | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |Розшук документів, що не пройшли | один | 5 хв. | |інвентаризацію | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Скласти список відсутніх |одна назва| 1 хв. | |документів, що були виявлені в | | 30 с. | |результаті інвентаризації | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Вилучення документів з фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Відібрати документи з метою | | | |вилучення з фонду як: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |непрофільні, надмірної дублетності | один | 4 хв. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |застарілі за змістом | один | 4 хв. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |зношені | один | 1 хв. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Розкласти документи відповідно до | один | 30 с. | |причини вилучення, звірити з | документ | | |книжковим формуляром (для тих | | | |бібліотек, в яких ведуться книжкові| | | |формуляри) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Підібрати книжкові формуляри на | один | 40 с. | |документи за інвентарними номерами | формуляр | | |або алфавітом, а на періодичні | | | |видання - за роками та номерами | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |Підготувати "Опис на вилучення з | одна | 30 с. | |бібліотеки..." документів | позиція | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |Оформити акт на вилучення | один акт | 1 год. | |документів (кількість, вартість, | | | |причина списання) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |Погасити інвентарний номер і | один | 36 с. | |штемпель бібліотеки на документі | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 19. |Підготувати списані документи для |одна пачка| 5 хв. | |передачі в обмінний фонді для здачі| | | |в макулатуру або їх ліквідацію | | | |(зв'язати у пачки) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Документообмін | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 20. |Передача документів у інші | один | 30 с. | |бібліотеки та організації | документ | | |(складання актів-описів на | | | |документи, що передаються) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 21. |Підготувати список документів, які |одна назва| 30 хв. | |пропонуються для міжнародного | | | |книгообміну | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 22. |Скласти картки для картотеки | одна | 7 хв. | |організацій-партнерів. Зазначити | картка | | |назви організацій, адреси, назви | | | |документів, що підлягають обміну | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 23. |Підготувати замовлені документи до | одна | 25 хв. | |відправки поштою (пакування, | посилка | | |зв'язування, зважування посилок, їх| | | |оцінювання, написання адреси, | | | |складання реєстру) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Видача комплектів документів у | | | |тимчасове користування підрозділам | | | |бібліотеки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 24. |Прийняти замовлення на комплект | одне | 2 хв. | |документів, який замовляється до |замовлення| | |структурного підрозділу бібліотеки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 25. |Підібрати документи в комплекти. | один | 4 хв. | |Написати другий примірник | документ | | |книжкового формуляру (індикатора) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 26. |Видати комплекти документів, | один | 30 с. | |позначити на книжковому формулярі | документ | | |(індикаторі) дату видачі, сиглу | | | |структурного підрозділу, який | | | |отримує комплект | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 27. |Прийняти комплекти документів від | один | 20 с. | |структурних підрозділів. Зробити | документ | | |відмітку про повернення на | | | |книжковому формулярі (індикаторі), | | | |вкласти його в документ | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Задоволення запитів користувачів за| | | |внутрісистемним обміном (ВСО) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 28. |Прийняти замовлення зі структурного| один | 1 хв. | |підрозділу центральної бібліотеки. | документ | 30 с. | |Визначити місце знаходження | | | |замовленого документа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 29. |Підібрати документи згідно із | один | 3 хв. | |замовленнями: зробити позначку на | документ | | |замовленні | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 30. |Розставити замовлення та книжкові | один | 30 с. | |формуляри на видані документи у | документ | | |картотеку | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 31. |Прийняти документ з іншого | один | 30 с. | |структурного підрозділу, перевірити| документ | | |на неушкодженість | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 32. |Вийняти замовлення на повернений | один | 30 с. | |документ з картотеки, вкласти | документ | | |книжковий формуляр | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 33. |Забезпечити процеси доставки | одна | 1 год. | |замовленого документа та його |кур'єрська| | |повернення до місця постійного | поїздка | | |зберігання | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Оправлення бібліотечного фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 34. |Відібрати документи для оправлення.| один | 2 хв. | |Перевірити стан документа. | документ | | |Заповнити (звірити) книжковий | | | |формуляр. Зробити позначку | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 35. |Підібрати комплекти, зв'язати | один | 10 хв. | |пачки. Оформити супровідний | комплект | | |документ (акт) для передачі на | | | |оправлення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 36. |Прийняти документ після оправлення.| один | 3 хв. | |Звірити з книжковим формуляром, | документ | | |перевірити якість оправи. Відновити| | | |заголовок | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Написати шифр на ярлику, корінці | | | |документа, проставити ціну | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Реставрація пошкоджених документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 37. |Підібрати документ, аналогічний | один | 3 хв. | |пошкодженому, оформити замовлення | документ | | |на копіювання відсутньої або | | | |пошкодженої частини документа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 38. |Прийняти замовлення після | один | 1 хв. | |копіювання, перевірити якість | документ | | |копії, підготувати відновлений | | | |документ для оправлення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підшивання газет і тонких журналів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 39. |Визначити формат, вкласти комплект | один | 15 хв. | |журналів у папку відповідного | комплект | | |формату, зав'язати. Винести шифр, | | | |назву, рік видання, номери журналів| | | |на палітурку комплекту | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 40. |Розкласти газети за назвами, у | один | 15 хв. | |прямій хронологічній послідовності,| комплект | | |перевірити на повноту номерів, | | | |вкласти до картонної обкладинки | | | |(папки), проколоти дірки, | | | |прошнурувати, оформити обкладинку | | | |(назва, рік, місяць) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Санітарно-гігієнічні заходи | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 41. |Знепилити фонд за допомогою | одна | 5 хв. | |пилевсмоктувача | метро- | | | | полиця | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 42. |Знепилити фонд вручну за допомогою | одна | 15 хв. | |підручних засобів (драбина, робочий| метро- | | |столик, візок, відро, ганчірки та | полиця | | |ін.) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 43. |Перевірити правильність розстановки| одна | 5 хв. | |фонду після знепилювання | метро- | | | | полиця | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 44. |Провести дезінфекцію і дезінсекцію | одна | 15 хв. | |фонду | метро- | | | | полиця | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 45. |Перевірити дотримання температурних| одна | 30 хв. | |режимів зберігання різних типів |перевірка | | |видань у бібліотечних фондах | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. До норм часу застосовуються підвищувальні
коефіцієнти: при знепилювачі фонду нотних, картографічних,
художніх видань вручну - 1,2; за допомогою пилевсмоктувача - 1,3.
3.1. Вивчення бібліотечного фонду
Таблиця 4 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовча робота до вивчення | | | |бібліотечного фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Скласти план роботи з вивчення |один план | 4 год. | |певного розділу або частини | | | |бібліотечного фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Скласти таблиці з різноманітних | одна | 10 хв. | |аспектів вивчення | таблиця | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Провести інструктаж для виконання | один | 1 год. | |робіт з вивчення бібліотечного |інструктаж| | |фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Бібліографічне вивчення | | | |бібліотечного фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Ознайомитись із бібліографічним |один запис| 10 с. | |посібником, що відповідає за | | | |змістом тематиці вивчення розділу | | | |бібліотечного фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Звірити бібліографічний посібник з | | | |каталогом. Зробити позначку у | | | |посібнику про наявність документа у| | | |фонді: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |в алфавітному каталозі | одна | 1 хв. | | | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |у систематичному каталозі | одна | 30 с. | | | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Проаналізувати отримані дані, |один опис | 2 хв. | |внести описи потрібних документів у| | | |картотеку докомплектування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Статистичне вивчення певного | | | |розділу бібліотечного фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Заповнити статистичні таблиці (за | одна | 1 год. | |обсягом, динамікою поповнення та | позиція | | |ступенем використання) на підставі | | | |облікової документації (Книга | | | |сумарного обліку, звітна | | | |документація) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |Переглянути на стелажах документи | одна | 1 год. | |розділу книжкового фонду, що | таблиця | | |вивчається. Внести дані у таблицю | | | |первинної статистики. Узагальнити | | | |отримані статистичні дані. | | | |Розрахувати показники | | | |книгозабезпеченості, обертаності, | | | |читаності та ін. розділу, що | | | |вивчається | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Визначення пасивної частини фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Визначити причини утворення | один | 20 с | |пасивної частини бібліотечного | документ | | |фонду: надмірна дублетність, | | | |застарілість, непрофільність, | | | |недостатнє розкриття фонду тощо | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання та аналіз таблиць з | | | |вивчення бібліотечного фонду | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Скласти таблиці: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |складу і використання розділу | одна | 1 год. | |бібліотечного фонду, що вивчається | таблиця | 15 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |ступеню використання розділу фонду | одна | 1 год. | |за різними аспектами (галузевому, | таблиця | 20 хв. | |за видами видань, типами та ін.) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |даних щодо пасивної частини розділу| одна | 1 год. | |бібліотечного фонду за причинами її| таблиця | 15 хв. | |створення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Підготувати аналіз використання | один | 64 год. | |документних ресурсів бібліотеки з |авторський| | |визначеної тематики чи розділу. | аркуш | | |Розробити пропозиції. Ознайомити з | | | |результатами вивчення працівників | | | |бібліотеки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Скласти план заходів реалізації |один план | 3 год. | |пропозицій за результатами вивчення| | | |фонду | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Час проведення інструктажу в норму часу не входить.
При роботі з документами іноземними мовами до норм часу додається
підвищувальний коефіцієнт - 1,15.
4. Надання послуг користувачам
4.1. Обслуговування користувачів
Таблиця 5 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Запис користувача до бібліотеки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Переглянути документи користувача | один | 4 хв. | |(паспорт, посвідчення, доручення). |користувач| | |Перевірити в обліково-реєстраційній| | | |картотеці за попередні роки | | | |(боржник, позбавлений права | | | |користування). Заповнити формуляр | | | |користувача та картку реєстрації. | | | |Картки розставити за алфавітом | | | |прізвищ користувачів у єдину | | | |реєстраційну картотеку (ЄРК) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Ознайомити користувача з правилами | один |дорослі - | |користування бібліотекою, |користувач| 6 хв. | |розміщенням фонду, довідковим | | діти - | |апаратом | | 8 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Перереєстрація користувачів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Вийняти формуляр (реєстраційну | Один |дорослі - | |картку) користувача, внести зміни |користувач| 2 хв. | |до нього: уточнити анкетні дані, | | діти - | |проставити новий номер, дату | | 3 хв. | |перереєстрації. Перевірити | | | |читацький квиток щодо терміну | | | |користування бібліотекою. Картки | | | |розставити за алфавітом прізвищ | | | |користувачів у єдину реєстраційну | | | |картотеку (ЄРК) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Діяльність диспетчерської служби | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Прийняти вимогу користувача. | одна | 1 хв. | |Перевірити правильність її | вимога | | |заповнення, уточнити місце | | | |зберігання документів. Позначити у | | | |диспетчерській сітці, передати | | | |вимогу до книгосховища | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виконання вимог користувачів, | | | |видача документів з основного | | | |книгосховища | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Отримати вимогу, розкласти за | одна | 9 хв. | |шифрами. Підібрати замовлений | вимога/ | | |документ. У випадку відсутності на | документ | | |полиці встановити місце знаходження| | | |документа, за службовими | | | |картотеками та каталогами. Зробити | | | |відповідну позначку на вимозі, | | | |диспетчерській сітці. Видати | | | |користувачу документ, зробити запис| | | |у книжковому формулярі. Прийняти | | | |документ від користувача. Зробити | | | |відмітку про повернення у | | | |книжковому формулярі або на вимозі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Обслуговування користувачів у | | | |читальному залі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Звірити відомості про користувача з| один | 2 хв. | |єдиною реєстраційною картотекою. У |користувач| | |разі необхідності внести дані | | | |користувача в ЄРК | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Провести консультацію, бесіду з | одна | 5 хв. | |користувачем біля каталогів, |консультац| | |картотек, книжкових полиць, | ія | | |проінформувати користувача про нові| | | |надходження | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підібрати документи у підсобному | | | |фонді читального залу, передати на | | | |кафедру видачі: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |за конкретною вимогою на документ | один | 2 хв. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |за визначеною темою | один | 6 хв. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Видати документ згідно з | один | 4 хв. | |технологією, прийнятою у | документ | | |бібліотеці: звірити документ, що | | | |видається, з вимогою користувача, | | | |зробити запис на вимозі | | | |користувача, вкласти вимогу до | | | |читацького квитка, позначити | | | |книговидачу на контрольному аркуші.| | | |Зробити запис у читацькому або | | | |книжковому формулярі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Прийняти документ: звірити його з | один | 2 хв. | |вимогою (контрольним листком), | документ | | |перевірити цілісність документа, | | | |зробити позначку про прийом. | | | |Поставити документ на місце або | | | |передати до відділу зберігання | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Обслуговування користувачів на | | | |абонементі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |Провести консультацію, бесіду з | одна | 5 хв. | |користувачем щодо способу |консультац| | |розстановки фонду у відкритому | ія | | |доступі, проінформувати користувача| | | |про нові надходження, книжкові | | | |виставки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Підготувати документи підвищеного | один | 4 хв. | |попиту для оперативного | документ | | |обслуговування користувачів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Прийняти документ від користувача: | один | 4 хв. | |перевірити цілісність документа, | документ | | |зробити позначку про прийом, | | | |вкласти книжковий формуляр у | | | |кишеньку | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Продовжити термін користування | один | 2 хв. | |документом за проханням | документ | | |користувача, зробити відповідний | | | |запис у формулярі користувача | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |Зробити запис про видачу у | один | 3 хв. | |формулярі користувача, зазначити | документ | | |термін повернення на листку терміну| | | |повернення. Видати документ | | | |користувачу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Обслуговування: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |дорослих | один | 6 хв. | | |користувач| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |дітей | один | 7 хв. | | |користувач| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 19. |Обслуговування користувачів, що | один | 4 хв. | |вибувають: перевірити формуляр |користувач| | |користувача, підписати обхідний | | | |листок. Поставити читацький | | | |формуляр окремо від інших | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація роботи Internet-центру | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 20. |Технічний огляд та обслуговування | одна | 15 хв. | |машинного парку Internet-центру | робоча | | |(перед початком та після завершення| станція | | |роботи) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 21. |Ведення обліку: попередній запис |один запис| 1 хв. | |користувачів, прийом замовлень по | | | |телефону | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 22. |Бесіда з користувачем з метою | одна | 10 хв. | |визначення рівня його | бесіда | | |компетентності (навички роботи в | | | |Internet). Ознайомлення користувача| | | |з правилами роботи Internet-центру | | | |та правилами безпечної поведінки в | | | |мережі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Надання допомоги у використанні | | | |пошукових систем в Internet: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 23. |консультація | одна | 10 хв. | | | консуль- | | | | тація | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 24. |перевірка електронного носія | один | 1 хв. | |(дискета, CD-диск, флеш-диск), |електрон- | | |наданого користувачем, на виявлення|ний носій | | |вірусу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 25. |запис інформації на електронний |один запис| 30 сек. | |носій (дискета, CD-диск, | | | |флеш-диск), наданий користувачем | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. До норм часу застосовуються підвищувальні
коефіцієнти: при обслуговуванні користувачів аудіовізуальними
документами - 1,2; нотними, картографічними, художніми виданнями -
1,15; спеціальними видами науково-технічної літератури і
документації - 1,1; при роботі з документами іноземними мовами -
1,15.
4.2. Підготовка до видачі документів
Таблиця 6 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Процес підготовки до видачі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Розставити формуляри користувачів | один | 50 с. | |(за термінами, номерами, алфавітом)| формуляр | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Підбити підсумки роботи за день, | щодня | 30 хв. | |зробити запис у "Щоденнику | | | |роботи..." | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Підібрати документи за попереднім | один | 5 хв. | |замовленням | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Переглянути нові надходження для | один | 4 хв. | |рекомендації користувачам | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Переглянути і поповнити книжкові | один | 8 хв. | |виставки, місця вільного вибору | документ | | |книг, тематичні полиці і стелажі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Підготувати робоче місце | щодня | 5 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Робота з користувачами-боржниками | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Відібрати формуляри боржників. | одна | 5 хв. | |Написати листівки-нагадування про | листівка | | |повернення документів. Зазначити | | | |дату нагадування на зворотній | | | |сторінці читацького формуляру | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Нагадати по телефону про закінчення| одне | 3 хв. | |терміну користування документом | нагаду- | | |боржника. Зазначити дату | вання | | |нагадування на зворотній сторінці | | | |читацького формуляру | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Приймання документів взамін | | | |загублених | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |За обліковими документами визначити| один | 10 хв. | |вартість втраченого документу, | документ | | |кількість наявних примірників у | | | |книжковому фонді, рік видання. | | | |Оцінити запропонований документ | | | |взамін загубленого на визначення | | | |ступеня відповідності | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Зробити запис у Зошиті обліку книг |один запис| 1 хв. | |взамін загублених | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Скласти загальний акт із списком | один | 3 хв. | |документів, отриманих взамін | документ | | |загублених | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Робота з відмовами | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |Облік і класифікація відмов: | одна | 10 хв. | |позначити на вимозі причину | вимога/ | | |відмови. Розставити читацькі вимоги| відмова/ | | |в алфавітно-систематичному порядку | картка | | |в картотеку: "незадоволений попит".| | | |Проаналізувати відмови. Скласти | | | |бібліографічний опис документів, на| | | |які було дано найбільше відмов і | | | |передати картки до відділу | | | |комплектування | | | -----------------------------------------------------------------
4.3. Обслуговування віддалених користувачів
Таблиця 7 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Обслуговування традиційними | | | |засобами, зокрема МБА | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Зареєструвати абонента МБА, який | один | 3 хв. | |звернувся вперше |користувач| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Перереєструвати абонента МБА | один | 2 хв. | | |користувач| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Заповнити бланк-замовлення, | одне | 3 хв. | |проставити реєстраційний номер, |замовлення| | |дату | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Уточнити вказані абонентом | одне | 1 хв. | |відомості про замовлений документ, |замовлення| 10 с. | |мету замовлення, джерело отриманих | | | |відомостей | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Бібліографічне доопрацювання | одне | 30 хв. | |замовлення. Уточнити бібліографічні|замовлення| | |відомості за довідковим апаратом | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Перевірити наявність документа, | один | 1 хв. | |який запитується, у бібліотеках | документ | | |міста, області, району, у т.ч. за | | | |зведеними каталогами | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Надіслати бланк-замовлення з | одне | 1 хв. | |проставленою позначкою (штемпелем) |замовлення| | |"Немає" до галузевого, | | | |універсального центру або до | | | |бібліотеки (орган інформації) за | | | |даними зведених каталогів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Записати відомості про надіслане |один запис| 1 хв. | |замовлення за МБА (назва | | 10 с. | |бібліотеки, дата) зі зворотного | | | |боку бланка-замовлення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |Поставити бланк-замовлення в | одна | 22 с. | |"Картотеку запитів користувачів за | вимога | | |МБА" за роздільником "Запити за | | | |МБА, надіслані до інших бібліотек" | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Прийняти документ, надісланий за | один | 4 хв. | |МБА. Розкрити бандероль, перевірити| документ | | |стан документа, зазначити дату | | | |отримання і назву бібліотеки, що | | | |надіслала документ, інвентарний | | | |номер, термін користування. | | | |Переставити бланк-замовлення з | | | |розділу картотеки "Запити за МБА, | | | |надіслані до інших бібліотек" до | | | |розділу "Отримані видання за МБА", | | | |у цей самий розділ поставити | | | |отриману частину бланку-замовлення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Повідомити абонента про отримання | одне | 1 хв. | |замовленого ним документа і термін | повідом- | | |користування ним | лення | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |Видати абоненту документи, отримані| один | 2 хв. | |за МБА, у читальному залі (у | документ | | |службовому приміщенні бібліотеки). | | | |Звірити документ, який видається, з| | | |бланком-замовлення, перевірити | | | |цілісність і стан документа, | | | |позначити видачу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Прийняти від абонента документ у | один | 2 хв. | |читальному залі. Звірити документ з| документ | | |частиною бланку-замовлення, | | | |перевірити цілісність і стан | | | |документа, зробити позначку про | | | |прийом, документ покласти у | | | |спеціально виділене місце (замкнену| | | |шафу) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Підготувати документ для | один | 8 хв. | |відправлення до | документ | | |бібліотеки-фондоутримувача | | | |рекомендованою бандероллю. | | | |Упакувати бандероль, зважити її, | | | |наклеїти марки (якщо немає | | | |централізованої оплати | | | |пересилання), написати адресу, | | | |скласти поштовий опис | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Вийняти бланк-замовлення з | один | 2 хв. | |картотеки, записати відомості про | листок | | |надіслання документа (дату, номер | вимоги | | |поштового відправлення). | | | |Переставити листок з розділу | | | |"Видання, отримані за МБА" у розділ| | | |"Повернена література" | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |Робота з відмовами. При отриманні з| одна | 1 хв. | |бібліотеки-фондоутримувача | відмова | | |повідомлення про відмову або | | | |затримку виконання запиту: дістати | | | |з картотеки бланк-замовлення, | | | |зазначити причину і дату відмови зі| | | |зворотного боку, переставити з | | | |розділу "Запити за МБА, надіслані | | | |до інших бібліотек" у розділ | | | |"Відмови за МБА" | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |Повідомити про отримання відмови | одна | 1 хв. | |(дату, причину) у відділ | відмова | 10 с. | |обслуговування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація видачі документів | | | |абонентам МБА | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Прийняти замовлення: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |за відсутності на бланку-замовлення| одне | 1 хв. | |номеру абонента перевірити за |замовлення| | |картотекою абонентів, чи абонується| | | |дана організація | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 19. |Організація абонується: проставити | одна | 4 хв. | |номер на бланку-замовленні, звірити| відмова | | |адресу, назву організації, прізвище| | | |відповідального за МБА. У разі | | | |потреби внести зміни в картку | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 20. |Абонент у поточному році звернувся | один | 4 хв. | |вперше: проставити в картці рік | абонент | | |звернення, дату | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 21. |Оформлення абонента (організація | один | 5 хв. | |раніше не абонувалася): присвоїти | абонент | 10 с. | |абоненту номер, заповнити картку | | | |реєстрації абонента МБА і | | | |роздільник (формуляр), зазначити | | | |повну назву бібліотеки, поштову | | | |адресу, телефон, прізвище, ім'я, по| | | |батькові відповідальної особи, дату| | | |відкриття і номер абонента | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 22. |Розставити реєстраційні картки в | одна | 22 с. | |картотеці | картка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 23. |Оформити повідомлення для абонента | одне | 2 хв. | |(стандартне повідомлення про | повідом- | | |відкриття абонемента). У разі | лення | | |потреби надіслати абоненту типового| | | |листа із запитом про відомості, | | | |яких бракує для картотеки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 24. |Оформити замовлення по телефону: | одне | 4 хв. | |заповнити вимогу у двох |замовлення| | |примірниках, уточнити номер | | | |абонента і написати його на вимозі,| | | |звірити з картотекою | | | |заборгованості, підібрати вимоги за| | | |шифрами розстановки, підрахувати | | | |кількість, передати на виконання | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 25. |Перевірити правильність заповнення | один | 4 хв. | |бланка-замовлення, заборгованість | бланк- | | |абонента, на звороті 1-ї частини |замовлення| | |бланка-замовлення (с.2) проставити | | | |свій штемпель і дату отримання | | | |замовлення в рубриці "Службові | | | |позначки бібліотекаря під час | | | |виконання і переадресування | | | |замовлення" в рядку району, міста | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 26. |Доопрацювати неправильно оформлені | один | 1 хв. | |замовлення | бланк- | | | |замовлення| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 27. |Зашифрувати замовлення абонентів. | один | 3 хв. | |Підібрати бланки-замовлення за | бланк- | | |алфавітом, перевірити наявність |замовлення| | |документа за каталогом | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 28. |Підготувати документ до видачі: | один | 2 хв. | |звірити документ з | документ | | |бланком-замовлення, перевірити | | | |наявність усіх сторінок і стан | | | |документа, проставити на | | | |бланку-замовленні (лицьовому боці | | | |1-ї та 3-ї частини - с. 1,5) шифри | | | |документа, зазначити інвентарний | | | |номер, кількість документів, дату | | | |видачі. Зі зворотного боку 2-ї | | | |частини (с. 3) проставити штемпель | | | |бібліотеки з назвою та поштовою | | | |адресою, зазначити термін | | | |повернення, вкласти 2-гу частину | | | |бланка-замовлення у документ, який | | | |видають, проставити внизу номер | | | |бандеролі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 29. |Передати видання для копіювання (у | один | 3 хв. | |разі замовлення фрагменту видання: | документ | | |стаття з журналу, збірника) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 30. |Відіслати документи абонентам: | один | 5 хв. | |упакувати бандероль, зважити, | документ | | |наклеїти марки, написати адресу, | | | |скласти поштовий опис | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 31. |Розставити бланки-замовлення (1-а | один | 22 с. | |частина) на видані документи | документ | | |(надіслані) у картотеку | | | |обслуговування абонентів у розділ | | | |"Видання, видані за МБА" | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 32. |Бібліографічне доопрацювання | один | 4 хв. | |"невиконаних замовлень. Уточнити | документ | | |бібліографічні відомості за ДБА | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 33. |Виявити наявність документа, на | один | 11 хв. | |який подано запит, у бібліотеках | документ | | |міста, району | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 34. |Оформити замовлення для направлення| одне | 3 хв. | |в інші бібліотеки: зазначати на |замовлення| | |зворотному боці 1-ї частини | | | |бланка-замовлення (с. 2) причину і | | | |дату переадресування (штемпель | | | |"Немає в бібліотеці", "Немає в | | | |бібліотеках міста"), зробити | | | |відмітку про перевірку за | | | |довідковими виданнями, сигли | | | |бібліотек-фондоутримувачів за | | | |зведеним каталогом | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 35. |Відіслати абоненту повідомлення про| одне | 2 хв. | |переадресування запиту із | повідом- | | |зазначенням бібліотеки, куди його | лення | | |було надіслано | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 36. |Зареєструвати відмову в облікових | одна | 4 хв. | |формах МБА. Надіслати абоненту | відмова | | |бланк-замовлення (3-тю частину) у | | | |разі неможливості виконання з | | | |позначкою у відповідній рубриці про| | | |причину відмови | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 37. |Поставити замовлення на чергу при | одне | 3 хв. | |відмовленні "зайнято" |замовлення| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 38. |Прийняти документи, повернені | один | 5 хв. | |абонентами. Отримати поштою, | документ | | |відкрити бандероль, перевірити стан| | | |документа, вийняти бланк-замовлення| | | |з картотеки обслуговування | | | |абонентів, зазначити на ньому дату | | | |повернення документа, переставити | | | |бланк-замовлення в розділ | | | |"Повернена література" | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 39. |Контроль за термінами користування | один | 1 хв. | |документами, виявлення боржників, | документ | 10 с. | |надсилання нагадувань | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Доступ за допомогою використання | | | |інформаційних технологій | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 40. |Формування бази даних про абонентів| один | 6 хв. | |за відповідною формою, введення | абонент | | |інформації про нового абонента | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 41. |Знайти в базі даних відомості про | один | 4 хв. | |абонування організації, внести | абонент | | |необхідні зміни | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 42. |Ввести інформацію про прийом | одне | 1 хв. | |замовлення від абонентів |замовлення| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 43. |Ввести інформацію про | одне | 1 хв. | |переадресування замовлення, вивести|замовлення| | |на принтер повідомлення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 44. |Ввести дані про поставлення | одне | 2 хв. | |замовлення на чергу, повідомити |замовлення| | |абонента | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 45. |Зареєструвати документи, видані | один | 3 хв. | |абоненту, проставити термін | документ | | |повернення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 46. |Видалити з масиву дані про | одне | 11 с. | |повернений документ |замовлення| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 47. |Здійснення контролю за термінами | один | 3 хв. | |повернення документа: пошук і | абонент | | |відбір даних про боржників, | | | |виведення потрібної інформації на | | | |принтер, роздрукування списків із | | | |зазначенням адреси абонента | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Електронна доставка документа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 48. |Сканування, розпізнавання, | одна | 20 хв. | |коректування, відправка абоненту | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація роботи бібліотечних | | | |пунктів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 49. |Провести консультацію (навчання) | одна | 8 год. | |щодо технологічних аспектів | консуль- | | |обслуговування | тація | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 50. |Укласти угоду між бібліотекою і |одна угода| 5 год. | |організацією, де буде здійснюватися| | | |позастаціонарне обслуговування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 51. |Оформити формуляр бібліотечного | один | 15 хв. | |пункту (в 2-х примірниках) | формуляр | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 52. |Оформити папку з документами |одна папка| 15 хв. | |(угода, доручення на отримання | | | |документів, формуляр бібліотечного | | | |пункту, звіти та інші документи) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 53. |Скласти схему розташування |одна схема| 2 год. | |бібліотечних пунктів на території | | 20 хв. | |міста, району | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 54. |Скласти помісячний графік обміну | один | 20 хв. | |документів, що знаходяться в | графік | | |бібліотечних пунктах | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підбір комплектів документів для | | | |бібліотечного пункту | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підібрати комплект документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Кількість документів у комплекті: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 55. |до 10 | один | 17 хв. | | | комплект | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 56. |до 30 | один | 50 хв. | | | комплект | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 57. |до 100 | один | 2 год. | | | комплект | 30 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 58. |Підготувати документ до видачі у | один | 2 хв. | |бібліотечний пункт: вийняти | документ | | |книжковий формуляр, зазначити дату | | | |видачі, сигл пункту, підпис | | | |відповідальної особи | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 59. |Записати у формуляр бібліотечного |один запис| 1 хв. | |пункту дату видачі документів, | | | |кількість виданих та повернених | | | |документів у | | | |бібліотеку-фондоутримувач | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 60. |Розставити книжкові формуляри | один | 25 с. | |відібраних документів в алфавітному|книжковий | | |порядку в облікову картотеку за | формуляр | | |роздільниками-сиглами | | | |фондоотримувача (бібліотечного | | | |пункту, пересувної бібліотеки) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 61. |Прийняти документи з бібліотечного | один | 2 хв. | |пункту: проставити позначку на | документ | | |книжковому формулярі, вкласти | | | |формуляр у документ, розставити за | | | |місцем постійного зберігання | | | -----------------------------------------------------------------
5. Надання довідково-бібліографічних послуг
5.1. Довідково-інформаційна робота
Таблиця 8 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Ведений довідково-бібліографічного | | | |апарату (ДБА) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Переглянути і відібрати документи з| | | |поточних надходжень для розпису та | | | |внесення до ДБА: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |збірники | один | 15-20 хв.| | | збірник | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |журнали | один | 10-15 хв.| | | журнал | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |газети | одна | 4-5 хв. | | | газета | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |бібліографічні посібники, Літописи |один запис| 1 хв. | |книжкових, журнальних статей, | | | |прикнижкова бібліографія | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Аналітичний розпис журнальних, | | | |газетних статей, збірників, | | | |бібліографічних посібників | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Ознайомитися зі змістом статті, | | | |скласти бібліографічний опис | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Кількість елементів | | | |бібліографічного запису: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |4-6 |один запис| 6 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |7-9 |один запис| 7 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Переглянути документ, скласти | одна | 15 хв. | |анотацію | анотація | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Робота в автоматизованому режимі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Формування баз даних статей з | | | |періодичних видань, збірників. | | | |Введення бібліографічних записів в | | | |базу даних | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Заповнення відповідних полів |одне поле | 30 с. | |бібліографічного запису | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Здійснити редагування баз даних | | | |бібліографічних записів статей з | | | |періодичних видань, збірників: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |поточне редагування | один | 3 хв. | | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |вибіркове генеральне редагування за| один | 3-7 хв. | |певним полем бібліографічного |документі | | |запису | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація та редакція | | | |систематичної картотеки статей | | | |(СКС) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Переглянути та відібрати картки для| одна | 3 хв. | |занесення до СКС. Систематизувати | картка | | |та розставити картки у зворотній | | | |хронології | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |Написати і розставити роздільники | один | 2 хв. | | |роздільник| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Деталізувати розділи, ввести | один | 2 хв. | |предметні рубрики, написати і |роздільник| | |розставити нові роздільники | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Вилучити із СКС картки на застарілі| одна | 3 хв. | |документи, перевести їх в архівну | картка | | |частину (вилучити) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація фактографічної | | | |картотеки (ФК) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Визначити об'єкти та основні ознаки| одна | 7-10 хв.| |для відображення в ФК. Переглянути | картка | | |документи і відібрати для внесення | | | |в ФК. Занести відібрані відомості | | | |на картки, розставити картки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |Написати і розставити роздільники | один | 2 хв. | | |роздільник| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |Перевірити на картках правильність | одна | 3 хв. | |занесених відомостей, внести зміни | картка | | |та доповнення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація тематичних тек газетних| | | |вирізок | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |Переглянути газети та відібрати | одна | 3-5 хв. | |статті за темою, підготувати та | вирізка | | |систематизувати вирізки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 19. |Створити тематичну теку: зробити |одна тека |20-30 хв. | |специфікацію статей або їх | | | |ксерокопій, наклеїти на теку | | | |книжковий формуляр, дати назву, | | | |заіндексувати, зробити | | | |бібліографічний опис для розміщення| | | |у ДБА | | | -----------------------------------------------------------------
5.2. Довідково-бібліографічні послуги
Таблиця 9 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Приймання бібліографічних запитів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Прийняти бібліографічний запит. |один запит| 3 хв. | |Уточнити тему, цільове і читацьке | | | |призначення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Визначити глибину пошуку: джерела, |один запит| 3 хв. | |хронологічні межі пошуку інформації| | | |та її носії | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виконання тематичної довідки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Уточнити тему, здійснити пошук і | одна | 10-35 хв.| |відбір документів. Скласти | довідка | | |бібліографічний опис | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виконання адресної бібліографічної | | | |довідки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Встановити наявність чи місце | один | 2-5 хв. | |знаходження документа у фонді | документ | | |бібліотеки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виконання уточнюючої | | | |бібліографічної довідки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Встановити та (або) уточнити | один | 5-7 хв. | |елементи бібліографічного опису, | документ | | |які відсутні, неповні або неточно | | | |подані у запиті користувача | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Надати повний бібліографічний опис | один | 5-10 хв.| |документа при оформленні письмових | документ | | |бібліографічних списків | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виконання фактографічної довідки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Встановити конкретні відомості про | одна | 10-40 хв.| |ті або інші об'єкти, події, | довідка | | |процеси, дати | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виконання довідок в | | | |автоматизованому режимі | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Знайти користувача в базі даних та | один | 2 хв. | |зареєструвати для виконання довідки|користувач| | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Знайти бібліографічні-записи за | | | |умовами запиту в базах даних (в | | | |т.ч. ЕК). Виконати довідку: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |адресну бібліографічну, уточнюючу | одна | 3 хв. | | | довідка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |тематичну | один | 15-20 хв.| | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |фактографічну | один | 15-20 хв.| | | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |віртуальну (в мережі Інтернет, ЕК, | один | 20-60 хв.| |БД) | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Вивести результати пошуку | один | 2-10 хв. | |бібліографічних записів на екран, | список | | |роздрукувати список | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Облік бібліографічних довідок | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Систематизувати довідки за типами, | одна | 1-2 хв. | |зареєструвати в облікових | довідка | | |документах, які прийняті у | | | |бібліотеці | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Відібрати актуальні (складні) | одна | 5-8 хв. | |письмові довідки для Архіву | довідка | | |виконаних довідок, проставити | | | |індекс, зробити опис для картотеки | | | |виконаних довідок | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Надання консультаційної допомоги | | | |біля довідково-бібліографічного | | | |апарату | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |Підготувати і провести групову | одна | 60 хв. | |консультацію (заняття) про |консультац| | |користування ДБА | ія | | -----------------------------------------------------------------
5.3. Бібліографічне інформування
Таблиця 10 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Інформаційне забезпечення абонентів| | | |в системі вибіркового | | | |розповсюдження інформації (ВРІ) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виявлення інформаційних потреб та | | | |формування мережі абонентів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Розробити анкету для визначення | одна | 1 год. | |контингенту абонентів та їхніх | анкета | 30 хв. | |інформаційних потреб (запитів). | | | |Розповсюдити анкету | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Опрацювати результати анкетування. | один | 1 год. | |Скласти на базі одержаних даних | абонент | | |картотеку абонентів та їхніх | | | |інформаційних потреб (запитів) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка сигнального повідомлення| | | |в системі ВРІ | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Переглянути документи та відібрати | одне | 2 год. | |матеріали згідно інформаційних |повідомлен| | |запитів. Ознайомитися зі змістом | ня (5 | | |матеріалів, зробити бібліографічний| назв) | | |опис, написати анотацію, | | | |підготувати до друку, відправити | | | |повідомлення, зробити відмітки у | | | |картотеці абонентів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Вивчення ефективності системи ВРІ | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Проаналізувати карти зворотного |одна карта| 15 хв. | |зв'язку. Відкоректувати систему ВРІ| | | |згідно з висновками аналізу карт | | | |зворотного зв'язку | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Провести анкетування (співбесіди), | один | 1 год. | |проаналізувати одержану інформацію,| абонент | | |занести зміни в картотеку абонентів| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Інформаційне забезпечення абонентів| | | |в системі диференційованого | | | |забезпечення керівництва (ДЗК) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Формування мережі абонентів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Визначити коло абонентів та їхні | один | 1 год. | |інформаційні потреби (запити): | абонент | | |провести анкетування, опитування, | | | |зібрати інформацію по телефону | | | |тощо. Скласти картотеку абонентів, | | | |сформулювати теми інформування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка інформаційних матеріалів| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка оперативної інформації | | | |за матеріалами преси | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Переглянути і відібрати статті з | одна | 4 год. | |періодичних видань, скласти |інформація| | |бібліографічний опис, ознайомитись | (5-10 | | |зі змістом, скласти анотацію, | назв) | | |підготувати текст, надрукувати | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Вивчення ефективності системи ДЗК | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Розробити та розповсюдити анкети, | один | 2 год. | |провести анкетування (опитування, | абонент | | |бесіди), проаналізувати та | | | |узагальнити одержану інформацію, | | | |внести відповідні зміни в картотеку| | | |абонентів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Групове (індивідуальне) | | | |інформування читачів (абонентів) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |Визначити коло абонентів та їхні | один | 1 год. | |інформаційні потреби (запити): | абонент | | |провести анкетування, опитування, | | | |сформулювати теми інформування, | | | |скласти картотеку абонентів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Переглянути і відібрати літературу | один | 30 хв. | |відповідно до тематики запитів, | список | | |зробити бібліографічний опис, | | | |систематизувати, скласти | | | |інформаційний список, зробити | | | |позначки в картотеці абонентів | | | |групового інформування, відправити | | | |абонентам | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Повідомити про наявність нових | одне | 10 хв. | |надходжень за темою усно (по | повідом- | | |Телефону) | лення | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка бібліографічних оглядів | | | |літератури | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |Підготовка тематичного огляду |один огляд|12-14 год.| |літератури. Відібрати нові | (до 10 | | |надходження згідно визначеної теми.| видань) | | |Підготувати короткі анотації. | | | |Вибудувати логічний виклад | | | |матеріалу. Провести огляд | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Підготувати огляд літератури нових |один огляд|10-12 год.| |надходжень: ознайомитись із змістом| (до 10 | | |нових документів, систематизувати | видань | | |матеріал, підготувати текст, | | | |провести огляд | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка тематичного перегляду | | | |літератури | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Визначити тему перегляду, скласти | один |10-15 год.| |текст оголошення (афіші). | перегляд | | |Переглянути та відібрати документи,| (до 50 | | |замовити та одержати їх в | видань) | | |структурних підрозділах. Розробити | | | |рубрики перегляду, підготувати | | | |місце експозиції, розставити | | | |літературу. Демонтувати перегляд та| | | |повернути літературу у структурні | | | |підрозділи | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка перегляду нових | | | |надходжень літератури | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Скласти текст оголошення (афіші) | один |10-12 год.| |про перегляд. Переглянути та | перегляд | | |відібрати документи, замовити та | (до 50 | | |одержати їх у структурних | видань) | | |підрозділах, розподілити за | | | |галузями знань, підготувати місце | | | |експозиції, розставити літературу. | | | |Демонтувати перегляд та повернути | | | |літературу у структурні підрозділи | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка бюлетеня нових | | | |надходжень | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |Переглянути та відібрати документи | один | 10 год. | |з масиву нових надходжень, | бюлетень | | |систематизувати їх за галузями | (до 30 | | |знань, зробити бібліографічні | докумен- | | |описи, скласти короткі анотації (за| тів) | | |потребою), поставити сигли | | | |структурних підрозділів | | | |(бібліотек-філій) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація та проведення Дня | | | |інформації, Дня бібліографії | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |Визначити цільову аудиторію, мету |один захід|36-50 год.| |та тему Дня інформації (Дня | | | |бібліографії). Забезпечити відбір | | | |та систематизацію документів | | | |визначеної тематики. Вирішити | | | |організаційні питання (дата та план| | | |проведення, розробка рекламних | | | |оголошень, звернень, повідомлення | | | |зацікавлених організацій, | | | |запрошення спеціалістів, | | | |консультантів тощо). Розробити та | | | |оформити наочні форми популяризації| | | |літератури (виставки, перегляди). | | | |Підготувати тексти бібліографічних | | | |оглядів, консультацій тощо. | | | |Провести День інформації (День | | | |бібліографії) згідно плану. Зробити| | | |аналіз ефективності заходу: | | | |кількість відвідувачів, | | | |книговидача, опрацювання анкет та | | | |ін. | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація та проведення Дня | | | |спеціаліста | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |Визначити цільову аудиторію, мету |один захід|50-70 год.| |та тему заходу, форму проведення | | | |(стаціонарна, виїзна), переглянути | | | |і відібрати документи, скласти план| | | |проведення, рекламні оголошення, | | | |узгодити програму із замовниками, | | | |зацікавленими організаціями, | | | |підготувати перегляди літератури, | | | |тематичні виставки за | | | |спеціальністю, бібліографічні | | | |огляди, замовити лекції та ін., | | | |запросити спеціалістів, | | | |організувати чергування | | | |бібліографів, | | | |консультантів-спеціалістів, | | | |провести захід, зробити аналіз | | | |ефективності заходу | | | -----------------------------------------------------------------
6. Наукова діяльність бібліотеки
6.1. Науково-дослідницька робота
Таблиця 11 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Розробка програми (технічного | | | |завдання) дослідження | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Обґрунтувати актуальність теми, | | | |виявити і обґрунтувати проблемну | | | |ситуацію, сформулювати мету, | | | |завдання і гіпотезу, визначити | | | |об'єкт і предмет дослідження. | | | |Обговорити матеріал, доопрацювати | | | |документ після обговорення. | | | |Написати текст дослідження: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |емпіричного характеру | одна | 700 год. | | | програма | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |пілотажного (розвідувального) | одна | 430 год. | |характеру | програма | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |прикладного характеру з | одна | 250 год. | |використанням відомих (апробованих)| програма | | |програм, методик регіонального | | | |рівня | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |з використанням нових (не | одна | 335 год. | |апробованих) програм, методик | програма | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |фундаментального, | одна | 440 год. | |теоретико-пізнавального | програма | | |(концептуального, методологічного) | | | |характеру | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |міні-експрес дослідження, локальної| одна | 25 год. | |соціологічної розвідки | програма | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Розробка методики дослідження | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Написати текст методичних | | | |документів згідно з дослідженням, | | | |яке проводиться. Розробити і | | | |обґрунтувати вибірку, вибрати | | | |методи збору соціологічної | | | |інформації, описати методи та схеми| | | |аналізу і обробки даних. Розробити | | | |методичний інструментарій: анкету, | | | |інтерв'ю, бесіду, бланки обліку, | | | |бланк спостереження, аналіз | | | |бібліотечної документації, форми | | | |таблиць. Здійснити емпіричну | | | |апробацію релевантності складених | | | |документів, уточнити і доопрацювати| | | |методичний інструментарій, скласти | | | |остаточний варіант документа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Методика проведення дослідження: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |емпіричного характеру | одна | 550 год. | | | методика | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |пілотажного (розвідувального) | одна | 300 год. | |характеру | методика | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |прикладного характеру з | одна | 150 год. | |використанням відомих (апробованих)| методика | | |програм, методик регіонального | | | |рівня | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |з використанням нових (не | одна | 250 год. | |апробованих) програм, методик | методика | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |фундаментального, | одна | 350 год. | |теоретико-пізнавального | методика | | |(концептуального, методологічного) | | | |характеру | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |міні-експрес дослідження, локальної| одна | 40 год. | |соціологічної розвідки | методика | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організаційна робота щодо | | | |проведення дослідження | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Створити дослідницький колектив. | одне | 140 год. | |Скласти робочий план проведення | дослід- | | |дослідження, узгодити його з | ження | | |виконавцями. Розробити методичні | | | |документи щодо збирання первинної | | | |інформації (поради інтерв'юерам, | | | |спостерігачам тощо); провести | | | |інструктаж працівників | | | |(інтерв'юерів, спостерігачів та | | | |ін.) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Здійснити бібліографічне | одне | 40 год. | |опрацювання теми дослідження, | дослід- | | |роботу в архівах, вивчення | ження | | |нормативно-технічної документації, | | | |інформації про аналоги та інші | | | |матеріали, які стосуються теми, що | | | |досліджується. Скласти | | | |бібліографічний список використаної| | | |літератури | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Збір первинної інформації | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Анкетування (до 15 позицій) | одна | 15 хв. | | | анкета | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |Опитування (до 10 позицій) | одне | 20 хв. | | | інтерв'ю | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |Спостереження |один бланк| 20 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |Аналізування статистичних | один | 20 хв. | |документів | документ | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Обробка даних | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Обробити інформацію на основі | | | |первинних вихідних даних, отриманих| | | |відповідно до методики дослідження.| | | |Зробити попередній підрахунок | | | |відповідей на запитання, вміщені в | | | |обрану методикою дослідження форму.| | | |Скласти робочі таблиці. Занести | | | |попередні підсумки у робочі | | | |таблиці. Здійснити підрахунки, у | | | |тому числі абсолютні величини, | | | |відсотки, визначити середні | | | |показники, коефіцієнти, змінні | | | |показники тощо. Підготувати зведені| | | |таблиці, списки. Перенести | | | |результати робочих таблиць у | | | |зведені таблиці, здійснити | | | |відповідні підрахунки: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 19. |у ручному режимі | одна | 300 год. | | | методика | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 20. |в автоматизованому режимі | одна | 400 год. | | | методика | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Аналіз обробленої інформації, | | | |підготовка звіту, формулювання | | | |висновків, розробка рекомендацій | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 21. |Узагальнити результати дослідження,| один | 100 год. | |порівняти їх з теоретичними |авторський| | |моделями. Проаналізувати | аркуш | | |опрацьовану інформацію. Зробити | | | |висновки, прийняти рішення, зробити| | | |прогноз | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 22. |Написати звіт. Розробити | один | 275 год. | |рекомендації, інструкції з |авторський| | |впровадження матеріалів наукового | аркуш | | |дослідження | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготувати статтю до збірника | | | |наукових праць, практичного | | | |посібника, професійної преси: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 23. |теоретичного змісту | один | 300 год. | | |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 24. |прикладного, практичного змісту | один | 175 год. | | |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 25. |Написати доповідь за підсумками | один | 125 год. | |наукового дослідження |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 26. |Підготувати огляди | один | 250 год. | |науково-дослідницької роботи |авторський| | |провідних бібліотек та бібліотек | аркуш | | |навчальних закладів культури: | | | |проаналізувати матеріали; | | | |розшукати, відібрати публікації цих| | | |бібліотек у фаховій пресі; звіти, | | | |дисертаційні роботи; здійснити | | | |систематизацію, аналіз, | | | |узагальнення цих матеріалів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Розробка галузевих документів | | | |перспективного характеру | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 27. |Розробити науковий прогноз, | один | 250 год. | |пов'язаний із перспективами |авторський| | |розвитку бібліотек регіону, | аркуш | | |держави. Написати текст | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 28. |Підготувати концепцію перспективних| один | 250 год. | |напрямів розвитку бібліотечної |авторський| | |справи в регіоні, державі. Написати| аркуш | | |текст | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 29. |Розробити цільові програми | один | 290 год. | |для/мережі бібліотек (однієї |авторський| | |бібліотеки). Здійснити діагностику | аркуш | | |ситуації, зовнішніх і внутрішніх | | | |впливів на функціонування і | | | |розвиток мережі бібліотек (однієї | | | |бібліотеки). Виробити рекомендації,| | | |рішення. Написати текст | | | -----------------------------------------------------------------
Примітки. Норма часу на складання програм, методик,
інструкцій дається на дослідницький колектив. Години працевитрат
розподіляються між виконавцями залежно від їх навантаження. До
процесу підготовки рукопису до друку входить: здача рукопису
науковому редактору, обговорення у відділі, на науковій раді,
доопрацювання рукопису.
6.2. Науково-методична робота
Таблиця 12 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка методичного посібника, | | | |рекомендацій | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Принципово нова розробка теми | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Вивчити тему, уточнити читацьке та | один | 350 год. | |цільове призначення посібника, |авторський| | |рекомендацій. Здійснити | аркуш | | |бібліографічне опрацювання теми. | | | |Вивчити нормативно-законодавчу | | | |документацію, виявити інформацію | | | |про визначену тему з досвіду роботи| | | |вітчизняних та зарубіжних | | | |бібліотек, підготувати текст | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Скласти проспект видання, | один | 16 год. | |обговорити. Доопрацювати після | проспект | | |роботи з науковим редактором, | | | |рекомендацій та зауважень. | | | |Затвердити проспект | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Модифікація раніше розробленої теми| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Виявити та вивчити нові документи і| один | 170 год. | |накопичений бібліотеками досвід на |авторський| | |тему посібника, рекомендацій; | аркуш | | |уточнити проспект, внести зміни | | | |згідно з досягненнями бібліотечної | | | |теорії та практики; підготувати | | | |текст для обговорення; доопрацювати| | | |за підсумками обговорення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Розробка документів, що | | | |регламентують діяльність бібліотек,| | | |положень, інструкцій, проектів | | | |постанов, статутів, законодавчих | | | |актів(1) | | | ------+---------------------------------------------------------| |_______________ | | (1) До норми часу при складанні документів, що | |регламентують діяльність республіканських, обласних | |бібліотек, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,15.| ------+---------------------------------------------------------| |Принципово нова тема | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Виявити, вивчити і проаналізувати | один | 340 год. | |законодавчі та нормативні документи|авторський| | |за темою, написати текст проекту | аркуш | | |документа, обговорити, доопрацювати| | | |документ після обговорення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Провести апробацію документів на | один | 170 год. | |базі визначених бібліотек, |авторський| | |узагальнити отримані результати та | аркуш | | |пропозиції, підготувати для | | | |затвердження | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Модифікація раніше розробленого | | | |документа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Проаналізувати та оцінити документ;| один | 160 год. | |здійснити пошук і відбір нових |авторський| | |чинних документів за темою; внести | аркуш | | |зміни в текст документа; | | | |обговорити, доопрацювати за | | | |підсумками обговорення; підготувати| | | |до затвердження | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Розробити методичні рекомендації, | один | 275 год. | |інструкції, плани з упровадження |авторський| | |нормативної та регламентуючої | аркуш | | |документації; підготувати до | | | |публікації | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Розробка облікових форм, зразків | | | |таблиць | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Уточнити предмет, об'єкт, зміст | один | 150 год. | |облікової форми, відібрати потрібні|авторський| | |показники, розробити макет | аркуш | | |облікової форми, обговорити, | | | |підготувати до затвердження; | | | |розробити таблиці нового зразку; | | | |систематизувати їх | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |Скласти рекомендації щодо | один | 120 год. | |впровадження статистичних форм у |авторський| | |практику | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Аналіз статистичних даних | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Здійснити збір статистичних даних з| одна | 1-2 год.| |попередньою звіркою із первинними | таблиця | | |обліковими документами бібліотек, | | | |що знаходяться у сфері методичного | | | |впливу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Заповнити статистичні таблиці | одна | 2-4 год.| | | таблиця | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |Провести відповідні підрахунки: | одна | 2 год. | |підсумкових даних та відносних | таблиця | | |показників | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Узагальнити статистичні дані. | одна | 4 год. | |Підготувати зведений документ для | таблиця | | |заповнення форм державної | | | |статистичної звітності | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |Підготувати видання щодо зведених | один | 80 год. | |статистичних даних діяльності |авторський| | |підвідомчих бібліотек. Написати | аркуш | | |передмову, текстовий коментар | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка письмової консультації, | | | |методичного листа | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |Виявити і проаналізувати документи | 0,5 | 170 год. | |за темою; вивчити та узагальнити |авторський| | |досвід роботи бібліотек; написати | аркуш | | |текст консультації, методичного | | | |листа; підготувати до обговорення, | | | |доопрацювати за підсумками | | | |обговорення; підготувати до друку | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка огляду діяльності | | | |бібліотек за певною тематикою | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |Уточнити тему огляду, визначити | один | 180 год. | |хронологічні межі; виявити |авторський| | |документи, відібрати їх, вивчити; | аркуш | | |підготувати статистичні таблиці; | | | |проаналізувати; написати текст; | | | |обговорити, доопрацювати після | | | |обговорення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Рецензування наукових, методичних, | | | |інформаційних матеріалів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |Прочитати матеріал, що | один | 15 год. | |рецензується. Оцінити його в цілому| документ | | |та окремі частини, встановити | | | |відповідність читацькому і | | | |цільовому призначенню, науковим і | | | |методичним вимогам | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |Написати рецензію | 0,25 | 15 год. | | |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка доповіді | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 19. |Підібрати та вивчити матеріали: | один | 160 год. | |документи, статистичні дані, |авторський| | |публікації в професійній пресі, | аркуш | | |інформації, звіти, інші джерела, | | | |написати текст доповіді | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка лекції, консультації | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Розробити план лекції, | | | |консультації, підібрати, вивчити | | | |матеріал. Скласти список літератури| | | |до лекції, консультації. Написати | | | |текст | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 29. |Первинна лекція | одна | 95 год. | | | лекція | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 21. |Повторна лекція з урахуванням | одна | 15 год. | |нового матеріалу | лекція | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 22. |Первинна групова консультація | одна | 25 год. | | |консультац| | | | ія | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 23. |Повторна групова консультація з | одна | 10 год. | |урахуванням нового матеріалу |консультац| | | | ія | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 24. |Усна індивідуальна консультація | одна | 1 год. | | |консультац| | | | ія | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 25. |Підготувати відповідь на лист |один лист | 8 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 26. |Перегляд нових надходжень | година | 1 год. | |законодавчих та нормативних | | щодня | |документів. Здійснити пошук у | | | |мережі Internet. Форматування | | | |тексту та введення у базу даних | | | |відділу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Індивідуальне підвищення | | | |кваліфікації працівників бібліотек:| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 27. |зі стажем роботи понад 5 років | година | 1 год./ | | | | тиждень | ------+-----------------------------------+----------+----------| 28. |молоді спеціалісти | година | 2 год./ | | | | тиждень | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка тренінгу, майстер-класу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 29. |Визначити мету і завдання заходу; |один захід| 40 год. | |розробити проблемну ситуацію; | | | |спрогнозувати очікувані результати | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка мультимедійної | | | |презентації | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 30. |Скласти тези, підібрати та |один слайд| 1 год. | |відсканувати фотографії, оформити | | | |слайди презентації у програмі Power| | | |Point | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Проведення практикумів, стажувань, | | | |методичного дня | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Практикум (7-10 днів). Визначити | | | |теми, завдання, вправи. Підготувати| | | |базу для проведення. Скласти графік| | | |і уточнити терміни проведення | | | |занять | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 31. |Груповий практикум | один | 45 год. | | |практикум | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 32. |Індивідуальний практикум | один | 40 год. | | |практикум | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Стажування (7-10 днів). Уточнити | | | |терміни проведення стажування. | | | |Виявити літературу з питання, що | | | |вивчається. Скласти програму і | | | |графік стажування, враховуючи | | | |професійну підготовку слухачів. | | | |Підготувати висновок про | | | |проходження стажування | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 33. |Групове стажування | одне | 55 год. | | |стажування| | ------+-----------------------------------+----------+----------| 34. |Індивідуальне стажування | одне | 45 год. | | |стажування| | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Методичний день | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 35. |Визначити тему, завдання, вправи. | одне | 40 год. | |Виявити літературу з теми, скласти | заняття | | |програму | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Проведення практики студентів вищих| | | |і середніх спеціальних навчальних | | | |закладів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 36. |Підготувати й організувати практику| одна | 90 год. | |студентів (до 30 днів). Розробити | практика | | |план практики, погодити його з | | | |керівником практики представником | | | |навчального закладу). Скласти | | | |графік відвідування структурних | | | |підрозділів. Організувати практичні| | | |заняття. Підбити підсумки практики.| | | |Скласти характеристики практикантів| | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Проведення практичного заняття | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 37. |Підготувати практичні заняття. | одне | 20 год. | |Скласти завдання з виконання | заняття | | |бібліотечного процесу, який | | | |вивчається, розробити контрольні | | | |запитання, підготувати тематичний | | | |список літератури до завдання. | | | |Написати тези | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання навчальної програми | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 38. |Визначити склад слухачів. Скласти | одна | 105 год. | |тематичний план, уточнити порядок | програма | | |навчання. Підготувати | | | |рекомендаційні списки літератури за| | | |темами програми. Обговорити | | | |програму | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Відвідування бібліотек, виїзди у | | | |відрядження з метою вивчення роботи| | | |і надання методичної допомоги | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 39. |Підготуватися до відрядження. | одне | 16 год. | |Уточнити терміни і мету | відряд- | | |відрядження, ознайомитися з | ження | | |наявними документами та матеріалами| | | |попередніх виїздів і публікацій у | | | |пресі. Скласти програму (план) | | | |відрядження | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 41. |Підготувати довідку за наслідками | один | 32 - 40 | |відрядження |авторський| год. | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 40. |Обговорити результати відрядження | одне | 4 год. | | | відряд- | | | | ження | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 42. |Скласти авансовий звіт |один звіт | 1 год. | -----------------------------------------------------------------
6.3. Науково-бібліографічна робота
Таблиця 13 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання рекомендаційного | | | |бібліографічного посібника: | | | |покажчика, огляду, бесіди, | | | |довідника | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Визначити тематику та адресність | один | 250-300 | |посібника(1). Виявити і відібрати |авторський| год. | |документи. Скласти картотеку | аркуш | | |первинного відбору документів. | | | |Ознайомитися de-vizo зі змістом | | | |відібраної літератури. Підібрати та| | | |ознайомитись із рецензіями, | | | |критичними статтями. Розробити, | | | |написати та обговорити проспект. | | | |Проконсультуватися зі | | | |спеціалістами. Зробити | | | |бібліографічні описи документів. | | | |Написати анотації рекомендаційного | | | |характеру, вступ, передмову. | | | |Структурувати матеріал. Підготувати| | | |допоміжні покажчики, додатки, | | | |підібрати ілюстрації. Підготувати | | | |коментарі, примітки. Обговорити | | | |проект посібника. Доопрацювати | | | |згідно із зауваженнями | | | ------+---------------------------------------------------------| |_______________ | | (1) Розробка проспекту посібника див. розділ | |"Науково-дослідницька робота". Норми часу на редагування | |див. розділ "Редагування рукописів". | ------+---------------------------------------------------------| |Підготовка науково-допоміжного | | | |покажчика, посібника | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Вивчити тему. Розробити проспект | | | |(за потребою - розширений) з | | | |інструкціями, методичними | | | |рекомендаціями. Виявити і відібрати| | | |документи, у т.ч. іноземними | | | |мовами. Ознайомитися зі змістом | | | |відібраної літератури, з | | | |рецензіями, критичними статтями. | | | |Зробити бібліографічні описи. | | | |Скласти картотеку. Написати | | | |анотації чи примітки довідкового | | | |характеру. Визначити відомості для | | | |відображення у допоміжних | | | |покажчиках. Згрупувати записи у | | | |межах розділів. Написати передмову.| | | |Підготувати допоміжні покажчики, | | | |додатки. Проконсультуватися зі | | | |спеціалістами. Обговорити рукопис. | | | |Доопрацювати рукопис згідно із | | | |зауваженнями | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання бібліографічного | | | |покажчика: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |актуальної тематики | один | 250-300 | | |авторський| год. | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |універсального змісту | один | 280-330 | | |авторський| год. | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |ретроспективного характеру | один | 380-400 | | |авторський| год. | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання зведених каталогів | | | |книжкових пам'яток | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Розробити проспект. Виявити | один | 350-400 | |книжкові пам'ятки. Зробити |авторський| год. | |бібліографічні описи. Скласти | аркуш | | |довідковий апарат - допоміжні | | | |покажчики, додатки, пояснення тощо.| | | |Написати вступ | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка анотованого | | | |рекомендаційного бібліографічного | | | |списку | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Визначити тему. Виявити і відібрати| один | 80 год. | |документ. Зробити бібліографічні |авторський| | |описи. Згрупувати матеріал. | аркуш | | |Написати вступ | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання текстової | | | |експрес-інформації | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Виявити і відібрати найбільш | один | 40 год. | |актуальні документи певної |авторський| | |тематики, систематизувати та стисло| аркуш | | |прореферувати їх, підготувати до | | | |друку текст з бібліографічними | | | |описами документів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання бібліографічного запису | | | |(опису, анотації), реферату | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Скласти бібліографічний запис: |один запис| 4-7 хв. | |вивчити документ, скласти заголовок| | | |опису, перевірити запис, внести | | | |виправлення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Скласти анотацію: вивчити та | | | |проаналізувати документ, написати | | | |текст анотації: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |до книги | одна | 8-10 год.| | | анотація | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |до статті | одна | 3 год. | | | анотація | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Скласти реферат: вивчити та | один |12-16 год.| |проаналізувати документ, на який | реферат | | |складається реферат, написати | | | |текст, внести виправлення | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Норму часу на складання бібліографічного посібника
подано з розрахунку роботи авторського колективу.
6.4. Науково-організаційна робота
Таблиця 14 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка і проведення | | | |науково-практичної конференції | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Скласти план підготовки. Визначити |один захід| 220 год. | |склад оргкомітету та учасників | | | |конференції. Розробити і затвердити| | | |програму, скласти текст запрошення.| | | |Організаційні заходи (поточний | | | |зв'язок з учасниками, розсипка | | | |запрошень, матеріалів та ін.). | | | |Виробити проект рекомендацій. | | | |Підготувати матеріали для роздачі | | | |учасникам Фінансово-господарське | | | |забезпечення конференції | | | |(оформлення платіжних документів, | | | |зустріч учасників, реєстрація, | | | |розміщення в готелі та ін.). Участь| | | |у заході. Аналіз та оцінка роботи | | | |конференції. Підбиття підсумків | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Зібрати тези доповідей, підготувати| один | 80 год. | |до видання |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка та проведення семінару, | | | |засідання за "круглим столом" | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Визначити учасників, керівника, |один захід| 60 год. | |термін і місце проведення семінару,| | | |засідання за "круглим столом". | | | |Розробити програму. Здійснити | | | |інформаційне забезпечення (поточний| | | |зв'язок з учасниками, розсипка | | | |матеріалів). Реєстрація учасників. | | | |Участь у заході. Аналіз та оцінка | | | |семінару, засідання за "круглим | | | |столом" | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка засідань редколегії | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Уточнити дату і порядок денний | одне | 11 год. | |засідання. Відібрати матеріали для |засідання | | |обговорення, забезпечити учасників | | | |їхніми копіями. Повідомити про | | | |засідання членів редколегії. | | | |Оформити протокол і рішення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація засідань проблемних | | | |комісій, рад, творчих колективів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Визначити порядок денний і дату | одне | 20 год. | |проведення засідання, уточнити |засідання | | |склад учасників.; Підготувати | | | |документи, організаційні заходи | | | |(повідомлення про засідання, підбір| | | |матеріалів). Оформити протокол і | | | |рішення | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. При проведенні заходів міжнародного рівня до норми
часу застосовується підвищувальний коефіцієнт - 2,0. До норми часу
не входить час проведення конференції, семінару, методичного дня,
засідання за "круглим столом" і час, пов'язаний з виданням
матеріалів конференції, семінару та ін.
7. Реклама бібліотеки та бібліотечних послуг
Таблиця 15 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація масових заходів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Визначити тему, цільову аудиторію, | | | |відповідальні підрозділи та особи. | | | |Скласти план підготовки та | | | |проведення заходу, розробити | | | |сценарій, визначити виступаючих | | | |(консультантів, лекторів, | | | |користувачів). Інформаційно | | | |забезпечити проведення заходу: | | | |розробити та представити наочні | | | |форми роботи; оформити макет афіші,| | | |запрошення, підготувати прес-реліз,| | | |інформацію для ЗМІ. Підготувати | | | |приміщення та технічні засоби для | | | |проведення заходу. Розіслати | | | |запрошення, провести реєстрацію | | | |учасників: Участь у заході. | | | |Заповнити паспорт масового заходу. | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |бесіда |один захід| 4 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |літературна година |один захід| 4 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |презентація, обговорення книги |один захід| 24 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |літературно-художній вечір |один захід| 64 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |вечір запитань і відповідей, усний |один захід| 56 год. | |журнал | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |дитячий ранок |один захід| 40 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |вікторина, конкурс, гра-подорож |один захід| 40 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |засідання клубу за інтересами |один захід| 10 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка книжкових виставок | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Визначити тему, адресність, обсяг | | | |та хронологічні рамки. Підібрати | | | |документи, статистичний, | | | |фактографічний, фотоілюстративний | | | |матеріал, відповідні краєзнавчі | | | |документи. Розробити структуру | | | |виставки: назви розділів, | | | |підрозділів, цитати, звернення, | | | |систему посилань до ДБА. | | | |Підготувати список представлених | | | |документів. Організувати | | | |інформаційно-рекламну роботу щодо | | | |популяризації виставки. Підбити | | | |підсумки роботи, зробити запис в | | | |обліковій документації. Демонтувати| | | |виставку, повернути документи до | | | |місця постійного зберігання | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Тематичні виставки | | | |загальнобібліотечного масштабу, | | | |організовані з фонду бібліотеки. | | | |Кількість експонатів: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |до 25 | одна | 20 год. | | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |до 50 | одна; |25-30 год.| | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |51-100 | одна |30-35 год.| | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |більше 100 | одна | 50 год. | | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виставки за певною галуззю знань | | | |або темою, організовані з фонду | | | |відділу. Кількість експонатів: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |до 25 | одна | 10 год. | | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |до 50 | одна | 15 год. | | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виставки, присвячені життю та | | | |діяльності видатних людей | | | |("персонали"). Кількість | | | |експонатів: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |до 10 | одна | 10 год. | | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 17. |10-25 | одна | 15 год. | | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Організація тематичних полиць. | | | |Кількість експонатів: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 18. |до 5 | одна | 30 хв. | | | полиця | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 19. |5-10 | одна | 50 хв. | | | полиця | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Виставки нових надходжень. | | | |Кількість експонатів: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 20. |до 25 | одна | 45 хв. | | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 21. |25-50 | одна | 1 год. | | | виставка | 20 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 22. |51-100 | одна | 3 год. | | | виставка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка до проведення рекламних | | | |заходів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Робота із засобами масової | | | |інформації (ЗМІ) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 23. |Підготувати пакет документів |один захід| 12 год. | |(прес-реліз, запрошення, | | | |оголошення) для проведення масового| | | |заходу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 24. |Підготувати статтю у газету, | одна | 10 год. | |журнал; виступ на радіо, по | стаття, | | |телебаченню щодо діяльності | виступ | | |бібліотеки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 25. |Підготувати і провести |одна прес-| 8 год. | |прес-конференцію для журналістів | конферен-| | |щодо конкретного заходу чи | ція | | |діяльності бібліотеки (прес-реліз, | | | |повідомлення, запрошення) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Наочна реклама бібліотеки | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 26. |Підготувати плакат: розробити макет| один | 40 год. | |згідно з визначеною темою, | плакат | | |адресністю, наповненням; | | | |затвердження макету, друк | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 27. |Підготувати буклет (підбір | один | 60 год. | |фактографічних і статистичних | буклет | | |матеріалів (у т.ч. в архівах), | | | |сканування фотографій, розробка | | | |тексту, макетування, робота з | | | |редактором, затвердження, друк) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 28. |Провести екскурсію. Прийняти та | одна | 4 год. | |оформити заявки, уточнити теми |екскурсія | | |екскурсій і склад екскурсантів | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Час організації виставок літератури, проведення
масових заходів та екскурсій у норму часу не входить. До норм часу
застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при організації виїзної
виставки - 1,1; при експонуванні на виставці літератури іноземними
мовами - 1,6.
8. Редакційно-видавнича діяльність бібліотеки
8.1. Редагування рукописів
Таблиця 16 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Редагування наукових і методичних | | | |матеріалів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Перевірка та виправлення рукопису у| | | |процесі підготовки його до друку: | | | |приведення тексту у відповідність | | | |із чинними літературними нормами, | | | |формою та цільовим призначенням | | | |видання та ін. Узгодження з автором| | | |внесених виправлень | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Редагування монографії, збірника | один | 60 год. | |наукових праць, наукового звіту, |авторський| | |практичного посібника | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Редагування методичних матеріалів: | один | 60 год. | |посібників, рекомендацій, |авторський| | |інструктивно-методичних листів, | аркуш | | |консультацій, оглядів діяльності | | | |бібліотек, рецензій та ін. | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Редагування документів, що | один | 48 год. | |регламентують діяльність бібліотек:|авторський| | |статутів, положень, інструкцій, | аркуш | | |проектів постанов, законодавчих | | | |актів та ін. | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Редагування статистичних таблиць, | один | 40 год. | |форм обліку, зразків та ін. |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Редагування матеріалів конференцій:| один | 40 год. | |доповідей, повідомлень та ін. |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Редагування рекомендаційних | | | |бібліографічних посібників, | | | |ретроспективних науково-допоміжних | | | |покажчиків, аналітичних оглядів, | | | |довідок, рефератів, анотацій | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Редагування рекомендаційного | один | 50 год. | |бібліографічного посібника: |авторський| | |тематичного покажчика, огляду | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Редагування ретроспективного | один | 38 год. | |науково-допоміжного покажчика |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Редагування аналітичного огляду, | один | 20 год. | |довідки, реферату, зведеного |авторський| | |реферативного огляду, | аркуш | | |експрес-інформації, анотації | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |Редагування бібліографічного запису|один запис| 4 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Контрольне редагування: вичитування| одна | 7 хв. | |рукопису, коректування, виявлення | сторінка | | |можливих помилок та недоліків | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. При редагуванні змішаного тексту до норм часу
застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,1.
8.2. Переклад та доопрацювання

друкованих текстів з іноземної

мови українською та з української

іноземними мовами
Таблиця 17 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Переклад тексту з іноземних мов | | | |українською | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Читання оригіналу, аналіз тексту, | | | |розмітка його з виявленням складних| | | |термінів, граматичних конструкцій, | | | |лексичних зворотів, цехових і | | | |жаргонних термінів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |Здійснити повний письмовий переклад| один | 40 год. | | |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |Здійснити скорочений письмовий | один | 30 год. | |переклад від 30 до 50% |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |Здійснити вибірковий письмовий | один | 28 год. | |переклад |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Переклад тексту з української мови | | | |іноземними | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Здійснити повний письмовий переклад| один | 37 год. | | |авторський| | | | аркуш | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Термінологічна робота при виконанні| | | |письмового перекладу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Відшукати зазначені в оригіналі | один | 22 хв. | |незнайомі або незрозумілі терміни і| термін, | | |скорочення у словниково-довідковій |скорочення| | |літературі. Підібрати відповідний | | | |терміну еквівалент, розшифрувати | | | |скорочення | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Консультація зі спеціалістами | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |З'ясувати правильність викладу | одна | 40 хв. | |частин тексту за малознайомою | консуль- | | |тематикою. Уточнити відповідність | тація | | |перекладу до оригіналу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання бібліографічного запису | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Скласти бібліографічний запис |один опис | 12 хв. | |перекладу за даними, взятими з | | | |титульного аркуша перекладу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Вичитування і коректура перекладу | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Перевірити правильність | один | 4 год. | |розташування віддрукованого тексту.|авторський| | |Звірити з рукописом. Здійснити | аркуш | | |правку | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Норми часу передбачають при виконанні перекладів з
іноземної мови або іноземною застосування підвищувального
коефіцієнту 1,3.
8.3. Допоміжно-технічна робота
Таблиця 18 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Роботи, які виконуються на | | | |друкарській машинці | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Отримати авторський оригінал, | | | |ознайомитися з ним, надрукувати | | | |текст: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |через 2 інтервали | одна | 15 хв. | | | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |через 1,5 інтервали | одна | 20 хв. | | | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |через 1 інтервал | одна | 25 хв. | | | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |Надрукувати таблицю | одна | 30 хв. | | | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |Надрукувати бібліографічний запис |один запис| 5 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Роботи, які виконуються на | | | |комп'ютері | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Ввести текст у комп'ютер (здійснити| одна | 15 хв. | |форматування документа: визначити | сторінка | | |параметри сторінки, розміри | | | |інтервалів, кегль шрифтів тощо) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Набрати таблицю | одна | 20 хв. | | | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |Набрати бібліографічний запис |один запис| 5 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |Внести редакційні правки | одна | 5 хв. | | | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |Роздрукувати текст на принтері(*) | одна | 2-7 хв. | | | сторінка | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Верстання тексту у програмах Page | | | |Maker, Qwark XPress та ін. | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |Визначити макет видання, здійснити | один | 16 год. | |верстку тексту у відповідній |друкований| | |програмі, оформити титул, зворот | аркуш | | |титулу, вихідні дані та ін. | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 12. |Вичитати сигнальний примірник | один | 1 год. | |(верстку видання), внести правки, |друкований| 30 хв. | |роздрукувати на принтері | аркуш | | -----------------------------------------------------------------
Примітки. При друкуванні тексту на машинці з латинським
шрифтом до норми часу додається підвищувальний коефіцієнт 1,3.
_______________

(*) Час друку однієї сторінки формату А-4 залежить від типу
принтера.
9. Робота з організації праці та управління
Таблиця 19 ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу| норми | роботи | виміру | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Планування роботи | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Зібрати, проаналізувати поточну | | | |інформацію; визначити основні | | | |завдання року, уточнити терміни | | | |виконання завдань, виконавців, | | | |написати пояснювальну записку. | | | |Підготувати проект плану до | | | |обговорення на всіх рівнях, | | | |доопрацювати після обговорення. | | | |Подати на узгодження і | | | |затвердження: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 1. |план бібліотеки |один план | 150 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 2. |план структурного підрозділу |один план | 60 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Щоденний облік роботи в структурних| | 2 год. | |підрозділах | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Зведений статистичний облік у | | | |бібліотеці | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підбити підсумки за основними | | | |показниками діяльності бібліотеки | | | |за: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 3. |місяць |один запис| 15 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 4. |квартал |один запис| 20 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 5. |рік |один запис| 25 хв. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Складання звітів | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 6. |Прийняти планово-звітні документи | один | 15 хв. | |від структурних підрозділів з | документ | | |вибірковою перевіркою відповідності| | | |статистичних даних первинним | | | |обліковим документам | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 7. |Скласти зведену таблицю основних | одна | 1 год. | |показників. Проаналізувати дані | таблиця | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Скласти аналітичний звіт: | | | |проаналізувати діяльність | | | |підрозділів і бібліотеки, | | | |відзначити зміни за рік, написати | | | |текст, подати на узгодження та | | | |затвердження: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 8. |звіт бібліотеки за рік |один звіт | 90 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 9. |звіт структурного підрозділу за рік|один звіт | 30 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Скласти індивідуальний план, звіт | | | |працівника за: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 10. |квартал |один план | 8 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| 11. |рік |один план | 16 год. | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Звіт перед користувачами і | | | |населенням(1) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 13. |Визначити дату проведення звіту, |один захід| 30 год. | |порядок денний, запросити | | | |користувачів, населення, | | | |представників владних структур та | | | |громадських організацій, партнерів | | | |і спонсорів. Підготувати прес-реліз| | | |з коротким звітом, написати | | | |сценарій, узагальнити зауваження і | | | |пропозиції користувачів та жителів | | | |громади, скласти план їх | | | |реалізації. Участь у заході | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Підготовка виробничих нарад(1) | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| |Визначити порядок денний, коло | | | |учасників, підготувати короткий | | | |виклад питань, запросити учасників | | | |наради, підготувати приміщення: | | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 14. |нарада працівників бібліотеки | одна | 6 год. | | | нарада | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 15. |нарада працівників структурного | одна | 4 год. | |підрозділу | нарада | | ------+-----------------------------------+----------+----------| 16. |оперативна нарада | одна | 30 хв. | | | нарада | | -----------------------------------------------------------------
_______________

(1) Час проведення звіту перед користувачами та населенням і
нарад до норм часу не входить.
Начальник відділу
аналізу та прогнозування
діяльності бібліотек Л.С.Нікіфоренко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: